3
Una rofu usa usa nifa
Usika ourena, uni sina metonari, bi una fafau usa usa nifa kumo, Varika amiye di ago bi evade urafo rego resi vabara moiyainedi, Sei yaku ya kaya ya kaya rofu reyo kana. Usa usa ka nifa Sei yaku vegu no vene ma vegu rorobo de rededi vene gutuna una moi vegu rigo. Adina amiye tau bi Sei rofu mokena vari gira de aededi.
Idu Varika amiye toga toga ini ago nidodi vegu redo. Adina yeiva ya masi amiye no iniye rofu ya moi vegu rigo. Una yaku mokena vari gira Varika amiye rofu aesifa, ma mina ago gira ya rofu niyafa ya rededi, bi toga rebigedi.
Varika amiye yi uka di mokena Sei di uka mana ma Keriso di moi yeiva resi toe moi dina veguri ourefeideyaine.
Moimai reyaganedi
Usika ourena, uni Varika amiye Iesu Keriso di roka dudu ya ago gira nisifa mini, uni usika ourena be, kaere bi moimai de rena amededi vene, ma kaere bi oteimana ago marafa bi de neidededi, mina kaiba ga refa. Ya kaya diba uni vegu reyafa bi buni, mina kana reyainedi. Yasa amegasa una bi murono de. Resi amiye yokoi di iruku iri tavoi de reyafa. Idu, uru ari kosika de dudu moimai regamafa, una dada ya yokoi yaku fore makugedi baebu. Makai reyafa, bi una aedeyaganedi di vava nigi de nufa, idu makai regifari, una vesi uni vegu tari reyaganedi. 10 Yasa amegasa ago gira nigamafa, “Kaere moimai rofu vauya rego, bi iruku ga iriyaine.”
11 Makai neidesifa amiye be yi fogori bi murono amegasa moimai de resi bisu basu rei tavoi rededi. 12 Varika amiye Iesu Keriso di roka dudu mina vene rofu ago gira nisi sisiba masifa, vegu rorobo dudu amesi moimai dudu iniye ini vegu baku rebiyagane.
13 Ma usika ourena, ya bi vegu buni rena rofu bi kosika ga refa. 14 Amiye yokoi yaku mina ago fefari ya rofu moi feidesifa de neidego vonisi, beika redo vesi ina rofu ga bofa; maena reyainedi. 15 Resi tuma amiye yokoi kana ga dogo refa, idu yi dubuini kana mokena dudu, ago buni ni diba refa.
Metona ago
16 Varika amiye iniye, kaere bi uka amuta di adina, bi ari neinei ida yokoi yokoi dudu uka amuta ya maraine. Varika amiye bi ya vene tausa.
17 Na kaya nai vana dudu mina bura reyaka. Na Paul yaku ya yuata nifeideida. Fefa tau bi makai dudu bera imida. Mina bi makai bura reida.
18 Uni Varika amiye Iesu Keriso di buni tora gade bi ya vene tausa amebiyaine.