Kapya atu ba Pol hato hi
Lom
Abô môŋ
Pol hamô Kolin mena Senklia la ma hato kapya êntêk hadêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba êmô Lom. Yani da miŋ bôk hi Lom ami. Lôk aposel la miŋ hamô haviŋ thêlô ek êndôŋ i ami. Thêlô bêŋ anôŋ ma ŋê loŋ buyaŋ, ma doho intu ŋê Islael. Pol anêŋ auk nena tem ni Lom ek ênjê thêlô, ma doŋtom môŋ ma enja avômalô Kolin lo Masedonia iniŋ da takatu ba êv ek nêm avômalô êvhaviŋ anêŋ Jelusalem takatu ba bôm bêŋ hapôm i ba ewa malaiŋ sa am. Ba intu hato ek injik thô nena tem ni ek ênjê thêlô vêm ma ni Spen ek enaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi êndêŋ i. Thêlô ma ŋê daluk ba miŋ bôk elaŋô abô dokte hathak Yisu ami.
Ma hato kapya êntêk ek hanaŋ bêŋ halêm yaiŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê atu ba hadum ba avômalô ibitak thêthôŋ hathak iniŋ êvhaviŋ. Ma hadum ek enaŋ bêŋ nena aisê ba avômalô Islael bêŋ anôŋ êvôliŋ dômiŋ hadêŋ Yisu. Hato nena embeŋ yam ka tem avômalô Islael bêŋ anôŋ nedaŋô Yisu anêŋ abô ba nesopa.
Hato kapya êntêk hadêŋ 57 AD la.
1
Pol hato anêŋ lamavi hadêŋ avômalô Lom
* Ap 9:15Ya Pol, Yisu Kilisi anêŋ anyô ku, yahato kapya êntêk. Wapômbêŋ bôk halam ya ek yambitak aposel ma hatak ya ek yanaŋ anêŋ Abô Mavi êŋ bêŋ. * Lom 16:25-26Abô Mavi êŋ ma bôk habutiŋ ek nêm ba anêŋ plopet bôk enaŋ bêŋ hêk kapya matheŋ atu. Abô Mavi êŋ ma hanaŋ hathak anêŋ Nakaduŋ atu ba halêm pik hatôm anyô ba habitak anêŋ Kiŋ Devit anêŋ thalaleŋ. Wapômbêŋ hik yani liŋ hêk ŋama ba hathak Lovak Matheŋ hik yani thô nena Wapômbêŋ Nakaduŋ Lôklokwaŋ. Yani ma Yisu Kilisi, alalôaniŋ Anyô Bêŋ. * Ap 26:16-18; Gal 2:7-9Hathak yani, Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam hadêŋ yêlô ba hadum yêlô abitak anêŋ aposel ek nandom avômalô loŋ buyaŋ lôkthô ek nênêmimbiŋ ba nesopa yani ek nênêm athêŋ bêŋ êndêŋ yani. Ma halam môlô aêŋ iyom ek numbitak Yisu Kilisi anêŋ imbiŋ.
* Nam 6:25-26Yahato kapya êntêk hadêŋ môlô takatu ba Wapômbêŋ lahaviŋ anêŋ Lom. Yani halam môlô ek numbitak anêŋ avômalô matheŋ. Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô.
Pol lahaviŋ ênjê avômalô Lom
Abô takatu ba yahadum ek yanaŋ êmôŋ ma avômalô pik bêŋ êntêk lôkthô enaŋ hathak unim ôêvhaviŋ. Ba intu yaleŋhabi môlô ba yahêv yaleŋmavi hadêŋ yenaŋ Wapômbêŋ hathak Yisu Kilisi anêŋ athêŋ. Yahathak yahadum Wapômbêŋ anêŋ ku lôk yakapôlôŋ lôkthô ba intu yahanaŋ Abô Mavi hathak Nakaduŋ bêŋ. Ma yanida hayala nena yahathak yahateŋ mek velevele ek môlô 10  * Ap 19:21; Lom 15:23ma miŋ yaleŋpaliŋ ami. Bôk yahateŋ mek bôbô ba yahanaŋ hik anêŋ lahaviŋ liŋ hatôm êpôm loŋôndê te ek yasôk yaŋgê môlô mena mi e? 11 Yahêk lêlê ek yaŋgê môlô ek yanêm môlô Lovak Matheŋ anêŋ mek mavi doho ek embatho môlônim ôêvhaviŋ loŋ. 12 Ek batu môlônim ôêvhaviŋ embatho yenaŋ loŋ ma yenaŋ embatho môlônim loŋ. 13  * Ap 19:21Aiyaŋ thêlô, noyala katô nena wak bêŋ anôŋ yaleŋhabi yasôk yaŋgê môlô, ma doŋtom nôm lomaloma habitak ba havasiŋ ya. Yahadum ku lomaloma haviŋ avômalô loŋ buyaŋ ba yahayê ku takêŋ anêŋ anôŋ habitak. Ba intu yaleŋhaviŋ yasôk ek yandum ku imbiŋ môlô ek anêŋ anôŋ imbitak aêŋ iyom. 14 Wapômbêŋ hêv ku hadêŋ ya ek yanaŋ anêŋ Abô Mavi êndêŋ avômalô sapêŋ, avômalô ŋgwêk lôk avômalô alonaŋ, ma ŋê lôkauk lôk ŋê thôŋôthôŋ. Ba intu miŋ hatôm yatak ku êŋ ami. 15 Aêŋ ba yahapôviŋ ya ek yanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi êndêŋ môlô avômalô Lom imbiŋ.
Abô Mavi ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ
16  * Mak 8:38; Ap 13:46; 1Ko 1:18-24Abô Mavi ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ ek nêm avômalô sapêŋ atu ba êvhaviŋ bulubiŋ. Ba intu ya miŋ mama ek yanaŋ abô êŋ bêŋ ami. Môŋ ma hêv avômalô Islael bulubiŋ vêm ma avômalô loŋ buyaŋ. 17  * Lom 3:21-22Abô Mavi êŋ intu hik Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê atu ba endam avômalô nena thêthôŋ thô. Loŋôndê êŋ ma êvhaviŋ iyom, ma miŋ loŋôndê yaŋ hêk ek nimbitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma ami. Hatôm bôk eto nena,
“Avômalô takatu ba êvhaviŋ Wapômbêŋ, ma tem endam i nena avômalô thêthôŋ ek nêmô lôkmala.” Habakuk 2:4
Avômalô sapêŋ êvôliŋ dômiŋ hadêŋ Wapômbêŋ
18 Wapômbêŋ leŋ lêk hik anêŋ lamaniŋ thô hadêŋ avômalô lôkthô atu ba êvôliŋ dômiŋ hadêŋ yani ba idum kambom lomaloma. Iniŋ kambom takêŋ intu haluviŋ abô avanôŋ. 19  * Ap 14:15-17; 17:24-28Bôk Wapômbêŋ hik auk anôŋ hathak yanida thô hadêŋ avômalô sapêŋ ba intu bôk eyala yôv hêk kapôlôŋiŋ. 20  * Jop 12:7-9; Sng 19:1Anyôla miŋ hatôm ênjê Wapômbêŋ esak ma ami. Ma doŋtom yani hapesaŋ pik lo leŋ ma hathak nôm takêŋ, thêlô hatôm neyala nena yani ma yaŋda ek malê nena yani ma Wapômbêŋ. Ma anêŋ lôklokwaŋ bôk hamô bô ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Aêŋ ba avômalô lôkthô bôk eyala yôv, ba miŋ hatôm nesavuthiŋ ba nenaŋ nena êthôŋ Wapômbêŋ ami. 21  * Ep 4:17-18Avanôŋ, thêlô bôk eyala Wapômbêŋ ma doŋtom miŋ êbô anêŋ athêŋ lôk êv leŋiŋmavi hadêŋ yani ami. Mi, iniŋ auk hi mayaliv ba êtôm ŋê molo ba intu momaŋiniŋ havaloŋ iniŋ auk molo êŋ loŋ denaŋ. 22  * Jer 10:14; 1Ko 1:20Thêlô esoŋ nena thêlô ma ŋê lôkauk bêŋ ma doŋtom mi, thêlô lôkthô ibitak ŋê molo. 23  * Lo 4:15-19; Sng 106:20Ba intu miŋ êv yeŋ hadêŋ Wapômbêŋ lôkmaŋgiŋ atu ida hamô aêŋ ami. Mi, êv yeŋ hadêŋ dahô takatu ba epesaŋ hatôm ŋê pik takatu ba êmô vauna lôk menak ma alim lôk umya.
24 Aêŋ ba Wapômbêŋ hatak thêlô ek nindum sek lôŋgôlôŋ lomaloma hatôm iniŋ thethaŋak habi alak ba intu thêlô êv mama hadêŋ thêlôda leŋviŋkupik. 25 Thêlô êdô neja auk anôŋ esak Wapômbêŋ ba ethavuthiŋ hathak abôyaŋ. Ma êv yeŋ hadêŋ nôm takatu ba Wapômbêŋ hapesaŋ ba idum iniŋ ku, ma nômkama lôkthô anêŋ alaŋ atu ba hapesaŋ ma mi. Wapômbêŋ êŋ intu nambô wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.
26 Aêŋ ba Wapômbêŋ hatak thêlô ek nesopa iniŋ thethaŋak mama takêŋ. Ba intu iniŋ avi êdô auk mavi atu nêjêk imbiŋ anyô ma êwê hathak auk lokbaŋ. 27  * Wkp 18:22; 20:13; 1Ko 6:9Ma anyô aêŋ iyom êdô auk mavi nêjêk imbiŋ avi ba iniŋ thethaŋak haliŋ i ek nêndêŋ i. Ba intu idum nôm mama bêŋ hathak anyô yaŋ ba ewa kambom êŋ anêŋ vuli viyaŋ hathak thêlôda leŋviŋkupik.
28 Thêlô êdô neyala Wapômbêŋ ba intu hatak i ek nesopa iniŋ auk ôvathek takêŋ ek nindum nôm takatu ba miŋ mavi ami. 29 Thêlô kapôlôŋiŋ putup hathak kambom lomaloma lôk lokbaŋ ma paloŋ lôk leŋiŋdaŋ. Ma maleŋkilik lôk nijik anyô vônô ma nijik vovak ma abôyaŋ lôk ewa auk kambom hathak anyô vi. Ma etatale avômalô 30 lôk enaŋ abôma hathak anyô yaŋ. Ma êpôlik ek Wapômbêŋ, ma epek hathak avômalô vi, ma leŋiŋhabi nena thêlôda iyom intu mavi. Ma ethak ebam thêlôda, ma êbôlêm kambom lukmuk lomaloma ek nindum, ma miŋ êwê taluvi lo lami iniŋ abô vibiŋ ami. 31 Thêlô ma ŋê auk mi, lôk miŋ esopa iniŋ abô ami, ma leŋiŋhaviŋ mi, lôk miŋ ethak êv kapôlôŋiŋ ami. 32 Thêlô eyala abô thêthôŋ takatu ba Wapômbêŋ bôk hanaŋ nena ŋê takatu ba idum nôm takêŋ tem nêpôm ŋama. Ma doŋtom idum havôhi thêthô lôk leŋiŋmavi ek vi atu ba idum nôm takêŋ haviŋ.

*1:1: Ap 9:15

*1:2: Lom 16:25-26

*1:5: Ap 26:16-18; Gal 2:7-9

*1:7: Nam 6:25-26

*1:10: Ap 19:21; Lom 15:23

*1:13: Ap 19:21

*1:16: Mak 8:38; Ap 13:46; 1Ko 1:18-24

*1:17: Lom 3:21-22

*1:19: Ap 14:15-17; 17:24-28

*1:20: Jop 12:7-9; Sng 19:1

*1:21: Ep 4:17-18

*1:22: Jer 10:14; 1Ko 1:20

*1:23: Lo 4:15-19; Sng 106:20

*1:27: Wkp 18:22; 20:13; 1Ko 6:9