13
Ezoqa manqei vinivinimba-te, wit nanga gezøgeakhat, taqa yaya etæ manqat
(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)
Ta khøuwa kopo-te ndøgo, Yesu khoev gè-iváv. Yaq ndøgeg-té genø-ová, vømø̄qom. 13:2 Luk 5:1-3Geté ezoqa khàpumu-khouwéz, gindupindam te-te. Yaq Yesu khagua-té genøketáo, vø̄uqom. Ezoqa ndøgeg-té giwaniapám. Yaq ndego yaya etæ manqat me꞉zømás. Kopoáv. Āv genengáz nqǽgo,
“Nqáe! Ezoqam mø̀ndøgoám. Khae-té genøwáv, wit nanga vømø̄-zøgeakh. Yaq wit nanga ge꞉panqabumat, nøme nakhoa-té ginø-o꞉atát. Yaq pipisi tindu-løvuvám ndǿgo, vø̄louz.
Geté nøme ndigu, nandi-té ginø-o꞉atát. Nandi-te ndøgo, manqei khapekhapémbá qatøke꞉pat. Yaq mbusa nakhamas-té ginø-fakhanøvém. Zapa ndǿgo, manqei andé mbaín. Geté yaq, khøuwa gendosasev, mbusa ndigu gifakhatat, khøuwa tatas ndølouwáz. Yaq gèkusíz. Zapa ndǿgo, ndigu ngum uni mbunipøteáv.
Wit nanga nøme, gapuk-té ginø-o꞉atát. Yaq gapuk ndøgo qa-eqa, ndigu gèvøtøgeám.
Geté wit nanga nøme, manqei eqeieqei-té ginø-o꞉atát. Yaq kopømbá gi-eqanat, nanga vø̄qataz. Wit nanga nøme ndigu, 100́, louzi nonqo gitøkebupat. Nøme ndigu 60́, neka nøme ndigu 30́.”
Yaq Yesu gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat, yà beyogé.”
Yesu gekha zapā, ezoqa yaya mba gezø-etæam
(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)
10 Yaq Yesu-gi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-bevøpem, “Qo gekha zapâ, yaya mba ndoqo-etæ, ezoqa ndoqote-zømesim?”
11 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Mbumbukiam zo mba zøtáke, zo nogi paev ezoqam, mokho manqat tøzøte-zøtez, teqa Megeat Matev-qa yaq-te. Geté ezoqa nøme-te, ndego takeáv. 12  13:12 Met 25:29; Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26Gekha ezoqām ndego, mokho gendap, Mbumbukiam otevat nøme mba mbøé-etoám. Yaq ndego otevat kandambá tømbogoat. Geté gekha ezoqām ndego, mokho ndapeav ndøgo, yaq Mbumbukiam até otevat-qasé-a, ndømbogo, segéviwám. 13 No ndigu yaya mba tæzømbe-etǽ ndǿgo: Ndigu ndikeôgé. Geté géqeivimák. Neka ndigu ndiyôgé. Geté mokho géndapemák. 14  13:14-15 Isa 6:9-10; Zion 12:40; Kel 28:26-27Yaq av nqægo, manqat ndøgo, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya gepeawam, gè-unimanqatín, ndøgo qa-ein,
‘Zo ndòzo-ewagát.
Geté manqa mokho zombó-ndapemák.
Zo ndòzo-kewagát.
Geté zóqeivimák.
15 Nginik ezoqam,
mbøni gèzø-føgøføgakhám.
Neka gea gèzø-tokeáp,
neka bǿi ndīkōpø̄ītāp.
Zapa ndǿgo, ndigu poeveáv,
bøi ti꞉qeivat neka gea ti꞉-ewagat,
neka mokho tindapem,
yaq no-te vøndé-qambūz,
no vøté-khakheinøvēm.’
16  13:16-17 Luk 10:23-24Geté zo khanakhanakh mbá qanegó. Zapa ndǿgo, zo bøi ndøzøte-qêiví neka gea ndø̄zø̄tē-yōgē. 17 No unimanqatín nqazø-manqate. Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam neka matev eqeieqei ezoqa kopoáv, matev qeivi-qa ndøgoám, zo ndakin nqazo-qeivi. Geté ndigu qeiviáv. Neka ndigu manqat yoge-qa vø̄goam, zo ndakin nqazoyoge. Geté ndigu yogeáv.”
Ezoqa manqei vinivinimba-te, wit nanga gezøgeakhat, taqa yaya etæ-qa manqa mokho
(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)
18 Yaq Yesu tegi paev ezoqam gezø-ein, “Gèndoyogé, yaya manqat ndøgo, wit nanga zøgekhæm-qa yaq-te qazø-eta, taqa manqa mokho.
19 Wit nanga ndigu, nakhoa-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, ndigu Mbumbukiam-qa Megeat Matev-qa yaq-te, manqat giyogemɨn, mokho upøgimáv. Yaq nqova soqaqape, até gendewavɨn, manqat vø̄e-vibamɨn, tiqa mbøni mokho-te tøu-ogeakhat.
20 Neka wit nanga ndigu, nandi-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat nakhamas-té ginø-ndapemɨ́n. Khanakhanakh-ús. 21 Geté ta manqat ndøgo, uni mbuvøemáv, tiqa mokho-te. Yaq ndigu føgøføgakh wanimáv. Mbumbukiam-qa Manqat zapaya, yage føgakh-qape o ngenøgim matev qazø-fakhanɨn, ndigu nakhamas-té ginø-o꞉azɨ́n.
22  13:22 Luk 12:16-21; 1 Tim 6:9-10, 17Neka wit nanga nøme ndigu, gapuk-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat ambá giniyogé. Geté ndigu fofogeap khàpe zømbe-khouwevɨ́n, tiqa yage zapaya, neka tiqa poev matev, gigiap kopoav-qa yaq-te, vø̄tubamɨn. Yaq Mbumbukiam-qa Manqat, tiqa mokho-te ndøugu, gèvøtagɨ́n. Yaq kopømba mbaín, mokho tømbo-fakhan.
23 Neka wit nanga ndigu, manqei eqeieqei-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat gèyogemɨ́n neka mokho vømbō-ndapemɨn. Yaq Mbumbukiam-qa Manqat, mokho mbófakhán. Kandambá. Ezoqa nøme-te 100́, neka ezoqa nøme-te 60́, neka ezoqa nøme-te 30́.”
Wit neka avøeavøe sa qamu-umiavat, taqa yaya etæ manqat
24 Yaya etæ manqat nøme, Yesu ge꞉zømas, nqánek. Gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Ezoqa mø̀ndøgoám. Khae-té genøwáv, wit nanga mbomømboma vømø̄-zøgeakh. 25 Geté ezoqa ewaqape ate av-té gi꞉sømbiapat, tege qaqa ezoqam tendowáv ndǿgo, avøeavøe nanga vø̄pomogim, ndøgo wit ma gi꞉zøgeakham, sasa ndøwav. 26 Yaq wit nanga mbusa gifakhaz, gi-umianat, mokho vø̄tøkebam, yaq até avøeavøé-a, namba me꞉-umiavát.
27 Yaq khae eve-gi sasae ezoqam, nqanek matev giqeivim, tinøzáv ndǿgo, vømømbō-einim, ‘Khanánqa. Qo wit nanga eqeieqeí aboqo-zøgeákh. Geté ndakin avøeavøe áv khané-fakhanam?’
28 Yaq gendo-ein, ‘Qaqa ezoqám abe-matanám.’
Yaq sasae ezoqam gimbo-einim, ‘Gê, batíniav? Avøeavøe ambá nimø-khofoemɨ́n.’
29 Geté ndego āv gezømbe-qavøiú nqǽgo, ‘Mbaín. Avøeavøe naqanøkā ndøkhofòe᷄m. Soqaín ndøgo, wit namba tøzøte-khofobem. 30 Wit avøeavøé namba sa bete-umianét, atema vingisam khøuwa vizimǿ-khantøzēm. Yaq no sasae ezoqam āv qazømbé-eín nqǽgo, “Avøeavøe vø̀khæ-khofoém, vø̄-møvøemem, yaq sasa zósønqotøvēm. Yaq wit zóvingisumém, noqa lou møvøyam khoev-te vozó-nqeitøzēm.” ’ ”
Masted tae nanga-qa yaya etæ manqat
(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)
31 Yaya etæ manqat nøme, Yesu ge꞉zømas, nqánek. Gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, ndøgo andé masted tae nangá, ezoqa khae-te gezøgeakhɨn. 32 Nginik tae nanga khapímbá. Geté mbusa qafakhanɨn, qakhouwevɨn, tae kandambá. Avøe gigiap nøme mø̀ndø-løvuamɨ́n. Yaq tae ndøgo tøyat, pipisi até gindi-løvuvamɨn, taqa tang-te vō꞉viviamɨn.”
Flawa poponøvem nonqo, taqa yaya etæ manqat
(Luk 13:20-21)
33 Yesu yaya nøme gezø-eta, nqánek, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, andé flawa poponøvem nonqó. Sakheis khasøkhasis ndø-upøgimatún, khapémbá, flawa-te vø̄u-pomogimimin. Flawa poponøvem nonqo, khapelavøqase ambá qanegó, neka flawa kandambā. Geté flawa ate ndi꞉gu, sègemø-popoezɨ́n.”
Manqat nøme, yaya etæ-qa yaq-te
(Mak 4:33-34)
34 Yesu nqanek manqat ate ndægo, ezoqa ewaqape gezø-manqatam, ndego yaya mba zø-etæám. Ndego manqat bavokho manqatemáv. Geté yaya mba zø-etæám. 35  13:35 Psa 78:2Yesu av ge꞉matønumam ndægo, yaq manqat ndøgo, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam ge꞉-ein, gè-unimanqatín. Ta manqat nqánek, “No ezoqa manqat tæzø-manqatat, yaya mba nøzǿ-etæát. Manqat ndøgo, no ezoqa tøte-zømesimat, khonoam-té qagoám. Nupøkhán mbá, Mbumbukiam manqei-qape gekhakheinam, atema ndakin.”
Wit neka avøeavøe, taqa yaya etæ-qa manqa mokho
36 Yesu ezoqa ewaqape gezivaz, khoev mokho-te vømø̄-on, yaq tegi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-einim, “Yaya etæ ndøgo, ezoqa avøeavøe nanga khae-te gepomogim, taqa manqa mokho gekhâm? Kopømbâ toqoti-nømand?”
37 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Ezoqam ndego wit nanga eqeieqei gezøgeakh, khae-te, ndego Ezoqam-gé Yó. 38 Khae ndøgo, manqei-qapé, neka wit eqeieqei ndigu, Mbumbukiam-gí ezoqám, teqa Megeat Matev-te ndu꞉gu. Geté avøeavøe ndøgo, ndigu nqova soqaqape-gí ezoqám. 39 Qaqa ezoqam, ndego avøeavøe nanga soqøsoqa gepomogim, ndego nqova soqaqapé. Neka wit vingisam khøuwa ndøgo, manqei-qape-qá vaév. Neka sasae ezoqam ndigu, enzol ezoqám. 40  13:40 Zion 15:6Kopømba ande av ezoqam avøeavøe gikhofoem neka vø̄sonqotøvem, yaq manqei-qape-qa vaev-te, matev āv tønéfakhán. 41  13:41 Met 24:31; 25:31; Mak 13:27Ezoqam-ge Yo, ekeza enzol ezoqam ndókhofotáz, yaq gekha ezoqām ndigu, teqa Megeat Matev mokho-te, manqa-zapazapa ndigu neka ezoqa nøme manqa-zapa-te ndi-ituza, vǿmøvāb. 42  13:42 Met 8:12Yaq ndigu gøinam wageap-té ginǿ-nqagivém. Yaq tí-eivumát ndǿgo, neka khaya vǿvivisumāt.
43  13:43 Dan 12:3Geté ezoqa eqeieqei ndigu, andé khøuwa me mé꞉sanqatavát, Tat-qa Megeat Matev-te. Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat, yà beyogé.”
Yakhaseke moni-us, khae-te qakhonawam, taqa yaya etæ manqat
44 Yaq Yesu yaya nøme zø-etá, gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Ezoqa khae nøme-te, yakhaseke ndøqeív. Moni-ús. Manqei mokho-té qakhonawám. Ta yakhaseke mokho-te ndøugu, moni kandambá gu꞉nqeitavam. Yaq ndego ezoqam, nqanek yakhaseke nqawá genø-khonáo, sasa ndøqavan. Khanakhanakh khàpe mbøe-khouwév. Yaq até gendego, ekeza gigiap ate qambøegoam, gèwí. Yaq moni geqas ndigu, khae ndǿgo tewí, ma moni yakhaseke-us ge꞉qeiv.”
Ezoqa agiwa qanimav-qapi gezømet, taqa yaya etæ manqat
45 Yesu yaya etæ manqat nøme ge꞉zømas, nqánek. Gezø-ein, “Neka Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Stoa eve mø̀ndøgoám. Ndego agiwa-qasis qaniqanimav-qa ndøvawám. 46 Yaq khøuwa nøme, agiwa qanimav-qapi ndøzømét. Tiqa fia kandambá. Yaq ndego até gendego, gigiap ate qambøegoam, gèwí. Yaq moni geqas ndigu, agiwa-qasi me꞉wí.”
Zonga voe gi꞉ndapɨn, taqa yaya etæ manqat
47 Yesu yaya etæ manqat nøme ge꞉zømas, nqánek. Gezø-ein, “Neka Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Ezoqa voe gi-ogimin, zonga bugug vinivinimbá gindapɨn. 48 Zonga voe gumu-khazemɨn, yaq ndøgeg-té ginø-itimín, vø̄qonavɨn, zonga sasa ndøgevezonamɨn. Zonga eqeieqei ndigu, lagu-té ginø-qonøzemɨ́n. Geté zonga soqøsoqa, gènqagevemɨ́n.
49 Manqei-qape-qa vaev-te, matev kopo āv tønéfakhán. Enzol ezoqam tindúzáv ndǿgo, ezoqa vǿ-qatøzō, eqeieqei vini neka manqa-zapazapa-us vini. 50  13:50 Met 13:42; Luk 13:28Yaq manqa-zapazapa-us ezoqam, gøinam wageap-té ginǿ-nqagivém. Yaq tí-eivumát ndǿgo, neka khaya vǿvivisumāt.”
Awenege nømendim matev neka ndakinak nømendim matev
51 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezøbevap, “Ge zô, nqanek manqat ate nqægo, taqa manqa mokho mozóndapem?”
Yaq gimbo-qavøinam, “Ni mø̀indapém.”
52 Yaq Yesu gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, Mozes-qa guguna manqat ge꞉-otev, yaq ndego Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, ge-noge-paev-ezoqam-ev, ndego andé khoev evé. Ndego teqa khoev kouwat mokho-te, gigiap ndemøvøyam, gigiap qaniqanim vinivinimbá ndømbogo, nøme ndakinák neka nøme awenegé, yaq ta gigiap ndøgo, nøme vøndō-ovøe.”
Yesu ekeza vemiav-ak gisanqawem
(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)
53 Yesu nqanek yaya etæ manqat zømesim qamømbøe-navøem, yaq ta manqei ndøgo ge-ivav, 54  13:54 Zion 7:15ekeza vemiav-té genøwáv, Nazalet, neka Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te, ezoqa vøme-zø̄mesim. Yaq ndigu manqat gimboyogem, nqova ndafe kandambá neka ekeza mokho-mba gibond, “Ngenek ezoqam, matavap loloakh neka bazaføgakh, umingiap matev gone nonqo, gekham-tê gendap? 55  13:55 Zion 6:42Gê, ngenek khoev puanam ezoqam-gê yò? Neka tegu evo, Melî? Neka tegi emekheis Zêms, neka Zosêf, neka Saemôn, neka Zudâs? 56 Neka até tegi sænakheis ate ndi꞉gú-a, ni namba zí꞉yage? Gê, ngenek ezoqam, teqa matev ate ndægo gekham-tê gendap?” 57  13:57 Zion 4:44Yaq ndigu vemiav-ak, Yesu gèsanqawém.
Geté yaq Yesu gezø-ein, “Manqei nøme-te, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, gèmbovizáp. Geté ekeza manqei-te neka ekeza khoev-te, ezoqa vizupáv.”
58 Ta vemiav-te ndøgo, Yesu umingiap matev, agé matanapøteáv. Zapa ndǿgo, ndigu unimanqatinteáv.

13:2 13:2 Luk 5:1-3

13:12 13:12 Met 25:29; Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26

13:14 13:14-15 Isa 6:9-10; Zion 12:40; Kel 28:26-27

13:16 13:16-17 Luk 10:23-24

13:22 13:22 Luk 12:16-21; 1 Tim 6:9-10, 17

13:35 13:35 Psa 78:2

13:40 13:40 Zion 15:6

13:41 13:41 Met 24:31; 25:31; Mak 13:27

13:42 13:42 Met 8:12

13:43 13:43 Dan 12:3

13:50 13:50 Met 13:42; Luk 13:28

13:54 13:54 Zion 7:15

13:55 13:55 Zion 6:42

13:57 13:57 Zion 4:44