Jut
anêŋ kapya
Abô môŋ
Yisu yaŋ molok Jut hato kapya êntêk. Abô Glik ma elam nena Judas (Matyu 13:55; Mak 6:3). Hato ek ŋê êvhaviŋ neyabiŋ i esak kêdôŋwaga abôyaŋ takatu ba ekopak êmô thêlô malêvôŋ. Kêdôŋwaga abôyaŋ enaŋ nena avômalô êvhaviŋ hatôm nindum kambom ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ lahiki ma bêŋ anôŋ ba intu avômalô êvhaviŋ idum kambom ma tem miŋ nêm vovaŋ êndêŋ i ami.
Hato kapya êŋ hadêŋ 65 AD la.
1
Jut hêv lamavi
* Mat 13:55Ya Jut, Yisu Kilisi anêŋ anyô ku ma Jems anêŋ yaŋ molok. Yahato kapya êntêk ek môlô takatu ba bôk halam yôv ek nômô Kamik Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ kapô lôk Kilisi eyabiŋ môlô.
Wapômbêŋ anêŋ kapô lôk labali ma lahaviŋ êmô imbiŋ môlô bêŋ anôŋ.
Noyabiŋ am ek kêdôŋwaga abôyaŋ
Aiyaŋ thêlô, ya vovaŋ ek yato abô esak Wapômbêŋ anêŋ bulubiŋ atu ba bôk hapôm alalô yôv. Ma doŋtom lêk malaiŋ bêŋ te habitak. Ba intu yahato ek yasoŋ môlô lokwaŋ ek numiŋ lôklokwaŋ ba nobaloŋ abô avanôŋ takatu ba alalô aêvhaviŋ loŋ. Wapômbêŋ bôk hêv abô avanôŋ êŋ yôv hadêŋ anêŋ avômalô matheŋ ek neyabiŋ katô. * Gal 2:4; 2Pi 2:1Malaiŋ êŋ ma aêntêk. Ŋê abôyaŋ doho lêk eyenak ba ekopak êmô môlô kapô. Thêlô êpôlik ek alalôaniŋ Wapômbêŋ. Ma ethalamuniŋ anêŋ wapôm ek nindum sek waliliŋ lomaloma esak. Ma êvôliŋ dômiŋ ek alalôaniŋ Avaka atu Anyô Bêŋ, Yisu Kilisi. Bôsêbôk ma eto abô hathak vovaŋ takatu ba tem êpôm thêlô.
* Kis 12:51; Nam 14:29-30Abô takêntêk ba tem yanaŋ ma bôk olaŋô yôv. Ma doŋtom tem yanaŋ esak loŋbô ek lemimimbi katô. Sêbôk ma Anyô Bêŋ hêv anêŋ avômalô bulubiŋ ba hawa i vê hêk Ijip. Ma doŋtom vêm ma hik takatu ba miŋ êvhaviŋ ami pôpônô. * 2Pi 2:4Ma lemimimbi aŋela taksêbôk atu ba etak iniŋ loŋ ba i mayaliv ma miŋ êmô iniŋ loŋ lôkliŋyak tiŋiŋ ami. Ba intu Wapômbêŋ bôk hakak i loŋ hathak yak atu ba miŋ hatôm itip ami. Ma hadô i hamô loŋ momaŋiniŋ bêŋ kapô ek neyabiŋ waklavôŋ bêŋ nindum abô. * Stt 19:1-25; 2Pi 2:6,10Ma aêŋ iyom, bôk Sodom lo Gomola ma malak vi takatu ba êmô habobo êv i ek idum sek waliliŋ lôk ethak i mayaliv. Êŋ ma Wapômbêŋ habôk malak takêŋ hathak atum ba hik vovaŋ atum atu ba tem êpôm ŋê kambom thô hadêŋ alalô ek miŋ nasopa veŋiŋgwam ami. Atum êŋ tem esaŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ.
Ma doŋtom lêk ma ŋê abôyaŋ takêŋ idum kambom takêŋ aêŋ iyom. Thêlô esopa iniŋ niaviŋ ba idum iniŋ leŋviŋkupik habitak lôŋgôlôŋ lôk êdô nêwê Anyô Bêŋ lôk ŋê bêŋbêŋ vibiŋ ma esokwaŋ aŋela lôk athêŋ anêŋ leŋ. * Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pi 2:11; ALK 12:7Ma doŋtom Maikel, aŋela lôk athêŋ bêŋ atu, miŋ hadum aêŋ ami. Mi, sêbôk ba thai lôk Sadaŋ êkôki hathak Mose liŋkupik ma Maikel miŋ hasokwaŋ Sadaŋ ba hanaŋ anêŋ kambom bêŋ ami. Mi. Yani hanaŋ nena, “Anyô Bêŋ da tem esaŋ o.” 10  * 2Pi 2:12Ma doŋtom lêk ŋê abôyaŋ takêŋ esokwaŋ nômkama takatu ba miŋ eyala ami. Hatôm alim bomaŋ, thêlô eyala leŋviŋkupik anêŋ thethaŋak iyom ba nôm takêŋ habuliŋ thêlô.
11  * Stt 4:7-8; Nam 16:1-35; 2Pi 2:15; 1Jon 3:12Kikaknena, malaiŋ bêŋ tem êpôm i! Thêlô esopa Kain atu ba hik yaŋ molok vônô vaŋgwam lôk esopa Balam anêŋ kambom lahaviŋ vuli ba havôv avômalô ek nindum kambom. Lôk êtôm Kola atu ba kapô hagiap ek Wapômbêŋ ba intu tem nema êtôm yani.
12  * 2Pi 2:13,17Môlô othak doŋtom ek oŋgwaŋ nôm lemimhaviŋ am, êŋ ma ŋê takêŋ lêk êtôm nôm lelaik hamô môlô malêvôŋ. Esoŋ nena nôm êŋ ma nôm oyaŋ ba miŋ leŋiŋhabi Wapômbêŋ ami. Ma leŋiŋhabi thêlôda iyom ba eyaŋ ma leŋiŋpaliŋ avômalô vi. Thêlô miŋ ik anôŋ ami hatôm buliv atu ba lovak hayuv vôkê ba miŋ ôthôm hik ami. Thêlô êtôm alokwaŋ takatu ba miŋ hik anôŋ hadêŋ anêŋ waklavôŋ ami ba intu elav ôdôŋ thô, êŋ ma hatôm ŋama hapôm i bôlôŋ ju. 13 Thêlô hatôm ŋgwêk beleŋ lokwaŋ ba iniŋ kambom hatôm ŋgwêk budum haŋgôli ba anêŋ wapôk thapuk hik iniŋ mama thô. Ma êtôm vuliŋ atu ba i mayaliv. Wapômbêŋ bôk hapesaŋ bôlôvôŋ momaŋiniŋ kambom bomaŋ bêŋ te ek thêlô nêmô aêŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ.
14  * Stt 5:18,21-24Inok ma Adam anêŋ lim ôdôŋ te baheŋvi ba lahavuju. Bôk hanaŋ abô plopet hathak ŋê abôyaŋ takatu ba lêk ibitak nena, “Odaŋô! Anyô Bêŋ tem êlêm imbiŋ anêŋ aŋela matheŋ lubuŋlubuŋ 15 ek endaŋô avômalô sapêŋ iniŋ abô. Ma avômalô takatu ba miŋ esopa Wapômbêŋ ami ma tem nêm iniŋ vuli viyaŋ êndêŋ i esak iniŋ kambom takatu ba idum lôk êpôlik hathak yani ba enaŋ abô lôklala.” 16 Thêlô ethak kapôlôŋiŋ diŋdiŋ lôk etha avômalô vi. Ma esopa iniŋ auk thethaŋak. Ma êv ida liŋ lôk ebam avômalô vi ek thêlô leŋiŋmavi esak i ma nênêm nômkama êndêŋ i.
Numiŋ lôklokwaŋ
17 O aiyaŋ thêlô, lemimimbi abô takatu ba alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ aposel bôk enaŋ 18  * 2Pi 3:3hadêŋ môlô nena, “Waklavôŋ lôkthô anêŋ daŋ ma tem avômalô vi nimbi Wapômbêŋ lôk anêŋ avômalô liliŋ lôk nesopa iniŋ thethaŋak ma nêpôlik ek Wapômbêŋ.” 19 Abô êŋ hanaŋ hathak ŋê abôyaŋ takatu ba evak môlô vose hi lodôŋlodôŋ. Lovak Matheŋ miŋ hamô haviŋ i ami ba intu esopa auk pik iyom.
20  * Kol 2:7O aiyaŋ thêlô, nodav unim lôkmala esak unim ôêvhaviŋ atu ba matheŋ anôŋ. Lôk noteŋ mek esak Lovak Matheŋ anêŋ lôklokwaŋ. 21 Nômô Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ kapô lôk noyabiŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ lahiki atu ba tem nêm lôkmala atu ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ môlô.
22 Lemim injik am esak avômalô vi atu kapôlôŋiŋ ju. 23  * Sek 3:2; ALK 3:4Ma vi atu ba ebobo loŋ atum ma nôbôv i vê ketheŋ ek nêm i bulubiŋ. Ma vi atu ba lelaik hathak iniŋ kambom, kapôlômim ek i lôk nôkô esak iniŋ lelaik ek miŋ esale môlô thô ami.
Alalô nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
24-25  * Lom 16:27; 2Pi 3:18Hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi ma nambô Wapômbêŋ doŋtom atu ba hêv alalô bulubiŋ. Yani hatôm eyabiŋ o mavi ek miŋ nêm yak ami. Ma tem enja môlô takatu ba kambom mi ba etak môlô numiŋ Wapômbêŋ thohavloma anêŋ deda lôkmaŋgiŋ kapô lôk lemimmavi bêŋ anôŋ. Alalô nanêm deda lôkmaŋgiŋ lôk athêŋ lôkmaŋgiŋ ma lôklokwaŋ lôk lôkliŋyak ni êndêŋ yani. Yanida intu hamô aêŋ hadêŋ sêbôk ma lêk ma wak nômbêŋ intu sapêŋ! Avanôŋ.

*1:1: Mat 13:55

*1:4: Gal 2:4; 2Pi 2:1

*1:5: Kis 12:51; Nam 14:29-30

*1:6: 2Pi 2:4

*1:7: Stt 19:1-25; 2Pi 2:6,10

*1:9: Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pi 2:11; ALK 12:7

*1:10: 2Pi 2:12

*1:11: Stt 4:7-8; Nam 16:1-35; 2Pi 2:15; 1Jon 3:12

*1:12: 2Pi 2:13,17

*1:14: Stt 5:18,21-24

*1:18: 2Pi 3:3

*1:20: Kol 2:7

*1:23: Sek 3:2; ALK 3:4

*1:24-25: Lom 16:27; 2Pi 3:18