2
1 Korin 4:21Hokakarek, iou ga bul no nugu lilik be pa nile baling ukaia ho mu ma ni me gil hatapunuk mu. Ma iou ga lilik hobi kinong ing be iou gor gil hatapunuk mu, nesi um gor kis ter ura halaro iou? Pata tari. Mu sene mon ing iou gorte gil hatapunuk mu. Ma iou ga pakat no mangana nianga hobi ing iou ga tule ukaia ho mu kinong be ni hana tupas mu, iou paile sip be ira turadi ing i tale be di na me halaro iou, di na me gil hatapunuk balik iou. Ma iou manga palai ta ira numu tintalen be mu na laro bileng ing be iou laro. Apostolo 20:31Hokakarek, iou ga pakpakat tupas mu nalamin ta ira but na harubaal ma ira tamat na tirih naramon tano tingagu. Ma iou ga pakat ie ma ra haleng na lur na matagu. Iou pai gale pakpakat hobi be nige gil hatapunuk mu iesene be ni hapalaine mu be iou manga sip hababane mu.
Di na lik luban leise ira sasana ta nong di ga hapadano ie waing Satan nahula hakale lamus hagae di.
Be tikenong ite gil hawat ra tapunuk, paile manga tutuno be ite gil hatapunuk iou. Pata. Ite gil hatapunuk mu, iesene paile manga tamat mon. Paile tutuno be ni tange be ite manga gil hatapunuk mu. I haruat mon ikin ra harpadano ing ira haleng ta mu, mu te hapupusak ter ie tana. Iesene kakarek balik i tahut be mu na lik luban leise ira nuno sasana ma mu na habalaraan ie, kinong no tamat na tapunuk nahula hagae ie. Io kaie, iou haragat mu be mu na hamanis habaling be i tutuno be mu sip ie. Ma no burwana be iou ga pakpakat ukaia ho mu, be nige nes be ing mu na tur dades tano harwalar ma be mu nage taram nianga ta ira kaba linge bakut. 10 Ma be mu lik luban leise ira sasana ta tikenong, iou bileng, iou lik luban leise bileng ira nuno sasana. Ma a mangana sasana hobibiha iou te lik luban leise, iou te lik luban leise ie ra matmataan tane Krais uta mu. Iesene i tale sene mon be ni gil hobi ing be i tutuno be a mon sasana kanaia ura liklik luban leise. 11  Luk 22:31Ma iou te gil hobi be Satan nahula lamus hakale hagae dait. Dait palai um ta ira nuno keskes na lilik ing ila gilgil.
Pol pai gale tale be na papalim tano tahut na hininaawas kinong i ngaangel utane Taitus.
12  Apostolo 14:27; 1 Korin 16:9Io, ma be iou ga hana utusu Toroas ura harpir tano tahut na hininaawas tane Krais, iou ga nes be no Watong gate ter mahuo tagu be ni papalim kaia. 13  Apostolo 20:1Iesene iou ga manga ngaangel kinong iou pai gale tale be ni silihe no tasigu Taitus kaia, kaie iou gom hana talur di kaia, iou gom hana um utusu Masedonia.
Pol ga papalim hohaam ura hininaawas utano sigar kunubus tane Krais.
14 Iesene mem tanga tahut tane God nong ila lamlamus mem ura hamanis be Krais te lie tano nuno hinarubu hoke tike tamat na umri na lamus haselsel hanane ira nuno hiruo hobi. Ma hoke no dadaip na puh harbasiane tike hunhuraan kala mimisien, io, God te tule harbasiane mem be ira turadi ta ira katano bakut di nage nunure ie. 15 Hokakarek, mem hoke no bilai na hunhuraan mekaia hone Krais tupas God ing i hanana harbasie nalamin ta di ing God i halon di ma ing di kanaia di hiriruo. 16  Luk 2:34; 2 Korin 3:5-6Tano ninanaas ta ari, mem hoke a hunhuraan na minat. Ma ta di ira mes, mem a hunhuraan na nilon. Ma i manga dades sakit be nesi tikenong na pusak tike mangana pinapalim hobi. 17 Iesene mem paile ngan hoke di ira haleng ing di kios hagae no nianga tane God ma di papalim ma ie ura kapkap barbarat. Pata. Tano numem kinkinis naramon tane Krais ma ra matmataan tane God ma hoke ira turadi God te tule, mem la tangtange ira linge ing mem nunure ter be i tutuno.

2:1 1 Korin 4:21

2:4 Apostolo 20:31

2:11 Luk 22:31

2:12 Apostolo 14:27; 1 Korin 16:9

2:13 Apostolo 20:1

2:16 Luk 2:34; 2 Korin 3:5-6