2
Amiye no iniye
Uni Varika amiye Iesu Keriso di dairi dego inasa egogo regifari di sina bi yomakai: Nai usika ourena vene ya usa nisifa 1 Thes 4.15–17 bi yi mokena bi evade moi forovai ga rebifa, o uka esika ga refa, adina bi be vene yaku nidedi bi Varika amiye* Varika amiye; bura bedakai Keriso nufa. di meda bi okiyo, vo nidedi. Be yaku mokededi bi vima di agori o sina sina yokoiri, o fefa yokoiri bura reyafa. Ofa mokena dudu yokoi yaku ga ya eru reyaine. Adina mina meda bi de okigo mamo amiye tau Sei rofu gedu magedi ma amiye no iniye bae ogau nigori, kaere bi Sei yaku muyena sanari moi feidego. Mina amiye yaku amiye di usa nidedi gugura tau ma ofa sei rofu bi gedu masi iniye mina tau rofu ni moi odoro rigo. Ma Sei nivakena yavari dui resi ameinu rego, ye iniye nikake rego ina bi Sei. Ezek 28.2; Dan 11.36
Mina sina tau yasa amegasa nigamaka, bi mokededi ba ide? Ma mina nida sina de vata nido, bi vegu yokoi yaku moi gira rido, gua ga vata niyainedi, ya ya diba beika bodo bi. Ma ini ari ramari ogau nigo. Adina vegu no di vava sui amedo yaku ini moimai sena rei baedo, idu beika bodo vegu vata nigo bi de vata nigo bogo moi gira rido amiye etae rigo mamo. Resi bi amiye no iniye kamini ogau nigo, idu Varika amiye Iesu degori, bi ini vena gutuna asa moi feidesi umuyego ma ini dedo vabara dudu moi no rigo. Is 11.4 Mina amiye no iniye di baedo bi Satani di moimai dudu vava tau, rebe ma ofa vegu rena rego. Mt 24.24 10 Resi mina ofa vegu bi amiye kaere muyegedi rofu rego. Muyegedi, adina bi sina rama di uka mana rofu vauya rededi, ye makai dudu moi vegu de rigo. 11 Mina dada, Sei yaku ofa ma forovai mokena moi feidedo, ye ofa vegu rena rofu kamini mokena vari gira aegedi. 12 Ye Sei yaku amiye tau, kaere bi sina rama rofu mokena vari gira de aesi vegu no vei ada reyadi, di kota aego.
Sei ya moi vegu rigi raka niyo
13 Usika ourena, toga toga ya dada Sei rofu buni tora gade manadi, ya kaere Varika amiye yaku ya uka mado. Mina dada adinari gutuna, adinari gutuna; bura bedakai siko nufa. Sei yaku ya moi vegu rigika raka niyo, ma Vima kikifa di vava ma sina rama rofu yi mokena vari gira aededi dudu ya moi kikifa rego. 14 Resi uni ago buni dudu ya raka niyo, uni Varika amiye Iesu Keriso di vabara moiyaganedi. 15 Usika ourena, mina dada, uni ago niyafa dudu ba ya rofu bura reyafa dudu, are rei gira resi mina ago rama ya oteimarafa moi gira rifa.
16 Gua uni Varika amiye Iesu Keriso ma uni Baba Sei, kaere bi una rofu uka madedi, bi buni tora gade dudu toga toga ameibobina di mokena tora ma uka mokena buni una maradi. 17 Ina vene mokena tora dudu yi uka moi gira reyagane. Ma vegu buni resi ago buni nibigedi.

2:1: 1 Thes 4.15–17

*2:2: Varika amiye; bura bedakai Keriso nufa.

2:4: Ezek 28.2; Dan 11.36

2:8: Is 11.4

2:9: Mt 24.24

2:13: adinari gutuna; bura bedakai siko nufa.