^
Loma
Polote Loma Sose Tawakaluba꞉tamo Pema꞉ Godotamo Toetoe Tabo Dolamagiya꞉
Godokono Hido Taboeno Helo Komo
Godokono Holoholo Hapulu Tawakalubi Hiliyonomate Kubapima꞉ Deda꞉hana
Godote Tuputupu Gabodo Hiliyonomo Tawakalubino Komo Kanagilamelelamema꞉ne
Lumagiti Mosesekono Tutumu Tabo Uliho Gabodo Ka꞉ka꞉ Mula꞉ Komo A꞉kalawa꞉mene
Yunapa꞉te Godokono Tutumu Tabamo Hibilo Kapapamila꞉hanaha꞉
Yunapa꞉te Godotamo Hibi Komo Ododihino Huiyatiya Ebete Ibino Hibidawama꞉ Beda꞉namene
Hopo Habanapi Hiliyonomate Kuba Ododilipima꞉ Deda꞉hana
Godote Tawakalubino Hibima꞉ Midi Komodo Ibi Ebeno Tuputupupima꞉ Da꞉midilinako
Godote Yunapino Iniwa A꞉ibalahamakono Hibima꞉ Midi Komodo Ebe Tuputupudawama꞉ Da꞉midiya꞉
A꞉ibalahamate Tama Itamida Kukala Laweheno Dopamo Godote Ebe Tuputupudawama꞉ Da꞉ka꞉miya꞉
Godote Tawakaluba꞉tamo Hidohido Komo Ikalamema꞉ Hibilo Da꞉goiya꞉, Iba꞉te Hibima꞉ Midi Komodo Kuwatema꞉na꞉
Aeno Kuba Ododili Mabuma꞉ Godogodolo Dopamo Ditanami, Ebete Ba꞉be Mauba Komo Kelisokono Hawi Ka꞉ka꞉la꞉ Komodo Da꞉dodomatiya꞉
A꞉da꞉mekono Kuba Ododi Komo Ba꞉gala Kelisokono Hido Ododi Komo
Lumagiti Kelisoko Ipuwalo Kemedenama꞉ Ebete Kuba Ododili Komoma꞉ Na꞉haa꞉mene
Hibima꞉ Midipa꞉te Godokono Tuputupu Emede Komoeno Huiyaha꞉ Okopima꞉ Neda꞉hamena꞉
Dubu Ba꞉gala Kamena Ibino Kapiyama꞉ Eda꞉ Komoeno Tutumu Tabo
Godokono Tutumu Tabo Ba꞉gala Lumagino Kuba Ododili Komo
Kuba Ododi Komote Hido Ododi Komago Lumagino Tepo Ipuwalo Dalaholona
Kelisokono Gobogoboeno Heloamo Emede Komo
Godokono Guguda꞉te Ebeno Konomo Alo Ipuwalo Bemedenamena꞉
Godote Hibima꞉ Midipi Ebeno Gugudima꞉ Keda꞉hanama꞉ Keba Ka꞉na Ka꞉ka꞉lamiya꞉
Godokono Malemale Komote Ya꞉su Kelisoko Ipuwalo Ditana
Godote Yu Tawakalubi Kowalubilinama꞉ Iba꞉tamo Kebe Komokomo Dikalamiya꞉
Godote Yunapi Kowalubilinama꞉ Hibi Tabo Dolamagiya꞉, Ebete Ba꞉be Tabo Kadikamidaliya꞉ha꞉
Godokono Mauba Komo Ba꞉gala Ebeno Malemale Komo
Yunapa꞉te Tuputupupima꞉ Eda꞉ha Gabodo Nato Dukamidahaliya꞉
Yunapa꞉te Godokono Ka꞉ka꞉ Mula꞉ Gabo Keba Ka꞉na Dotuya꞉
Ya꞉suku Ka꞉mi Ipuwalo Lumagiti Ka꞉ka꞉ Mula꞉ Komo Kolawema꞉ne
Yunapa꞉te Godokono Hido Tabo Uliti Ubiha꞉ma꞉ Deda꞉huya꞉
Yunapa꞉te Godoko Ubiha꞉ma꞉ Ba Eda꞉hana Ebete Huiyatiya Ibi Ubiha꞉ma꞉ Keda꞉naha꞉
Godokono Ka꞉ka꞉ Mula꞉ Komote Yuha꞉pa꞉tamo Da꞉piya꞉
Galane Tetelo Isalaela Tawakalubi Hiliyonomate Ibino Ka꞉ka꞉ Mula꞉ Komo Kolawema꞉na꞉
Polote Godoko Adikumima꞉ Tabo Dadipatiya꞉
Hibima꞉ Midipa꞉te Ibino Ka꞉ka꞉ Godotamo Ikameho Komo
Tawakalubi Malemalelo Emalagidole Komo
Gabomana꞉tamo Papamila꞉ha Komo
Tawakalubi Malemalelo Emalagidole Komo
Alo Ipuwalo Emede Komo
Eta Lumagiti Ebeno Hibima꞉ Midi Komone Eta Komo Dododimini, Ama꞉ Ba꞉be Komo Kubama꞉ Akagaa꞉la꞉
Ama꞉ Eta Hibima꞉ Midi Ekawino Nato Ukamidadawama꞉ Akeda꞉la꞉
La꞉le Komopi Emalagidoleheno La꞉ Ha꞉kiya La꞉eno Komo Kapiya Akemalagidolenala꞉
Yuha꞉pa꞉te Godoko Milimiho Komo
Polote Komo Hiya꞉hiya꞉ Tabo Toleheno Lomanapi Da꞉kiyalamiya꞉ Ba꞉be Komoeno Mabu
Polote Loma Ko Habamo Toma꞉ Ebeno Nopo Da꞉hawakalimiya꞉
Polote Leta Kuititi Hapulu Nolata Tabo Komokomo Ebeno Mabuluba꞉tamo Dolamagiya꞉
Polote Ebeno Kuititi Iya꞉tulame Komokomo Dolamagiya꞉
Polote Leta Kuititi Hapulu Godoko Da꞉milimihuya꞉