Pilimon
Pol Pilimon nɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Pol. Krais Jisas nɨp wög gainö, yɨp nagɨ lɨlö mɨdpin. Yad mam hon Dimodi aip mɨdul, kalöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabul.
Mam aij hon Pilimon, hon wög jɨm ñöl gɨpun. Ne u, añ hon Apia u, bɨ hon aip God wög kƚö göm göp Akipas u, Krais Jisas nɨbi bɨ nɨpe ram ne apim God nɨp sabe gɨpim gau magöŋhalö, kalöp köp i kalɨ kƚiñ rɨkabul. * Kol 4:17; 2Di 2:3
God Bapi hon abe, Bɨ Kub Jisas Krais abe, kalöp mög nɨŋmil ud aij gɨmil abad mɨdlö, kale agamɨj mɨd aij gɨ mɨdaimim.
Nɨbi bɨ God nɨp nɨŋ udpal gau kalɨp mɨdmagö lɨban, a ga
4-5 Ne Bɨ Kub Jisas nɨp nɨŋ udöl gɨ, God nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp magöŋhalö mɨdmagö lɨban u yɨp haglö nɨŋem, yad God yad nɨp sabe göl gɨ, nöp gasɨ nɨŋem pör nöp aij a gɨpin. Nɨp hagpin, “Bapi. Hon Pilimon aip Krais manö aij u hag amɨl apɨl gun me, hanɨp nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udun cɨg göl gɨ mɨdpun gau nan aij nɨhön nɨhön ñɨban u, Pilimon nɨpe magöŋhalö nɨŋ aij gɨnɨm,” a gɨpin.
Pen mam aij yad Pilimon nöŋ! Ne God nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp mɨdmagö yabɨƚ lɨban u, kale mɨdmagö aŋ kale daŋ mɨñ mɨñ gɨpal. Yad u rö nöp nɨŋem mɨñ mɨñ göl gɨ gasɨ halö mɨdpin. * 2Ko 7:4
Onesimas nɨp mulu nɨŋagmön, a ga
Ne God nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp mɨdmagö yabɨƚ lɨban u nɨŋem, ne yad Krais bɨ nɨpe mamil mɨhau mɨdpul rö, yad nöp manö kƚö hagem ne anɨg gɨmön a gɨbnep. Yad Pol uri bɨ mɨƚep lɨbin. Krais Jisas manö aij u hag ñɨ ajainö, yɨp nagɨ lɨlö mɨdpin rö, nöp manö kƚö hagnɨg hagbnep u pen nöp anɨg hagagnabin. Ne bɨ mɨdmagö yad mɨdpan rö, yad hagnam rö gɨmön. 10 Pen manö yad u, Onesimas nɨpe ñɨ yad ke rö löp. Nöp wög göm arɨk ara u, aui yad aip nagɨ mɨdul, Krais manö aij u hag ñɨnö nɨŋ udöp u me, yad nap nɨpe rö mɨdpin; nɨpe ñɨ yad ke rö mɨdöp. * Kol 4:9; 1Ko 4:15 11 Nöd nɨpe nöp wög gɨ ñɨ aij gagmɨdöp; pen uri nɨpe nöp wög gɨ ñɨ aij göm, yɨp wög gɨ ñɨ aij göm gɨnab.
12 Pen ñɨ mɨdmagö yad rö u nöp yuabin. 13 Nöd hag nɨŋem manö ne u udem rö, nɨp yuagbnep. Krais manö aij hagainö, yɨp nagɨ lɨlö mɨdpin i, ne apön yɨp abad mɨdaimön rö lagöp u, Onesimas yɨp abad mɨdaiböp. 14 Pen yad ke Onesimas nɨp ud mɨdeinabin u kabö rö gagnab a gem, nɨp nöd yuem, nöp hainö hag nɨŋabin. Yɨp lau adö kauyaŋ yunɨg yumön. 15 Yad gasɨ nɨŋbin e, God nɨpe ke gö, Onesimas nöp magö pro marap arö göm aröp u me, uri nöp ado gɨ apöm ne aip pör pör mɨdainɨm. 16 Pen mɨñi nɨp yɨharɨŋ nagɨ wög gep bɨ ne ap nɨŋagnabön; mɨñi nɨp mam mɨdmagö hol mɨhöŋ yɨjɨg göl rö nɨŋnabön. Nɨpe mam mɨdmagö yad yabɨƚ, pen nɨpe bɨ nagɨ wög gɨ ñeb ne mɨdöp u me, ne mɨñ mɨñ gɨmön bɨ nagɨ wög gɨ ñeb aij ap abe, Bɨ Kub bɨ nɨpe mam aij ap abe udnabön. * 1Di 6:2 17 Anɨb u, yɨp bɨ nɨŋeb ne yabɨƚ rö, Bɨ Kub wög aip gɨpul, a gɨmön nɨŋban u, ñɨ Onesimas nɨp hag gɨnam a gɨmön gasɨ u nɨŋagmön. Yad amjaknö yɨp ud aij gɨbnap rö u, nɨp u rö nöp ud aij gɨmön. 18 Pen nɨpe nöp gɨ naij ga aka nan rɨmnap pen ñaga, a gɨmön, manö rɨmnap mɨdainɨm, nɨp hagagmön; manö anɨbu yɨp hagmön. Hagö, yad nöp pen ñɨnabin. 19 Nɨŋö hagpin rö, hib yad ke köp halö kalɨ kƚiñ rɨkem labin. Pen yad Krais manö aij u nöp hag ñɨnö ne nɨŋ udmön, Krais Jisas bɨ nɨpe mɨdpan u, nöp hagagnabin; ne ke nɨŋban. 20 Mam yad. Bɨ Kub nɨp wög aip gɨpul rö, hagabin rö nöp gɨmön. Krais halɨp mɨhöŋ ud aij gö mamil mɨhau mɨdpul rö, ne anɨg gɨmön nɨŋöm yad mɨñ mɨñ gɨnabin. 21 Yad hagpin rö nöp wasö, ne nɨŋban adö u nöp nɨŋmön, Onesimas nɨp abe adö anɨbu nöp gɨnabön, a gem, aij a gö nɨŋöl gɨ nöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
22 Manö añɨ ap mɨdöp u hagagpin. Yɨp ram magö raul mɨgan ap nɨŋmön ud lɨ aij gɨmön. Kale magöŋhalö God nɨp sabe gɨpim rö, söl mɨdöp nagɨ arö gem nɨnam rö löp a gem gasɨ halö mɨdpin. * Plp 1:25; 2:24
Manö hag jua
23 Bɨ ne Epapras u rö nöp Krais Jisas manö hag ñeia, nɨp nagɨ leila, yad aip mɨdpul i. Nɨpe nöp “Mɨdpan?” a göp. * Kol 1:7 24 Bɨ wög jɨm ñöl gɨpun Mak u, Arisdakas u, Demas u, Luk u nöp “Mɨdpan?” a gɨpal. * Kol 4:10-12,14; 1Di 4:10-11 25 Bɨ Kub Jisas Krais kalöp nɨbi bɨ gau mög nɨŋöm abad mɨdainɨm.

*1:2: Kol 4:17; 2Di 2:3

*1:7: 2Ko 7:4

*1:10: Kol 4:9; 1Ko 4:15

*1:16: 1Di 6:2

*1:22: Plp 1:25; 2:24

*1:23: Kol 1:7

*1:24: Kol 4:10-12,14; 1Di 4:10-11