16
Pol hêv anêŋ lamavi hadêŋ avômalô
Yahêv abô ek môlô hathak livôŋ Pibi atu ba hathôk ek ênjê môlô. Yani ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Senklia iniŋ avi ku te. Ba noja yani thô esak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ êtôm Wapômbêŋ anêŋ avi ku matheŋ te. Yani bôk hayabiŋ ya lôk avômalô bêŋ anôŋ hathak anêŋ nômkama. Ba nônêm yani sa esak malaiŋ malêla takatu ba hapôm yani.
* Ap 18:2Nônêm yenaŋ yaleŋmavi êndêŋ Plisila lo yamalô Akwila atu ba idum Yisu Kilisi anêŋ ku haviŋ ya. Sêbôk ma habobo tem nijik thai vônô esak ya. Ba intu yada lôk avômalô êvhaviŋ lodôŋlodôŋ anêŋ loŋ buyaŋ sapêŋ leŋiŋmavi hathak thai. Ma nônêm yaleŋmavi ni êndêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba ethak êv yeŋ halôk thai iniŋ unyak imbiŋ.
Nônêm yaleŋmavi êndêŋ yenaŋ aiyaŋ anôŋ Epainetus. Yani anyô môŋ anêŋ plovins Esia atu ba hêvhaviŋ Kilisi vêm ka vi êvhaviŋ haveŋ yam. Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Malia. Yani hathak hadum ku bêŋ ek hêv môlô sa. Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Andlonikus lo yanavi Junias. Thai ma yenaŋ avômalô Islael ba bôk êvhaviŋ Kilisi hamôŋ ek ya. Ma bôk yêlô amô koladôŋ haviŋ i. Thai ma aposel lôk athêŋ bêŋ.
Nônêm yaleŋmavi êndêŋ Ampliatus atu ba yaleŋhaviŋ hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ. Nônêm yaleŋmavi êndêŋ Ulbanus, yani hadum Kilisi anêŋ ku haviŋ alalô. Lôk nônêm yaleŋmavi êndêŋ yenaŋ aiyaŋ Stakis. 10 Nônêm yaleŋmavi êndêŋ Apeles, yani hawa malaiŋ lomaloma ma doŋtom hamiŋ lôklokwaŋ hathak Kilisi. Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ avômalô sapêŋ atu ba êmô haviŋ Alistobulus. 11 Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Helodion, yani ma yenaŋ avômalô Islael te. Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Anyô Bêŋ anêŋ avômalô sapêŋ atu ba êmô haviŋ Nalsisus.
12 Nônêm yaleŋmavi êndêŋ Tlipina lo Tliposa, avi ju atu ba idum Anyô Bêŋ anêŋ ku. Nônêm yaleŋmavi êndêŋ livôŋ Pelsis, yani hadum Anyô Bêŋ anêŋ ku lôklokwaŋ haviŋ. 13  * Mak 15:21Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Lupus atu ba Anyô Bêŋ bôk habi baŋ hayô hêk yôv lo talêbô atu ba habitak hatôm yenaŋ wakatik. 14 Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Asinklitus lo Plegon ma Helmes lo Patlobas ma Helmas lôk avômalô êvhaviŋ takatu ba ethak êmô haviŋ thêlô. 15 Ma nônêm yaleŋmavi êndêŋ Pilologus lôk Julia, ma Neleus lo livavi ma Olimpas lôk avômalô matheŋ lôkthô atu ba êmô haviŋ thêlô.
16  * 1Ko 16:20; 1Pi 5:14Ma nokam môlôviyaŋ esak kobom yôhôk matheŋ.
Kilisi anêŋ avômalô êvhaviŋ lodôŋlodôŋ sapêŋ êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ môlô.
Noyabiŋ am
17  * Mat 7:15; Tit 3:10Aiyaŋ thêlô, yahathô môlô loŋ lôklokwaŋ nena noyabiŋ am esak ŋê takatu ba idum ek nembak môlô vose. Thêlô iniŋ abô ma yaŋda ek abô avanôŋ atu ba bôk olaŋô ba ôêvhaviŋ. Ba intu imiŋ môlô loŋ siŋ hathak ôêvhaviŋ. Aêŋ ba nômô daim ek i. 18  * Plp 3:19; 2Pi 2:3Thêlô lôk avômalô takatu ba esopa iniŋ kobom idum ku hathak thêlôda iniŋ leŋiŋhaviŋ ma miŋ idum alalôaniŋ Anyô Bêŋ Kilisi anêŋ ku ami. Enaŋ abô vasiŋ mavi lôk abô lôk thôk ek nesau avômalô takatu ba iniŋ auk voloŋ. 19  * Lom 1:8; 1Ko 14:20Avômalô êvhaviŋ lôkthô bôk elaŋô yôv nena môlô ma avômalô olaŋô abô ba osopa. Ba intu yaleŋmavi anôŋ hathak môlô. Ma doŋtom yaleŋhaviŋ môlô nômô lôk auk esak malêla takatu ba mavi ma nômô mabuŋ ek malêla takatu ba kambom. 20  * Stt 3:15Ma Wapômbêŋ ma labali anêŋ alaŋ ba kasana ma tem etak Sadaŋ êmô vemimkapô vibiŋ ek nombak pesa.
Anyô Bêŋ Yisu anêŋ wapôm êmô imbiŋ môlô.
Avômalô doho êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ avômalô Lom
21  * Ap 16:1-2; 19:22; 20:4Timoti atu ba hadum ku haviŋ ya hêv anêŋ lamavi hadêŋ môlô. Ma Lusius lo Jeson ma Sosipatel, thêlô ma yenaŋ avômalô Islael ba êv iniŋ leŋiŋmavi haviŋ.
22 Ma ya Teltius atu ba yahato Pol anêŋ abô halôk kapya êntêk, yahanaŋ yenaŋ yaleŋmavi hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ hadêŋ môlô haviŋ.
23-24  * Ap 19:22; 1Ko 1:14Gaius hêv anêŋ lamavi hadêŋ môlô. Yani hathak hayabiŋ ya lôk avômalô êvhaviŋ sapêŋ atu ba êlêm êmô anêŋ unyak. Ma Elastus atu ba hayabiŋ malak bêŋ êntêk iniŋ valu lôk yêlôaniŋ aiyaŋ Kwaltus êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ môlô haviŋ.* Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Pol hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Yisu Kilisi anêŋ wapôm êmô imbiŋ môlô. Avanôŋ.
Nanêm athêŋ bêŋ êndêŋ Wapômbêŋ
25  * Lom 1:5; Ep 1:9; 3:5,9; Kol 1:26Alalô nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ. Yani hatôm embatho unim ôêvhaviŋ loŋ esak Abô Mavi takatu ba yahanaŋ hathak Yisu Kilisi. Abô Mavi êŋ intu hik auk loŋ kapô takatu ba bôk havuŋ i bô halêm yaiŋ. 26 Plopet bôk eto hathak auk loŋ kapô êŋ ma Wapômbêŋ atu ba hamô lôkmala hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ hanaŋ ek auk loŋ kapô êŋ lêk halêm yaiŋ ek avômalô pik lôkthô hatôm nênêmimbiŋ ba nesopa. 27 Aêŋ ba alalô nanêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ Wapômbêŋ, yanida iyom intu Wapômbêŋ lôkauk lôkthô anêŋ ôdôŋ hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ esak Yisu Kilisi. Avanôŋ.

*16:3: Ap 18:2

*16:13: Mak 15:21

*16:16: 1Ko 16:20; 1Pi 5:14

*16:17: Mat 7:15; Tit 3:10

*16:18: Plp 3:19; 2Pi 2:3

*16:19: Lom 1:8; 1Ko 14:20

*16:20: Stt 3:15

*16:21: Ap 16:1-2; 19:22; 20:4

*16:23-24: Ap 19:22; 1Ko 1:14

*16:23-24: Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Pol hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Yisu Kilisi anêŋ wapôm êmô imbiŋ môlô. Avanôŋ.

*16:25: Lom 1:5; Ep 1:9; 3:5,9; Kol 1:26