No Pakpakat ta Paul tupas
PILEMON
I nanaas bia Pol ga kis tano hala na harpidanau aras Rom ing ga pakat iakan ra pakpakat tupas Pilemon, aie tiga tunaan kaia tano taman Kolose. (I nanaas bia Pol ga pakat no pakpakat tupas ira Kolose ta iakano pakana bung at mah.) Ma tiga tultulai tane Pilemon, no hinsana ne Onesimus. Ma i nanaas bia Onesimus gate kinau leh ari a linge tano uno watong Pilemon, gaam hilau laah tapaka sakit uras Rom. Ma kenas Rom, Onesimus ga hadade no tahut na hinhinawas Pol ga harpir mei, gaam nurnur ta Krais ma gaam tar ra harharahut ta Pol kaia ra uno winwisaan. Io, ira harkurai ta ira Rom ga tange bia ing tiga tultulai na hilau sukun no uno watong i tale bia da bu bing ie. Iesen Pol ga tule pukus Onesimus ma kan ra pakpakat tupas Pilemon, gaam saring Pilemon bia na lik luban se no nironga ta Onesimus ma na bale leh ie hoing tiga tasine narako ta Krais. Ma i nanaas bia Pilemon pa ga tale bia na malok se ira nianga ta Pol, kanong warah Pilemon ga mon tiga tamat na ngasa mekaia ho Pol kanong Pol gate hinawase Pilemon uta Krais, kaik Pilemon gate kap no nilon (nes Pilemon 19).
1
Iau Pol nong di te wis kawase iau wara gaie Krais Jisas. Ma mir ma ne Timoti no tasi dahat narako ta Krais, mir tule kan ra nianga tupas ugu Pilemon, augu no numir bilai na harwis nong u papalim tika ma mir. Ma ukaia ta ira matanaiabar na lotu mah ing diet la kiskis hurlungen kaia tano num hala. Ma ukaia bilang hono haini dahat Apia. Ma tupas mah Arkipus nong i pusak ira tinirih tika ma mir narako ta iakan ra hinarubu. A harmarsai ma ra malum tupas muat meram ho God no adahat Sus ma no Watong Jisas Krais.
Pol ga sasaring bia Pilemon na tar ra harharahut kaik na kilingane ira haridaan ta Krais.
4-5 Tasigu Pilemon, ing iau la saasaring iau la liklik leh ugu ma iau la tangtanga tahut tupas God wara utaam kanong iau te ser leh ra hinhinawas utano num harmarsai taar ta ira matanaiabar bakut ta God ma no hinhinawas utano num nurnuruan tano Watong Jisas. Iau nunure bia augu tiga tunotuno ing u la tartar ra harharahut ing i lake ira sunupi tiga tunotuno. Ma iau sasaring bia no num magingin na harharahut huo na lamus ugu bia nu nunure ma nu kilingane timaan ira haridaan bakut ing u hatur kawase narako tano num kinkinis ta Krais. Tasigu, no num harmarsai i te manga haguama ma i habalaraan iau kanong u te hasigarine ira kidilona nilon ta ira matanaiabar tus ta God.
Pol ga saring Pilemon bia na bale leh Onesimus hoing tiga tasine narako ta Krais.
Tano nugu kinkinis ta Krais iau balaraan taar ma i tale iau bia ni hagut ugu wara gilgil ira linge i tahut bia nu gil. Iesen iau ni saring mon ugu tiga linge utano num harmarsai. A tutun bia iau Pol at, tiga turturkiles ta Krais Jisas, ma kaiken iau tikai nong di te wis kawase iau wara gaiena, iesen iau saring mon ugu. 10 Iau saring ugu wara gaiene Onesimus, no natigu narako ta Krais, aie nong i te kap ra kinkinis hoken bia a natigui narako tano nugu kinkinis na winwisaan. 11 Nalua pa ga gil ta tahut na pinapalim ukaia ho ugu. Iesen kaiken i papalim timaan kai ho iau ma na tahut mah kaia ho ugu.
12 Iau tulei ukatiga ho ugu. I hoing bia iau tar no katigu at tupas ugu. 13 Iau te sip bia ni palim kahe mon ie wara kapkap no num mauho wara harharahut iau kai ra nugu kinkinis na winwisaan utano tahut na hinhinawas. 14 Iesen iau pai sip bia ni sunang ugu wara harharahut iau. Taie. Iau sip bia nu tar ra harharahut ing u kanan taar bia nu gil huo. Io kaik, pa ni gil ta tiga linge ing pau haut ine. 15 I tutun bia i ga haan sukun baak ugu. Iesen iakan ra linge i hanuat dak waing nugu hatur kawase hatikane um ie. 16 Pa nu hatur kawase habaling ie hoing tiga tultulai mon. Taie. Nu hatur kawasei hoing bia a bilai na tasim ie narako ta Krais, ma iakanong i manga tahut ta tiga tultulai mon. Iau sip ie hoing no tasigu, iesen tutun sakit augu balik mah, nu manga sip ie huo, kanong a num tultulai ie ma a tasim ie mah narako tano Watong.
17 Ma ing bia u nes kilam iau bia dar la harwis tutun, io, iau saring ugu bia nu bale leh ie hoing u gor bale leh iau. 18 Ing bia ga gil tiga nironga taam, bia aun ta ngasa mekatiga ho ugu, io, nu was tar tagu. 19 Iau Pol, iau pakat iakan ra nianga ma ra limagu at, bia iau ni balu tar taam. Iesen pa ni manga ianga bia pau balu baak no num ngasa mekai ho iau, ma iakanong, no num kidilona nilon at. 20 A tutun sakit tasigu. Iau sip bia nu harahut iau huo ta dahin narako tano nugu kinkinis tano Watong. Nu hasigarine no nugu nilon narako ta Krais. 21 Iau pakpakat tupas ugu kanong iau nunure tar bia nu taram iau ma bia ira num gingilaan na manga tamat um ta ing iau saring.
22 Ma tiga linge mah. Nu tagure tiga hala na wasire wara utagu kanong iau lik bia God na balu ira numuat sinasaring ma na halangalanga ise iau tupas muat.
23 Epaparas nong i kis tika ma iau kai ra winwisaan wara gaie Krais Jisas i haatne muat. 24 Diet ing diet tur tika ma iau tano pinapalim, Mak, Aristarkus, Demas, ma ne Luk, diet haatne mah muat.
25 No harmarsai tano Watong Jisas Krais na kis tika ma muat.