^
1 Tim
Ha꞉da Tabo Komokomo Iya꞉tulamepino Komo
Ya꞉sukunu Malemale Komoma꞉ Polote Kalakala Tabo Dolamagiya꞉
Godotamo Toetoe Tabo Olamagimi Komo
Hibima꞉ Midipi Kamenakamenoeno Komo
Sose Watodawoeno Emede Komo
Sose Watowatopi OwalubilidawoenoBuka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ ba꞉moe komo niya꞉tawa, tukulubino tabamo hibima꞉ midipa꞉te sose watowatopi owalubilidawa dikonema꞉ ka꞉minaka. Emede Komo
Godoko Ta꞉mata Komoeno Konomo Ipuwa
Godokono Mahilamo Ha꞉da Tabo Olamagimipino Komo
Ya꞉su Kelisokono Hido Okodawoeno Komo
Komo Hibima꞉ Midipa꞉go Hidamo Emede Komo
Hibima꞉ Midipi Hamolehamoleno Komo
Sose Watowatopa꞉tamo Ibino Oko Huiya Ikalame Komo
Polote Komo Hiya꞉hiya꞉ Tabo Dolamagiya꞉
Puya꞉te Oko Namutuluba꞉tamo Huiyaha꞉ Oko Dowatina Ibino Komo
Dogodogopima꞉ Eda꞉ha Komo
Hibima꞉ Mididawoeno Hido Huiya Lawe Komo
Polote Leta Kuititi Hapulu Tabo Komokomo Dolamagiya꞉