88
Ngode Datagaliwabehondo biamogo bia lalu olenego ogo
Anduane Homogo Ngode Datagaliwabe-o i̱naga pele ngiagaore í̠ni kegoni.
Horo bibahendengi i̱ biamogo bia lalu olaabo haruli.
Mbiraga ngagoha howabi í̠hondo bi laabo haruli.
I̱naga bi larogo hale ha.
I̱ pele ngi lowa olalu kogoni hale habe.
 
I̱ha genda damene dewaore íbu ngagome
i̱ homolene kawareni pu kogoni ndobe.
I̱naga hongo holene ereba hai halu
i̱ agali áyu dege homole bu karu ale homole kogonida.
Tigua i̱ yu wahayagola agali homeneru baba mandagi kogonida.
I̱ agali marume bo wahalu pene ale howa
homaliha wiradagua bidogoni.
Agali mbira mbirali abogo lalu embedaho wahene
biamogo bibe nahe aibe tobahe hagadagua i̱ haruda laro.
Í̠na i̱ gundu uli timbuni unuraore arumahe wiagoha bape ho waharigonida.
Í̠naga keba holene timbuni wigome i̱ dambi halu
iba solowara timbuni bedagome dambi haradagua bu heledegonida.
 
Í̠na i̱naga nenegerume i̱ erembira ngialu piai heledegonida.
Í̠na i̱ mo koorene ko howa hiriri bini heledegola
tigua i̱ handa tara haga ka.
Í̠na ani bidegome i̱ dariba ho heledegola
hadalu pobe nahe kogoni.
I̱ genda yu kogome i̱naga de ko halu au hara.
Anduane Homogo-o i̱na horo bibahendengi i̱naga gi yaraga howa í̠ olalu
i̱ biamogo bia lalu haabo kogoni.
 
10 Í̠na wali agali homene ngaru mo heya halu
agalime nabiagane aleru birilibe.
Wali agali homenerume lone heyu howa í̠naga mini yaraga hagabe.
11 Wali agali homaliha ngarume, Í̠na gubaliniore ho kegoni, lagabe.
Dindi mo ko heneha karume, Í̠ mini bilinahe kego, lagabe.
12 Arumaha karume í̠na agalime nabiaga ale biriliru de handagabe.
Dindi ina embedaho waheneha pu karume
í̠na mana bayale tigabi bereru de handagabe.
 
13 Anduane Homogo-o í̠na i̱ biamogo bibelo í̠ olalu ko.
Egerebagi bibahendengi i̱na í̠hondo bi lalu haabo haruli.
14 Bi ani laruligo Anduane Homogo í̠na irane aginaga i̱ erembira ngialu kebe.
Í̠na irane aginaga i̱ handa tara halu ha do kebe.
15 Bamba i̱ igiri emeneni hewangi genda dege yama ibalu henego
áyu nde homolene kawareni haabo kogoni.
Í̠na i̱ pani ngirirume i̱naga hongo holene bo pirilape henego kogoni ndobe.
16 Í̠naga keba holene timbuni ngegome
i̱ bo dambi henego kogoni.
Í̠na i̱hondo pani ngirigo nguwa dege babi bo baulo waharigoni ndobe.
17 Horombe mbiragabi urunidagua biaabo harigola
iba li timbuni ibalu bibahende dambi hai hagadagua kome i̱ bo dambi helarigoni.
Dindi bibahendeha howa waitigime i̱ bole ho mabu bu hagadagua
ko dewa uruni i̱ koria ibaabo haga.
18 I̱naga nenegealiore hearume i̱ erembira ngialu í̠na piai helarigola
ainde i̱naga nenege aruma holene dege ngeledegonida.