94
Anutu-tägän yäpmäŋ daniwani äma ude itak
* Ais 35:4; Nah 1:2; Rom 12:19 Ekäni, gäk äma wakita kowata yämani Anutu. Unita apiŋo kokwawakka kwawak pewi ahäŋirän käwa!
Gäk ämawebe kuduptagän täŋo täktäki yäpmäŋ daniwani Anutu. Unita bäräŋeŋ päbä äma gup yäpmäŋ ärokärok täŋpani komi yäpnaŋi u yämi!
* Jop 20:5; Sam 13:2 O Ekäni, äma wakiwaki täŋpanitä wakinita yäŋpäŋ oretoret täŋ yäpmäŋ kuŋirä kadäni jidegän api tärewek? Kowata jidegän api yämen?
Äma udewanitä täŋpäwak kudänita gupi yäpmäŋ äroŋpäŋ inita biŋam wari wari yäk täkaŋ.
 
Äma udewani ämawebe gäkŋata biŋam iwoyäŋkuno u komi bumta yämiŋpäŋ yeŋ däpmäk täkaŋ.
U webe kajat ba nanak kodäŋani däpmäŋ-pewä kumäk täkaŋ. Ba kubäken nanik ninkät bok irani unita udegän jop nadäŋ däpmäk täkaŋ.
Ude täŋkaŋ ŋode yäk täkaŋ; Kudän ude täk tämaŋ uwä käbop täk tämamäŋ. Ekäni, Isrel täŋo Anutu u nämo nibäŋpäŋ nadäk täyak yäk.
 
Äma täŋpäwak täŋpani in ude yäk täkaŋ upäŋkaŋ jidegän api nadäwä täreneŋ? Inä guŋ bureni-inik!
* Kis 4:11; Snd 20:12 Man ude yäk täkan uwä yänaŋi nämopäŋ yäk täkaŋ. Anutu, jukunin dapunin täŋkuko u täga nämo tabäŋpäŋ nadäwek? U siwoŋi tabäŋpäŋ-nadäk tayak!
10  * Jop 35:11; Sam 44:2; Ais 28:26 U guŋ äbotta komi yämik täyak unita inta komi udegän täga api tamek. U ämawebe kuduptagän täŋo yäŋpäŋ-yäwoŋärek äma unita nadäk-nadäki nämo yäŋ nämo nadäneŋ.
11  * Jop 11:11; 1Ko 3:20 Nämo! Anututä äma täŋo nadäk-nadäki kudup yabäŋpäŋ-nadäk täyak. Nadäk jide pewä ahäk täkaŋ u jopigän yäŋ nadäk täyak.
 
12  * Jop 5:17; Snd 3:11; 1Ko 11:32; Hib 12:5 Täŋpäkaŋ Ekäni, äma gäkä jukuman yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋiri buramik täkaŋ u gäkŋo oretoret terakgän kuŋat täkaŋ.
13 Gäk bäräpi ketäreŋ yämiŋiri gup gapun gapun terakgän it täkaŋ. Ude it yäpmäŋ kuŋirä äma waki täŋpani awaŋ gänaŋ äpmoŋirä kaŋ yabäwut!
14  * 1Sml 12:22; Rom 11:1-2 Unita bureni-inik nadätat, Ekäni gäkä ämawebe gäkŋata biŋam iwoyäŋkuno u nämoinik api yabä-kätäwen.
15 Nämo, äma waki täŋpani unitä ämawebe täŋo man goret yäpmäŋ danik täkaŋ u gäkä täŋpewi siwoŋi api ahäwek. Ude täŋiri äma siwoŋi siwoŋitä kädet u api täŋ-kehärom täneŋ.
 
16 Ämawebe, yäŋyabäk ŋode täwet yabäwa; Netätä äma wakiwaki täŋpani iŋamiken näk gärak itkuk? Ba näkŋo man netätä yäŋkentäŋ namiŋkuk?
17 Unita man ŋode täwera nadäwut; Ekänitä täŋkentäŋ namiŋkuk! Nämo täŋkentäŋ namiŋkuk yäwänäku näk bäräŋeŋ kumäŋpeŋ päŋku kum irit komeken iram.
18  * Sam 38:16 Yäke! Näk maŋ nutnayäŋ täkaŋ! yäŋ yäŋkut. Upäŋkaŋ nämo! Ekäni, butewakika tärek-täreki nämo u terak oraŋ namiŋiri nämo maŋ nutkuŋ.
19 Nadäwätäk bäräpi mebäri mebäri ahäŋ namiŋirä upäkaŋ gäkä naniŋ kawat taŋiri oretoret terak kuŋat täyat.
 
20 Ekäni, näk nadätat. Gäk äma ekäni ekäni waki täŋpanikät epän bok nämo täk täkaŋ. Äma udewaniwä kudän wakita siwoŋigän yäŋ yäk täkaŋ.
21 Ude täŋkaŋ ämawebe siwoŋita komi yämikta tawaŋ peŋpäŋ äma momini nämo, jop nadäŋ kumäkta yäniŋ kirek täkaŋ.
 
22  * Sam 59:9, 62:2, 62:6 Upäŋkaŋ Ekäni Anutunatä äma waki iŋamiken näk gärak itpäŋ täŋkentäŋ namik täyak.
23 Täŋkaŋ Ekäni Anutunintä äma waki mominita yäŋpäŋ komi yämiŋpäŋ kudup api täŋpän waneŋ.

*94:1: Ais 35:4; Nah 1:2; Rom 12:19

*94:3: Jop 20:5; Sam 13:2

*94:9: Kis 4:11; Snd 20:12

*94:10: Jop 35:11; Sam 44:2; Ais 28:26

*94:11: Jop 11:11; 1Ko 3:20

*94:12: Jop 5:17; Snd 3:11; 1Ko 11:32; Hib 12:5

*94:14: 1Sml 12:22; Rom 11:1-2

*94:18: Sam 38:16

*94:22: Sam 59:9, 62:2, 62:6