3
Yage eqeieqei-qa yaq-te, yaq anganeam-a, yaq sævam
3:1 Ef 5:22Zo sakheis, zøkeza angana-qá mokho-té qanu꞉gú. Yaq zogi angana, ndigu Mbumbukiam-qa manqat unimanqatinteav ndigu, zoqa matev tiqeivat, yaq ndigu Keliso-té gindúqambúz, oskiá ndøgo, zo manqat manqatemav tozogoat. Zapa ndǿgo, ndigu āv giníqeivát nqǽgo: Zoqa matev eqeieqeí neka zoqa yage vizap-ús. 3:3 1 Tim 2:9Zo ambá av nqǣgo, zøkeza kha mumat mbā zotó-khakheinumāt, kopømba ande av izum toqote-løvønøvem o gigiap fia kandakanda neka ndabua eqeieqei voqó-uzām. Geté zoqa bugug keoge eqeieqei, zoqá mokho-té qabetu꞉gú. Ta bugug keoge eqeieqei ndøgo, navupav ndøgo, nqánek: Zo matev aiyaiyav-té qanøgó. Sasanqa-te ndømatàna᷄m. Mbumbukiam, bugug keoge eqeieqei nqánek qambøe-khaneát. Gèmbo-mataváp. Até ndigú-a, sakheis, bugukhokhof giyagam, ndigu Mbumbukiam-gi gigoam neka te-te vo꞉tabam, tiqa bugug keoge, āv tønegoám, neka ndigu ekeza angana-qa mokho-te vø̄ugoam. 3:6 Gen 18:12Sævam nømu, matev av nqægo gumatanam, Sælá. Ngunuk Eibleem-qa manqat, o-mba mo꞉ndapám, neka kawa vømbō-akhaemam. Zo tugí nakhei mbasí, zo matev eqeieqei tozo-matønumat neka utøve-qa yaq-te møe mbain vozógoāt.
3:7 Ef 5:25Até zo anganá-ya, zo sakheis namba ndøzøte-yageap, zo matev eqeieqei zømatanám. Zapa ndǿgo, zo mø̀zøte-zøtéz, sakheis-qa bazaføgakh andé mbaín, av angana-qa bazaføgakh ndægo. Zo gèzøvizáp. Até ndigú-a, zo namba khandi søzøtumú-ndapém, Mbumbukiam tezø-etoam. Soqaín ndøgo, zogi sakheis, matev soqøsoqa tozozø-matønumat, yaq ta matev mokho-te, zoqa guliguli matev, tøzømbø-khaz.
Matev eqeieqei matanam zapaya, viniv matev tøqa-fakhanumat
No ndakin, zo ezoqa ewaqapé suzumbu-manqaté. Zo ate ndøzøte꞉go, zo nqova kopo neka mbøni fokeam kopo bezømbegó. Zo Klisten bawan mokho-te, kuku bezøgó, yaqyaq-a, neka tanakh bezø̄go. Neka zo zøkeza iz, ndø-eqàwa᷄t.
Ezoqa matev soqøsoqa tezøgoat o ngenøgim manqat tezø-manqatat, yaq zo mboqavøìna᷄m. Geté gèmbo-guligulimém. Mbumbukiam matev eqeieqei bembo-matanám. Zapa ndǿgo, ndego zo nqánek gezømbe-akhá. Yaq ndego até zó-a, matev eqeieqei zǿmatanám. 10  3:10-12 Psa 34:12-16Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo,
“Gekha ezoqām ndego,
yage khoui-qa tegoat neka khøuwa eqeieqei zømete-qa vǿgoāt,
teqa tou manqat soqøsoqa manqate, bè-iváv
neka khavozam manqat, bemanqàte᷄.
11 Ndego manqa-zapa zitá geabetewuá neka matev eqeieqei bēmatanam.
Ndego bazaføgakh be-asáz,
ezoqa nøme namba, sambi-té geabeyagé.
12 Zapa ndǿgo, ezoqa ndaføya-ndaføya, Evezøza bøi zømbové,
neka tiqa guligulim ndēzø̄yōgē.
Geté ndego zitá gene-wuøezá, ndigu manqa-zapazapa ndimatanam.”
13 Gê, zo ezoqa ndǿngenøzotat, zo bazaføgakh tozo-asazet, matev eqeieqei mba tozogoat? 14  3:14 Isa 8:12-13; Met 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14Geté até ndøgó-a, zoqa matev eqeieqei matanam zapaya, ezoqa soqaqape-te ti-ab, nqosøgeap vozóndapēm, zo khanakhanakh mbá qanegó. Zo ezoqa møe zø̀go᷄, neka ndøfofògea᷄p. 15 Geté zoqa mbøni-te, Keliso mba mbovizáp, ndego zoge Evezøza. Gekha khøuwā ndøgo, ezoqa zoqa vintøzat matev-qa yaq-te Yesu-te, manqa qæf yoge-qa tigoat, yaq zo é-mozoto-khakheinamát. Zo sozozǿ-qavøiú. 16  3:16 1 Pita 2:12Aiyaiyav-té qanøzø-ovøyám neka vizap-ús. Neka zoqa mbøni-te, matavap eqeieqei mba bezømbu꞉gú. Zo Keliso mokho-te, yage eqeieqei tozondapet, yaq ezoqam ndigu, zoqa yaq-te manqat soqøsoqa ndimanqate neka ndingenøzoat, ndigu mivi ndǿndapemát. 17 Mbumbukiam tømbopoe, qoqa matev eqeieqei zapaya, nqosøgeap toqondap, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, manqa-zapa matanam zapaya, nqosøgeap toqondap.
18 Até Kelisó-a, nqosøgeap ndøndáp, vø̄nanim. Kopo me꞉naním, niqa manqa-zapazapa vø̄-evøzam. Ngenek ezoqam eqeieqei-qape, nqanek matev, ni manqa-zapazapa-us ezoqam nonqo ndømatanám, neka zo Mbumbukiam-te, nakhoa vøzø̄-mboqoa. Khatae-te ndøgo, gèlaém. Geté Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, nqawa gèkhandí꞉v. 19 Yaq te mokho-te ndego, Keliso até nqová-ya, ndigu løvøte manqei-te, ande ndimbula mokho-te ndu꞉gu, manqat vømē-zømesim. 20  3:20 Gen 6–7Ezoqa ndígu, Noa-qa khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam-qa manqat ndapeav qagoam. Mbumbukiam mø̀ndøzømbo-kewagám, Noa khagua-qape ge꞉khakheinumat. Geté ndigu teqa manqat gèsanqawém. Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqam khapémbá, ate gi꞉goam, eit mbá, khagua-qape mokho-te gi-oz, vø̄khandi꞉z. Yaq ibøkha ndigu ngiæzoateáv. 21 Até zó-a, zo ibøkha iz qazondapem, ibøkhá qazøte-khandí꞉z. Ta matev ndøgo, ambá av nqǣgo, khavim sunguzam nonqō. Geté gekha ezoqām ndego, ibøkha iz tendap, ndego Mbumbukiam-te manqa mbusa, āv genévé nqǽgo: Ndego Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei yage-qa ndøgó. Zo ndǿgo tøzøte-khandí꞉z, Yesu Keliso løvøte-te gendo-khandi꞉v. 22 Yaq ndego yan-té genøqavíg, Mbumbukiam-qa nakeamo zenda-te vømø̄qom, neka enzol ezoqam ate ndi꞉gu neka nqova megetapak neka nqova bazaføgakh-us ndezømbo-kawaevat.

3:1 3:1 Ef 5:22

3:3 3:3 1 Tim 2:9

3:6 3:6 Gen 18:12

3:7 3:7 Ef 5:25

3:10 3:10-12 Psa 34:12-16

3:14 3:14 Isa 8:12-13; Met 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14

3:16 3:16 1 Pita 2:12

3:20 3:20 Gen 6–7