5
Vawaitauli soina dolidolina Keinanmo
10  Pot 12:1-13Laḡannemo Islael lavedi Gilgalmo a miyamiya Deliko wapuna diyanemo tedi vawaitauli soina a voiye. Mba soina ba kwalabu pakanemo nawalai dolidolinemo, laḡan wai 14-nemo a voiye. 11 Laḡan i sako tedi mba dobuna kanina a kani waitubu. Tedi buledi mote mu'amu'ana bi witi salasalalina a kanidi. 12  Pot 16:35Sauginemo Keinan dobuna kanina a kanikani ba mana, mote i laumaḡata munaḡa. Bi mba laḡannemo te noke i saḡa i nawanawana Islael lavedi Keinan dobuna kanina a kani wata.

5:10: Pot 12:1-13

5:12: Pot 16:35