13
Yesu ekeza paev ezoqam, zenda tokhotapak gezøsunguz
Pasova khøuwa kandambaqape, avønín qagoám. Yesu é-møndæ-otév, teqa khøuwa mø̀ndø-fakhān. Ndego nqanek manqei-qape, avønín gé-iváv, Eve-te vǿwāv. Ndego kuku mbogoám, ekeza ezoqam-te, nqanek manqei-qape-te. Yaq ndakin ndego āv genezømás nqǽgo: Teqa kuku kandamba tantáv.
13:2 Luk 22:3; Zion 13:27Khagus, Yesu ekeza paev ezoqam namba, lou gilog, Zudas, Saemon Iskaliot-ge yo, nqova soqaqape matavap é-møndømbo-etoám, av nqægo, Yesu segembō-qambūn. 13:3 Zion 3:35; 16:28Yesu mø̀ndæ-otév, Eve matev ate ndægo, teqá zenda-té genøvé. Neka ndego mø̀ndæ-otév, Mbumbukiam-té gendowáv, neka yaq nango Mbumbukiam-te vǿvesēz. Yaq Yesu até gendego, lou loge-te geqotam, gè-itán, ndabua mumat go꞉-uzam, gèkhofá, neka ndabua susu vuogim nonqo, bøndim-te vø̄løvøen. Qamømbøeva ndøgo, ndego ndis-te ibøkha ndøqóuz, tegi paev ezoqam-qa zenda tokhotapak sunguzam vø̄ngaz, neka ndabua bøndim-te qambo-løvøetam, susu sasa zømbe-vuogim. Yaq Saemon Pita-te gendowav, ngenek Yesu āv gembøe-eín nqǽgo, “Evézøza. Qo ezoqa kandambaqapé. Kopømba mbaín, noqa zenda tokhotapak toqosunguz.”
Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Qo ndakin mokho ndapeáv, matev no nqæmatønumit. Geté vaev-te ndòqome-qatéq.”
Yaq Pita gendo-ein, “Kopømba ùnime꞉-mbaín, zenda tokhotapak toqonø-sunguz.”
Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No qoqa zenda tokhotapak sunguziav tøgoat, yaq qo kopømba mbaín, noge ezoqam toqogoat.”
Yaq Saemon Pita gendo-qavøiu, “Evézøza! Av tægoat ndægo, yaq qo zenda tokhotapak mba qonǿ-sunguzák, geté até lou geagim nonqó-a neka kawa voqonǿ-sungūz.”
10  13:10 Zion 15:3; 6:64, 70-71Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Gekha ezoqām ndego, tekhakuam, teqa kha ate ndægo bæbǽs. Ndego kha nango gésunguzák. Geté zenda tokhotapak mba ndǿsungúz. Até zó-a, bæbǽs. Geté ezoqa ewaqapé mbá.” 11 Yesu é-møndæ-otév, gekha ezoqām ndego, sa temboqambun. Yaq nakémbá, av ge꞉-ein nqægo, “Ezoqa ewaqapē mbā, bæbæs.”
12 Yesu tiqa zenda tokhotapak gumusunguz, yaq ndabua mumat go꞉-uzam, gekhofa, nqawa tène-úz, vø̄qom, ma geqotam ndøgo. Yaq gezøbevap, “Zo mokho mozombó-ndapem, no ndakin matev qazø-matønumat? 13 Zo no ‘Nømendim ezoqam’ neka ‘Evezøza’ zonø-akhayám. Yaq ndøgo qanimáv. Zapa ndǿgo, no unimanqatín, zoge nømendim ezoqám neka zoge Evezøzá. 14  13:14 Met 20:28; Luk 22:27No zoge Evezøza neka zoge nømendim ezoqam nqægo, zenda tokhotapak qazø-sunguzat, yaq até zó-a, zo yaqyaq-a zenda tokhotapak zósunguzumát. 15  13:15 Filip 2:5; Kol 3:13; 1 Pita 2:21No matev mø̀tezømás. Yaq até zó-a, matev kopo zómatønumát, av no qazømbe-matanam. 16  13:16 Met 10:24No unimanqatín nqazø-manqate. Sasae ezoqam, ekeza kawa ezoqam géløvuák. Neka u-anim, ma géløvuák, ndego ezoqam, ma gende-khofotav. 17 Ndakin zo mø̀zøte-zøtéz, taqa yaq-te. Zo āv tøne-matanám. Yaq zo khanakhanakh-us zógoát.
18  13:18 Psa 41:9No ambá av nqǣgo, zo ezoqa ewaqape nøte-manqatē. No mø̀tenøtén, ndigu ezoqam, no qævevesam. Geté manqat ndøgo, Mbumbukiam-qa manqat-te nqapeawap, tàbete-unimanqatín, av qæ-ein nqægo, ‘Ndego ezoqam, lou namba qatilogat, sègenø-qambún.’ 19  13:19 Zion 14:29; 16:4Ndakin, nqanek matev fakhaneav ndøgo, no é-ndøtezømastét, taqa yaq-te. Yaq matev tøfakhan, zo tø̀ne-unimanqatiním, av nqægo, no ndégo.
20  13:20 Met 10:40No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, ezoqa nøme tekhato, ndego no qatøndo-khofotav, ndego no ndǿkhatómb. Neka gekha ezoqām ndego, no tekhatomb, ndego ndégo tékható, ma no gende-khofotan.”
Yesu tegi paev ezoqam ge꞉zømas, av nqægo, ezoqa kopo segembō-qambūn
(Met 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Yesu nqanek manqat gumu-ein, yaq ndego mbøni mbová. Yaq ndego manqat ndaføyamba zø-eín, av nqægo, “No unimanqatín nqazø-manqate, zo ezoqa kopo segenǿ-qambún, neka no qaqa ezoqam-qa zenda-te vǿvē.”
22 Yesu-gi paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, yaq sègewambám. Gò꞉bevøpém, ndego gekha ezoqām mé꞉manqate. 23 Ndego paev ezoqa nøme, Yesu kuku qambogoam te-te, ndego Yesu avønin-té geqotám. 24 Yaq Saemon Pita, bøi mba mbokhouwá, av nqægo, “Qombøébevāp, nandev. Gekha ezoqā mé꞉manqate?”
25 Yaq ndego paev ezoqam, Yesu-té genøsiná, vømbōbevap, “Evézøza. Gekha ezoqām qoté-manqate?”
26 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “No lou mbewat, yaf-té qatúqoqóm. Yaq gekha ezoqām ndego, tæmbo-etoam, ezoqam ndégo.” Yaq Yesu até gendego, yaf-te lou mbewat vø̄uqoqom, Zudas, ndego Saemon Iskaliot-ge yo, sasa mbo-etoam.
27  13:27 Zion 13:2Zudas nqanek lou mbewat gendap, yaq Saitan mu꞉-ón, teqa mokho-te.
Yaq Yesu āv gembøe-eín nqǽgo, “Matev ndøgo, qo matanam-qa ndoqogo, nakhamas-té qanøgó.”
28 Ndigu ezoqa nøme, lou loge-te giqonavam, ndigu mokho ndapeáv, gekha zapā Yesu nqanek manqat gembo-ein. 29 Ezoqa nøme āv gini-matavupám nqǽgo: Yesu Zudas loge gigiap wi-qa yaq-te abembøe-eín, tiqa khøuwa kandambaqape nonqo, o gigiap-av ezoqam moni etoam-qa yaq-te abembøe-eín. Zapa ndǿgo, moni ndégo tembo-kewagám. 30 Zudas nqanek lou mbewat ge꞉ndap, yaq até gendego, bavokho vø̄fakhan. Ta khøuwa-te ndøgo, lová.
Yesu guguna manqat ndakinak gezø-løvua
31  13:31 Zion 12:23Zudas ge-ivav, gewav, yaq Yesu āv gene-eín nqǽgo, “Ndakin Ezoqam-ge Yo, iz kandambaqape ndǿndáp. Neka te mokho-te, Mbumbukiam iz kandambaqape vǿndāp. 32  13:32 Zion 17:5Mbumbukiam Ezoqam-ge Yo-qa mokho-te, iz kandambaqape tendap, yaq ndego até Ezoqam-gé Yó-a, iz kandambaqape mbó-etoám. Unimanqatín, ndego iz kandambaqape, avønín é-ndømbo-etoám. 33  13:33 Zion 7:33-34Nogi nakheis. No ndakin khøuwa khapímbá, zo namba tøtegoat. Zo no ambá ndøzønømbe-vawém. Geté, av Zu megetapak qazømbe-ein, no zo manqat kopó, āv tæzømbé-eín, ‘Zo kopømba mbaín tozotøndozav, ma no nqatema.’
34  13:34 Zion 15:12, 17; 1 Zion 3:23; 2 Zion 5No zo ndakin guguna manqat ndakinak nøzǿ-løvuá. Manqat nqánek: Zo kuku yà bezøgó, yaqyaq-a. Av no kuku qanømbe-goam zo-te, yaq até zó-a, zo kuku āv tabezømbe꞉gó, yaqyaq-a. 35 Zo kuku tøzøgoat, yaqyaq-a, yaq ezoqa ewaqape segézøtéz, av nqægo, zo nogí paev ezoqám.”
Yesu Pita gembo-vøndøyam, ndego teqa yaq-te to꞉nawam
(Met 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Saemon Pita Yesu gembobevap, “Evézøza. Gê, qo ākhoqotéma?”
Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No ma nqatema, qo ndakin kopømba mbaín, toqonøndo-paev. Geté vaev-te, qo qonøndó-páev.”
37 Yaq Pita gembobevap, “Evézøza, gekha zapâ, no kopømba mbaīn ndøgo, qo ndakin tøtaqando-paev? No notónaním, qo zapaya.”
38  13:38 Zion 18:15-18, 25-27Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Gê, qo unimanqatīn qotó-naqanīm no zapaya? Āv taoká. No unimanqatín nqataqa-manqate, kokolok naqanøká gé-ogeayák. Qo noqa yaq-te, ndòqotøkhæ-nawám. Misiká toqoto-nawam.”

13:2 13:2 Luk 22:3; Zion 13:27

13:3 13:3 Zion 3:35; 16:28

13:10 13:10 Zion 15:3; 6:64, 70-71

13:14 13:14 Met 20:28; Luk 22:27

13:15 13:15 Filip 2:5; Kol 3:13; 1 Pita 2:21

13:16 13:16 Met 10:24

13:18 13:18 Psa 41:9

13:19 13:19 Zion 14:29; 16:4

13:20 13:20 Met 10:40

13:27 13:27 Zion 13:2

13:31 13:31 Zion 12:23

13:32 13:32 Zion 17:5

13:33 13:33 Zion 7:33-34

13:34 13:34 Zion 15:12, 17; 1 Zion 3:23; 2 Zion 5

13:38 13:38 Zion 18:15-18, 25-27