5
Yuu Okona Amango Tupa Yakamato Ai Taimane Lalapape Leane Oko
1-3 Andipa nambato yuu okona amango tupa pii mindi lamaiyo. Yuu gii oko koyo puyale peya-kola teke, yakamato minditaka kambua mo amunguli pua yatawa ateyai tekeko, puya-puya tupamane yakamana tona epene yatawa ateyai tupa neya-kola, koyalane. Yakamana minditaka epene yatawa ateyai utupane pitaka tamualu, alu piyane. Goteto yakamana golopi, silipapi, utupane ipakula tene eya oko andoto, yakamato wandakali tipia tupa wayumane moya napeaini ya lo andolopeya. Yakamana mana koo okone andoto, balato yakama yapa lo tale puato, yuu koo okona pulupa lola-kola, ita too atapowa atene okomane yakamana umbaini oko yangolo-peya. Kenda-pene utupane pitaka amango yame yakamanga epolopeya nembo toto, yakama tane ondowa, ai taimane loto, yamataka lo atalapape leyo. * Mt 6:19-21
4-6 Anu peakale kenda-pene utupane yakamanga epolo-peyape. Piape akali minditupa-mane yakamana eenga tomo mandu geyai-kola teke, yakamato utupane minakasa wato, yole minditupa mai napene, kondalaini. Kondalu, yakama yuu okona atoto, muni okonemane yakama tanena minditaka epene kambua tupa kamboto, epelewa kuai lo atalaini. Yakamato tomo kambua noto, ini andane ateyai-ko. Yakama peyo ome lolane gii oko wamba kapoyale epeya. Yakamana piape akali tupamane Akali Andane tai-lene wetete oko lamawuato, amango tupamane yole minditupa nanima gii napene kondapia, leyai-kola, balato alewa ateya. Dee, amango yame yakamato akali epene tika-pene mindi kosimi loto, bala peyo ome loyale peai-kola, yakamato wuane peakale lo balato ando konda ya-kola, yakamato bala peyo ome leainipia. Yakamato bala peyo ome leaini okonena, kenda-pene utupane yakamanga epolopeya nembo toto, yakama tane ondo wato, ai taimane loto, yamataka lo atalapape. * Lo 24:14-15; Lk 16:25
7-8 Wandakali mindimane ee mindi yoko yandoto, nai kingi-lamane andayakale lo mini tongewa atoto, kepa naene, dini nape yakale lo mee maliyo atalane. Wuane pua teke, Akali Andane oko bala lapone epolopeya nembo toto, Kitisene wandakali yakamato kepa naene, mee maliyo atalapape. Akali Andane oko bala lapone epolane gii oko mandaka guleya nembo toto, yakama mini tongewa atalapape. Amene imalini yame yakamato bala lo bilipi loto, ini kepa naene, maliyo atama pulu, Akali Andane lapone epolane gii okonena giau lalapape. * Lo 11:14; Jet 5:24; Lom 13:11-12; 1Pi 4:7 Akali Andane okomane wandakali yapa lo tale pulu epoyale, bala asia lombanga epo ateya. Balato yakama yapa lo tale pulane nembo toto, yakamato wandakali yangone mindi layango atolaini ando atalapape.
10-11 Wamba kenda-pene kambua akali Jopo oko balanga epea-kola, balato kenda-pene utupane awua atoto teke, keato yo ateaipia. Wuane pua atea-kola, Akali Andane okomane Jopo ondo wato, moya-kola, Jopo bala kuai lo ateane okone yakamato ale yai okoni. Kenda-pene tupa awua atoto, keato yo atalane wandakali okone bala epelewa atoto, kuai lo atalane lalamane. Wamba potopesa akali tupamane Akali Andane okona piape pimawua atoto, wandakali tupa balana pii lamawua ateaini-angi, kenda-pene kambua potopesa akali utupanenga epea-kola teke, utupane-mane kepa naene, keato yo ateainipia. Amene imalini yame, yakamato potopesa akali utupanena mana epene okone wato minu atalapape. * Ek 34:6; Jop 1:21-22; 2:10; Sam 103:8
Yakamato Enene Wete Leyo Loto, Weno Minulaini Leane Oko
12 Nambana amene imalini yame, andipa nambato pii andane mindi yakama langeyo. Yakamato pii mindi mo tai laya oyale, yuu yandopi, ati kenga yandopi, dee waka minditaka yandopi, mindi gene loto, enene wete leyo loto weno minalaini. Yakamato wuane piyaini okonena, Akali Andane okomane yakama kosimi lolane nembo toto, yakamato enene leyo leaindo, weno mina napene, mee enene leyo lalu, kondalapape. Dee, yakamato loto, nambato wuane nape leaindo, weno mina napene, nambato wuane nape angu lalu, kondalapape. * Mt 5:34-37
Yakamato Mindi Akali Moyaka Pua Gote Lo Pote Lalapape Leane Oko
13 Yakamana mindi balanga kenda-pene mindi yando, balato Gote ando pote lape-pene. Yakamana mindi bala epelewa ateando, balato Gotena gene oko laiyu lo soŋo lape-pene. 14 Yakamana mindi bala siki peleando, balato sosa okona akali kawane tupa ipulupa lo ee lo miape-pene. Ee lo mola-kola, akali utupane-mane Akali Andane okona gene oko loto, wandakali siki pelene okona umbaininga wele aiya mawuato, pote lape-pene. * Mk 6:13 15 Akali utupane-mane Gote lo bilipi loto, pote leaindo, Akali Andane okomane wandakali okonena siki okone mo atu yoto, bala saka ataya olopeya. Wandakali siki pelene okonemane koo mindi piyae yando, akali utupane-mane pote lolai-kola, Goteto balana koo utupane apia-malupeya. * Mk 16:17-18
16-18 Tene okonena, yakamato yakamana koo pulaini tupa wandakali yangonenga lapana aka pua atalapape. Wamba potopesa akali Ilainja bala akali nanima yale teke atoto, kingi na-epeakale lo pote leyo nayu lea-kola, mali teponga ana wataka kingi naepene, panyu angu pua ateaipia. Okone angi, balato kingi lapone epeakale lo Gote ando pote lea-kola, ati kenga ato kingi epea-kola, yuu okona tomo tupa ika leaipia. Wuane pua teke, andipapi wandakali epene tika-pene mindimane Gote ando pote leando, balana pote lolane okonemane piape tailo pulupeya. Tene okonena, Goteto yakamana siki tupa mo atu yakale loto, yakamato mindi moyaka pua, Gote ando pote lalapape. * 1Ki 17:1; 18:1,42-45
19-20 Nambana amene imalini yame, yakamana mindimane Gotena pii enene oko awua tepa alu, puu yangi lolopeya. Bala puyangi lola-angi, yakamana mindimane bala lamo atu Gotena asini epene okona peke leaindo, Goteto wandakali peke lolane okonena koo pulane tupa apia maula-kola, balana tandini oko oma napulu-peya nembo talapape. * Ga 6:1; Man 10:12; 1Pi 4:8

*5:1-3: Mt 6:19-21

*5:4-6: Lo 24:14-15; Lk 16:25

*5:7-8: Lo 11:14; Jet 5:24; Lom 13:11-12; 1Pi 4:7

*5:10-11: Ek 34:6; Jop 1:21-22; 2:10; Sam 103:8

*5:12: Mt 5:34-37

*5:14: Mk 6:13

*5:15: Mk 16:17-18

*5:16-18: 1Ki 17:1; 18:1,42-45

*5:19-20: Ga 6:1; Man 10:12; 1Pi 4:8