Kapya yaŋ atu ba Pol hato hi
Tesalonaika
Abô môŋ
Hatôm ayôŋ baheŋvi ba lahavute la atu ba Pol hamô Kolin ma hato kapya yaŋ haveŋ yam êntêk hadêŋ avômalô Tesalonaika. Pol hato ek embatho iniŋ êvhaviŋ loŋ ma hanaŋ abô doho haviŋ ek epesaŋ iniŋ auk esak waklavôŋ atu ba tem Yisu endelêm.
Hato hadêŋ 51 mena 52 AD la.
1
Pol hêv lamavi
Ya Pol ma Silas lo Timoti, yêlô ato kapya êntêk hadêŋ môlô avômalô ôêvhaviŋ takatu ba ômô haviŋ alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ lo Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ Tesalonaika.
* Lom 1:7Kamik Wapômbêŋ lo Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô.
Avômalô Tesalonaika miŋ êv yak hathak malaiŋ ami
Aiyaŋ thêlô, yêlô athak aêv leŋiŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ hathak môlô hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Êŋ ma mavi ek malê nena môlônim ôêvhaviŋ halumbak hi ba hi ma môlô tomtom unim lemimhaviŋ môlôviyaŋ habitak bêŋ. * 2Ko 7:4; 1Te 2:19Ba intu yêlô abam môlô hadêŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ luvuluvu. Ba anaŋ nena avômalô ibuliŋ môlô ba owa malaiŋ lomaloma, ma doŋtom ôêvhaviŋ Yisu ba umiŋ lôklokwaŋ denaŋ.
Wapômbêŋ tem indum abô
Nôm takêŋ hik thô nena Wapômbêŋ anêŋ hadum abô ma thêthôŋ iyom ba tem enaŋ nena môlô hatôm nômô yani anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô atu ba lêk owa malaiŋ hathak. * Lom 12:19Avanôŋ, Wapômbêŋ tem indum abô thêthôŋ ba nêm malaiŋ êndêŋ ŋê takatu ba êv malaiŋ hadêŋ môlô. * 1Te 3:13Ma nêm lovak êndêŋ môlô takatu ba owa malaiŋ lôk yêlô imbiŋ êndêŋ waklavôŋ atu ba Anyô Bêŋ Yisu lôk anêŋ aŋela lôklokwaŋ netak leŋ ba nêlêm yaiŋ lôk atum dahalaŋ. * Ais 66:15Ma nêm vovaŋ viyaŋ êndêŋ ŋê takatu ba êthôŋ Wapômbêŋ lôk ŋê takatu ba miŋ esopa alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu anêŋ Abô Mavi ami. * Ais 2:10Vovaŋ bêŋ tem imbuliŋ ŋê takêŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ba tem nêmô daimbô ênjêk Anyô Bêŋ ma lôk anêŋ lôklokwaŋ lôkmaŋgiŋ. 10  * Kol 3:4Nôm takêŋ tem imbitak êndêŋ waklavôŋ yani endelêm ek anêŋ avômalô matheŋ takatu ba êvhaviŋ nêmbô anêŋ athêŋ lôk nebam yani. Ma môlô aêŋ iyom ek malê nena môlô ôêvhaviŋ yêlôaniŋ abô haviŋ.
Eteŋ mek ek avômalô Tesalonaika
11  * Kol 1:9; 1Te 1:2-3Ba intu yêlô ateŋ mek wak nômbêŋ intu ek môlô nena alalôaniŋ Wapômbêŋ indum ek môlô nômô êtôm atu ba yani bôk halam môlô ek nômô aêŋ, lôk nêm lôklokwaŋ êndêŋ môlô ek nundum nôm mavi takatu ba lemimhaviŋ nundum lôk nundum ôêvhaviŋ anêŋ ku sapêŋ. 12 Ma yahateŋ mek takêŋ ek Anyô Bêŋ Yisu enja athêŋ bêŋ esak môlô ma môlô noja athêŋ bêŋ esak yani esak alalôaniŋ Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ wapôm.

*1:2: Lom 1:7

*1:4: 2Ko 7:4; 1Te 2:19

*1:6: Lom 12:19

*1:7: 1Te 3:13

*1:8: Ais 66:15

*1:9: Ais 2:10

*1:10: Kol 3:4

*1:11: Kol 1:9; 1Te 1:2-3