Jon
anêŋ kapya te lô
Abô môŋ
Aposel Jon hato kapya êntêk hadêŋ Gaius. Diotlepes ma avômalô êvhaviŋ anêŋ malak te iniŋ avaka. Ma yani hadô ek enja kêdôŋwaga takatu ba Jon hêv i ba i loŋ êŋ thô. Ma doŋtom Gaius hawa i thô ba intu Jon hato hadêŋ yani ek indum yani lamavi.
Hato kapya êntêk hadêŋ 85 lo 95 AD malêvôŋ doho la.
1
Jon hêv lamavi hadêŋ Gaius
* Ap 19:29; Lom 16:23Ya Biŋsu Jon ba yahato kapya êntêk hadêŋ o yenaŋ aiyaŋ Gaius. Yaleŋhaviŋ o hathak abô avanôŋ.
Aiyaŋ, yahateŋ mek ek lemvimkupik lôk anêm ku lôkthô imbitak mavi êtôm anêm hôêvhaviŋ hamô mavi. * 2Jon 4Aiyaŋ doho êvô êlêm ba enaŋ nena hosopa abô avanôŋ dedauŋ mavi hathak nômkama sapêŋ atu ba hudum ba intu yaleŋmavi anôŋ. Yahalaŋô nena yenaŋ avômena esopa abô avanôŋ atu, êŋ ma hadum yaleŋmavi anêŋ dôêŋ.
Gaius hadum kobom mavi
Aiyaŋ, hoyabiŋ kêdôŋwaga abô avanôŋ takatu ba êlêm anêŋ loŋ buyaŋ ma thêlô ma ŋê masôm ek o, êŋ ma hudum nôm mavi anôŋ. * Tit 3:13Thêlô bôk enaŋ hathak anêm lemhaviŋ atu bêŋ hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ loŋ êŋ yôv. Ba êthôk hathak loŋbô ma mavi ek undum aêŋ ba nêm thêlô sa êtôm Wapômbêŋ da anêŋ lahaviŋ ek ini buyaŋ. * 1Ko 9:11-12Hathak athêŋ êŋ, ma thêlô i ma miŋ ewa nômlate anêŋ ŋê daluk ami. Ba intu mavi ek nanêm ŋê takêŋ sa ek alalô nambitak ŋê ku imbiŋ thêlô esak abô avanôŋ.
Diotlepes hadum kambom
Bôk yahato kapya hi avômalô ôdôŋ êvhaviŋ yôv hathak nôm takatu, ma doŋtom Diotlepes miŋ hathak halaŋô yêlôaniŋ abô ami. Mi, lahaviŋ imbitak anyô bêŋ. 10 Aêŋ ba yahathôk ma tem yanaŋ anêŋ kambom êŋ bêŋ. Yani hathak hanaŋ abô kambom takatu ba ôdôŋ mi hathak yêlô. Ma hadum kambom bêŋ yaŋ haviŋ nena hadô ek enja kêdôŋwaga abô avanôŋ takatu ba êlêm thô. Ma hamiŋ loŋ siŋ ek avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ neja i thô lôk hadum ek nêm i vê ênjêk avômalô ôdôŋ êvhaviŋ.
Demitlius hadum mavi
11  * 1Jon 3:6-10Aiyaŋ, miŋ undum ek osopa ŋê kambom veŋiŋgwam ami. Mi, osopa mavi iyom. Ôpatu ba hadum mavi ma Wapômbêŋ anêŋ. Ma ôpatu ba hadum kambom ma miŋ bôk hayê Wapômbêŋ ami.
12 Avômalô lôkthô enaŋ abô mavi hathak Demitlius ma abô avanôŋ hik loŋ haviŋ. Ma yêlô anaŋ aêŋ iyom ma hoyala nena yêlôaniŋ abô ma avanôŋ.
Abô anêŋ daŋ
13  * 2Jon 12Abô bêŋ anôŋ hêk ek yato êndêŋ o, ma doŋtom yahadô ek yato. 14 Yaleŋhaviŋ yasôk yaŋgê o ketheŋ oyaŋ ek alai nanaŋ abô imbiŋ i.
15 Yôhôk êmô imbiŋ o. Anêm avômalô môlô êv iniŋ leŋiŋmavi hathôk ek o. Ma nêm yaleŋmavi êndêŋ yenaŋ avômalô môlô tomtom atu ba êmô haviŋ o.

*1:1: Ap 19:29; Lom 16:23

*1:3: 2Jon 4

*1:6: Tit 3:13

*1:7: 1Ko 9:11-12

*1:11: 1Jon 3:6-10

*1:13: 2Jon 12