Jon
anêŋ kapya yaŋ
Abô môŋ
Aposel Jon hato kapya êntêk. Ŋê lôkauk enaŋ nena hato hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ malak te. Waklavôŋ êŋ ma kêdôŋwaga ewa Yisu anêŋ Abô Mavi ba i luvuluvu ma avômalô êvhaviŋ eyabiŋ thêlô. Ma doŋtom kêdôŋwaga abôyaŋ eveŋ haviŋ ba intu Jon hato ek thêlô neyabiŋ ŋê takatu ba esopa Yisu anêŋ abô avanôŋ iyom.
Hato kapya êntêk hadêŋ 85 lo 95 AD malêvôŋ doho la.
1
Jon hêv lamavi
Ya Biŋsu Jon ba yahato abô êntêk hadêŋ o avi atu ba Wapômbêŋ bôk halam yôv lôk nalumi.* Ŋê lôkauk doho enaŋ nena, “Avi lôk nali êŋ ma abô lôk kup ma anêŋ ôdôŋ nena avômalô êvhaviŋ anêŋ unyak matheŋ te. Ma yaŋ lôk nali (2 Jon 13) ma hatôm unyak matheŋ yaŋ.” Yaleŋhaviŋ môlô hathak abô avanôŋ ba miŋ ya iyom ami. Mi, avômalô takatu ba eyala abô avanôŋ êŋ haviŋ. Abô avanôŋ êŋ hamô alalô kapôlôŋiŋ ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ba intu yêlô leŋiŋhaviŋ môlô.
Kamik Wapômbêŋ lo Namalô Yisu Kilisi iniŋ wapôm lôk leŋiŋhiki ma labali êmô imbiŋ alalô takatu ba amô abô avanôŋ lôk leŋiŋhaviŋ kapô.
Nobaloŋ abô avanôŋ loŋ
* 3Jon 3Yahapôm nalumi doho atu ba esopa abô avanôŋ hatôm atu ba Wakamik bôk havak haviŋ alalô ba intu yaleŋmavi anôŋ. * 1Jon 2:7Livôŋ, lêk yahathô o lokwaŋ nena alalô leŋiŋimbiŋ i. Balabuŋ êntêk ba yahato ma miŋ lukmuk ami. Mi, môŋ anôŋ ma bôk alalô awa yôv. Ma leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ ma aêntêk nena alalô nasopa Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ. Ma abô balabuŋ êŋ ma môlô bôk olaŋô hadêŋ môŋ anôŋ nena nombeŋ imbiŋ leŋiŋhaviŋ.
* 1Jon 4:1-3Kêdôŋwaga abôyaŋ bêŋ anôŋ bôk i pik mayaliv ek nesau avômalô. Thêlô miŋ êvhaviŋ nena Yisu bôk habitak anyô ba halêm pik ami. Anyô anêŋ aêŋ ma anyô abôyaŋ lôk anyô hapôlik ek Kilisi. Noyabiŋ am ek miŋ nônêm yak esak vuli takatu ba alalô adum ku hathak ek naja ami. Êŋ ma tem noja unim vuli mavi lôkthô. Ôpatu ba hawa auk yaŋda ba miŋ havaloŋ Kilisi anêŋ abô loŋ ami ma miŋ hamô haviŋ Lambô ami. Ma doŋtom ôpatu ba havaloŋ Kilisi anêŋ abô loŋ hamô haviŋ Lambô lo Namalô. 10 Anyôla hayô ek môlô ba miŋ hawa abô êŋ ami, êŋ ma miŋ nônêm lemimmavi lôk noja yani thô ba unu unim unyak ami. 11 Hôêv lemmavi hadêŋ yani, êŋ ma hudum ku kambom êŋ haviŋ yani.
12 Abô bêŋ anôŋ hêk ek yanaŋ êndêŋ môlô, ma doŋtom yahadô ek yato êndôk kapya. Yaleŋhabi yasôk ek alalô nanaŋ abô imbiŋ i ek alalô leŋiŋmavi bêŋ anôŋ.
13 Mamuyaŋ atu ba Wapômbêŋ bôk halam yôv anêŋ nali* Hatôm unyak matheŋ yaŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ. Nôŋgô 2 Jon 1. êv leŋiŋmavi hadêŋ môlô.

*1:1: Ŋê lôkauk doho enaŋ nena, “Avi lôk nali êŋ ma abô lôk kup ma anêŋ ôdôŋ nena avômalô êvhaviŋ anêŋ unyak matheŋ te. Ma yaŋ lôk nali (2 Jon 13) ma hatôm unyak matheŋ yaŋ.”

*1:4: 3Jon 3

*1:5: 1Jon 2:7

*1:7: 1Jon 4:1-3

*1:13: Hatôm unyak matheŋ yaŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ. Nôŋgô 2 Jon 1.