7
Yesu-gi namba-qaniap, ndigu ndego unimanqatinteav gigoam
7:1 Zion 5:18Taqa zita-te, Yesu Gelili plovins-té ge-okhoám. Ndego poeveáv, Zudia plovins-te tewav. Zapa ndǿgo, ta manqei-te ndøgo, Zu megetapak, laelae-qa mbogoám. 7:2 Lev 23:34Ta khøuwa-te ndøgo, Zu ezoqam-qa khøuwa kandakanda, ndøgo khoev-qasis gipuanumatun, avønín qagoám.
Yaq Yesu-gi namba-qaniap, āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nqanek manqei vø̀-iváv. Zudia plovins-té qonǿqáv. Yaq qogi paev ezoqam, umingiap matev ndǿqeivím, qoqo-matønumatun. Ezoqa tømbo-pøovat, ezoqa ewaqape teqa yaq-te ti꞉zøtez, yaq kopømba mbaín, tekhonao. Qo unimanqatin, matev kandakanda ndoqo-matanam, yaq ezoqa ewaqape bèqamekhám.” 7:5 Kel 1:14Yesu-gi namba-qaniap, nqanek manqat gi-einim, zapa ndǿgo. Até ndigú-a, ndego unimanqatinteáv.
Yaq Yesu gezø-ein, “Nogi khøuwa eqeieqei fakhazaneáv. Zuá. Geté zo-te, khøuwa ate ndi꞉gu, eqeieqeí. Manqei-qape ezoqam, kopømba mbaín, zo tisanqabat. Geté ndigu no, gèsanqaná. Zapa ndǿgo, no ndigu āv qazømbe-manqaté nqǽgo: Tiqa matev soqaín. Zo vø̀záv ndøgo, møvøna kandambaqape-te. No naqanøká nónavák. Zapa ndǿgo, nogi khøuwa eqeieqei fakhazaneáv. Zuá.”
Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Gelili plovins-té segeqóm.
Yesu ezoqa Zelusalem taon-te, møvøna kandambaqape-te ge꞉zømesimam
10 Yesu-gi namba-qaniap, møvøna kandambaqape-te gi꞉zav, yaq vaev até Yesú-a, vø̄wav. Geté ndego ambá ezoqa ewaqape-qā bøi-tē genø-okhoām, geté khonoam-té genø-okhoám. 11 Yaq møvøna manqei-te ndøgo, Zu megetapak gèmbovawém. Gibevøpem, “Ngenek gekham-tē gégo?”
12 Ezoqa kopoáv, teqa manqat mokho-mbá gunu-manqatám. Ezoqa nøme āv gini-manqatám nqǽgo, “Ngenek ezoqa qanimáv.” Geté ezoqa nøme gi-einim, “Mbaín. Ngenek ezoqa ewaqape gètubumít.” 13 Geté ezoqa kopo, teqa yaq-te manqat bavokho einiáv. Zapa ndǿgo, ndigu Zu megetapak-qá møe ndøgoám.
14 Møvøna khøuwa livin-mba mø̀ndømuwán. Yaq Yesu Mbumbukiam-qá khoev-té genøwáv, ezoqa vømē-zømesim. 15  7:15 Met 13:54; Luk 2:47Yaq Zu megetapak teqa manqat giyogem, ndigu nqova ndafe kandambá. Gi-einim, “Ngenek otevat gekham-tē géndap? Ndego skul kandambaqape-te okhoeáv.”
16  7:16 Zion 12:49; 14:10Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Manqat ndøgo, no nqate-zømesim, ambá av nqǣgo, nøkeza nømendim manqāt. Geté teqa ndégo, no ma gende-khofotan. 17 Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa poev matev paev-qa tego, ndego segé꞉-otév, av nqægo, manqat ndøgo, no nqate-zømesim, Mbumbukiam-tē qando-okhō, ō, no nøkeza matavap-tē qate-zømesīm. 18  7:18 Zion 8:50Gekha ezoqām ndego, ekeza manqat mba ndemanqate, ndego ekeza iz eqawat-qa mba ndǿgo. Geté ndego ezoqam, ndego teqa iz eqawat-qa ndego, ma gende-khofotav, ndego unimanqatin manqat ndømanqaté. Neka te mokho-te, manqa-zapa mbaín. 19  7:19 Kel 7:53; Lom 2:21-24Zo Mozes, guguna manqat zø-etoám. Geté zo ezoqa kopo, teqa guguna manqat pøpøvumáv. Zo gekha zapâ, no lambe-qa ndozogo?”
20  7:20 Zion 8:48; 10:20Yaq ezoqa ewaqape gindu-qavøinam, “Nandav manqat, mokho mbaín. Gekha ezoqâm, qo løvøqa-qa ndego? Qo nqova soqa qambu꞉gú, manqat av nandoqote-manqate.”
21 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “No Sabat khøuwa-te, ezoqa kopo qækhakheinøvem, yaq zo ate ndøzøte꞉go, nqova nøzøndáf. 22  7:22 Lev 12:3; Gen 17:9-13Geté até zó-a, zo sasae sozogoatún, Sabat khøuwa-te. Zapa ndǿgo, até Sabat khøuwa-té-a, zogi nakhei angana ngusu zozø-qogavatún, av Mozes zo guguna manqat gezømbe-etoam. (Geté unimanqatín. Mozés mbá, nqanek matev gengaz. Atanakha-zapazapa-za ndøngazém. Mozes okhokho-té genøfakhán.) 23  7:23 Zion 5:8-10, 16Zo até Sabat khøuwa-té-a, nakhei angana ngusu zozø-qogøzát. Zapa ndǿgo, Mozes zo guguna manqat, āv tezømbe-etoám. Neka zo poeveáv, tozo-nqaonem. Av tægoat ndægo, yaq zo gekha zapâ, qaqa ndozogo no-te, no Sabat khøuwa-te, ezoqam-qa kha ate ndægo qækhakheinam. 24 Zo matev mumat-te mba mo꞉gevèwa᷄t. Geté ùnime꞉-gevewát, gekha matēv ndøgo, eqeieqei o soqain.”
Ezoqa Yesu-qa yaq-te go꞉bevøpem
25 Zelusalem taon-ak nøme, āv gini-einím nqǽgo, “Gê, ezoqam ngénèk, laelae-qa ndimbogo?” 26 Nqáe! Ndego manqat ezoqa ewaqape-qá bøi-té genø-manqaté. Geté ezoqa kopo, manqat-qase einiáv, taqa yaq-te. Gê, ndigu megetapak, peté-matøvemem-a, av nqægo, ndego unimanqatīn Mesayā? 27  7:27 Zion 7:41; 9:29Geté ngenek ezoqam-qa yaq-te, ni mìzi꞉nøtén, gekham-tē gendówav. Geté Mesaya tendowav, ezoqa gézøtezák, ndego ākendēwav.
28  7:28 Met 11:27; Zion 8:55Yaq Yesu ezoqa Mbumbukiam-qa khoev-te ge꞉zømesimat, āv gene-akhá nqǽgo, “Ge zô, no unimanqatīn møzøté-zøtez? Neka zo møzøté-zøtez, no gekham-tē qatøndónav? No ambá av nqǣgo, nøkeza matavap-tē qatøgeavūn. Ndego, no ma gende-khofotan, ndego unimanqatin-qapé. Geté zo zøtezateáv ndego. 29 No mø̀tenøtén ndego. Zapa ndǿgo, no te-té tøtøndonáv neka ndégo tendo-khofotán.”
30  7:30 Zion 7:44Zu megetapak, nqanek manqat giyogem, yaq ambá gemøvøinamɨ́n. Geté ezoqa kopo zenda veeáv te-te. Zapa ndǿgo, teqa khøuwa khantøzateáv. 31 Geté ezoqa kopoáv, ezoqa bawan-qape mokho-te ndøugu, mø̀ndø-unimanqatiním. Gi-einim, “Ngenek amba Mesaya goneav tøgonɨn. Yaq gê, unimanqatin Mesaya tendowavɨn, ndego amba umingiap matev nøme mba mó꞉matanamɨn, av ngenek nge꞉matanam? Āv taoká. Yaq nakémbá, ngenek Mesayá agegó.”
Zu megetapak, Yesu møvøiwat-qa gimbogoam
32 Yaq Felisi ezoqam nqanek manqat giyogem, ezoqa ewaqape khonoam-te Yesu-qa yaq-te gi꞉manqatat, yaq ndigu Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda namba, Mbumbukiam-qa khoev vos keoge ezoqam ndøkhofotáz. Yesu ambá gemøvøinamɨ́n.
33 Yaq Yesu ezoqa gezø-ein, “No khapé nøtégoák, zo namba. Yaq no te-te ndégo tøtǿqaván, no ma gende-khofotan. 34  7:34 Zion 8:21; 13:36Zo no zonǿvawát. Geté zónømendamák. Ma tøtegoat ndøgo, zo kopømba mbaín, tozotøndozav.”
35 Yaq Zu megetapak, ekeza mokho-mba gibond, “Gê, ngenek gekha manqeī genǿwāv, yaq ni amba tizimbøe-vawēm, getē zī-ometamāk? Gê, ngenek Glik manqei-te okho-qa mbógo, ndøgo nigi ezoqa nøme ndindu-yageapet, neka Glik ezoqa vømé-zømesīm? 36 Neka gê, ngenek gekhā mé꞉manqate, av ge-ein nqægo, ‘Zo no zonø̄vawāt, getē zōnømendamāk,’ neka, ‘Ma tøtegoat ndøgo, zo kopømba mbaīn, tozotøndozav.’?”
Khandi ibøkha-qa yaq-te
37  7:37 Lev 23:36; Isa 55:1; Zion 4:14Møvøna-qa vaev khøuwa gimø-khantøzem, ndøgo khøuwa uni kandambaqape, yaq Yesu ezoqa ewaqape-qa megemege-té genø-itán. Yaq āv gene-akhá nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, ibøkha naq ndømbopapat, ndego no-té geabetøndo-wáv, bē-iz. 38  7:38 Isa 58:11Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-manqaté nqǽgo, ‘Gekha ezoqām ndego, no te-unimanqatin, te-te ndego, khandi ibøkha ndóqouvát.’ ”
39  7:39 Zion 16:7; 20:22; Kel 2:4Yesu nqanek manqat, Nqova Mbomambaqape me꞉-eín, ezoqa tindafemat, ndigu ndego ti-unimanqatinim. Ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam ezoqam-te, tege Nqova naqanaqá etopøteáv. Zuá. Zapa ndǿgo, Yesu iz kandambaqape ndapeav zua ndøgoám.
Ezoqa Yesu zapaya giqatønem
40  7:40 Zion 6:14Ezoqa nøme, ezoqa bawan-qape mokho-te gu꞉goam, nqanek Yesu-qa manqat gimboyogem, yaq ndigu āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek unimanqatín Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqám, ndego tendo-khofotav!”
41  7:41 Zion 1:46Neka ezoqa nøme, āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek ezoqam, Mesayá!”
Geté ezoqa nøme gi-einim, “Āv taoká. Mesaya Gelili plovins-te gendówavák. 42  7:42 Psa 89:3-4; Mica 5:2Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa manqat āv qane-eín nqǽgo, ‘Mesaya ndego Deivid-gé Zeo ndǿgoát, ndego nigi kawa ezoqam kandambaqape. Neka ndego Betliem vemiav-té géqán, ta vemiav ndøgo, ma Deivid ge꞉yagam.’ ”
43 Yaq ezoqa gèqatøném, Yesu zapaya. 44 Ezoqa nøme, ndego møvøiwat-qa mbogoám. Geté ezoqa kopo, zenda veeáv te-te.
Zu megetapak, Yesu unimanqatinteav qagoam
45 Yaq ndigu vos keoge ezoqam, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Felisi ezoqam-te giqavaz, yaq ndigu āv gizømbe-beváp nqǽgo, “Gekha zapâ, zo ndego ni-te ndafeav ndozogo?”
46  7:46 Mak 1:22Geté ndigu gindu-qavøinam, “Ezoqa kopo nøme, manqat manqatemáv, av ndego manqat nde꞉manqate.”
47 Yaq Felisi ezoqam gezø-qavøiu, “Gê, ndego até zó-a, gétubam? 48  7:48 Zion 12:42Ni megetapak o Felisi ezoqam-qa mokho-te, ezoqa kopo mbaín, ndego Yesu nde-unimanqatinat. 49 Nginik ezoqa ewaqape, ndego ndi-unimanqatinat, ndigu Mozes-qa guguna manqat zøtezateáv. Mbumbukiam ndigu ndø̀ngiæzó.”
50  7:50 Zion 3:1-2Yaq ndego Felisi ezoqa nøme, Nikodemus, ndego bugukhokhof Yesu-te gemat, ndigu āv gezømbe-eín nqǽgo, 51 “Gê, niqa guguna manqat gekhā ndǿ-ein? Kopømbâ, ezoqa løvøte-te tiziveem, ni teqa manqa yogeav tøgoat neka teqa manqa-zapa qeiviav vǿgoāt? Kopømba mbaín.”
52  7:52 Zion 7:41-42Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Gê, até qó-a, Gelili plovins-âk? Mbumbukiam-qa Manqat ùnime꞉-geveám. Yaq soqóqeív ndøgo, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqa kopo gendówavák, Gelili plovins-te.”
* 7:52 Ibugukhokhof nqanek manqat Glik manqat-te gipeaomem, mbuk nøme-te, 7:53 atema 8:11 mbaín. 53 Taqa zita-te, ezoqa ewaqape sège-qavøním.

7:1 7:1 Zion 5:18

7:2 7:2 Lev 23:34

7:5 7:5 Kel 1:14

7:15 7:15 Met 13:54; Luk 2:47

7:16 7:16 Zion 12:49; 14:10

7:18 7:18 Zion 8:50

7:19 7:19 Kel 7:53; Lom 2:21-24

7:20 7:20 Zion 8:48; 10:20

7:22 7:22 Lev 12:3; Gen 17:9-13

7:23 7:23 Zion 5:8-10, 16

7:27 7:27 Zion 7:41; 9:29

7:28 7:28 Met 11:27; Zion 8:55

7:30 7:30 Zion 7:44

7:34 7:34 Zion 8:21; 13:36

7:37 7:37 Lev 23:36; Isa 55:1; Zion 4:14

7:38 7:38 Isa 58:11

7:39 7:39 Zion 16:7; 20:22; Kel 2:4

7:40 7:40 Zion 6:14

7:41 7:41 Zion 1:46

7:42 7:42 Psa 89:3-4; Mica 5:2

7:46 7:46 Mak 1:22

7:48 7:48 Zion 12:42

7:50 7:50 Zion 3:1-2

7:52 7:52 Zion 7:41-42

*7:52 7:52 Ibugukhokhof nqanek manqat Glik manqat-te gipeaomem, mbuk nøme-te, 7:53 atema 8:11 mbaín.