No Pakpakat ta Pol tupas ira
PILIPAI
Ing Pol ga haan uras Masedonia wara harharpir ma no tahut na hinhinawas, ga haan tano pise na hala Pilipai (nes Apostolo 16.9-40) gaam a so no lotu kaia, gaam haan laah balin. Ari a tinahon namur di ga palim kawase Pol aras tiga mes na taman, di gaam bul ie narako tano hala na harpidanau. Ira haleng na ut na mintot diet lik bia kenas Rom (Apostolo 28.14-31). Kaia narako tano hala na harpidanau Pol ga pakat iakan ra pakpakat wara tangtanga tahut ta diet ira Pilipai kanong diet gate tule ra hartabar taar tana wara harharahut ie (Pilipai 1.5; 4.10-19). Ga hinawase mah diet bia i ngan hohe mei kaia ra winwisaan. Ma ari a tunotuno diet ga wara hatirih no nilon ta Pol iesen Pol pa ga manga lilik ta diet bia ira uno winwisaan. Taie. Ga guama mon bia no tahut na hinhinawas ga hanahaan harbasia (1.12-26). Ma no magingin na gungunuama tiga tamat na linge ta iakan ra pakpakat (1.4; 1.18; 2.2; 2.17-18; 2.28-29; 3.1; 4.1; 4.4). Io, Pol ga haragat ira Kristian aras Pilipai bia diet na tur dadas tika ma ra balaraan tano tahut na hinhinawas ma bia diet pa na burte diet ing diet ga wara hanghagahe diet (1.27-30). Iakano no suruno ta iakan ra pakpakat bakut. Ga saring mah ira Pilipai bia diet na matien na tunotuno hoing Krais nong God ie, iesen ga hanuat tunotuno ma hoing tiga tultulai wara gaie dahat (2.1-11). Ga hinawase mah diet bia na tule ira iruo bilai na tunotuno, Timoti ma ne Epaparoditus tupas diet (2.19-30). Ma ga hakatom diet ta ira tena harausur bisbis ing diet ga tange bia tikai i tale bia na mur ira bilai na gingilaan na tunotuno mon bia na takodas ra matmataan ta God. Iesen Pol ga tange bia dahat na nurnur mon ta Krais waing dahat naga takodas (3.1-21).
1
Iau Pol, mir ma ne Timoti, mir ira iruo ut na tinaram tano pinapalim ta Krais Jisas. Ma mir tule ken ra nianga tupas muat ira matanaiabar tus ta God ing muat kis narako ta Krais Jisas kaia Pilipai. Ma mir tule ken ra nianga mah tupas ira iruo mangana lualua na lotu, muat ira kabinsit ma muat ira ut na harharahut. A harmarsai ma ra malum ta muat meram ho God no adahat Sus ma mekaia ta Jisas Krais no Watong.
Pol ga sasaring ta ira Pilipai kanong diet tur tika mei ma bia diet na tahuat hanahaan ta ira bilbilai.
Ma iau tanga tahut tupas God uta ira pakana bung bakut ing muat ga lik leh iau muat gaam tar ra harharahut tupas iau. Ta ira bung iau la saasaring ta muat, iau la saasaring ma ra gungunuama kanong muat te tur tika ma iau tur leh mekaia tano luena bung tuk taar katin ta iakan ra pinapalim tano tahut na hinhinawas. 5-6 Ma iau la saasaring ma ra gungunuama huo mah kanong iau nunure tun at bia aie nong ga haburen no bilai na gingilaan narako ta muat na papalim hanahaan huo tuk taar bia na hapataam ie narako ta muat tano bung ta Krais Jisas.
Hokaiken, i tahut tagu bia ni kilingane iakan ra mangana kilkilinganai huo uta muat kanong muat kis taar narako tano katigu. God i te tabar bia mon muat ma ra harharahut bia muat naga tale wara turtur tika ma iau ta ira kaba linge sa i haan tupas iau. Bia iau kis taar kai ta ra winwisaan, bia iau tur bat ira hartutung tar tano tahut na hinhinawas, bia iau hatutun iakano hinhinawas, io, muat kakaap tika ma iau. Ma iakano no burena bia iau gi manga sip muat huo. I tale bia God na suro haut ta ing no tingegu i manga mur muat haruat ma no harmarsai ta Jisas Krais tupas muat.
Ma iau sasaring bia no numuat harmarsai na tamtamat hanahaan ma bia no numuat mintot wara nunure kilam ira tahut ma ira sakena na kure timaan iakano harmarsai. 10 Iau sasaring bia muat naga ngan huo muat naga nes kilam ira linge i manga bilai sakit ma muat kabi puko ta ira linge i sakena, ma bia muat na tahut harsakit wara tangtagure muat wara utano bung ta Krais. 11 Ma iau sasaring mah bia ira numuat nilon na hung ma ra hunena no magingin takodas ing i hanuat meram narako tano numuat kinkinis tika ma Jisas Krais, ma bia ta ira hunue muat da pirlat ma da hatamat God.
No nilon ta Pol pa ga tamat tano uno lilik, iesen bia no tahut na hinhinawas na hanahaan kakari.
12 Ira bar hinsakagu ta Krais, iau sip bia muat na palai bia ira linge ing i te hanuat tagu i te harahut balik no tahut na hinhinawas wara hinahaan harbasia. 13 Io kaik, ira umri tano tamat na lualua sakit kai, ma ira mes na tunotuno mah, diet nunure bia no winwisaan iau ga kap, uta Krais ie. 14 Ma no winwisaan di ga gil tagu, i te haragat halengin sakit ta ira hinsaka dahat tano udiet kinkinis narako tano Watong. Io, ta ing hokaiken, diet te manga balaraan wara hinarpir tano nianga gar ta God, ma taie ta bunurut i kis ta diet.
15 I tutun bia ari diet harharpir ta Krais kanong diet lilik sakasaka tano nugu kinkinis na lualua ma diet la bala ngungut taar tagu. Iesen ta ira mes, diet harharpir meram narako ta ira bilai na bala diet. 16 Ma diet kaiken ra tunotuno, diet gilgil huo ma ra harmarsai kanong diet nunure bia God i te tibe iau bia ni turtur bat ira hartutung tano tahut na hinhinawas. 17 Ma sen diet ira mes ing diet harpir ta Krais, diet harababo mon. Diet nes kalak ira mauho na kinkinis na tamat. Diet lik bia i tale diet bia diet na hatut purpuruan taar tagu ing iau kis taar ta iakan ra winwisaan. 18 Iesen taie ta linge. Bia diet na harpir ma ra harababo na lilik bia tutun na lilik, iakan pai tamat na linge. Iesen no linge i tamat, hoken, bia da mur ira ngaas bakut wara hinarpir ta Krais. Io kaik, iau guama um.
19 Io, ma iau ni guama hanahaan kanong iau nunure bia ira linge i te hanuat taar tagu na gil iau bia ni langalanga um ta ira numuat sinasaring ma tano harharahut mekaia tano Tanuo gar ta Jisas Krais. 20 Ma iau ni langalanga um huo haruat ma no nugu tamat na sinisip bia kabi gil tiga linge ing na hahirhir iau. Ma iau manga lik bia i tutun, bia pa ni gil huo. Iesen iau sip bia ni hung ma ra balaraan waing kaiken no nugu kidilona nilon na hatamat Krais hoing iau la gilgil hait huo. Ing bia ni lon bia ni maat, iau sip mon bia ni hatamat Krais. 21 Ma hokaiken, tano nugu lilik, bia ni lon, Krais no suruno tano nugu nilon. Ma bia ni maat, iakano na manga bilai tagu. 22 Ma bia ing iau lalon baak ta iakan ra palatamaigu iau nunure bia na mon hunena tano nugu pinapalim. Iau pai nunure bia ni gilamis gahim ta dir, kaik pai tale bia ni hinawas palai ta iakan. 23 No nugu sinisip i sapek harbasia ta dir. Iau sip bia ni haan talur iakan ra nilon uram ho Krais kanong iakano nong i manga tahut sakit. 24 Iesen i manga tahut wara gaie muat bia ni kis taar baak ta iakan ra lon. 25 Ma kanong iau manga palai bia no nugu nilon na harahut muat huo, iau gi nunure bia ni lon taar baak ma ni kis tika ma muat bia muat na tahuat hanahaan ta ira numuat nurnuruan ma bia muat na kap ra gungunuama ta ira linge muat nurnur ine. 26 Iau ni lon baak waing muat na manga pirlat Krais Jisas tano nugu hinanuat baling tupas muat.
Dahat na tur dadas tika tano tahut na hinhinawas ma ra balaraan.
27 Ma no tamat na linge aie hoken, bia muat na tatalen hoing no tahut na hinhinawas ta Krais i tange huo. Muat na tatalen huo waing nigi hadade ta linge uta muat. Bia i tale iau bia ni hanuat tupas muat bia pataie, io, iau sip bia ni hadade bia muat tur dadas ma tiga kapawena lilik ma bia muat walwalar ma ra baso hoing tiga kapawena tunotuno wara gaiena ira linge dahat nurnur ine meram narako tano tahut na hinhinawas. 28 Ma iau sip bia ni hadade mah bia pataie anumuat ta da bunurut uta diet ing diet sukuane muat. Kaiken ra linge i hamines hapalaine uta diet bia God na haliare diet ma sen na halon muat. 29 Kaiken ra linge na kabit muat huo kanong God i te tabar muat ma ra bilai na kinkinis wara gaie Krais ma hoken, bia muat na nurnur tana, sen bia pai iakano sen mon. Taie. Muat na kilingane mah um ra ngunngutaan utana. 30 Ma i palai bia muat te kap ra ngunngutaan huo kanong muat te laka mah tano hinarubu tika ma ira haraubaal nong muat ga nes bia ga kabit iau menalua. Ma hoing muat te hadade, iakano ra hinarubu at iau tur taar narako baak tana kaiken.