24
Diyousuwa bi Islael lavedi Keinan dobuna isuna bi isuna lava a miyamiyana matabudi ai ḡaviyedi. Tedi Maimaituwa I sagudi te edi ḡaviya a lauyovoḡedi bi ḡesaudi mote ai pekidi. Diyosuwa doḡa i bwalisoiye bi Islaelmo dam 12 i vite nawedi. Tedi ai nawa ḡemoḡemota bi Keinan lavedi malagai a voivoiyedina maḡa a miya nawa. Kwalabu wapawapa a kovi mulidimo, Diyousuwa Islael lavedi i wai ḡemotidi.
Islael lavedi a giuwapa te Bada sa voteyeteye
Kamaina bi Diyosuwa Islael damdi matabudi i giuwedi a tava ai ḡemotidi Sekim malagainemo. Bi tana ena waibabada, taulaididimana babadidi bi waibabada ḡesaudi matabudi i natomedi Maimaituwa matanemo a moito.
Tana lava matabudi i giuwedina gado, “Niga mainana Bada Islael Maimaituwana i giu, ‘Wala nove emi magumagula Tela bi natunatuna Eiblaḡam bi Nao, Efleitis gaubina nevanemo a miyamiyana sauginemo tedi maimaituwa ḡesaudi a laulauduneyedi. Pak 12:1-9, 21:1-3Bi emi magula Eiblaḡam e kapotiyovo bi ei doli te mba dobuna Keinan matabuna i nawa yaḡosi bi natuna Aisik lisinemo kaka ena tubulelesa a wapa.
 
13 “ ‘Diyosuwa mba dobuna taunana e vitemi. Temi mote ko bayau bi nonoḡidi ko legau bi ko kani ota. Bi vanuwa mote ko kelidi bi nonoḡidimo ko miya ota. Bi kanigidava guleipi bi olip matabudi nonoḡidi ko kani ota.’ ”
Aiyai kalinana ko vaiye
14 Diyosuwa lava i giuwedina gado, “Taunana aubaina Bada ko vivile bi nuwemi tabutabunemo ko voteyeteye. Bi emi magumagula wala nove Efleitis gaubina diyanemo bi Idipmo koikoitau a lau lauduneyedina koi naḡasedi. Bi Bada taunaḡa koi sumaḡe bi aubaina ko paula. 15 Bamoda mote koma ḡoeḡoe te ko voteyateyae ba niganana nuwemi koi tetedi te aiyai ko voteyateyae? Mba dobudi edi maimaituwa emi magumagula Idipmo a lau laudunedina e Amoli lavedi edi maimaituwa, tedi taudidi niganana edi dobumo ko miyamiya? Bi tagu bi egu vanuwa lavedi vaitedi ba Bada aubaina kaitaupaula.”
16 Bi lava giu ai munena gado, “Tama mote kaka Bada kama gose bi maimaituwa ḡesaudi aubaidi kaitaupaula. 17 Bi Bada ema Maimaituwa tana tamatamamai bi tama Idipmo kewai taupaulayababa bi i kapotiyovomai bi ani sove kasaḡa kauwidi i voivoiyedina ke kitedi. Bi i labe kauwemai dobu matabudi nopodiḡa ke nawanawana. 18  Bada taunaḡa tama ema Maimaituwa, tana Amoli lavedi niga dobunemo a miyamiyana i kwavi waipotiyovodi. Taunana aubaina tama vaitemai Bada aubaina kaitaupaula.”

24:3: Pak 12:1-9, 21:1-3