JUTU
Jututo Pepa Peyo Pee Leane Oko
1
Namba Jemesa amene Jutu oko. Ayiane Goteto namba ee lo mea-kola, Jisasa Kataisana piape akali nambato yakamana pepa oko peyo epe leyo. Ayiane Goteto yakama towa epelewa yamapane yo ateya-kola, Jisasa Kataisato yakama moyo ando atalane.* Mt 13:54-56 Goteto yakama towa wayumane epelewa yamapane yoto, yakama ondo wete wato, yakamana yamapane mo tambo wete laya yakale lo nambato pote leyo.
Yakamato Gote Lo Bilipi Leyo Nayu Lalapape Leane Oko
3-4 Nambana yamapane yene yame, Goteto nambapi, yakamapi, nanima pitaka molo-peke leane okona pii loto, nambato yakamana pepa mindi peyo epe lauwa lakae lo nembo tewa tekeko, andipa nambato pii okone kondalu, pii waka mindi loto, pepa oko peleyo. Wamba Goteto bilipi tika-pene oko balana wandakali yakamanga geane. Balato pii okone lawa napulu-peya tekeko, andipa owato Kitisene minditupa tenga-mane epoto, Kitisene enene yakama towa atu ateyai. Owato Kitisene utupane-mane nanimana akali kawane mindiki Jisasa Kataisa bala akali andane mindi ata napeya loto, Gote masia mawua atalaini. Utupane-mane Gotena pii oko mo lawa puato, Goteto nanima ondo wato moyalane okonena, nanimato Gotena loo tupa wato mina napene, mana koo tupa wato minemando, okone katu lalaini. Wamba wete Goteto pii mindi leane oko pepa pelene eya mindimane loto, Goteto koo piyaini wandakali okonepene tupa yapa lo tale puato, yole koo mindi utupanenga malupeya layene eya. Owato Kitisene utupane-mane Kitisene enene yakamana bilipi okone minu koyolaini lo yuku eyo. yakamato yakamana bilipi okone wayumane ando atoto, utupane towa pii yanda pua atalapale lo, nambato yakamana pepa oko wamba kapoyale peyo epe leyo.* Ga 2:4-6; 2Pi 2:1
Yakamato pii nambato yakama langeyo utupane pitaka nembo teyai tekeko, yakamato pii utupane dee lapone teke nembo tolo-peke lalapale nembo teyo. Nembo tolo-peke lalapale nembo toto, nambato yakamana bilipi oko mina ika laya wato, pii utupane dee lapone teke yakama langeyo. Wamba Akali Andane okomane Isatale tane wandakali tupa molo-peke lea-kola, wandakali utupane Isipi yuu oko tepa alu peaini tekeko, wandakali utupanena minditupa-mane Gote lo bilipi naleai-kola, balato utupane minu koyaepia leyo.* Ek 12:51; Nam 14:29-30
Dee, wamba Goteto enjole tupamane piape peakale lo tale pua maiya-kola, enjole minditupa-mane piape okone kepa wato, piape waka andane yale mindi pimakale nembo teainga, yakamana atalaini panda okone tepa yainipia. Utupane-mane wuane peai-kola, Goteto sene ende yapowa yalane tupamane enjole utupane andi leaipia. Wuane pea-kola, enjole utupane yuu undupi-lene okona andi latane atoto, kote lolane oto oko maliyo ateyai.* 2Pi 2:4
Dee, enjole utupane-mane mana koo mineaini pua teke, Sotomopi, Gomotapi, dee tano waka ongane mandaka yane tupapi, tano utupanena tane wandakali ateaini tupamane pamuku mana koo waka mindi-pene tupa minuto, akali yangone lapo-lapo mindi pamuku piki pua ateapele-pia. Pamuku piki pua ateai-kola, Goteto ita too atene tandaka-pene koo mindimane wandakali utupane yango apeaipia. Mana koo okonepene minalaini wandakali-mane ita too atapowa atene okona yole koo oko molopeyai lo Goteto nanima andawa laya wato, wuane peaipia.* Jen 19:1-25; 2Pi 2:6,10
Wamba wandakali utupane-mane mana koo utupane minu ateaini pua teke, andipa owato Kitisene yakama towa atu ateyai tupamane mana koo kalato atene tupa minu atalaini. Kombeya-mane wandakali utupanena nembo-tene mina ika leya-kola, utupane-mane mana koo minalaini okonemane yakama tanena umbaini oko minu koyalaini. Dee, utupane-mane Gotena pangosa ata napimakale nembo toto, enjole tii-pene ateyai tupa ando pii koo lalaini.
Utupane-mane wuane piyaini tekeko, wamba Mosesa omea-angi, enjole kawane Maikolo balato Satane towa pii yanda puato, Mosesana umbaini oko apito meakalepe lo atete peapelepia. Okone angi, Maikoloto Satane ando, pii koo mindi naleaipia. Jia. Balato Satane lamawuato, Akali Andane oko bala tane nimba laiya loto, nimba pii nalene kondaa lolopeya oko leakale leaipia.* Dan 10:13,21; 12:1; 2Pi 2:11; Lap 12:7; Sak 3:2
10 Maikoloto Satane ando pii koo mindi naleane tekeko, owato Kitisene utupane-mane minditaka tene okonepene ya lo anda na-piyaini tupa ando pii koo lalaini. Yia peango tupamane kuai lo nembo natene ato, mana minditupa mee wato minalaini. Wuane pua teke, owato Kitisene utupane-mane kuai lo nembo natene, mee mana koo minditupa wato minaima lakae lo nembo toto, wato minu ateyai-kola, mana koo utupane-mane wandakali utupane minu koyalane.* 2Pi 2:12
11 Wandakali utupane-mane akali Kene okona mana koo mineane oko wato minu atalaini. Dee, utupane-mane akali Belame okona mana koo oko wato minu atoto, muni moyale, mana koo tupa minu atalaini. Dee, wamba akali Kota balato Gotena pii tanga leanga, bala koyaya. Wuane pua teke, andipa Gotena pii tanga lalaini wandakali utupane yakama koyolo-peyai.* Jen 4:7-8; 1Jo 3:12; 2Pi 2:15-16; Nam 16:1-35
12 Kitisene enene yakama amunguli puato, Kitisene yangone tupa towa epelewa yamapane yo, tomo no peteyai-kola, owato Kitisene utupane epoto, yakama towa atu tomo no pitiyaini. No pituto, akali utupane-mane yala naene, yakama tane angu nembo toto, tomo kambua nalaini. Akali utupanena mana koo okonemane Kitisene enene yakama amunguli pua tomo no pitiyaini mana epene oko minu koyalane. Popo-mane mole tupa mindisa awua puku peya-kola, ole minditupa kingi na-epalane. Mole okonepene tupamane wandakali moya na-piyaini pua teke, owato Kitisene utupane-mane wandakali tupa moya na-piyaini. Dee, ita mindi pini towa lopeya-kola, ita okone kapu talane. Kapu teya-kola, dini lulane gii oko epola-angi, ita okonena dini mindi lia napiyane. Wuane pua teke, owato Kitisene utupane yakamanga dini epene mindi lia napiyane. Jia. Utupane dee lapone omene atalaini.* 2Pi 2:13,17-19
13 Dee, ipa solewata oko taimane epoko puato, minditaka koo guu-pene tupa ipa matene okona yata eya-kola, minditaka koo utupane panakame yalaini. Wuane pua teke, owato Kitisene utupane-mane mana koo guu-pene minditupa wato miniyai-kola, utupanena mana yala-pene utupane panakame yalane. Dee, kaiyanda minditupa-mane ati kenga mindiki ongane teke atapowa ata napene, mindinga ataka piyaini. Wuane pua teke, wandakali utupane-mane bilipi mindiki oko angu lape-pene oko kondoto, bilipi waka-waka tupa lalaini. Koo piyaini wandakali utupane-mane wuane pua atolopeyai nembo toto, Goteto utupane yuu undupi-lene koo okona atapowa atama peakale loto, yuu koo okone wamba makande pua yata yaepia.
14-15 Akali Atame okona mandiyene tupana yumbane yanane ateane akali Inokoto wandakali koo utupane andayo potopesa pii mindi leane oko loto, wua leaipia. Ale alapape leaipia. Nambato andeyo-kola, wandakali minditupa-mane Gote masia maiyu, bala wato minu ata na-piyaini. Jia. Utupane-mane mana koo kambua minuto, Gote ando pii koo lalaini. Wandakali utupane yakama tane mana koo minu ateyama nembo teakale loto, Akali Andane okomane wandakali pitaka yapa lo tale puato, kosimi lokale nembo toto, balana enjole tausene kambua tupa towa epolopeya. Inokoto wuane leaipia.* Jen 5:18,21-24
16 Wandakali utupane-mane Gotepi, wandakali waka tupapi, utupane towa epele naene, utupane ando pii koo kambua lalaini. Dee, utupane-mane mana koo mindi mina-makale nembo talaini tupa wato minalaini. Wandakali waka tupamane yakamana nembo-tene oko wato minu ateakale loto, wandakali utupane-mane yakama tanena gene tupa laiyu loto, gitisa pii lalaini.
Yakamana Bilipi Oko Minu Tai Layawa Atalapape Leane Oko
17 Wandakali utupane-mane wuane piyaini tekeko, nambana yamapane yene yame, wamba nanimana Akali Andane Jisasa Kataisana aposolo akali tupamane pii mindi yakama langeai okone andipa yakamato dee lapone teke nembo tolo-peke lalapape. 18 Wamba aposolo akali utupane-mane yakama languato, yuu gii oko koyo puyale pula-angi, akali minditupa-mane Gote masia mawua atoto, bala lamba loto, mana koo mina-makale nembo tolaini tupa wato minulu-peyai leainipia.* 2Pi 3:3-4
19 Andipa Oli Sipitisa oko owato Kitisene utupanenga ata napeya-kola, akali utupane-mane yakama tanena nembo-tene wato minuto, Gotena wandakali tupa wato toko laya alaini. 20 Akali utupane-mane wuane piyaini tekeko, Kitisene enene yame yakamato Gote bilipi leyama nayu lalapale loto, balato bilipi okone yakama geane-ko. Yamapane yene yame, yakamana bilipi okone tai guleakale loto, ole dindi lo yakamato Oli Sipitisa okona tai-lene oko moto, pote lo atalapape.* Kol 2:6-7
21 Nanimana Akali Andane Jisasa Kataisato yakama ondo wato, yakama saka atapowa atalapale leakale lo yakama maliyo atolai-angi, Goteto yakama towa epelewa yamapane yo ateakale lo atalapape. 22 Wandakali minditupa-mane Jisasa lo bilipi leyama nayu naleyai-ko. Yakamato utupane ondo wato moyalapape.
23 Wandakali utupanena minditupa ita too atene yuu koo okona poyale ateyai-ko. Yakamato utupane ondo wato, wamba ini kapoyale molo-peke lalapape. Wuane tekeko, wandakali utupanena minditupa-mane mana koo kalato atene tupa minu ateyai-kola, utupanena tona piyaini tupapi kalato atene gulalane. Yakamato wandakali utupanena mana koo utupane minulumane lo yukuwa atoto teke, utupane ondo wato, moyalapape.* Sak 3:2; Lap 3:4
Gotena Gene Laiyu Lo Atamakale Leane Oko
24 Yakama yuunga peakoto, Jisasa masia maulaini lo, Goteto katulo yakama moyo ando atola-kola, yakamanga koo tene mindi nayolopeya. Nayola-kola, balato katulo yakama lamo atu balana yuu epene okona polopeya. Wuane pula-kola, yakama balana wenonga atoto, epelewa wete olopeyai.
25 Nanimana Akali Andane Jisasa Kataisato piape peane okomane nanimana Gote mindiki angu ateya okomane nanima molo-peke leane. Bala kiŋi bulupane atoto, balanga tai-lene andane yalane. Bala minditaka eya tupa pitakana kawane ateya. Wamba balato yuu ati-la yakale nalenenga, bala okonepene ateane. Matili-matilipi, bala okonepene teke mee atapowa atolopeya lo nanimato balana gene oko laiyu lo atamakale. Enene.* Lom 16:27; 2Pi 3:18

*1:1: Mt 13:54-56

*1:3-4: Ga 2:4-6; 2Pi 2:1

*1:5: Ek 12:51; Nam 14:29-30

*1:6: 2Pi 2:4

*1:7: Jen 19:1-25; 2Pi 2:6,10

*1:9: Dan 10:13,21; 12:1; 2Pi 2:11; Lap 12:7; Sak 3:2

*1:10: 2Pi 2:12

*1:11: Jen 4:7-8; 1Jo 3:12; 2Pi 2:15-16; Nam 16:1-35

*1:12: 2Pi 2:13,17-19

*1:14-15: Jen 5:18,21-24

*1:18: 2Pi 3:3-4

*1:20: Kol 2:6-7

*1:23: Sak 3:2; Lap 3:4

*1:25: Lom 16:27; 2Pi 3:18