24
Yesu løvøte-te gekhandi꞉v
(Met 28:1-10; Mak 16:1-8; Zion 20:1-10)
Yaq Sande qanaqanus, lovølova-ús. Ndigu sakheis manqei pakha-té ginøzáv, tae etet sisip mbomømboma vø̄-upøgim, Yesu-qa kha-te gɨam nonqo gikhakheinumat. Yaq manqei-pakha-te gimøfakhaz, āv giniqeivím nqǽgo: Nandi ndigu nqa qætokam, gèqambiním. Geté ndigu gi-oz, Yesu-qa kha qeiviáv, ndego Evezøza. Ndigu ate av-té matavap gimbøe-aumat, yaq nqáe! Tiqa avønin-te, ezoqa menas sègefakház. Tiqa ndabua bøi sanqatøve-ús. Yaq ndigu sakheis, møe kandambá gigonem. Bøi manqei-té ginøvøogím. Geté ndigu ezoqa menas gindu-einim, “Gekha zapâ, nqanek løvøte ezoqam-qa manqei-te, khandi ezoqam-qa ndozovawet? 24:6 Luk 9:22Ngenek mbaín, nqanek. Mø̀ndø-khandí꞉v. Tozombó-matavap, manqat ndøgo gezø-ein, zo namba Gelili plovins-te gegoam? Ndego āv gene-eín nqǽgo, ‘Ezoqam-ge Yo, manqa-zapazapa-us ezoqam-qá zenda-té giabenø-veém, neka tae mutui-te bētøkewem. Geté khøuwa timømbo-misika-ez ndøgo, ndego nqawa ndø̀khandí꞉v.’ ”
Yaq ndigu sakheis, nqawa tinø-matøvemém ndǿgo, av Yesu manqat gezømbe-manqatam. Yaq taon-té ginøqaváz, Yesu-gi paev ezoqa ileven neka paev ezoqa nøme, manqat vømøzø̄-ein. 10 Sakheis ndigu, Yesu-gi u-anim manqat gizø-ein, ngínik: Meli, ndugu Magdala vemiav-ák, neka Zoanā, neka Meli nømu, ndugu Zems-gu evo, neka sakheis nøme vø̄goam, ti namba. 11 Geté ndigu paev ezoqam, sakheis-qa manqat gèqavotøvém. Ti-te ndigu, tiqa manqat, mokho mbaín. 12 Geté Pita até gendego, manqei ozu-té genøteít. Yaq nandi nqa mokho-te gemø-fakhanam, ndego ndabua mba ndøqeív. Ezoqam mbaín. Yaq nangó genøqaván. Matavap mba ndø-aumát, ande gekha matev me ndø̄fakhan.
Yesu tegi paev ezoqa menas gezøfakhan, ndigu Emaus vemiav-te gi-apat
(Mak 16:12-13)
13 Yaq nqáe! Ta khøuwa kopo-te ndøgo, Yesu-gi paev ezoqa menas nøme, Emaus vemiav-té ginø-apát. Yaq Zelusalem taon-a, yaq Emaus vemiav, taqa atap ande āv ileven kilomitá ndægó. 14 Nakhoa-te gi꞉-apat, manqat ndǿgo tini-manqatát, matev ate ndægo, ande āv khanēfakhan. 15 Ndigu ate av-té, nakhoa gi꞉geveat, manqat vø̄manqatat-a, matavap vø̄-aumat, yaq Yesu ndowáv, namba sasa me꞉zav. 16 Geté ndigu matavapøteáv, ndego. 17 Yaq Yesu gèzøbeváp, “Zo gekha manqat zøté-manqatet, nqanek nakhoa nqazo-geveet?”
Yaq ndigu sègewán. Avus-mba zøvøovøém. 18 Yaq ezoqa kopo, iz nqambogo Kleopas, āv gembøe-eín nqǽgo, “Ezoqa ewaqape mokho-te, Zelusalem taon-te gipindam, qo mbá atoqogó, emanqat yogeav ndoqogo, matev ndøgo qafakhan, ndakin khøuwa-te.”
19 Yaq Yesu gezøbevap, “Gekha matēv ndǿfakhan?”
Yaq gindu-qavøinam, “Yesu-qá manqat niti-manqatét, ndego Nazalet vemiav-ak. Ndego Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqam ndøgoám. Teqa manqat neka matev bazaføgakh kandambá. Ezoqam nekā-e, Mbumbukiam, ndego eqeieqei me꞉vewám. 20 Geté Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka nigi kawakawa-za nøme, Lom gaman ezoqam-qá zenda-té ginøveém. Yaq tìabiti-laém. Yaq ndigu tae mutui-té ginø-tøkewém. 21  24:21 Luk 19:11; Kel 1:6Geté ni āv qati-matavupám nqǽgo: Ezoqam ategó ndego, ni Izlael ezoqam tenqovotan. Geté matev viní qafakhan. Ndakin khøuwa mø̀ndømø-misika-éz, nqanek matev qafakhan. 22 Neka nøme nqánek: Nigi sakheis nøme, nqova nindáf. Nqægo qanaqanus, manqei-pakha-te gi-apat, 23 ndigu teqa kha qeiviáv. Yaq ndigu ginduqavaz, āv ginimbi-eín nqǽgo, ‘Ni umingiap niqeivím. Enzol ezoqam nizømét. Neka ndigu enzol ezoqam, āv ginimbi-eín nqǽgo, ndego mø̀ndø-khandí꞉v.’ 24  24:24 Zion 20:3-10Yaq nigi ezoqa nøme ndøzáv, manqei-pakha-te ndøgo. Yaq matev āv timiqeivím, av sakheis gi꞉manqatam. Geté ndigu ometeáv, ndego.”
25 Yaq Yesu ndigu ezoqa menas gezø-ein, “Ge zô, mokho ndapeâv? Zo zuā zøté-bevupit, manqat ate ndægo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gi꞉manqatam? 26  24:26 Luk 9:22Neka gê, zo mokho ndapeâv, av nqægo, Mesaya ndego, nqosøgeap betøkhæ-ndáp, yaq váev iz kandambaqape temøndap.” 27  24:27 Psa 22:1-21; Isa 53Yaq Yesu Mbumbukiam-qá Manqat zø-ovøyám, manqat ate ndægo, ekezan-qa yaq-te ndøpeawap. Mozes-té genøngáz, qamat, atema manqat ate ndægo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gimbøe-manqatam.
28 Yaq ndigu Emaus vemiav gi꞉khatoat, yaq Yesu bugug āv gene-kewagám nqǽgo: Segē-gegevēt. 29 Geté ndigu āv gimbøe-viømém nqǽgo, “Qo ní namba bizi꞉gú. Gèkhagustét. Avønín gépøís.” Yaq Yesu namba me꞉záv, tiqa khoev-te vømø̄qonav.
30 Yaq ti namba lou loge-te giqonavam, Yesu flawa ndøndapáz, Mbumbukiam ike manqat vømbō-ein, sasa ndømbegim, vø̄zø-etoam. 31 Yaq ndigu bøi fea mba ndøkewág. Yesu khæ gèmatøvemém. Geté nqova mbaín, ndego tiqa bøi-te, sègezømbo-navøém. 32 Yaq ndigu ekeza mokho-mba gi-einim, “Unimanqatín. Niqa mokho-te, andé gøinam me me꞉wageapám, Yesu nakhoa-te manqat gini-manqatam, neka Mbumbukiam-qa Manqat-qa mokho vø̄enømand.”
33 Yaq ndigu paev ezoqa menas, até gindigonem, Zelusalem taon-té ginøveséz, Yesu-gi u-anim ileven neka paev ezoqa nøme vø̄zømet, giwambupam. 34  24:34 1 Ko 15:4-5Yaq ndigu, ndigu ezoqa menas āv gizømbe-eín nqǽgo, “Unimanqatín. Yesu mø̀ndø-khandí꞉v, løvøte-te. Saemon-té gemøfakhán.” 35 Yaq ate ndigu paev ezoqa menás-a, emanqat vøzømbē-votot, matev ande āv khazømbē-fakhan, ndøgo nakhoa-te, neka yaq ndigu Yesu ande āv kinī-matøvemem, flawa gembegim, gezø-etoam.
Yesu ekeza paev ezoqam gezøfakhan
(Met 28:16-20; Mak 16:14-18; Zion 20:19-23; Kel 1:6-8)
36 Ndigu ezoqa menas, ate av-té manqat gi꞉manqatam, yaq nqova mbaín, Yesu sègefakhán, ti mokho-te, gezø-ein, “Sambí, zo-te.”
37  24:37 Met 14:26Geté ndigu nqova zøndáf neka møe kandambá. Āv gini-matavupám nqǽgo: Ngenek nqovā. 38 Geté Yesu gezø-ein, “Gekha zapâ, zo nqova qazøndaf? Neka gekha zapâ, zo ndozoto-nakeapet? 39 Zenda tokhotapak neka geagim nonqo zonømbé-qeivīm. Ezoqa nó. Kha zonǿ-khanøzømém. Yaq zo ndø̀zøte-zøtéz, av nqægo, no uni ezoqam-anim-ín. Nqova ndigu, bazag neka kha mbaín, av zo no ndakin nqazøte-nømende.”
40 Yesu nqanek manqat gumu-ein, yaq ndego teqa zenda tokhotapak neka geagim nonqo me꞉zømás. 41 Ndigu khanakhanakh kandambá neka óu gimbo-matavupat. Geté ndigu zua me꞉nakát. Yaq Yesu gezø-ein, “Zo lou loge nonqo tøzǿgo, tælog?” 42 Yaq ndigu até gindigonem, zonga-kha vesu vømbó-etøomem. 43 Yaq Yesu gèndáp, tiqa bøi-te ndøgo, vø̄log.
44  24:44 Luk 9:22Yaq Yesu gezø-ein, “No zo namba qazi꞉goam, mø̀ezø-manqatám, av nqægo: Matev ate ndægo, noqa yaq-te, Mozes-qa guguna manqat-te neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam-qa peawap-te neka Sams mokho-te ndøpeawap, sà befakhanám.”
45 Yaq Yesu gè꞉zømesím, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat mokho bembøē-ndapem, 46 gezø-ein, “Manqat āv qane-peawáp nqǽgo: Mesaya nqosøgeap kandambaqape bendáp, vǿnanīm. Geté khøuwa timømbo-misika-ez ndøgo, ndego nqawa ndø̀khandí꞉v, løvøte-te. 47 Yaq teqa iz-te, bawabawan ate ndægo, manqat āv tiabiti-zømesím. Ndigu Mbumbukiam-té giabenø-qambúz neka yaq ndego tiqa manqa-zapazapa vøzǿ-evøzām. Zelusalem taon-té giabenø-ngazém, nqanek.
48  24:48 Zion 15:27; Kel 1:8Zo matev ate ndægo, zøkeza bøí qazøte-qeivám. Yaq zo ezoqa zømé-zømesím. 49  24:49 Zion 14:16; 15:26; Kel 1:4Nqáe! No zo Mbumbukiam-qá bazaføgakh nozøndó-khofotáv, av noge Tat, manqa mbusa ge꞉ve. Zo nqanek Zelusalem taon-te, até vøgó, atema nqanek bazaføgakh vozóndapēm, ndøgo yan-te tøndovis.”
Yesu yan-te geqavig
(Mak 16:19-20; Kel 1:9-11)
50 Yaq khøuwa nøme, Yesu ekeza paev ezoqam, Zelusalem taon bavokhó genø-itúb, Betani vemiav avønin-te vømø̄fakhaz. Yaq ndego zenda ndø-eqá, vøzø̄-guligulim. 51 Yaq ate av-té gezømbe-guligulimat, ndego sògo-zivatát. Mbumbukiam yan-té genø-eqeitát. 52 Yaq ndigu katuk ndømøkuí, vømbō-vizumem, Zelusalem taon-te sasa ndøqavaz. Ndigu khanakhanakh kandambá. 53 Yaq ndigu khøuwa ate qæpavpavemam, Mbumbukiam-qá khoev-té gigoám, Mbumbukiam-qa iz vø̄-eqatam.

24:6 24:6 Luk 9:22

24:21 24:21 Luk 19:11; Kel 1:6

24:24 24:24 Zion 20:3-10

24:26 24:26 Luk 9:22

24:27 24:27 Psa 22:1-21; Isa 53

24:34 24:34 1 Ko 15:4-5

24:37 24:37 Met 14:26

24:44 24:44 Luk 9:22

24:48 24:48 Zion 15:27; Kel 1:8

24:49 24:49 Zion 14:16; 15:26; Kel 1:4