13
Mbumbukiam-qa khoev tøsoqa
(Met 24:1-2; Luk 21:5-6)
Yesu Mbumbukiam-qa khoev ge꞉-ivavtat, yaq tege paev ezoqa kopo nøme, āv gembøe-eín nqǽgo, “Nøméndim ezoqam. Qotéqēiv! Mbumbukiam-qa khoev-te ndøgo, khoev qaniqanimáv tantáv. Nandi kandakanda mbá ginipuán.”
13:2 Luk 19:44Geté Yesu gembo-qavøiu, “Khoev kandakanda ate ndægo, ndoqoqeivi, manqei-té qamǿ-khakhandám. Nandi kopo nøme, nandi nøme-te, gó꞉zaveák.”
Viniv vinivinimba tøfakhanam
(Met 24:3-14; Luk 21:7-19)
Taqa zita-te, Yesu Oliv manqei poyat-té genøwáv, vømø̄qom. Ta manqei poyat ndøgo, Mbumbukiam-qa khoev yaq-keoqá qagó. Pita neka Zems neka Zion neka Endlu, ti-mba ndígu tigoám, te namba. Yaq āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Qonimbí-eīn. Matev nandav, qoqote-manqatam, gekha khøuwā qanéfakhān? Neka andé gekha matev me nitíqeivīm, ni tøtinøten, av nqægo, nqanek matev ate ndægo avønīn gēfakhanām?”
Yaq Yesu gezø-ein, “Aiyá qagó. Zo ezoqa betùba᷄m. Ezoqa kopoáv, noqá iz-té gindú-okhoát. Ndigu ezoqa āv gizømbé-manqatát nqǽgo, ‘Ezoqa, nó’, neka ezoqa kandambá titubumat. Zo nakhag-qa yaq-te tozo-ewagat neka nakhag u vozó-ewagāt, zo møe ndø̀go᷄. Matev av nqægo, ndø̀khæ-fakhanám. Geté manqei-qape-qa vaev zuá. Manqei nøme, manqei nøme namba, nakhag ndǿgoát, neka kawa ezoqa nøme-qa bawan, kawa ezoqa nøme-qa bawan namba, vǿnøfeapāt, neka manqei nøme-te, manqei vǿkukuvøemāt. Manqei vinivinimbá. Kopoáv. Manqei nøme-te, lou mbaimbai zǿwagát. Geté nqanek matev ate ndægo, ngazu mbá. Ndøgo kopømba ande av-té, sævam tui-ova, nqosøgeap ande tuikhantav.
13:9 Met 10:17-20Zo aiyá qazógoát. Ezoqa zo manqa ovøyam-té ginǿ-abumát neka Zu ezoqam-qa guliguli khoev mokho-te vǿfebumāt. Neka no zapaya, zo megetapak neka kawakawa-za-qá megemege-té ginǿ-abumát, yaq zo ndigu noqa yaq-te vøzøté-zømasāt. 10 Geté ezoqa bawabawan ate ndi꞉gu, Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape bètøkhæ-yogém, yaq váev manqei-qape tømø-navøem. 11  13:11 Luk 12:11-12Zo tigavemat neka manqa ovøyam-te vǿ-abumāt, zo naqanøká ndøfofogème᷄m, av nqægo, andē gekha manqat me zomǿ-einimāt. Zapa ndǿgo, matev tøfakhanumat, yaq matavap Mbumbukiam zǿ-etoumát, zo andé gekha manqat me zøté-manqatāt. Yaq zo ambá av nqǣgo, zøkezan zómanqatāt. Geté Nqova Mbomambaqape ndǿmanqatát.
12  13:12 Met 10:21Ezoqa nøme, ekeza namba-qaniap løvøte-té ginǿ-abumát neka evøndipakha nøme, ekeza nakheis løvøte-te vǿ-abumāt. Neka nakheis nøme, ekeza evøndipakha segezǿ-qambuzát, løvøte-te vǿ-abumāt. 13  13:13 Met 10:22; Zion 15:21Ezoqa ewaqape zo gésanqabát neka qaqa vøzǿgoāt, no zapaya. Geté gekha ezoqām ndego, bazaføgakh-us teyat, atema vaev-te, ndego ndø̀mø-khandí꞉v.”
Gigiap soqaqape tøfakhan, Mbumbukiam-qa khoev-te, Zelusalem taon-te
(Met 24:15-28; Luk 21:20-24)
14  13:14 Dan 9:27; 11:31; 12:11Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo Mbumbukiam-qa khoev mokho-te, gigiap soqaqape zóqeivím. Geté khafeap kandambá, gigiap av nqægo tøu-wuøyat ndøugu. (Gekha ezoqām ndego, nqanek manqat tegeveam, mokho bèmboqeív.) Zo nqanek gigiap tozoqeivim, yaq gekha ezoqām ndigu, Zudia plovins-te tiyagat, manqei popotap-té giabenø-khokhóz. 15  13:15 Luk 17:31Gekha ezoqām ndego, khoev ova to꞉yat, ndego khoev mokho-te bè-o᷄n, gigiap vømøndó-upøgīm. 16 Neka gekha ezoqām ndigu, khae-te tisasaetet, ndigu ndabua upøgim-qa bevèse᷄z. 17  13:17 Luk 23:29Ta khøuwa-te ndøgo, ti-te ndigu unimé꞉-soqá, sakheis emu-us ndigu neka nakhei tete ndizøloge. 18 Mbumbukiam zombó-vi꞉mát. Nqanek matev, qozaq viav-te befàkha᷄n. 19  13:19 Dan 12:1; Veve 7:14Viniv ndøgo, ta khøuwa-te tøfakhan, føgakh-mbá tantáv. Mbumbukiam manqei-qape ande ge꞉khakheinam, atema ndakin, matev føgakh-qape fakhaneáv, av ta khøuwa-te ndøgo tæfakhan. Yaq até taqa zita-té-a, matev føgakh-qape av nqægo, nango gemǿ-fakhanák. 20 Geté Mbumbukiam matavap é-møndo꞉vé, av nqægo, khøuwa ndø̀-tokhopogeaqasí꞉z. Mbain tøgonɨn, yaq ezoqa kopo ambá gemǿ-khandi꞉vák. Mbumbukiam, khøuwa, ti zapaya ndígu tené-tokhopogeaqasí꞉z, ndigu ekezan gevevesam.
21 Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa tezø-ein, av nqægo, ‘Ngé! Mesaya ngének,’ ó, ‘Ndé. Mesaya ndégo,’ yaq zo ndø-unimanqatìni᷄m. 22  13:22 Veve 13:13Zapa ndǿgo, khokho Mesaya neka khokho Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ndø̀fakhanám. Ndigu matev kandakanda neka umingiap matev ndǿmatønumát. Yaq kopømba tøgønɨn, até ndigú-a, Mbumbukiam ekezan gevevesam, ambá ndætubám. 23 Geté zo aiyá qazógoát. No ndakin matev ate ndægo, tømø-fakhanam, mø̀ezømbe-eín.”
Yesu nango tendoqavan
(Met 24:29-31; Luk 21:25-28)
24  13:24-25 Isa 13:10; Joel 2:10, 31; 3:15; Veve 6:12-13Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Ta khøuwa-te ndøgo, nqanek viniv kandambaqape tøme-navøem, yaq khøuwa waev segembó-navøém, neka løvøyak beawap mbaín, 25 neka nduku yan-te ngo꞉go vøndó-o꞉āz, neka gigiap føgøføgakh yan-te nqo꞉go, vǿkukuvøēm. 26  13:26 Veve 1:7Yaq ezoqa Ezoqam-gé Yo ndǿ-ometám. Khaiya ozoz-té genǿgeáv. Bazaføgakh-ús neka waev-qape-ús. 27  13:27 Met 13:41Yaq ndego enzol ezoqam ndókhofosám, manqei-qape ate nqægo, khøuwa vøndē-fakhanɨn-a, vømē-sinanɨn, neka sanqa-sanqa vømbō-anam. Yaq gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam gevevesam, manqei-qape ande āv khandēvavet, enzol ezoqam gémøváb.”
Yesu ge꞉zømas, ande āv kinízøtēz, av nqægo, teqa qavøne khøuwa avønīn
(Met 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo fig tae-té qazøté-zøtéz. Tang-te mbusa tøfakhanam, esokho vǿqabām, yaq zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, wavam khøuwa avønín. 29 Yaq matev até kopó. Zo nqanek matev tozo-qeivimat, tøfakhanumat, yaq zo søzøté-zøtéz, Ezoqam-ge Yo, avønín gendóqaván.
30 No unimanqatín nqazø-manqate. Ezoqa nøme, ndakin ngiyage, naqanøká gépakhaezák. Até géyagát, atema ta khøuwa-te ndøgo, nqanek matev ate ndægo vømú-fakhanām.* 13:30 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam. 31 Yan neka manqei-qape ndø̀mø-navøém. Geté noqa manqat gemǿ-navøemák.”
Ezoqa mè꞉zøtezák, Yesu gekha khøuwa-tē gendé-qavān
(Met 24:36-44)
32 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ezoqa mè꞉zøtezák, nqanek matev gekha khøuwa-tē neka gekha khøuwa iz-tē qanéfakhān. Até enzol ezoqám-a, yan-te ngo꞉yage, neka até Yó-a, zøtezateáv. Geté Eve yakhapús sege꞉-otév. 33 Yaq nakémbá. Aiyá qazógoát. Gò꞉feazoát. Zapa ndǿgo, zo khøuwa iz zø̀tezøtezák, ta matev ndøgo tøfakhan.
34 Ndøgo kopømba ande av ndǽgo, ezoqam manqei nøme-te tewav. Khoev te-ivav, yaq ekeza gigiap, tegi sasae ezoqam-qá zenda-té genǿ-awám, timbøe-qeivat. Ezoqa vinivinimba, sasae vinivinimbá tezø-etoam. Yaq ndego ezoqam mboqog tembo-kewagat, āv gembøé-eín nqǽgo, ‘Qo oskia mo꞉feaqoát.’
35  13:35 Luk 12:38Até zó-a, gò꞉feazoát. Zapa ndǿgo, zo zøtezateáv, gekha khøuwâ, ndego khoev eve tendoqavan, khagūs o lova u-mbā, o kokolok tui-ogea o qanaqanus tænqovet. 36 É-mozoto-khakheinám. Soqaín ndøgo, ndego nqova tezøndaf, yaq zo venanqei sømbiam-tē gēzømēt. 37 Nqanek manqat zo nqazø-manqate, no ezoqa ewaqape nøte-zømastét. Manqat nqánek: Oskia mo꞉feazoát!”

13:2 13:2 Luk 19:44

13:9 13:9 Met 10:17-20

13:11 13:11 Luk 12:11-12

13:12 13:12 Met 10:21

13:13 13:13 Met 10:22; Zion 15:21

13:14 13:14 Dan 9:27; 11:31; 12:11

13:15 13:15 Luk 17:31

13:17 13:17 Luk 23:29

13:19 13:19 Dan 12:1; Veve 7:14

13:22 13:22 Veve 13:13

13:24 13:24-25 Isa 13:10; Joel 2:10, 31; 3:15; Veve 6:12-13

13:26 13:26 Veve 1:7

13:27 13:27 Met 13:41

*13:30 13:30 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam.

13:35 13:35 Luk 12:38