^
Luk
Lukukunu Buka Ododi Komoeno Mabu
Godokono Nopodawate Yonekono Hawakala Komo Sekalayatamo Dolamagiya꞉
Godokono Nopodawate Ya꞉sukunu Hawakala Komo Ma꞉litamo Dolamagiya꞉
Ma꞉liti Elisabetiko Umima꞉ Da꞉tuya꞉
Ma꞉liti Godoko Dadikumiya꞉
Yoneko Tawakalubi Beyamo Wadulateledawate Da꞉hawakaluya꞉
Sekalayate Godokono Ukui Ebeno Gobogoboeno Heloamo Da꞉hawakalilamiya꞉
Ya꞉suti Da꞉hawakalaniya꞉
Godokono Nopopa꞉te Sipi-goegoe Ulamepa꞉tamo Da꞉pehawakalahaleniya꞉
Yausepeko Ma꞉liko Iba꞉te Ya꞉suku Mahilo Dikamiya꞉
Iba꞉te Ya꞉suku Yelusalemamo Da꞉magatuya꞉ Godotamo Ikamema꞉
Simiyonote Gudu Ya꞉suku Da꞉matopiya꞉
A꞉nako Ba꞉gala Ya꞉suku Ibino Komo
Ma꞉liko Yausepeko Iba꞉te Nasalete Habamo Gala Da꞉katuya꞉
Ya꞉suti Ebeno Kuhi Tetelo Godoko Adikumino Hiya꞉ Genamamo Da꞉tuya꞉
Yoneko Tawakalubi Beyamo Wadulateledawate Godokono Tabo Dolamagiya꞉
Yonete Ya꞉suku Beyamo Dadutiya꞉
Ya꞉sukunu Mabu Tawakalubino Mahiloeno Komo
Saitanate Ya꞉suku Kuba Gabamo Kemogabuimima꞉ Ebetamo Duluhukuya꞉
Ya꞉suti Ebeno Oko Da꞉tupuimiya꞉
Nasalete Habaluba꞉te Ya꞉suku Ubiha꞉ma꞉ Deda꞉huya꞉
Ya꞉suti Kuba Gobogobagoeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Saimonokono Moto Kakidubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Hiliyonomo Temetema꞉gopi Da꞉hiduilameniya꞉
Ya꞉suti Komo Hiya꞉hiya꞉ Habahabalo Godokono Tabo Da꞉nolamaginakui
Ya꞉suti Ebeno Dopo Ta꞉matapi Duwatiya꞉
Ya꞉suti Kuitikuita꞉goeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Ape Kodakoda Temetema꞉goeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti LibaikoBuka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ ba꞉moe komo niya꞉tawa, Libaikono eta mahilo ba꞉ Ma꞉tiyutila. Da꞉ka꞉miya꞉
Godokono Oko Owatima꞉ Baa꞉ Nahaheno Pola꞉na Komo
Pakala Emede Komo Ba꞉gala Uli Emede Komo
Okoha꞉ Talona Hegeloeno Komo
Ya꞉suti Kokoto Hapu Hoeme Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Ebeno 12 Oelamepi Dubu Da꞉ka꞉lamiya꞉
Ya꞉suti Temetema꞉gopi Da꞉hiduilamiya꞉
Kalakala Komo Ba꞉gala Tepo Temeteme Komo
La꞉go Alaholohopi Malemalelo Emalagidole Komo
Tawakalubino Komokomo Anagilamelelame Komo
Keha Ba꞉gala Ebeno Gao
Genama Netewa Etemotepino Komo
Ya꞉suti Alaholohodawa Gawadubuino Oko Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Hamole Kamenoeno Gudu Hoene Dadipatiya꞉
Yonete Ebe Ta꞉matapi Ya꞉sutamo Doelamiya꞉
Ya꞉suti Saimonokono Genamalo Baa꞉ Da꞉nuya꞉
Ya꞉suku Dowalubinakui Ba꞉bi Kamenakamenoeno Komo
Kona Kikipo Haminahaledawoeno Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉sukunu Hiya꞉hiya꞉ Iya꞉tulame Uwino Mabu
Kona Kikipo Haminahaledawoeno Iya꞉tulame Uwino Ipuwa
Wuiki Alo Hawakala Baha꞉mo Ihate Komo
Ya꞉sukunu Menoko Ba꞉gala Ebeno Ekaki
Ya꞉suti Gogo Da꞉tatabuiminiya꞉
Ya꞉suti Kuba Gobogobagoeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉ilasiti Ya꞉suku Da꞉toemehuya꞉ Ebeno Bohele Kohiduimima꞉
Hawi Ka꞉ka꞉la꞉ Temetema꞉goeno Kamenate Ya꞉sukunu Kaliko Dologiya꞉
Ya꞉suti Ya꞉ilasikono Bohele Hoene Dadipatiya꞉
Ya꞉suti 12 Ta꞉matapi Dubu Doelamiya꞉
Hiliyonomo Tawakaluba꞉te Ya꞉sukunu Komoma꞉ Da꞉ga꞉lanakui
Ya꞉suti Hiliyonomo Tawakaluba꞉tamo Baa꞉ Dikalameholeniya꞉
Pitate Ya꞉sukunu Hibi Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Ya꞉suti Ebeno Hoe Komoma꞉ Dopamo Da꞉goiya꞉
Godokono Helonomo Alote Ya꞉sukunu Ape Da꞉la꞉minuya꞉
Ya꞉suti Kuba Gobogobagoeno Kuhi Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Ebeno Hoe Komoma꞉ Gala Da꞉kagoiya꞉
Kodawama꞉ Pote Na꞉keda꞉mene
La꞉go Alaholoha꞉dawa Ebete La꞉ Owalubilidawama꞉ Eda꞉na
Samaliya Hoponapa꞉te Ya꞉suku Ubiha꞉ma꞉ Deda꞉huya꞉
Ukui Netewago Ya꞉suku Ta꞉mata Modoboha꞉
Ya꞉suti 72 Ta꞉matapi Godokono Tabo Olamagimima꞉ Doelamiya꞉
Hibima꞉ Midiha꞉ Habalubino Komo
Ya꞉sukunu 72 Dubate Ebetamo Da꞉kawilaliya꞉
Ya꞉suti Godotamo Kalakala Tabo Dadipatiya꞉
Samaliya Hoponapi Dubuino Malemale Komoeno Uwi
Ya꞉suti Matako Ba꞉gala Ma꞉liko Ibino Genamamo Baa꞉ Nama꞉ Da꞉nodoluya꞉
Ya꞉suti Godotamo Toetoe Tabo Ga꞉la Komo Ebe Ta꞉matapi Diya꞉tulamiya꞉
Ya꞉suku Ba꞉gala BiyesibulukuBiyesibuluku ba꞉ Saitanakono eta nopodawala, ebete Yu tawakalubino hopolo Saitanakono hopodawama꞉ eda꞉nami, atumu Tabo tawakalubino hopolo Galega꞉ko bemedena. Ibino Komo
Kuba Gobogobote Lumagitamo Gala Da꞉kapemene Ba꞉be Komo
Godokono Hibi Kalakala Komo
Tawakaluba꞉te Hanohano Komo Umima꞉ Ubi Dihatiya꞉
Godokono Alote Lumagino Tepo Ipuwamo Opega Komo
Ya꞉suti Pa꞉lisi Kapiyuimipi Koamo Da꞉kiyahalamiya꞉
Ya꞉suti Ma꞉lapila Netewa Komoma꞉ Tabo Dolamagiya꞉
La꞉ Poko Na꞉ka꞉tolemeonama
Tawakalubino Holoholo Hapulu Ya꞉suku Hawakalimi Komo
Daedae Dogodogodawoeno Iya꞉tulame Uwi
Godoko Hibima꞉ Midi Komo
Godokono Hunu Habalo Ilina Dogodoguilame Komo
Uliholo Emedena Komo
Mulu Okodawa Ba꞉gala Daedae Okodawa Ibino Komo
Ya꞉suti Tawakalubino Alaholo Mabuma꞉ Eda꞉na
Ya꞉suti Tawakalubino Iya꞉tawaha꞉ Komoma꞉ Da꞉goiya꞉
Amia꞉no Alaholodawago Gelebadima꞉ Eda꞉ Komo
La꞉eno Kubane Ohobila꞉heno La꞉ Koha꞉lama꞉nemata
Noloha꞉ Gao Kehoeno Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉suti Okoha꞉ Talona Hegelalo Buiga Kubadawa Kamena Da꞉hiduimiya꞉
Mastada Kikipoeno Iya꞉tulame Uwi
Palawa Baa꞉ Huhuimino Puhulu Ilinoeno Iya꞉tulame Uwi
Tutuwa Gigihoeno Komo
Ya꞉suti Yelusalema Haboeno Komoma꞉ Tepo Temeteme Diya꞉tawuya꞉
Ya꞉suti Ape Alupoe Temetema꞉goeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Pokoeno Awagaha Komoma꞉ Diya꞉tulamiya꞉
Ko Pokoeno Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉suku Ta꞉mata Komo
Soloeno Golate Alatidi Komo
Sipi-goete Dalatidi Ba꞉be Iya꞉tulame Uwi
Mani Kapiyate Dalatidi Ba꞉be Iya꞉tulame Uwi
Kuhiti Dalatidi Ba꞉be Iya꞉tulame Uwi
Dogodogo Dubuino Ilina Dulamelemenami Ba꞉be Okodawoeno Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉suti Komo Hidohido Tabo Dolamagiya꞉
Ilina Dogodogo Dubu Ba꞉gala Lasalesiko Ibino Komo
Saitanakono Kuba Gabamo Emogabuimi Komoma꞉ Ya꞉suti Da꞉goiya꞉
Godoko Hibima꞉ Midi Komo
Okodawoeno Oko Komo
Ya꞉suti Ta꞉ni Kuitikuita꞉gopi Dubu Da꞉hiduilamiya꞉
Godote Ko Gawadubuma꞉ Deda꞉na Ba꞉be Komoeno Uluhuku Tete
Hamole Kamena Ba꞉gala Tabo Anagilamedawa Ibino Iya꞉tulame Uwi
Pa꞉lisi Kapiyuimidawa Ba꞉gala Ta꞉kese Uwatedawa Ibino Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉suti Guguda꞉tamo Kokoto Demowatilamiya꞉
Ilina Dogodogo Dubuti Ya꞉sutamo Da꞉piya꞉
Ya꞉suti Ebeno Hoe Komoma꞉ Gala Da꞉kagoiya꞉
Ya꞉suti Baidi Tamihome Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Ya꞉suti Sa꞉kiyasekono Genamamo Da꞉tuya꞉
Ko Dubuti Okopa꞉tamo Mani Dikalameholiya꞉ Ba꞉be Iya꞉tulame Uwi
Ya꞉suti Yelusalema Ko Haba Tama꞉mo Da꞉nuluhukuya꞉
Ya꞉suti Yelusalema Habanapi Da꞉la꞉lamiya꞉
Ya꞉suti Godoko Adikumino Hiya꞉ Genama Da꞉hiduimiya꞉
Yu Watowatopa꞉te Ya꞉sukunu Helo Mabuma꞉ Ebe Dalatediya꞉
Tupina Gao Pali Lawamepino Iya꞉tulame Uwi
Loma Tawakalubino Konomo Gawadubu SisatamoSisako ba꞉ Loma tawakalubino Konomo Gawadubula, hopo konomolo ebe kapiyate helonomoma꞉ eda꞉nami. Ebete ebeno alaholohopi hiya꞉hiya꞉ hopamo oelameholenakui, ba꞉bene iba꞉te ba꞉bi hopolo ba nemedehona tawakaluba꞉godone ta꞉kese mani konomo ba꞉bo nuwatelamenakuya꞉, ba꞉bi mana꞉mo ibino Loma gabomanino hiya꞉hiya꞉ oko kowatihonama꞉. Ta꞉kese Mani Ikameho Komo
Hoe Ipuwane Ka꞉ka꞉mo Mahila꞉hale Komo
Godokono Oemedawa Kelisoko Potela꞉ka꞉
Ya꞉suti Godokono Tutumu Iya꞉tulamepino Awagaha Komoma꞉ Da꞉goiya꞉
Hamole Kamenate Godotamo Mani Dikamiya꞉
Godoko Adikumino Hiya꞉ Genama Kubahimi Komo
Koko Temetema꞉te Pelamema꞉ Ya꞉suti Da꞉goiya꞉
Yelusalema Ko Haba Kubahimi Komo
Tawakalubino Naniwino Pe Tete
Anahu Kehoeno Komo
Uliholo Emede Komo
Yu Watowatopa꞉te Ya꞉suku Anakapumima꞉ Da꞉ga꞉lutiya꞉
Yudasiti Ya꞉suku Lawema꞉ Nopo Da꞉tamotiya꞉
Ya꞉suti Adaguila꞉ Pokoeno Naha Ilina Hiduilamema꞉ Tabo Da꞉goiya꞉
Ya꞉suku Emalagidolo Baa꞉ Naha Komoeno Tupuimi Mabu
Pote Kodawama꞉ Na꞉keda꞉mene
Ya꞉suti Pitako Da꞉kiyameniya꞉, Ama꞉le Na Iya꞉tawaha꞉ma꞉ Kogoema꞉na꞉ta
Ya꞉suti Alaholo Gili Lawema꞉ Da꞉goeniya꞉
Ya꞉suti Olibi Kehakeha Hunu Hakalo Godotamo Da꞉toetoeniya꞉
Yu Watowatopa꞉te Ya꞉suku Anakapumima꞉ Da꞉laweniya꞉
Pitate Ya꞉suku Iya꞉tawaha꞉ma꞉ Da꞉goeniya꞉
Godokono Genama Lawamepi Dubate Ya꞉suku Danagalimihoniya꞉
Yunapi Ka꞉nisolo DubateBuka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ ba꞉moe komo niya꞉tawa, Ya꞉suku tetelo komo Yu tawakalubino watowatopi dubu ba꞉moe ba꞉bi Ka꞉nisolo dubula. Ba꞉bi watowatopa꞉te Yu tawakalubino hiya꞉hiya꞉ komo ba anagilamelelame, kubapa꞉tamo ibino huiya ba꞉bo ikalamenakuya꞉, huiyatiya ba꞉bi Ka꞉nisolo dubagodolo helo kitanamiha꞉ lumagi hoea꞉mo oemema꞉. Ya꞉sukunu Komo Danagiya꞉midameniya꞉
Yunapino Watowatopa꞉te Ya꞉suku PaeletetamoYa꞉suku tetelo Loma tawakaluba꞉te Paeleteko bepoemiya꞉ Yunapino Yudiya hopamo, ebete ibino kapela Ko Gawadubuma꞉ kopeda꞉nama꞉, ba꞉bene ba꞉be hopolo Paeleteko kapiyagodolo helo nitanami lumagi hoea꞉mo oemema꞉. Da꞉magatuya꞉
Paeletete Ya꞉suku Ko Gawadubu Heloditamo Da꞉noemiya꞉
Paeletete Ya꞉suku Hoea꞉mo Doemiya꞉
Alaholohopa꞉te Ya꞉suku Keha Pihigamo Da꞉pihomotiya꞉
Ya꞉suti Da꞉hoeniya꞉
A꞉limitiya Habanapi Yausepete Ya꞉sukunu Ape Nakola Bobo Ipuwamo Dihateniya꞉
Ya꞉suti Hoene Gala Da꞉kamahiguya꞉
Ya꞉suku Ta꞉matapi Netewapa꞉te Emeyasi Habamo Ba Tuta Ebete Iba꞉tamo Duluhukuya꞉
Ya꞉suti Ebeno Komo Ta꞉matapa꞉tamo Duluhukuniya꞉
Godote Ya꞉suku Hunu Habamo Da꞉pelawiya꞉