12
Falasia vayaꞌmoꞌya havigema nehaya kehena kaꞌye ho.
Ani kava higeꞌya ohavunamaꞌa veaꞌmoꞌya alitalu humainaya yapina nagoꞌa veaꞌmogami amaiya aye latapemo huꞌya mainageno Yisasiꞌa agaiꞌenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌamogamife nagoꞌa veaꞌnenefe mage huno hie “Falasia vayaꞌmoꞌya amakupima hanea yana agelama ohuꞌya amavayaleti havigema nehaya yafena kaꞌyeho. Ani yana kai hamemoꞌma halegia kava huno halegino alakefa hugahie. Tamakaya ani yafena kaꞌyeho. Aiso humainea yamona Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa alino fufute atalegahie. Falaki-mainesia yamona Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa veaꞌmogami amaulagafi ali falote hugahie. Hanipinaga hu-mainesaya kea veaꞌmoꞌya yagefi havigahae. Notamifinaga sumi sumi hutama hu-mainesaya kea kuma amuꞌnopiti ala kefiti keha keha huꞌya hugahae.”
Yisasiꞌa veaꞌmoꞌya “Anumaya Kotifeke kolia hiho.” huno humaine.
Nenafugatama tamahanepauve amega tamaugafaꞌage hefalisaya veafena kolia ohiho. Ani veaꞌmoꞌya tamaku tamameꞌene tamahae falisaya himamuꞌamia omalene. “Hana kanomofe kolia hisune?” hutama hayanagiꞌna tamahapaigahue. Hefalitenoꞌma hanimo aguꞌafi ata tegelege nehia yapi tamaku tamamema hagaꞌyu hulama-talesia tokiyaꞌama hanea kanoa, Anumaya Kotifeke tusiya hutama koliꞌa hiho huꞌna tamahanepaugi Anumaya Kotifeke koliꞌa hiho. 6-7 “Faefuꞌa (5) osi osi namayaga tole haesa moneleti miya nehayanagi Anumaya Kotiꞌa ani nama nagokefena agelaꞌokanino amakaifena agesa havi havi huno mainegi tamakaitamifiti nagokeꞌmoga mukiꞌa namayaga agasetama mainayanageꞌya veaꞌnea ala yaga mainae. Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa hanea tamayolagefa ago hapalino haviline. Kolima hisaya yana neꞌataletama afaꞌa maiho. huno hie.”
Tagaya “Yisasi anaga mainone.” huta hu falote hisuna yafena tagayea ohisune.
Tamahanepauve nago kanomoꞌma veaꞌmogami amaulagafi nagaifema “Yisasina naguꞌa amitafa humainoe.” huno hu falote hisigeꞌna nagaya ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomoꞌna Anumaya Koti ensole anagaꞌmogami amaulagafina agaifena “Nagai nafaꞌne maine.” huꞌna hu falote hugahue. Hu falote hugahugi nago kanomoꞌma veaꞌmogami amaulagafi nagaifema “Naguꞌa amitafa nohue.” hunoꞌma hufalote hisigeꞌna nagaya Anumaya Koti ensole anagaꞌmogami amaulagafina ani kanohena “Oꞌagenoa kano maine.” huꞌna hugahue.
10 Nagoꞌa veaꞌmoꞌya ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomonihema hu-haviya hunatesayana Anumaya Kotiꞌa aigeꞌamateno ani kefo yaꞌamia atalemategahigi veaꞌmoꞌya Alu Aotage Avamuꞌmofema hu-haviya hutesayana Anumaya Kotiꞌa aipa haviya huno aigeꞌamateno ani kefo yaꞌamia ataleoꞌamategahie. 11 Nagai kema huhaletama hisaya yafena kaiyeke hulamategahae. Tamavaleꞌya mono nopi ala kaiyeke hulamate vayate visagetama kolia hutama “Kenonaꞌamia naꞌane ke hisune?” hutama tamakesa kuꞌmoꞌa ohiho. 12 Ani yupa kanoꞌa Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa “Mage hiho.” huno tamahapainagetama hugahae.
Afenoꞌyamaꞌa kasago hu-mainea kanomoꞌa aifoꞌnafo kava nehie huno avame kea hu-maine.
13 Anima alitalu hu-mainaya veapiti nago kanomoꞌa Yisasina mage huno havige “Humavenelina kanomogae nepuꞌnimona hapaigeno nelaꞌafaꞌma ataleno fali-mainea afenopiti fako huno nagoꞌa namisie.” huno havinege. 14 Havigegeno kenonaꞌa Yisasiꞌa mage huno hapaiye “Nagaya kaiyekea huꞌna fako hisua kanoa omainoe.” huno hapaiye. 15 Hapaiteno Yisasiꞌa amakaifena mage huno hie “Tamakaya maihao hutama maiho. Alu kanomo yafena agetama tamahaꞌyea ohiho. Nago kanomoꞌa kasagoꞌya afenomaꞌa haneanagi ani afenomaꞌamoꞌa kanaleꞌya huno maisia haimula oꞌamigahie.”
16 Nago avame kea mage huno hamapaiye “Tusiꞌa afenomaꞌa hanea kanomona hoyaꞌafina tusiya huno alaga aye-maine. 17 Aye-mainegeno agesafinaga mage huno havimaine ‘Na ya hisue? Kaveꞌnia aliꞌna halaꞌya hisua nona omaleanagiꞌna hanaꞌa hisue?’ 18 Maꞌa hisue. Yu noꞌyagaꞌniꞌa tagape aitaleteꞌna ala noꞌyaga kasagoꞌya kigahue. Kiteꞌna mukiꞌa kaveꞌniꞌaene afenoꞌyaniꞌaene anifi halaꞌya hu-malegahue. 19 Hu-maleteꞌna nagaiꞌnihena mage huꞌna hugahue ‘Nagu nagesamoga mukiꞌa kafua nesua kaveꞌene afenoꞌyaniꞌaene ago halaꞌya hu-malenogi menia nagaya maifalu huꞌna maineꞌna kaveꞌniene tiniꞌaene nege nege nehuꞌna muse huꞌna maigahue.’ huno humaine.
20 Hianagi Anumaya Kotiꞌa agaifena mage huno humaine ‘Ani kava hana kavala aifoꞌnafo kano kana kano mainananagika meni kegela kahaimula kahafalesugeka faligane. Falitesanageꞌya talo tala humalenana afenoꞌyagakaꞌa taꞌya aligahae?’ huno humaine. 21 Huteno Yisasiꞌa mage huno hie nagoꞌa veaꞌmoꞌya amakaiꞌami amaugafa aliꞌya haisaya yafe mone afenoꞌamia halaꞌya nehayanagi Anumaya Kotiꞌa musema hisia kavala aliꞌya halaꞌya nohayafe ani kanomoꞌma humainea kava kana veaꞌne mainae.” huno humaine.
“Ma mopafi yafena tamakesa havi havi ohiho.” huno humaine.
22 Tuelufuꞌa (12) anagaꞌamogamife mage huno hamapaiye “Ani yafena nagaya tamahanepauve kanale hutama maisaya yaꞌene kave nesaya yaꞌene ti nesaya yaꞌene tamakesa havi havi ohiho. Tamaugafale kena failisaya yafeꞌene tamakesa havi havi ohiho. 23 Kave neyana aifa letale yanagi kahaimuna kanaleꞌya huka maisana yana kanale ya hane. Kena failisana yana amegale yanagi veaꞌnea tokiya ya mainae. 24 Hakiki namayaga ageho. Amakaya avina yana ofaiꞌya kavela hoyafinagatila noꞌaliye. Kave malesaya noꞌamiene yu noꞌamiene omaleneanagi Anumaya Kotiꞌa kavela afaꞌa neꞌamamie. Tamakaya namayaga amakase-mainaya veaꞌne mainayafe tamakaiꞌene kava yagailamategahie. 25 Tamakaitamifitila nago kanomoꞌa ‘Ofaliꞌna nagoꞌene maime maime haigahue.’ huno tokiyaꞌage agesa havisiana anima havia katela hanaꞌa huno falote hugahie? Aꞌao falote ohugahie 26 Ohugahigi ani osi ya kanoꞌa ohaleꞌasine naꞌa higetama nagoꞌa maisaya yafena tamakesa havime havime nehaiye?
27 Ageho talapinaga hanea vilasiyamoꞌya haiꞌya ausea nehae. Aliꞌyana aliꞌya kenaꞌamia talo huꞌya fainoꞌaligi kanale kenaꞌami hanegeꞌna nagaya tamahanepauve nayoma mainea ala sauve kanotamia Solomoniꞌa kanale kenaꞌa failianagi ma vilasiyamoꞌya kanaleꞌya huꞌya agase-mainae. 28 Tala yana meni kanafina hoyafina haneanagi ega hataga huꞌya atafi atalegahagi Anumaya Kotiꞌa ani tala yana kava yagaigeno kanaleꞌya humainegi tamakaya mukiꞌa veaꞌmogatama nagaifena tamakupi maletama tamametitia osi kanoꞌa nehagi Anumaya Kotiꞌa aniꞌa huno tamakaila kenatamia alino hilato hulamategahie.
29 Ani yafe ‘Kaveꞌene tiꞌene na ya negahune?’ hutama tusiꞌa tamakesa havi havi ohiho. 30 Naꞌa yafena ma mopale mainaya veaꞌmoꞌya Anumaya Koti kema nohaviya veala amakesa havi havi huꞌya nemaigi Nelamafaꞌa nesaya yaꞌene kena failisaya yaꞌenefena ago havimaine. 31 Havimaineafe tamakaya ani kavala ohutama Anumaya Kotiꞌma kava yagaisia kumate visayafe tamakesa havi havi hutama maisayana Anumaya Kotiꞌa ani yaꞌene mukiꞌa kavetamiene kenatamiene tamamiteno ani kumatela tamavaleno tamategahie.” huno hie.
Yisasiꞌa ikapinaga muse ya alitalu hisaya yafe humaine.
32 Nenafugatama tamakaya osi kanoꞌa sipi sipia mainagi kolia ohiho. Nelamafaꞌa kava humainea kumatela utama visageno kava yagailama-tesigetama maisayafe agesa havino mainegi kolia ohiho. 33 Ani agesa havimaineanagitama afenoꞌyatamia alitama afenoꞌyaꞌami omalesia veaꞌmogami amamiho. Na kava hisayana ikapinaga muse yatamia talo hugahae. Ani ikapinaga muse yana haꞌno ohugahie. Musufaya nehaya vayaꞌmoya musufayama hugahena ani kumatela oꞌugahae. Hakaꞌnomoꞌa ali haviya ohugahie. 34 Muse yatamima malenesaya kumatefe tamakesa havi havi hutama ani kumate visaya tamaku tamakesa havitama maigahae.
Kanale aliꞌya vayaꞌmoꞌya talo tala huꞌya nemaiye.
35 Yisasiꞌa mage huno hie “Ala kanoma esiafe kenatamia alitama aupa hutama failinetama tamamu nofila hulinetama kaꞌnitamia aye haletama maiho. 36 Nagoꞌa aliꞌya vayaꞌmoꞌya ala kanoꞌamimofe agava maisaya kava hutama maiho. Ani ala kanomoꞌa aꞌma alisia imulegati eteno no fitaꞌaleꞌma me kalu-kalu hisigeꞌya aupaꞌa hetiꞌya yakitesayafe agava mainae. Tamakaya aniꞌa hutama nagava maiho.
37 Ala kanoma emainea kanafina hetiꞌya maineꞌya agavama mainaya aliꞌya vayaꞌamoꞌya tusiꞌa muse huꞌya maigahae. Tamage tamahanepauve ani ala kanomoꞌa kenaꞌa ali aupa huno failineno aliꞌya vayaꞌahe ‘Mopale maiho.’ huno humateteno kavela amamite amamite hugahie. 38 Kege amuꞌnopi esio? Kokolemoꞌa agea oꞌainesigeno esio? Esigenofena hetiꞌya agava maisaya aliꞌya veaꞌmoꞌya tusiꞌa muse hugahae.
39 Tamage huꞌna tamahanepauve nomona nefaꞌma musufaya hisia kanomoꞌa nomaꞌafi ehai falesia kanahema havimaineleꞌasina nomaꞌa ataleno oꞌvigeno nomaꞌafina ehaino musufayana ohileꞌasine. 40 Tamakaiꞌenena talo tala hiho. ‘Menia omegahie.’ hutama hisaya kana kanoꞌale ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomoꞌna egahue.” huno humaine.
Kanale agu agesa hanesia aliꞌya kanomofe humaine.
41 Pitaꞌa mage huno humaine “Anumayamogae tagaifekeꞌya ani avame kaiyekea tahanepaino ifi mukiꞌa veaꞌne havisae?” huno havigemaine. 42 Anumayamoꞌa mage huno humaine “Aliꞌya kanomoꞌa kanale agu agesa hanea kanoa aliꞌyamaꞌa agegeno alige alige nehia kanoa tamakaipina hanate maine? Aniꞌama humainea kanomofe kava kanomoꞌa mage hugahie ‘Mukiꞌa aliꞌya veate yagai-maineka kavela fako faka huka mukiꞌa kanafina amamite amamite huo.’ huno hugahie. 43 Hugahigi haenagaꞌa ani ala kanomoꞌa eteno esigenoꞌa hapai-mainea augafa kavaꞌma hinagenofena ani aliꞌya kanomoꞌa muse hugahie. 44 Tamage huꞌna tamahanepauve aniꞌama humainesia aliꞌya kanomofena ala kanomoꞌa mage hugahie ‘Mukiꞌa yaniꞌa kava yagaiyo.’ huno hugahie.
45-46 Hugahianagi ani aliꞌya kanomoꞌa agaiꞌa agesafinaga mage huno havisiana ‘Kava kanoꞌnia menia hivi huno omegahie.’ nehuno agaiꞌa aliꞌyate kava yagai-mainesia vegi munaꞌnegi nehamaeno ala kanomo kavela tina neno havilina neno aneginagi nehuno ‘Omegahie.’ huno hisia yupaene kanaꞌaene kava kanoa egahie. Enunoꞌa ani havi kavaꞌma humainea kanomona kaꞌyo kevia ami-maleteno alino haviya huteteno mage hugahie nagaiꞌma veganokano hunenataya veaꞌnene umaiyo huno hutegahie.
47 Nago aliꞌya kanomoꞌa agaiꞌa ala kava kanomona haiya kavafena ago havitenoꞌagi kava kanomona haiya kavala ohuno talo talaꞌma ohunesiana ala kava kanomoꞌa agaila alakefa huno haegahie. 48 Haegahigi nago aliꞌya kanomoꞌa ala kanomona haiya kavafema ohavino havi kavaꞌma maino nehisigenoꞌa ala kava kanomoꞌa ako huno haegahie. Mukiꞌa yama ali-mainaya veafena ‘Anonaꞌa etetama mukiꞌa yaniꞌa namiho.’ huno hugahie. Mukiꞌa yamaꞌa amamigeꞌya ali-mainesaya veafena ‘Anonaꞌa aꞌva monene etetama menamiho.’ huno hugahie.”
Yisasiꞌa veaꞌne ali fako hugahe emaine.
49 Yisasiꞌa mage huno hie “Nagaya ma mopafi ata kaesugeno tesia yafe emainoe. Ani atamoꞌa aupaꞌa tesie huꞌna nagu nagesa nehavue. 50 Nahaesagenofena nagaila tusiꞌa nagata aigahie. Aupaꞌa huꞌya onahaesaya yafe nagu nagesa havua nagesamoꞌa hivi huno talavaꞌnote.
51 Tamakaya na tamakesa nehaviye? ‘Ma mopale taipa falu huta maisuna yana tamigahe Yisasiꞌa emaine.’ hutama nehafi? Aꞌao nagaya tamakaila ali fako hisua yafe emainoe. 52 Meni kanafina aepa heꞌya faefuꞌa (5) afamola nagoke nopi nemaisaletila tolemogania (2) taliꞌamogamina (3) kame humategaꞌe. Taliꞌamoꞌya (3) tolemoganina (2) kame hunategahae. 53 Mago afamotalamogania nefaꞌa agaiꞌa nafaꞌnemona kame hutesigeno nafaꞌneꞌamoꞌa agaiꞌa nefana kamea hutegahie. Nago tayametalamogania itaꞌamoꞌa munaꞌamona kame hutenageno munaꞌamoꞌa itaꞌamona kamea hutegahie. Vemona itaꞌamoꞌa anofeloꞌamona kame hutenageno anofeloꞌamoꞌa aniꞌa huno nevena itaꞌamona kamea hutegahie.” huno humaine.
Meni kanafima falote nehia yamona aepaꞌa noꞌagae huno humaine.
54 Alitalu humainaya veaꞌmogamifena mage hie “Tamakaya yagemoꞌma tavi nefalelegati siaꞌmoꞌma evaꞌyi higetamahena aupaꞌa mage nehae ‘Ko aigahe nehie.’ hutama nehageno ani yana tamage huno falote nehie. 55 Oko ikama agetetama ‘Amukoꞌage hugahe nehie.’ hutama nehageno ani yana tamage huno falote nehie. 56 Tamakuꞌafina havitama omaletama amegati kea nehaya vagala veala tamakaya mopale yaꞌene ikate yaꞌene agelama hutama neꞌagayanagi naꞌa higetama meni kanafima falote hia kavala agelama hutama noꞌagae?” huno humaine.
Kaiyekema hugatesia kanoene kea kea hutana ali kanale hiꞌo.
57 “Naꞌa higetama fatago kavafena tamakaitamia tamakesa havilama hutama nohaviye? 58 Nago kanomoꞌma ‘Haviya hunatanageꞌna kaiyeke hugategahe nehue.’ hunoꞌma kavaleno vinagetana kaiyekema havi kanomoteꞌma ugahema neꞌutana ‘Nenafuga kaipa falu hisia yana kamigahue.’ huka hapaiyo. Aniꞌa ohisanana kavaleno kaiyekema hugatesia kanomote vinageno ani kea haviteno ati vayaꞌmogami ayapi katesigeno kavaleno nofila hugategahie. 59 Nofi hugatesigekahena kaiyekema hugatenea kanomoꞌma ‘Mone namio.’ huno hu-mainesia yamaꞌa oꞌaminukahena nofi nopitila ataleka omegane.” huno humaine.