9
Bɨ ap yag daula ñɨn u nöp amgö we ga, Jisas gö amgö ñɨl nɨŋa
Pen Jisas bɨ nɨpe gau aip amöl gɨ nɨŋla, bɨ yag daula ñɨn u nöp amgö we ga ap mɨdeia. Jisas bɨ nɨpe gau bɨ anɨbu nɨŋöm Jisas nɨp hagla, “Manö hag ñeb bɨ. Bɨ an nan si nan naij gajɨp, bɨ anɨbi yag daula ñɨn u amgö nɨpe u we ga? Nɨpe ke aka nɨme nap gajɨl göp?” ö gɨla. * Esi 18:20; Luk 13:2,4
Hageila, Jisas haga, “Amgö nɨpe we ga u, nɨpe ke aka nɨme nap nan si nan naij gajɨl gagöp. Pen amgö nɨpe we ga u, nɨbi bɨ gau God nɨpe Bɨ kƚö unbö ke a göm nɨŋ aij gɨlaŋ a göm ga. * Jon 11:4 Mɨñi sɨdö aŋ magö i, Bɨ yɨp yuö aunö u, wög nɨp u gun. Sɨb gɨnɨg gab nɨŋöm hon wög gun rö lagnab. Yad mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpin magö i, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal gau mailö kale u yad mɨdpin,” a ga. * Mad 5:14; Jon 8:12
Jisas manö anɨbu hagöm, mɨnöŋ yaŋ kɨñu alöm, gö kɨɫɨp lö, udöm bɨ amgö we ga u nɨp amgö nɨpe au löm, * Mak 8:23 haga, “Siloam waŋö ammön, amgö ne u ñɨg lɨmön,” a ga. Anɨg göm hag yuö, am ñɨg löm, amgö u ñɨl nɨŋöm, ram nɨpe ara. Siloam manö iƚ u “Yuö Ara” a gɨpal.
Pen nɨbi bɨ ram yam nɨpe aip jɨm ñöl gau abe, nöd nɨpe nan asɨb gɨmɨdöp nɨŋmɨdal nɨbi bɨ gau abe hagla, “Bɨ i, bɨ au asɨk mɨdöl gɨ, nan asɨb gɨmɨdöp u rö löp,” a gɨla. Hageila, rɨmnap hagla, “Yau me, bɨ anɨbu nöp,” a gɨla. Rɨmnap pen hagla, “Wasö. Bɨ anɨbu rö löp u pen bɨ i bɨ ke nɨbö,” a gɨla. Anɨg hageila, bɨ anɨbu nɨpe ke haga, “Yad me bɨ anɨbu,” a ga. 10 Hageia, nɨp hagla, “Amgö nöp u aige göm kamɨŋ löp?” ö gɨla. 11 Hageila haga, “Bɨ Jisas a gɨpal u, mɨnöŋ yaŋ kɨñu alöm, gö kɨɫɨp lö, udöm amgö yad u löm hagöp, ‘Siloam waŋö ammön, amgö ne u ñɨg lɨmön,’ a gö, am amgö yad u ñɨg lem, adɨŋ amgö ñɨl nɨŋbin,” a ga. 12 Hageia hagla, “Bɨ anɨbu mɨñi gai?” ö gɨla. Hageila haga, “Yad nɨŋagpin,” a ga.
Bɨ Perisi gau, “Bɨ amgö we ga u aige göm kamɨŋ löp?” ö gɨla
13-14 Pen Jisas gö amgö ñɨl nɨŋa bɨ anɨbu, Juda kai God nɨp sabe gep ñɨn kale u anɨg ga u me, nɨbi bɨ rɨmnap bɨ anɨbu nɨp dam bɨ Perisi mɨdeila au aula. 15 Bɨ Perisi bɨ anɨbu nɨp hagla, “Ne aigöl gɨmön amgö ñɨl nɨŋban?” ö gɨla. Hageila haga, “Jisas mɨnöŋ kɨɫɨp ap udöm, amgö yad u lajɨp, yad am amgö yad u ñɨg lem, uri amgö ñɨl nɨŋbin,” a ga.
16 Anɨg hageia, bɨ Perisi rɨmnap hagla, “God nɨp sabe gep ñɨn u anɨg ga rö, nɨpe God nɨp sabe gep ñɨn lo u rɨb jua. Anɨb u, hon nɨŋbun, God nɨp yuö auagöp,” a gɨla. Anɨg hageila, bɨ kale rɨmnap pen hagla, “Bɨ nan si nan naij gep ap mɨdaiböp, nɨpe aigöl göm nan gagep anɨbu gɨböp?” ö gɨla. Anɨg hagöm kale ke nöp asɨk ke ke lɨla. 17 Bɨ Perisi gau, bɨ anɨbu nɨp kauyaŋ hag nɨŋöm hagla, “ ‘Bɨ amgö yad gö amgö ñɨl nɨŋbin,’ a gɨpan u, ne bɨ anɨbu bɨ nɨhön, a gɨ gasɨ nɨŋban?” ö gɨla. Hageila haga, “Yad nɨŋbin nɨpe bɨ God manö hagep bɨ ap,” a ga. * Jon 4:19
18 Pen Juda bɨ kub gau, bɨ amgö we ga kamɨŋ la manö anɨbu udagöm, nɨme nap hanɨp auɨl, a gɨlö, ber mɨhau aueilö, 19 hagla, “Ñɨ i ñɨ kale aka?” gɨla. Hageila haglö, “Yau, ñɨ u ñɨ hol,” a gɨlö. Hageilö hagla, “Kale nɨp amgö we halö yag daulö aka?” gɨla. Hageila haglö, “Yau, nɨp amgö we halö yag daulo,” a gɨlö. Anɨg hageilö hagla, “Anɨb u, uri aigöl göm amgö ñɨl nɨŋab?” ö gɨla.
20-23 Hageila, kale ber pen hadö nɨŋlö, Juda bɨ kub anɨb gau nöd manö kƚö adö ap hagöm hagla, “Nɨbi bɨ an an Jisas nɨpe Krais u a göm waiö hagnaböl gau, Juda magum gep ram anɨbu kauyaŋ auagnaböl,” a gɨla. Manö hagla anɨbu hadö nɨŋmil me, pɨrɨkmil, haglö, “Ñɨ u, ñɨ hol mɨdöp u, nɨŋbul; ñɨ hol anɨbu amgö we halö yag daulo u abe nɨŋbul; pen mɨñi aigöl göm amgö ñɨl nɨŋab u nɨŋagpul; bɨ an nɨpe gajɨp amgö nɨŋab u abe hol nɨŋagpul. Pen nɨpe ñɨ pro wasö; nɨpe ke hag nɨŋeinabim u, hagnab,” a gɨlö.
24 Anɨg hagailö, bɨ kub gau bɨ anɨbu nɨp kauyaŋ wɨñ allö aueia hagla, “Nöp kamɨŋ löp anɨbu, God amgö ilö nɨpe u manö nɨŋö nöp hag. Hon nɨŋbun, bɨ hagajun u, bɨ anɨbu bɨ nan si nan naij gep bɨ ap,” a gɨla.
25 Anɨg hageila, bɨ anɨbu pen haga, “Nɨpe bɨ nan si nan naij gep bɨ ap aka wasö, yad nɨŋagpin. Yad nan añɨ ap nöp nɨŋbin. Nöd amgö we gɨ mɨdainö pen mɨñi amgö ñɨl nɨŋbin,” a ga.
26 Hageia hagla, “Nöp aigege göm gajɨp, amgö nɨŋban?” ö gɨla.
27 Hageila haga, “Yad kalöp mɨdö nöp hag ñɨbin u pen kale manö yad u udagpim. Nɨhön gɨnɨg manö mɨdö nöp hagajɨn manö u kauyaŋ hag a gɨmim hagabim? Kale ke u rö nöp bɨ nɨpe ap mɨdun a gɨmim hag nɨŋabim aka?” ga.
28 Anɨg hageia, nɨp mulu kal nɨŋöm, nɨp manö naij hagöm hagla, “Hon Mosɨs bɨ nɨpe me, pen ne bɨ yɨharɨŋ u bɨ nɨpe ap! 29 God Mosɨs nɨp manö hag ñö hagmɨdöp u nɨŋbun, pen bɨ i gai nɨbö auöp u nɨŋagpun!” a gɨla.
30 Hageila haga, “Ake! Bɨ game! Nɨpe amgö yɨp u gö kamɨŋ löp, pen nɨpe gai nɨbö u kale nɨŋagpim me! 31 Pen hon nɨŋbun, nan si nan naij göl gɨ, God nɨp sabe gaiöl u, nɨpe manö kale udagnab; nɨbi bɨ God nɨp nɨŋ udöm, manö hagöp rö göl gɨ, nɨp sabe gaiöl u, nɨpe manö kale nɨŋnab. * Sam 34:15 32 Mɨnöŋ naböŋ gɨ la ñɨn u rɨköl, mɨd dap mɨñi mɨdpun ñɨn i, nɨbi bɨ amgö we halö yag daula ap gö kamɨŋ laga. 33 Bɨ anɨbu God yuö auagböp, nɨpe nan ap gɨnɨm rö lagböp,” a ga.
34 Anɨg hageia, kale pen hagla, “Name nöp yag daua ñɨn u, bɨ nan si nan naij gep u yag daula pen ne hanɨp manö hag ñɨnɨg gabön ar? Anɨg hagmön, Juda magum gep ram i kauyaŋ auagnabön,” a göm, nɨp ud mamo gɨ dam höŋ yaŋ yula. * Sam 51:5
Nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udagpal gau, amgö we rö mɨdpal
35 Pen bɨ anɨbu nɨp ud höŋ yula, Jisas manö anɨbu nɨŋöm, am nɨp uƚhai nɨŋöm haga, “Ne Bɨ Ñɨ nɨpe nɨp nɨŋ udpan?” ö ga.
36 Hageia haga, “Bɨ Ñɨ nɨpe bɨ an? Bɨ anɨbu me u, a gö, yad nɨp nɨŋ udnam,” a ga.
37 Anɨg hageia, Jisas haga, “Bɨ anɨbu mɨdö nöp nɨŋban. Me ne aip manö hagabul i,” a ga.
38 Anɨg hageia, bɨ anɨbu Jisas mɨdeia iƚ au kugom yɨmöm haga, “Bɨ Kub! Yad nöp nɨŋ udabin,” a ga. 39 Hageia, Jisas haga, “Yad mɨnöŋ naböŋ iƚ i aubin u, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal gau kalɨp nɨme lɨnɨg aubin. Nɨbi bɨ amgö we ga gau mailö apöm nɨŋnaböl; pen nɨbi bɨ hon hadö nɨŋ aij gɨpun a göm, mailö arö göm, sɨb yaŋ aramöm nɨŋagnaböl.
40 Anɨg hageia, bɨ Perisi söl anɨb au mɨdeila rɨmnap, manö anɨbu nɨŋöm hagla, “Anɨg hagpan u, hon abe amgö we göp, a gɨmön hagabön ar?” a gɨla. * Mad 15:14
41 Hageila, Jisas haga, “Kale amgö we mɨdaibep rö, nan si nan naij gɨpim u manö kub udagbep; pen nɨŋ aij gɨpun, a gɨpim u me, kale gac halö mɨdmim manö kub udnabim,” a ga.

*9:2: Esi 18:20; Luk 13:2,4

*9:3: Jon 11:4

*9:5: Mad 5:14; Jon 8:12

*9:6: Mak 8:23

*9:17: Jon 4:19

*9:31: Sam 34:15

*9:34: Sam 51:5

*9:40: Mad 15:14