23
Yesu Pailøt-te manqa ge-ovøyam, ndego Lom gaman ezoqam
(Met 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Zion 18:28-38)
Yaq ndigu megetapak ate gi꞉goam, até gindigonem, Yesu Pailøt-té ginø-ituím. Yaq ndigu manqa ndøsøkuzømém, Yesu-qa yaq-te, gimbo-einim, “Ni ngenek ezoqam āv qati-ometám nqǽgo. Nigi bawan ezoqam-qá matavap ndø-enegimatún. Neka ngenek, ezoqa āv gezømbe-manqatatún nqǽgo: Siza-te, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape, teks moni be-àba᷄m. Neka ngenek ekeza kha, Mesaya neka kawa ezoqam me꞉vewé.”
Yaq Pailøt Yesu gembobevap, “Gê, qo Zu ezoqam-gê kawà?”
Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Nándav, av qo ndoqote-manqate.”
Yaq Pailøt Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka ezoqa ewaqape gezø-ein, “No ngenek ezoqam, teqa manqa-zapa qeiviáv.”
Geté ndigu sekembá segembo-pouweám, av nqægo, “Ngenek ezoqa ge꞉zømesimatun, matavap ùni zømbe-ngi꞉tatún, ni Zu ezoqam-qa manqei-te ate nqægo. Gelili plovins-té gendongáz. Yaq ndakin nqanek Zelusalem taon-té gegó.”
Yesu Elod-te manqa ge-ovøyam
Yaq Pailøt nqanek manqat ge-ewag, ezoqa gezøbevap, “Gê, ngenek ezoqam, Gelili plovins-âk?”
23:7 Luk 3:1Yaq Pailøt ge꞉-otev av nqægo, Yesu ta plovins-te ndø̄go tendowāv, ma Elod gembo-kewagam, yaq ndego Elod-té genø-khofotáv. Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, ngenek Zelusalem taon-té gegoám.
Yaq Elod Yesu ge-omet, ndego khanakhanakh kandambá. Zapa ndǿgo, ndego omete-qa ndøgoám. Nupøkhán mbá. Ndego mø̀ndø-ewág, Yesu-qa yaq-te. Yaq ndakin, ndego umingiap matev qeivi-qa mbogoám, av Yesu ge꞉matønumam. Yaq Elod Yesu bevap kandambá gembogoat. Geté ndego yaq manqat qavøiwateáv. 10 Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, até gegoám, Yesu-qa manqa vø̄søkuzømem. Manqat kandambá gimbøe-møvøemem.
11 Yaq Elod ekeza nakhag ezoqam namba, Yesu otøotam me꞉vewém neka vø̄ngenøinam. Ndigu kawa ezoqam-qá ndabua mbo-uzím, Pailøt-te nango sasa ndøkhofotøvem. 12 Ta khøuwa-te ndøgo, Elod neka Pailøt, zifu matev ndøngazém. Geté bugukhokhof, ndigu qaqa zømbugoám.
Pailøt manqa gevøovam, Yesu tae mutui-te titøkewem
(Met 27:15-26; Mak 15:6-15; Zion 18:39–19:16)
13 Yesu Pailøt-te nango gindu-ituim, yaq ngenek Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka megetapak nøme neka ezoqa ewaqape ndømøváb, 14 gezø-ein, “Zo ngenek ezoqam no-te qazøtøndo-ndafem, neka zo av ndøzøte-manqate av nqægo, ngenek ezoqam-qā matavap ndø-enegīm, nqáe! No amba nømbøe-beváp, zoqa bøi-te. Geté no teqa manqa-zapa-qase qeiviáv, av zo manqa ndøzømbøe-møvøemet. 15 Até Elód-a, teqa manqa-zapa-qase qeiviáv. Yaq nakémbá, ndego ni-te nango gendo-khofotav. Ngenek ezoqam matev-qase goneáv, ta zapaya tizi꞉laem. 16 Geté nakhag ezoqam bètøkho-feomém. Yaq sǽnqonqotáv.”* 23:16 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 17Pasova khøuwa kandambaqape-te, Pailøt ndimbula ezoqa kopo ndønqonqotavɨ́n.
18 Geté ndigu ezoqa ewaqape sùgumu-tøkúz, gindu-akhaemem, “Gèlaém nandev. Geté Balabas qonindó-nqonqotáv.” 19 Balabas ndimbula-té gunu-utavám. Zapa ndǿgo, ndego Lom gaman ngeasam-qa mbogoám, ndøgo Zelusalem taon-te, neka ezoqa vø̄lavao.
20 Pailøt Yesu nqonqotøve-qa mbogoám. Yaq ndego ezoqa ewaqape, manqat amba zømbe-eín, nango. 21 Geté ndigu sekembá sege-akhaemám, “Gèlaváo. Tae mutui-té qanø-tøkeó!”
22 Yaq ndakin Pailøt gèmbo-misiká, gezø-ein, “Gekha zapâ? Ngenek gekha manqa-zapā ndǿgo? No teqa manqa-zapa qeiviáv, ta zapaya tizi꞉laem. Geté nakhag ezoqam bètøkho-feomém. Yaq sǽnqonqotáv.”
23 Geté ndigu ivøveáv. Sekembá sege-akhaemát, av nqægo, Yesu tae mutui-té geabe-tøkewé. Tiqa akhayam, Pailøt-qa manqat ùnime꞉-tømbuá. 24 Yaq vaev-te, ndego manqa āv tene-vøovám, av ndigu qazømbe-pøovam. 25 Ndego ezoqam, ndigu qazø-pøovam, tefakhan, ndego sègezø-nqonqotáv, ndego Lom gaman ngeasam-qa gembogoam neka ezoqa vø̄lavao, yaq ta zapaya ndimbula-te gi-utavam. Geté Yesu nakhag ezoqam-qá zenda-té genøvé, yaq ndigu matev bemømbō-matønømem, av ezoqa ewaqape poev qazømbe-goam.
Yesu ezoqa zitøge manqei-te gi-ituim
(Met 27:32; Mak 15:21; Zion 19:17)
26 Nakhag ezoqam, Yesu taon bavokho gi-ituat, ezoqa ndø-ometám. Sailini taon-ák. Teqa iz Saemón. Ndego ambá Zelusalem taon-té genømatín. Yaq ndigu até gindigonem, vø̄-møvøinam, Yesu-qa tae mutui vømbø̄e-veem, sasa ndøtøpøtøvem, teqa zita-te te-eqatet.
27 Ezoqa bawan-qape kandambá, gimbopavat. Neka sakheis kopoáv, Yesu gèmbo-eivumát, neka ekeza savi vø̄-qambubumat. 28 Yaq Yesu gèndoqambún, gezø-ein, “Zelusalem taon-ak, sakheis, zo noqā ndø-eivùmi᷄t. Geté zo zøkezan-qa ndø-eivám neka zogi nakheis-qa vozó-eivām. 29  23:29 Luk 21:23Nqáe! Khøuwa ndø̀mø-fakház. Yaq ezoqa āv giní-einím nqǽgo, ‘Sakheis ndigu, khanakhanakh mbá giabitigú, ndigu sog ndigu neka nakheis mbain ndigu neka nakheis tiqa tete logemav ndigu.’ 30  23:30 Hos 10:8; Veve 6:16Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa olol vinivinimba, āv gimbøé-manqatát nqǽgo, ‘Niqá mumát qando-muvuvøém’ neka manqei popotap vømbó-einīm, ‘Ni vø̀khonámb.’ 31 Nginik matev av nqægo ngimatønumit no-te, no kopømba ande av tae khandin me nqate꞉go, yaq ge zô ndozo-matavap, zo gekha matēv zǿfakhān, zo kopømba ande av tae pakhapakha me ndøzøte꞉go? Matev unimé꞉-soqá tøzøfakhan.”
32 Yesu gi-ituat, yaq até ezoqa menas nømé-a, vø̄-itubat, timøzitag. Ndigu pepen ezoqám.
Yesu tae mutui-te gitøkewem
(Met 27:33-44; Mak 15:22-32; Zion 19:18-27)
33 Yaq ta manqei-te ndøgo gimøfakhaz, kawa-pakha manqei ndimbo-akhayam, ndigu Yesu tae mutui-té ginø-tøkewém, neka pepen ezoqa menas, vø̄tøkebam. Nøme ndego, Yesu-qa nakeamo zenda-té ginø-tøkewém, neka nøme ndego yogea zenda-te vø̄tøkewem.
34  23:34 Psa 22:18Yesu gi꞉pototumat, yaq āv gene-eín nqǽgo, “Tát. Tiqa manqa-zapa, qo sà betaqambo-navøém. Zapa ndǿgo, nginik zøtezateáv, andē gekha matev me ndø̄matunumit.”
Gumu-tøkewem ndøgo, yaq nakhag ezoqam, teqa ndabua, kas me꞉-otám. 35  23:35 Psa 22:7-8Ezoqa tiwaniapát ndǿgo. Matev ndøqeivát. Geté Zu megetapak, Yesu otøotam me꞉vewém, gi-einim, “Ezoqa nøme gekhandi꞉ztam, yaq ndakin ekeza kha bekhandí, ngenek uni Mesaya-in tegoat, ndego Mbumbukiam geveatav.”
36  23:36 Psa 69:21Até nakhag ezoqám-a, otøotam me꞉vewém, waen khaqain-qape etoam-qa vømbōgonem. 37 Yaq āv gimbøe-einím nqǽgo, “Qo Zu ezoqam-ge kawa toqogoat, qakeza kha qókhandí.”
38 Teqa kawa-te, ova ndo꞉go, manqat ndøtøkeém. Āv qane-peaupám nqǽgo, “Ngenek Zu ezoqam-gé kawá.”
39 Pepen ezoqa nøme, ndego namba gi꞉tøkebupam, Yesu otøotam me꞉veó, gembo-ein, “Gê, qo Mesayâ? Av tægoat ndægo, qo qakeza kha qókhandí neka ni voqó-khandī꞉n.”
40 Geté ndego pepen ezoqa nøme, namba gi꞉tøkebupam, gègugú, gembo-ein, “Gê, qo ndakin yaq-fia nqosøgeap kopo ndoqote-ndapet, av ngenek nge꞉ndapet, qo Mbumbukiam-te møe mbaîn? 41 Ni nqanek yaq-fia nqosøgeap, nikeza manqa-zapa zapayá qazindapét. Geté ngenek ezoqam, manqa-zapa-qase goneáv.”
42 Yaq ngenek pepen ezoqam, Yesu gembo-ein, “Yésu. No gènøndo-matøvém, qo kawa iz toqomøndap.”
43 Yaq Yesu gembo-ein, “No unimanqatín nqataqa-manqate. Nqægo khøuwa, qo no namba, Paladais manqei-té qazígoát.”
Yesu ge꞉nanim
(Met 27:45-56; Mak 15:33-41; Zion 19:28-30)
44 Yaq khøuwa ande av muin qandap, qamat atema khagus 3 oklok vø̄ndap, manqei ate qægoam, bøivun ndønqeivøém. 45  23:45 Iblu 6:19-20; 10:19-20Khøuwa waev sègembo-navøém. Neka ndabua ndøgo, Mbumbukiam-qa khoev mokho-te qafaleam, sège-keqavát. Livin-mbá qanumu-qatavát. 46 Yaq Yesu kandambaqapé sege-akhá, “Tát! Noge nqova, qoqá zenda-té qatøveét.” Ndego nqanek manqat gumu-ein, yaq gènaním.
47 Yaq ndego nakhag kawa ezoqam, nqanek matev geqeiv, ndego Mbumbukiam-qá iz ndø-eqá, ge-ein, “Unimanqatín. Ngenek ezoqam ndaføyamba-qapé.”
48 Yaq ezoqa ewaqape, matev qeivi-qa gindupindam, matev ndøgo giqeivim, qafakhanumat, ndigu savi mba ndøqambubám, sasa ndøzav.
49 Ezoqa ewaqape, ndigu Yesu gi꞉zøtez, ande qámbá gindu-waniapam. Até ndigú-a, sakheis, ndigu Yesu gimbo-pavavun, Gelili plovins-te ginduzav, matev vø̄qeivim.
Yesu manqei ozu-te gi-eoeinam
(Met 27:57-61; Mak 15:42-47; Zion 19:38-42)
50 Yaq nqáe! Ezoqa kopo mø̀ndøgoám. Teqa iz Zoséf. Alimatea vemiav-ák. Ndego Zu ezoqam-qá manqa ovøyam megeat ezoqá nømé. Ndego ezoqa mbomambaqapé neka ndaføyamba-qapé. 51 Mbumbukiam-qá Megeat Matev-qa mo꞉kewagám. Ta khøuwa-te ndøgo, Zu megetapak nøme, manqat gikopo꞉nem, Yesu tilaem, ndego tiqa manqat unimanqatinteáv. 52 Yaq ndego Pailøt-té genøwáv, Yesu-qa kha-qa yaq-te vømømbō-viam. 53 Yaq gembotak, Zosef até gendego, Yesu vø̄koqoiu, tae mutui-te getøkewam, ndabua sasa me꞉løvønøvem, nandi nqa manqei-pakha-te vømø̄-utav. Ta manqei-pakha ndøgo, nandi giløotøzem, bugukhokhof løvøte ezoqa utøveáv. 54 Ta khøuwa ndøgo, Sabat gigiap khakheinam khøuwá. Yaq Sabat khøuwa avønín qagoám, tøngaz.
55 Sakheis ndigu, Yesu gimbo-pavavun, Gelili plovins-te ginduzav, ndigu Zosef gèmbo-paevém, nandi nqa manqei-pakha vø̄qeivim, neka Yesu-qa kha āv kimī-utøvem. 56  23:56 Exo 20:10; Deut 5:14Yaq khoev-te givesez, tae nanga etet sisip mbomømboma møkhakheinømém. Yesu-qá kha-te gɨam nonqó. Geté Sabat khøuwa é-møndøngáz. Yaq ndigu gèqovezát, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein.

23:7 23:7 Luk 3:1

*23:16 23:16 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 17Pasova khøuwa kandambaqape-te, Pailøt ndimbula ezoqa kopo ndønqonqotavɨ́n.

23:29 23:29 Luk 21:23

23:30 23:30 Hos 10:8; Veve 6:16

23:34 23:34 Psa 22:18

23:35 23:35 Psa 22:7-8

23:36 23:36 Psa 69:21

23:45 23:45 Iblu 6:19-20; 10:19-20

23:56 23:56 Exo 20:10; Deut 5:14