No Pakpakat ta
JEMES
I nanaas bia Jemes no tasine Jisas ga pakat iakan ra pakpakat. Aie no lualua tano lotu kenas Ierusalem mah (nes Apostolo 15.13). Ga pakat ie tupas ari a Iudeia ing diet gate nurnur ta Krais (Jemes 1.1; 2.1). No suruno ta kan ra pakpakat hoken, bia tikai pai tale bia na tange sen mon bia i nurnur ta Krais. Taie. Ira uno bilai na gingilaan na hamines no nurnuruan tutun. Ma bia pataie ta bilai na gingilaan tano uno nilon, io, no uno nurnur a linge bia ie (2.26). Ma ira harwalaam ma ira haraubaal i la walwalar ira udahat nurnur wara hamhamines bia i tutun mah (1.2-18). Waak dahat hadade mon no tahut na hinhinawas, iesen dahat na gil haruatnei (1.19-27). Jemes i manga iangianga ta ira gingilaan ta ira Kristian. Dahat na balaure timaan ira karame dahat (3.1-12), dahat na kap no mangana mintot meram naliu (3.13-18), ma dahat na bul hanapu dahat ma ra bilai na magingin (4.1-17), dahat kabi tur ra harkurai (5.1-11). Io, ma ari a harausur ta Jemes i manga hutet dahin ta ira harausur ta Jisas ra Matiu 5-7.
1
Iau Jemes, tiga ut na tinaram tano pinapalim ta God ma no Watong Jisas Krais. Ma iau pakat kaiken ra nianga tupas muat ira sangahul ma iruo na huntunaan gar Israel ing muat la kis harbasia taar tano ula hanuo.
Io, ma iau haatne um muat ma kaiken ra nianga.
Da tur dadas ta ira tinirih i walar ira udahat nurnuruan.
2-3 Bar hinsakagu ta Krais, i tahut bia muat na manga guama bia ira mangana harwalar i haan tupas muat, kanong muat nunure bia kaiken ra tinirih i walwalar ira numuat nurnuruan na hamines bia ira numuat nurnuruan pa na puko, kaik muat naga tale wara tuntunur dadas. Ma na tahut bia muat na balaraan wara tuntunur dadas hanahaan. Io kaik, ira numuat nilon na tahuat timaan harsakit. Muat na tur dadas huo waing muat naga patpatuan ma muat naga takodas harsakit, ma bia muat pa na supi ta linge wara murmur timaan God.
Da saring God bia na hapalaine dahat bia dahat na lon hohe nalamin ta ira harwalar.
Iesen bia ta tikai ta muat i supi ra minminonas wara nilon mur no sinisip ta God, na sasaring tupas ie. Ma God na tar ie tana kanong i manga taguro taar wara hartabar huo ma pa na ngangare ie tano uno sinasaring. Iesen bia na sasaring, bilai bia na nurnur ma pa na iruo ira uno lilik. No tunotuno nong i iruo ira uno lilik i haruat ma ira pakananoh tano tes ing a dadaip i hus gi lagures. 7-8 Iakano tunotuno huo pa na lik bia na hatur kawase tiga linge meram ho no Watong, kanong i harkatagah no uno lilik. Na sip bia na mur kanin ma na mur tiga mes balik.
Bia tiga hinsaka dahat ta Krais i hatur kawase ra kinkinis na maris, i tahut bia na tangarot kanong a tabi hinsana ra matmataan ta God. 10 Ma huo mah tikai i hatur kawase ra kinkinis na watong. I tahut bia na tangarot bia God na bul hasur no hinsana kanong na panim sukun no uno kinkinis na watong hoing ira puspus na huro. 11 No kasakes i la hanhanut ma ra tamat na mamahien ma i la rangrang bing ira huro. Ira puspusuno i la pukpuko laah ma i la hanghagahe no uno maririsuan. Io, hoing at mon mah tano tunotuno nong i hatur kawase ra kinkinis na watong. Ing bia i gilgil baak ira uno binalaan, na panim sukun no uno kinkinis na watong.
Ira udahat sakana sinisip i walaam dahat wara gilgil ra sakena.
12 I daan no tunotuno nong i tur dadas ta ira harwalar kanong God na tabar ie ma no nilon bia i hanuat palai bia iakano tunotuno pai puko ta ira harwalar. Ma God ga kukubus taar ta diet ing diet sip ie bia na tabar diet ma iakano nilon. 13 Ma bia kaiken ra harwalar i haan tupas tikai, waak i tange bia, “God i walwalaam iau.” Taie. Pai tale bia tiga linge na walaam God bia naga gil ra sakena. Ma aie at pa na walaam ta tiga nong. 14 Iesen ira harwalaam na haan tupas tikai hoken: no uno sakana sinisip na lamus ie ma na hakalak ie wara gilgil ra sakena. 15 Ma bia no sakana sinisip i te tianan taar hoing ira hahin, na kaha hapuasne ra sakena. Ma bia no sakena i te tamat haruat na kaha hapuasne no minaat. 16 Bar hinsakagu ta Krais, iau marse muat. Waak muat bale leh iakan ra mangana linge kabi habato muat.
17 Ira bilai ma ira gamgamatien na hartabar bakut diet la hanansur meram ho God nong ga hakisi ira lulungo aram ra mawe. Ma God pai la kikios hoira ududuh ing bia a kasakes i hatalonai bia na hakumkuminei. 18 Ga sip bia na hatahuat dahat ma no hinhinawas utano tutun. Ma ga hatahuat dahat huo waing dahat na hanuat uno matanaiabar at. I nanaas bia dahat haruat ma ira luena hartabar tupas ie ta ira uno hakhakisi bakut.
Waak dahat hadade kapis mon no tahut na hinhinawas. Dahat na gil haruatnei.
19-20 Bar hinsakagu ta Krais, iau marse muat. Muat na lilik timaan ta iakan iau wara tangtangei. I tahut bia muat bakut, muat na manga taguro wara hinadoda. Iesen waak muat gasien wara nianga ma wara ngalngaluan kanong ira ngalngaluan ta ira tunotuno pai la hathatahuat ira takodasiana magingin God i sip bia dahat na gil. 21 Io kaik, muat na kap se ira bilingana magingin bakut tika ma ira mangana sakana gingilaan ta ira numuat nilon. Muat na bul hanapu muat ma muat na kap usurane no nianga di ga soi ta muat. Iakano nianga i tale bia na halon muat. 22 Waak muat hadade mon no nianga. Ing bia muat hadade kapis mon ie, muat habato habaling muat bia a mangana tunotuno sa muat. Iesen i tahut bia muat na gil haruatne no nianga. 23 Ing bia ta tiga nong na hadade mon no nianga ma sen pa na gil haruatnei, aie hoing tiga tunotuno nong i nes no matmataan tana ta tiga linge na tirtirewa. 24 Io, ma bia i te nes habaling tar ie, na haan laah. Ma kaik at mon na lik luban bia i la matmataan taar hohe. 25 Iesen no nianga ta God, aie hoing tiga linge na tirtirewa mah. Ma bia tikai i nanaas tana, i nes no harkurai nong i takodas harsakit. Ma iakano harkurai nong i la halangalanga ise dahat. Ma bia i nes haitnei, God na haidane iakano tunotuno ta ira linge i gil. Iesen waak i hadade mon no nianga ma na lik luban sei. Taie. God na haidane iakano tunotuno nong i gil haruatne no nianga ta God.
26 Bia tiga nong i lik bia i murmur God iesen pai balaure timaan no karamena, io, tutun sakit, pai mur at God. Taie. I habato habaling ie. 27 Bia dahat na mur God no adahat Sus, i sip bia dahat na mur ie hoken. I sip bia dahat na kol ira tintana ma ira makosa ta ira udiet tirtirih. Ma i sip bia dahat na haan talur ira magingin tano ula hanuo bia kaike ra magingin pa na habilinge dahat. Ma ing bia dahat mur God huo, God na nes kilam iakan ra tintalen bia i gamgamatien harsakit ma taie ta bilinge tana.