2
Paul di moimai Thessalonica ri
Usika ourena, ya kaya ya diba una bae nesi ya egoru rei tavoi de reyafa. Ya ya diba, sena Philippi ri, bi una rofu no reyadi, ma esika esika moiyafa, idu uni Sei di aedena yaku yeiva una maro dada, una tourage regamadi utari, ini ago buni bi ya niyafa. Acts 16.19–24; 17.1–9 Uni usa usa ago ya vene rofu resifa bi vegu no o mokena no dudu ya eru regika de reyafa. Idu Sei di ura ini ago buni uni vanari nimagi reyo kana, mina nisifa; amiye di uka moi buni regika de resifa, idu Sei di uka moi ada regika resifa, kaere bi uni uka mokena diba nisi vedo. Ya ya diba una bi ya moi ada reyaganedi di ago dudu de bae neyafa, o unike udu dudu irisifa, ofa nigika ago nina de reyafa—Sei diba uni uka mokena bi! Amiye yaku uni roka moi odoro riyaganedi de reyafa, ya vene rofu o be vene rofu ka de, idu Keriso di nifeidena vene kana, una yaku uni vava dudu, una aedegi ya efare reyagadu. Idu ya vene fogori ave niyafa, kosini yaku ini mida mida susu masi dogo redo kana.* ya vene fogori ave niyafa, kosini…kana; bura bedakai yasa amegamafari, una bi mida mida kana; una bi kosini kana nufa. Uni uka ya marafa, mina resi ada dudu, Sei di ago buni maka de ya marafa, idu uni vegu ka. Usika ourena, rama iniye mokefa, Sei di ago buni ya vene rofu nirausi rega digasa urusa ariu moimai reyafa, moimai gira resi esika moiyafa, ya vene rofu toe moi baena ga regika.
10 Ya vene ma Sei iniye ka una vegamadi, uni vegu gokai bi akeke, rorobo ma vegu no de, ya vene kaere mokena vari gira aeyadi vene di fogori. 11 Adina ya ya diba una neinei gokai reyafa bi baba yaku ini mida redo kana, 12 Sei di ukari ina rofu, yi vegu buni niyainedi ya egira regamafa, kaere bi ya raka nido, ini ourefeidena amena sana ma ini vabara ideri dui reyagane.
13 Ma una ka toga Sei rofu buni tora gade masifa, adina Sei di ago buni moiyadi, goina bi una rofu neideyadiri; ya bi amiye di ago kana dudu de moiyadi, idu Sei di ago kana, goina bi rama iniye. Adina Sei yaku mina ago dudu ka ini moimai yi veguri redo, ya kaere ina rofu mokena vari gira aededi. 14 Ma ya uni usika ourena, kaere bi Iesu Keriso di, beika Sei di duburi, Judea gaganiri amededi Jew vene gutuna ina vene rofu reyadi kana, yi gagani vene gutuna esika esika ka moiyadi, Acts 17.5 15 kaere yaku Varika amiye Iesu ma Sei di ago nidedi vene umuyeyadi ma una ka meki reyadi. Ina bi Sei moi ada de reyadi, idu amiye tau di tuma vene niyadi! Acts 9.23, 29; 13.45, 50; 14.2, 5, 19; 17.5, 13; 18.12 16 Tutubena idana vene rofu sina nimarafa moi vegu rigedi, idu una mina ka biri rigi regamadi. Mina ida dudu ini vegu no mina besa besa tauri bodedi. Sei di gubuyo tora iniye bi kamini ina fafau deyo!
Paul dudusa ina vene vegi mokeyo
17 Idu, usika ourena, neituari ya rofu etagae riyafari—uni mokena bi de, idu uni roaita yaku maka—gokai ya de veyafa ma gokai dudusa ya vegika reyafa! 18 Adina uni ura bi dudusa ya rofu bae negifa. Na Paul, bi besa bae negika reida, idu Satani yaku una biri riyo. 19 Adina uni Varika amiye Iesu di budari dairisi degori, ya vene kaere bi uni uka mokena, uni ada rena ma uni ni-ika rena di vegu. 20 Rama iniye, ya vene bi uni vabara ma ada rena!

2:2: Acts 16.19–24; 17.1–9

*2:7: ya vene fogori ave niyafa, kosini…kana; bura bedakai yasa amegamafari, una bi mida mida kana; una bi kosini kana nufa.

2:14: Acts 17.5

2:15: Acts 9.23, 29; 13.45, 50; 14.2, 5, 19; 17.5, 13; 18.12