14
Mbumbukiam-te, nakhoa Yesú
Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo mbøni bezø̀va᷄. Geté zo Mbumbukiam zó-unimanqatiním. Neka até no-á, vø̄-unimanqatinim. Noge Tat-qa khoev-te, kougiap kopoáv. Amba mbain tøgonɨn, no av nqægo ambá nøzømbé-einák. Yaq no tøtemá ndǿgo, zo khoev nomøzǿ-khakheinám. 14:3 Zion 12:26No tænav ndøgo, khoev vømøzǿ-khakheinām, yaq nango ndø̀tøndo-veséz, zo vǿekhatōb, nøkezan-te. Yaq até zó-a, tø̀negó, ma no tøtegoat. Zo nakhoa mø̀zøte-zøtéz, ndøgo ndølowe, ma no tøtema.”
Yaq Tomas gembobevap, “Evézøza, ni nøtenateáv, ma qo toqotema. Gê, ni nakhoa áv khatínøtēn?”
14:6 Zion 11:25; Lom 5:1-2Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Nakhoa, nó. Neka unimanqatin, nó. Neka khandi, nó. Ezoqa no mokho-te mbá, gindúzáv, atema Tat-te. Nakhoa nøme mbaín. 14:7 Zion 8:19Zo no qazøte-zøtez, yaq zo até nogé Tát-a, ndø̀zøte-zøtéz. Até ndakín-a, zo mø̀zøte-zøtéz ndego. Neka zo ndego mòzo-ometám.”
Yaq Filip gembo-ein, “Evézøza. Ni ambá Qave qoti-nømandɨ́n. Ság, nqanek.”
14:9 Zion 12:45; Kol 1:15; Iblu 1:3Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Fílip. No nupøkhán mbá, zo namba nqaziyage. Yaq gê, qo no qateqateâv? Gekha ezoqām ndego, no genømend, ndego Tat ndø-omét. Gekha zapâ, qo no ndoqonø-manqate, av nqægo, ‘Ni ambā Qave qoti-nømandɨ̄n?’ 10  14:10 Zion 12:49Gê, qo unimanqatinteâv, av nqægo, no Tat-qā mokho-tē qatu꞉gū neka ndego Tat, no mokho-tē gunu꞉gū? Manqat ndøgo, no nqazø-manqate, no ambá av nqǣgo, nøkeza matavap-tē qatø-manqatē. Geté Tat mu꞉sasaeát, ndego noqa mokho-te ngu꞉gu. 11  14:11 Zion 10:38Zo no vø̀-unimanqatiním, no zo av nqazømbe-manqate nqægo, no Tat mokho-tē qatu꞉gū, neka ndego Tat, no mokho-tē gunu꞉gū. Geté zo nqanek manqat unimanqatinteav tøgoat, zo tøzøté-unimanqatiním ndǿgo, no matev nqæmatanam. 12  14:12 Mak 16:19-20No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, no nde-unimanqatinat, ndego matev āv gené-matønumát, av no nqate-matanam. Unimanqatín. Matev ndøgo, tematønumat, ndø̀mø-løvuám, av matev no nqate-matanam. Zapa ndǿgo, no Tat-té qatømá. 13  14:13 Met 7:7; Zion 15:16Yaq gekha matēv ndøgo, zo noqa iz-te tozo-viømemat, no ndæ̀matønumát. Yaq ndǿgo, Yo mokho-te, Tat-qa iz tàbete-eqawát. 14 Unimanqatín. Gekha matēv ndøgo, zo noqa iz-te tozotøndo-viømemat, no ndæ̀matønumát.”
Yesu manqa mbusa geve, Nqova Mbomambaqape tendo-khofotav
15  14:15 Zion 15:10; 1 Zion 5:3Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo kuku tøzøgoat no-te, yaq zo noqa manqa løvuat manqat ndòzombo-pavát. 16  14:16 Zion 14:26; 15:26; 16:7No Tat ndæ̀mboviám. Yaq ndego zo tøke ezoqam nøme zǿ-etoám. Yaq ngenek zo namba mé꞉yagát, miavmiav. 17  14:17 Zion 16:13Ngenek tøke ezoqam, Nqova Mbomambaqapé. Ndego unimanqatin manqat mba ndømanqaté. Manqei-qape ezoqam, kopømba mbaín, tindafem. Zapa ndǿgo, ndigu ndego ometupáv neka ndego zøtezateáv. Geté zo ndego mø̀zøte-zøtéz. Zapa ndǿgo, ndego zo namba me꞉gó neka zo mokho-te até gú꞉goát.
18 No tænav, no ambá av nqǣgo, zo andē loundik me nøtézuvāz. Geté no nango ndø̀tøndoqaván, zo-te. 19 Khapé gé꞉-auwamák. Yaq manqei-qape ezoqam no nango génømendamák. Geté zo no ndòzo-nømendát. Zapa ndǿgo, no tæyagat, yaq até zó-a, zo ndòzoyagát. 20  14:20 Zion 17:21-23Ta khøuwa-te ndøgo, zo tøzøté-zøtéz ndǿgo, no Tat-qā mokho-tē qatu꞉gū neka zo no mokho-tē qazotu꞉gū neka no zo mokho-tē qatu꞉gū.
21 Gekha ezoqām ndego, noqa guguna manqat te-ewagat neka vømbópavāt, ezoqam ndégo, kuku ndømbogo no-te. Neka gekha ezoqām ndego, no-te kuku ndømbogo, noge Tat kukú te-te. Neka até nó-a, kukú te-te. Neka no ndego, nøkezan-qa yaq-te, nombó-vøndøyám.”
22 Yaq Zudas gembo-ein, (ngenek Zudas teoká ndego, Zudas Iskaliot), “Evézøza, gekha zapâ, qo ni qakezan-qa yaq-te toqoni-vøndøyam, getē manqei-qape ezoqam qozø̄-vøndøyamāk?”
23 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Gekha ezoqām ndego, no-te kuku tømbogoat, ndego noqa manqat o-mba mbøéndapát. Yaq noge Tat kuku mbógoát te-te. Yaq ni nitøndú-niáv, te namba vøtíqōm. 24  14:24 Zion 7:16Geté gekha ezoqām ndego, kuku mbain tøgoat no-te, ndego noqa nømendim manqat, o-mba gó꞉ndapeák. Nqanek manqat zo nqazoyoge, ndøgo ambá av nqǣgo, nøkeza manqāt, geté ndøgo Tat-qá manqát, ndego no gendo-khofotan.
25 No nqanek manqat, tæzømbe-eín ndǿgo, ate av-té, no zo namba nqate꞉go. 26 Ndego tøke ezoqam, Nqova Mbomambaqape, ndego Tat noqa iz-te tendo-khofotav zo-te, ndego zo matev ate ndægo gé꞉zømesimát neka matavap vøzǿ-mboqoayāt, manqat ate ndægo, no qazø-manqatam.
27 No mbøni bøiv matev nøzǿ-iváv zo-te. Noqá mbøni bøiv matév. Mbøni bøiv matev ndøgo, tæzø-etoam, viní. Āv taoká, av manqei-qape ezoqam ndizømbe-etoam. 28  14:28 Zion 20:17Zo manqat mòzonø-yogém, no qazø-ein, av nqægo, ‘No nø̀má. Geté no nango ndø̀tøndo-veséz zo-te.’ Zo amba kuku tøzøgonɨn, no-te, yaq zo ambá khanakhanákh, no Tat-te nqæma. Zapa ndǿgo, ndego no mø̀ndø-løvumbám.
29  14:29 Zion 13:19Matev okhokho-té qanǿfakhán. Geté no ndakin é-bazømbe-eín. Yaq matev tøfakhan ndøgo, zo tø̀ne-unimanqatiním. 30 No zo namba, manqat kandakanda nøme nómanqateák. Zapa ndǿgo, nqanek manqei-qape-ge megeat ezoqam, Saitan, ngégeav. Ndego kopømba mbaín, no tetømbuno. 31 Geté manqei-qape ezoqam, tìabiti-zøtéz, av nqægo, no kukú Tat-te. Yaq nakémbá, no matev ate nqægo, āv tøtégót, av ndego no manqa genømbe-løvua.
Mā. Bìziniáv. Nqane manqei bìzi-ivøvém.”

14:3 14:3 Zion 12:26

14:6 14:6 Zion 11:25; Lom 5:1-2

14:7 14:7 Zion 8:19

14:9 14:9 Zion 12:45; Kol 1:15; Iblu 1:3

14:10 14:10 Zion 12:49

14:11 14:11 Zion 10:38

14:12 14:12 Mak 16:19-20

14:13 14:13 Met 7:7; Zion 15:16

14:15 14:15 Zion 15:10; 1 Zion 5:3

14:16 14:16 Zion 14:26; 15:26; 16:7

14:17 14:17 Zion 16:13

14:20 14:20 Zion 17:21-23

14:24 14:24 Zion 7:16

14:28 14:28 Zion 20:17

14:29 14:29 Zion 13:19