No Pakpakat tupas ira
Hibru
Dahat pai nunure bia sige tun ga pakat iakan ra pakpakat. Ari diet lik bia Pol, ari a mes bia Banabas bia Apolos bia tiga mes na tunotuno. Iesen i manga palai bia iakan ra pakpakat ga haan tupas diet ira Iudeia (ing di kilam mah diet bia ira ‘Hibru’) ing diet gate nurnur ta Krais. Ari a tabuna nurnur diet ga helar ta ira Kristian na Hibru, kaik ari ta kaike diet ga wara taptapukus taar ta ira harkurai ta Moses ma ta ira udiet magingin na lotu ta ira Iudeia. Io, kan ra pakpakat i manga hakatom diet bia waak diet tapukus sukun Krais huo, God kabi kure diet hoing ga kure ira hintubu diet ira Israel menalua sakit. Iakan ra pakpakat i hinhinawas bia Krais at i tale bia na halon diet kanong a Nati God ie, kaik i manga tamat ta ira tangesot ma ira angelo ma Moses mah (nes Hibru 1.13.6). Ma no uno minaat wara lamlamus tunotuno tupas God i manga bilai ta ira magingin na lotu ta diet ira ut na lamus tunotuno tupas God gar na Iudeia. Kanong warah, Krais i te gil tiga sigar kunubus nong i te kios ise no tuarena kunubus (8.6-13) ing a mon hartabar na wawaguai ine. Kaike ra hartabar na wawaguai tupas God pa ga tale bia na suge se ira maginging sakena ta ira tunotuno. Iesen no minaat ta Krais i tale. Ma Krais i la kis taar hathatikai hoing no bilai na ut na lamus tunotuno tupas God (7.1–10.18). Io kaik, i tahut bia dahat ira Kristian dahat na haan tupas God ma ra balaraan narako ta Krais (10.19-22) ma dahat na tur dadas ta ira udahat nurnur (10.22-39) hoing diet ira ut na nurnur menalua (11.1-40). A liman na dadas na hinarkatom bia tikai pa na hilau sukun Krais (2.1-4; 3.7–4.13; 5.11–6.20; 10.26-31; 12.18-29). Kanong warah, Krais sen mon i tale bia na halon dahat, ma iakano no suruno ta kan ra pakpakat.
1
Jisas i tamat ta diet ira angelo kanong a Nati God ie.
Nalua God ga ianga ta ira hintubu dahat meram narako ta ira nianga ta ira tangesot. Ma ga gil huo a haleng na pakaan ma narako ta haleng na mangana ngaas. Iesen kaiken um ira hauhawatina pakana bung ma meram narako tano Natine i te ianga ta dahat. Ma no Natine aie nong God ga tibe tar ie bia na tinane ira linge bakut. Ma kaia tano limana no Natine, God ga hakisi no mawe ma no ula hanuo bakut. Ma aie i hamines no minarine God. Ma i haruat tun at ta God. I la puspusak ma i la balbalaure no mawe ma no ula hanuo bakut ma no dadas tano uno nianga. Ma ing bia gate gil no pinapalim na hagamgamatien ri sukun ira magingin sakena, ga kap no tamat na kinkinis. Ma iakano kinkinis i kis taar tano kata na lumana Nong i Manga Tamat Sakit aram naliu. Ga kap no tamat na kinkinis hokaiken ta ira angelo. Ma i takodas bia na kap ie huo kanong no hinsang no Natine ga hatur kawasei i tamat ta ira kaba angelo. Ma iakan i palai kanong God pa gale tange ta tiga angelo bia,
“No Natigu augu.
Katin iau tange ra palai bia a Natigu ugu, ma no am Sus iau.”
Taie. Pa ga tange huo ta ira angelo mon. Ma ga tange habaling bia,
“Iau no ana Sus um.
Ma aie no Natigu balik um.”
Ma tano pakana bung bia God i kap hawaat no Natine ukai tano ula hanuo, iakano Natine nong i kap no luena kinkinis, God i tange habaling bia,
“Na tahut bia ira angelo ta God bakut diet na lotu tupas no Natigu.”
Ma kaia uta diet ira angelo God ga tange hoken:
“God i gil ira uno angelo hoing ira dadaip.
Ma i gil ira uno tultulai hoing ira karamena iaah.”
Ma sen tano Natine balik i tange bia,
“No num kinkinis na harkurai na haan hathatika ma pa nale pataam.
Ma nu kure ira num matanaiabar ma ra taktakodas.
U sip ira takodasuana magingin ma u malentakuane ira sakena.
Io kaik, God, no num God, i te bul ra wel aram naliu taam wara gilamis ugu.
Hokaiken nu kap a tamat na kinkinis ma a tamat na gungunuama ta diet ira num harwis.”
10 Ma God ga tange habaling bia,
“Augu no Watong. Mekaia tano hamhaburen u ga hakisi no ula hanuo.
Ma u ga gil no ula mawe ma ira limaam tus.
11 No mawe ma no ula hanuo dir na panim iesen u kis taar at.
Dir na tutuarain hoira maal.
12 Nu puli dir hoing ra sigasigam.
Ma nu kios dir hoing ira tunotuno diet la harkios ma ira udiet maal.
Ma sen bia augu, pau la kikios.
Ma no num nilon pa na pataam.”
13 Ma God pa gale tange ta tiga angelo bia,
“Nu kap no tamat na kinkinis kai tano kata na limagu,
tuk iau ni bul hasur ira num hiruo napu, hoing tiga linge na bul kakim.”
14 Io, asa tun diet ira angelo? Diet ira tanuo na tultulai. Ma God i la tultule se diet wara gaie diet ing diet na kap no harhalon.