2
Owato Potopesa Tupamane Mana Koo Minalaini Leane Oko
Wamba potopesa akali utupane-mane Gotena pii enene oko leaini tekeko, owato potopesa akali minditupa Isatale tane wandakali tupana tombenenga ateainipia. Wuane pua teke, andipapi owato potopesa akali minditupa Kitisene wandakali yakamana tombenga atolopeyai teke. Akali Andane okomane wandakali utupane kambo molo-peke leane tekeko, wandakali utupane-mane Akali Andane oko masia mawua atalaini. Wuane pua atoto, utupane-mane langa-langa puato, Gotena pii mana yakama langeyama loto, wandakali tupana bilipi oko minu koyoyale owato pii mana tupa yakama langu atolopeyai. Wuane pua atolai okonemane utupane yakama tane kapoyale minu koyolo-peyai. * Mt 24:11; Ju 3-4
Wandakali utupane-mane mana koo mindipene-mindipene tupa wato minu atolai-kola, wandakali kambua-mane wandakali utupanena mana koo utupane wato minu atolopeyai. Utupane-mane wuane pua atolai okonena, wandakali waka minditupa-mane Gotena pii mana enene oko andayo pii koo loto, lamba lolopeyai. Owato pii mana lalaini tisa utupane-mane yakama Kitisene yamena munipi, minditaka yolaini tupa kambua miaima lakae lo nembo toto, owato pii kambua lolopeyai. Utupane-mane wuane pulupeyai tekeko, wamba wete Goteto gii mindi yata wato, okone angi nambato wandakali koo utupane kosimi loto, minu koyawakale leaipia. Wuane lalu, Gote bala limu pali napene, wandakali utupane kosimi lokale lo gii yata yane okone epeakale lo mee maliyo ateya.
Anu peakale Goteto wandakali utupane katulo minu koyolo-peya leyope. Wamba enjole minditupa-mane mana koo tupa minu ateai-kola, utupane-mane mee wuane pua ateakale lo Goteto ando konda nayaepia. Jia. Balato utupane kote andane mindi matili leakale nembo toto, utupane yuu koo okona mee andi latane ateakale loto, andi lo aindaka leaipia. * Ju 6
Dee, wuane pua teke, wandakali wamba wete ateaini tupamane Gote masia mawua ateai-kola, Goteto wandakali utupane-mane mee wuane pua ateakale lo ando konda nayaepia. Jia. Balato ipa lii andane mindi epeakale leane okomane utupane pitaka peyo ome leane tekeko, akali Nowa balato Gotena mana epene tika-pene tupa mana lamawua atea-kola, Goteto balapi, balana yame wandakali yanasa tupapi, utupane angu moyo ando ateaipia. * Jen 6:1–7:24; 2Pi 3:6
Goteto Sotomo, Gomota-la, tano okonelapo koya yakale loto, ita-mane yangea-kola, tano okonelapo sia pete angu guleaipia. Goteto tano okonelapo ita-mane yangeane okonemane wandakali matili bala masia mawua atolaini tupa mana lamawuato, yakamato wuane pua ateaindo, nambato wuane pua teke yakamapi yangokale lo mana lamai-yaepia. * Jen 19:24; Ju 7
7-8 Wamba Sotomo tane wandakali ateaini tupamane Gotena loo tupa kalo puato, pamuku mana waka-waka tupa minu atoto, mana koo kambua tupa minu ateainipia. Wuane pua ateai-kola, ole dindi lo akali tika-pene Lote bala Sotomo tano okonena atoto, utupane-mane mana koo miniaini utupane balato lee-mane andaka, pii koo leaini tupa alene-mane ale aka pua ateaipia. Wuane pua atoto, akali tika-pene Lote bala mini kendawa atoto, balana yamapanenga tandaka andane wete pea-kola, ateane okonena, Goteto Sotomo tane wandakali tupa minu koya-angi, balato akali tika-pene Lote okone molo-peke leaipia. * Jen 19:1-16
Kenda-pene utupane Gote wato minu atalaini wandakali utupanenga epea-kola, Akali Andane okomane wandakali utupane katulo molo-peke leaipia. Balato utupane molo-peke leane okonena, Akali Andane okomane Gote wato minu atalaini wandakali tupa molo-peke lalane asini tupa andalane lo nanimato andeyama. Wuane tekeko, wandakali minditupa-mane mana koo tupa wato minu atolai-kola, Akali Andane okomane wandakali koo utupane tandaka maima pulu, matili wandakali yapa lo tale pulupeya gii okona giau lolopeya.
10 Wandakali utupanena minditupa-mane Gotena pii layene oko angini mindi jia ya nayuto, atapene tene moto, yakama tanena nembo-tene oko wato minalaini. Utupane-mane ati kenga enjole epene wete ateyai tupa ando lamba loyale, aŋakopi mindi yuku aa na-piyaini. Yakamana nembo-tene koo oko ika leya-kola, utupane-mane pamuku piyaini. Gotena wenonga mana koo wato minalaini wandakali utupane kalato atene atoto, yole koo wete mindi molopeyai. * Ju 7-8,16
11 Enjole tupa yakamanga tai-lene andane wete yene atoto, wandakali utupane sia minu atalaini. Tene okonena, enjole utupane-mane Akali Andane okona wenonga atoto, katulo wandakali utupane lamba loto, kosimi lapia-yale tekeko, utupane-mane wuane na-piyaini. * Ju 9
12 Wandakali-mane yia kapuapi, peango anatopepi, okonetaka tupa wato minuto, peyo ome leakale nembo toto, Goteto yia kapuapi, peango anatopepi, utupane yuu okona ateakale leaipia. Yia peango tupa mini napalene atoto, minditaka mindi pimakale nembo teyai tupa mee wuane pua teke atalaini. Wuane piyaini pua teke, owato potopesa akali utupane yakama yia peango ima mini napalene atalane okonepene atoto, minditaka mindi pimakale nembo talaini tupa mee wuane pua teke atalaini. Wuane pua atoto, utupane-mane minditaka nembo natalaini tupa ando lamba lo atalaini. Wandakali utupane-mane mana koo utupane minalaini okonena, Goteto utupane minu koyolo-peya. * Ju 10
13 Wandakali utupane-mane mana koo minalaini okonena, Goteto paini yole koo mindi utupane mawuato, minu koyolo-peya. Otonga nai teya-kola, yakama towa atu tomo no atoto, wandakali utupane-mane yakama andakasa wato, tomopi, ipa taipi, utupanena kambua tupa epelewa nalaini. Wandakali utupane-mane mana koo okone minalaini okonemane yakama mo kalato ataya wato, Kitisene wandakali waka yakamana gene tupa minu koyalaini.
14 Wandakali utupane-mane mana koo minalaini utupane konda na-piyaini. Jia. Ole dindi lo utupane-mane pamuku piyaini mana oko mina-makale nembo toto, ai gitisa lalaini. Wandakali mindimane Gote lo bilipi leyo nayu naleando, wandakali utupane-mane bala gitisa lo moto, mana koo tupa mineakale lalaini. Utupane-mane wandakali waka mindina minditaka yatawa ateyai tupa miauwa lakae lo nembo tatawa atalaini. Wandakali utupane-mane mana koo utupane wato minalaini okonena, Goteto utupane minu koyolo-peya.
15-16 Wamba akali Beyo iwanane Belame lene okomane mana koo mindi minuluwa okonemane yole epene mindi mokale nembo toto, epele wete yaepia. Yia dongi tupamane wandakali-mane pii lalaini pua na-lalaini tekeko, potopesa akali Belameto kee ene atoto, mana koo mindi minuyale pea-kola, yia dongi mindimane wandakali-mane pii lalaini pua loto, Belame laiya loto, nimbato mana koo minuyale pele okone mina napii leaipia. Yia dongi okonemane pii okone leane okonemane Belameto mana koo minuyale peane okone mina napeakale loto, asini kando leaipia. Wamba akali Belameto Gotena asini epene tika-pene oko awua tepa alu, mana koo minalaini asini okone watama peaipia. Wuane pua teke, owato potopesa akali utupane-mane akali Belamena mana koo okone wato minu atalaini. * Nam 22:7,28-35; Ju 11; Lap 2:14-15
17-19 Mana mindimane bala bosa lo ando ateakale lo wandakali mindimane ando konda yando, wandakali okone bala mana okonena katapusa piape piyane wandakali atola-kola pulupeya. Mana koo lamayaini wandakali utupane-mane mana koo tupamane yakama bosa lo ando ateakale lo ando kondalaini mana okonemane, utupane yakama mana koo utupanena katapusa piape piyaini. Wandakali utupane yakama tane wuane piyaini tekeko, utupane yakama luawa atoto, wandakali waka tupa lamawuato, mana nanimato minalamane tupa yakamato wato minu ateaindo, yakama andi latane ata napene, mee anana atolopeyai. Anana atoto, yakamato minditaka mindi pimakale nembo tolaini tupa katulo pulupeyai lalaini. Wandakali utupane-mane gitisa pii lalaini okonemane, wandakali epapu teke aitene mana tupa awua tepa alu, Kitisene wenene ateyai utupanena nembo-tene koo oko mina ika lamayaini. Wuane peyai-kola, Kitisene wenene utupane-mane pamuku piyaini mana okopi, mana koo mindipene-mindipene tupa wato minu atalaini. Mana koo lamayaini wandakali utupane-mane wandakali waka tupa wuane pua minu koyalaini okonena, koo piyaini wandakali utupane yakama ipa tae tee peya-kola, kapu-tene yalane okonepene ateyai. Dee, popo andane mindi epoto, mole tupa mindisa awua puku peya-kola, kingi na-epalane wuane pua teke, owato potopesa akali utupane-mane wandakali waka tupa moya napene, minu koyalaini. Tene okonena, Goteto wandakali utupane yakama yuu koo undupi-lene wete mindina atama peakale loto, yuu koo okone makande pua yata yaepia. * Ju 12-13
20-21 Wamba wandakali utupane-mane mana koo tupa wato minu atoto, utupane yakama kopeta ateaini tekeko, matili nanimana Akali Andane Jisasa Kataisa balato nanima molo-peke leane lo utupane-mane mana meaini. Mana okone mialu, utupane-mane Gotena loo epene wete tupa ale wato, balana mana tika-pene tupa wayumane mana meaini. Mana meaini utupane-mane wandakali utupane moyo Gotena asia epene oko andawa lea-kola, wandakali utupane-mane yuu okona mana koo kalato atene tupana asia peya wanju ateaini. Wuane tekeko, andipa wandakali utupane-mane Gotena loo epene wete tupa masia mawuato, mana koo kalato atene tupa wato minulu-peke lapiai-kola, mana koo utupane-mane wandakali utupane andi lolo-peke lapia. Wuane pipia-kola, andipa wandakali utupane kopeta wete ateyai. Wamba wandakali utupane-mane Gotena mana epene wete tupa mia napeai-yale, andipa utupane yakama kopeta wete ateyai pua ata napipiai-yale. * Mt 12:45; Lk 12:47-48
22 Pii kokoli enene mindimane wandakali utupane-mane mana mineaini okone lapana wato, yia-mane balana umbaini wasa-wasa pelene gulatane ateya-kola teke, yuu tala koo tupana yongo-yongo pangulu-peke lalane. Dee, pii kokoli enene waka mindimane loto, peango tupamane miangu tangu apoto, dee lapone nolo-peke lalaini. Koo pulu-peke lalaini wandakali tupamane wuane teke peyai-kola, piyane. * Man 26:11

*2:1: Mt 24:11; Ju 3-4

*2:4: Ju 6

*2:5: Jen 6:1–7:24; 2Pi 3:6

*2:6: Jen 19:24; Ju 7

*2:7-8: Jen 19:1-16

*2:10: Ju 7-8,16

*2:11: Ju 9

*2:12: Ju 10

*2:15-16: Nam 22:7,28-35; Ju 11; Lap 2:14-15

*2:17-19: Ju 12-13

*2:20-21: Mt 12:45; Lk 12:47-48

*2:22: Man 26:11