^
1 Yon
Ka꞉ka꞉ Taboeno Komo
Godokono Alo Ipuwalo Wapata꞉lame Komo
Ya꞉su Kelisoko Ba꞉ Aeno Owalubidawala
Ya꞉sukunu Uli Tutumu Tabo
Ba꞉moe Hopoeno Ilina Ba꞉gala Awagaha Komokomo Koamo Akemalagidolenala꞉
Kelisotamo Alaholo Komo Ododidawoeno Komo
Godokono Gugudino Komo
Etate Eta Malemalelo Emalagidolo Komo
Godokono Holoholo Hapulu Toleheno Utitata Komo
Godokono Gobogobo Ba꞉gala Kelisotamo Alaholodawoeno Gobogobo Ibino Hiya꞉hiya꞉ Ododili Komo
Godoko Ba꞉ Malemaledawala
Hibima꞉ Midipino Helote Ba꞉moe Hopoeno Helo Anakapumi Komo
Ya꞉su Kelisokono Hibi Komo Da꞉hawakalimina Ba꞉bi Netewa-kapiya Komo
Godokono Guduino Wiboha꞉ Ka꞉keno Komo