2
Khandin mbaqambaqa-qa yaq-te
2:1 Ef 4:22; Zems 1:21Yaq nakémbá, zo manqa-zapazapa ate ndægo vø̀-ivøvém, khavozam matev neka Klisten matev ngusum-te sa toqotø-khaz neka ova matev neka ngenøgim manqat manqate matev. Kopømba ande av nakhei nqonqon ndakinak ndi꞉gu, tete møqæ ndøzøya, zo ifin Mbumbukiam-qa Manqat yoge-té qabezø-vití. Yaq zo nqanek tete qanimav-qape tozologat, zo zófisám, khandi vozóndapēm. 2:3 Psa 34:8Zo taqa mokhov qazøte-khamasem, zo mòzoqeivím, Evezøza-qa matev mbomambaqapé.
Zo Evezøza-té qandozáv, ndego khandin nandi, khoev puanam ezoqam gisanqabem, gete Mbumbukiam geveataz. Teqa bøi-te ndøgo, nginik nandi, gigiap-qapé. 2:5 Ef 2:21-22; Veve 1:6Até zó-a, zo andé khandin nandi me zøte꞉gó. Mbumbukiam, ekeza khoev, zó genewevét. Yaq ta khoev-te ndøgo, zo andé Mbumbukiam-gí iziz ezoqa ndaføya-ndaføya me zøtégoát, neka Mbumbukiam-te, Yesu Keliso-qa mokho-te, zoqa kha ande etoam matev me vøzøté-etoumemāt. Etoam matev av nqægo, Mbumbukiam, gèmbøe-khaneát.
2:6 Isa 28:16; Ef 2:20Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Nqáe! No Zayon manqei-te, nandi nózáv.
Nginik nandi, gigiap-qapé. No nøkezan nøveatáz.
Yaq gekha ezoqām ndego, nginik nandi te-unimanqatintat,
ndego mivi gégoák. Miavmiáv.”
2:7 Psa 118:22Nginik nandi, gigiap-qapé zo-te, zo ndozo-unimanqatinat. Geté tiqa yaq-te ndigu, unimanqatinteav ndigu, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo,
“Nandi-qapi ndigu, khoev puanam ezoqam gisanqabem,
ndigu mø̀ndømø-gigiap-qape-éz, khoev puanam nonqo.”
2:8 Isa 8:14Neka manqat nøme, āv qane-eín nqǽgo,
“Nandi nginik,
ezoqa ndǿkhaosumát, vǿ-o꞉atāt.”
Ezoqa ndígu tíkhaosumát, ndigu Mbumbukiam-qa manqat o-mba ndapeav ndigu. Mbumbukiam é-møndømbøe-pøovám, matev āv tabezømbe-fakhán.
2:9 Deut 7:6; 14:2; Isa 9:2; Tait 2:14; Kel 26:18; Ef 5:8Geté zo viní. Zo Mbumbukiam-qá bawán. Ndego zo ekezan ndøveatáz. Zo Kawa Kandambaqape-gí iziz ezoqám. Ndego zo ekezan nonqo me꞉kház. Zo tegi zógoát, neka ezoqa teqa matev mbomømboma-qa yaq-te vǿe-zømesimāt, ndego zo gezø-akha, zo bugukhokhof khøuwa bøivun-te qazoyagam, yaq teqa waev bæbæs-qape-te vozōfakhaz. 10  2:10 Hos 2:23Ibugukhokhof, zo Mbumbukiam-gi ezoqam goneáv. Geté ndakin, zo tegí ezoqám. Ibugukhokhof, zo Mbumbukiam-qa tanakh matev ndapeáv. Geté ndakin, zo mòzondapém.
Ni andé Mbumbukiam-gí pingim-ák
11  2:11 Gal 5:17, 24Nøfuap mbomømboma! Zo nqanek manqei-qape-te, andé manqei vini-ak me zøte-yageáp. Yaq nakémbá, no nqazǿ-pouwe: Zo zøkeza kha, sa ndønqonqotø̀ve᷄, khatae-qa poev-te, ndøgo zoqa poev eqeieqei namba ndønøfeap. 12  2:12 Met 5:16Geté zo ezoqa mokho-te nandozo-yageap, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu, zo matev eqeieqeí qane-yageáp. Yaq ndigu zo manqa-zapa-us ndizæza, ndigu segé-matøvemém, zoqa matev eqeieqeí. Yaq até ndigú-a, tìabiti-unimanqatiním, yaq Mbumbukiam-qa iz vǿ-eqanēm, ta khøuwa-te ndøgo, tendowav.
13  2:13 Tait 3:1Zo Evezøza-gi ezoqam ndozogo, zo megetapak-qá mokho-té qanu꞉gú. Oskiá ndøgo, kawa ezoqam kandambaqape ndego, 14 o gaman ezoqam ndigu, ndego gevevesam, ndigu yaq-fia nqosøgeap tizø-etoumat, ndigu manqa-zapazapa ndimatanam, neka tiqa iziz tizø-eqatat, ndigu matev eqeieqei ndimatanam. 15  2:15 1 Pita 3:16Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa poev av nqǽgo: Zo matev eqeieqei mba tozogoat, yaq ndigu ezoqam, zoqa yaq-te khokho manqat ndimanqate, tiqa manqat gé꞉khoutáv. 16 Zo Mbumbukiam genqovotaz, zo ndømatàva᷄p, av nqægo, “Ni nqovotønāt. Yaq matev soqøsoqa sizīgoāt.” Āv taoká. Zo ndakin Mbumbukiam-gí pingim-ák. Yaq kopømba mbaín, matev sa tozo-matønumat, av zøkeza poev ndægo. 17  2:17 Lom 12:10Zo ezoqa ewaqape gèzøvizáp, neka Klisten zøfuap-te kuku bezøgó, neka Mbumbukiam, møe-us mbovizáp, neka gaman kawa kandambaqape vozombó-vizupāt.
Nqosøgeap tizindapet, ni Keliso-qá matev zimbó-paevém
18  2:18 Ef 6:5Zo sasae ezoqam, zo zøkeza megetapak-qá mokho-té qanu꞉gú. Gèzøvizáp. Ambá ti-mba ndīgu, ezoqa mbomømboma, zo matev eqeieqei ndizø-matanam, geté até ndigú-a, sasanqa ndigu. 19 Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa matev ndembopaev, yaq ta zapaya ndøgo, ngenøgim matev tendap, yaq ndego ta nqosøgeap ndøgo sa te-eqatat, Mbumbukiam khanakhanákh te-te. 20  2:20 1 Pita 3:14, 17Geté zo matev soqøsoqa tozogoat, yaq ta zapaya ndøgo, yaq-fia nqosøgeap tozondapem, yaq ge zô ndozo-matavap, Mbumbukiam kopømbâ, khanakhanâkh zo-te? Āv taoká. Geté ndego zo-te, khanakhanakh ndǿgo tømbógoát, zo matev eqeieqei tozogoat, yaq ta zapaya ndøgo nqosøgeap tozo-upøgimat. 21  2:21 Met 16:24; Zion 13:15Zo Mbumbukiam ndǿgo tezømbe-akhá. Zapa ndǿgo, até Kelisó-a, zo nonqo, nqosøgeap ndøndáp. Ndego zo gè꞉zømás, zo tømbø̄e-paevem-a. 22  2:22 Isa 53:9Ndego manqa-zapa goneáv, neka teqa tou-te meakha manqat fakhaneáv. 23  2:23 Isa 53:7; 1 Pita 3:9Ndigu gingenøitat, yaq ndego ngenøgim manqat qavøiwateáv, neka nqosøgeap gimbo-etøomem, yaq ndego utøve manqat einiáv. Geté ndego ekeza kha, Mbumbukiam-qá zenda-té genøvé. Zapa ndǿgo, ndego mø̀ndæ-otév, Mbumbukiam manqa ovøyam ezoqam eqeieqeí. 24  2:24 Lom 6:11; Isa 53:5-6Niqa manqa-zapazapa, Keliso ekezan, tae mutui-té genøndáp, vø̄-evøzam. Ndego tenegoám ndǿgo: Ni manqa-zapazapa matanam-te, andé løvøte ezoqam me zí꞉goát, neka matev eqeieqei-té qabizi-yagé. Zo teqa nqamav mokho-té qazonø-eqeieqei-éz. 25  2:25 Ezek 34:5-6; Met 9:36; Zion 10:14; Iblu 13:20-21Zo bugukhokhof, andé sip me zøtegoám. Zò-ewáz. Geté ndakin zøkeza sip keoge ezoqam-té qazonø-veséz, ndego zoqa yage, eqeieqei ndembo-keoge.

2:1 2:1 Ef 4:22; Zems 1:21

2:3 2:3 Psa 34:8

2:5 2:5 Ef 2:21-22; Veve 1:6

2:6 2:6 Isa 28:16; Ef 2:20

2:7 2:7 Psa 118:22

2:8 2:8 Isa 8:14

2:9 2:9 Deut 7:6; 14:2; Isa 9:2; Tait 2:14; Kel 26:18; Ef 5:8

2:10 2:10 Hos 2:23

2:11 2:11 Gal 5:17, 24

2:12 2:12 Met 5:16

2:13 2:13 Tait 3:1

2:15 2:15 1 Pita 3:16

2:17 2:17 Lom 12:10

2:18 2:18 Ef 6:5

2:20 2:20 1 Pita 3:14, 17

2:21 2:21 Met 16:24; Zion 13:15

2:22 2:22 Isa 53:9

2:23 2:23 Isa 53:7; 1 Pita 3:9

2:24 2:24 Lom 6:11; Isa 53:5-6

2:25 2:25 Ezek 34:5-6; Met 9:36; Zion 10:14; Iblu 13:20-21