16
Yesu løvøte-te gendo-khandi꞉v
(Met 28:1-8; Luk 24:1-12; Zion 20:1-10)
Sabat khøuwa qame-navøem, yaq Meli, ndugu Magdala vemiav-ak, neka Meli, Zems-gu evo neka Salome, Yesu-qa kha-te gɨam nonqo, mulømula sisip mbomambaqape mø-wiím. Yaq Sande qanaqanus, lovølova-us, khøuwa ge꞉fakhatavun, ndigu sakheis manqei pakha-té ginøzáv. Ndigu yaqyaq-a gibond, “Gekha ezoqām níqambesām, ndigu nandi-qapi, manqei-pakha mboqog ndætoke?” Geté manqei-pakha-te gifakhaz, tiqeivím ndǿgo, mboqog gèmboqoatám. Nandi-qapi é-møndø-qambiním. Nginik nandi, kandamba tintív. Yaq nandi nqa-te gi-oz, ezoqa ndakinak ndø-ometám. Nakeamo zenda-té geqotám. Ndabua papaqa ndø-uzám. Yaq ndigu møe kandambá gigonem.
Geté yaq ndego ezoqam gezø-ein, “Zo møe ndøgòne᷄m. No mø̀tenøtén. Zo Yesu-qa zovawét, ndego Nazalet-ak, ndego tae mutui-te gitøkewem. Ndego nqanek mbaín. Mbumbukiam mø̀ndø-khandí꞉v, løvøte-te. Nqáe! Manqei nqánek, gi꞉veem. 16:7 Met 26:32; Mak 14:28Ndakin mòzozáv, Pita neka Yesu-gi paev ezoqa nøme, manqat vømøzø̄-ein. Āv qazozømbé-eín nqǽgo, ‘Gelili plovins-té genømá. Ndego é-ndo꞉má ndøgo, zoqa megemege-te. Yaq ndǿgo, tozomǿ-ometám, av bugukhokhof gezømbe-ein ndægo.’ ”
Yaq ndigu sakheis møe kandambá gigonem. Kha sègezømbu-wageapát. Yaq nandi nqa-te gindu-fakhaz, ndigu møe ndøbøín. Yaq ndigu ezoqa nøme-te einiáv, matev ndøgo giqeivim. Zapa ndǿgo, ndigu møe ndøgoném.
Yesu Meli Magdala vemiav-ak gembo-fakhan
(Met 28:9-10; Zion 20:11-18)
* 16:9 Ibugukhokhof Baebol Glik manqat-te gipeaomem, Baebol kopokopo nøme-te, nqanek vaev manqat ves 9 atema 20 mbaín.Yesu Sande qanaqanus lovølova-us, løvøte-te gende-khandi꞉v, ndego bugukhokhof Meli Magdala vemiav-ak mbofakhán. Ngunuk sævam ndúgu, ibugukhokhof nqova soqøsoqa seven gimbøigoam, Yesu gumbo-ngeasam. 10 Meli Yesu gu-omet, yaq tegi paev ezoqam-té gunøwáv. Ndigu mutøkhop ndøwaniapát neka vø̄-eivumat. Yaq Meli manqat vømøzø̄-ein. 11 Geté manqat gimboyogem, av nqægo, “Yesu mø̀ndø-khandī꞉v. No mø̀e-omēt,” ndigu tuqa manqat gèqavotøvém.
Yesu ekeza paev ezoqa menas gezøfakhan
(Luk 24:13-35)
12 Taqa zita-te, Yesu-gi paev ezoqa menas, Zelusalem taon gi꞉-ivavtat, Yesu sègezø-fakhán, nakhoa-te ndøgo. Geté ndego bugug viní. 13 Yaq nginik ezoqa menas, nqawá ginøveséz, tegi paev ezoqa nøme vømøzø̄-ein. Geté ndigu unimanqatinteáv, tiqa manqat.
Yesu ekeza paev ezoqa ileven gezøfakhan
(Met 28:16-20; Luk 24:36-49; Zion 20:19-23; Kel 1:6-8)
14  16:14 1 Ko 15:5Yaq vaev Yesu ekeza paev ezoqa ileven-té genøfakhán, ate av-té lou gi꞉logat. Yaq ndego gèzøponqóm. Zapa ndǿgo, ndigu tiqa manqat unimanqatinteáv, ndigu Yesu gi-ometam, løvøte-te gendo-khandi꞉v. Mbøni gèzø-tokeapám.
15  16:15 Kel 1:8Yaq Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “Manqei-qape ate nqægo, sozó-okhoát, ezoqa ewaqape, Manqat Mbomambaqape vømē-zømesim. 16  16:16 Kel 2:38Gekha ezoqām ndego, te-unimanqatin neka ibøkha iz vǿndāp, ndego ndø̀mø-khandí꞉v. Geté gekha ezoqām ndego, unimanqatinteav tegoat, ndego yaq-fia nqosøgeap ndø̀qeív. 17  16:17 Kel 2:4; 8:7Ezoqam ndigu ti-unimanqatintat, umingiap matev av nqǽgo giní-matønumát. Ndigu noqa iz-te, nqova soqøsoqa segé-ngeasumát, ezoqam-qa mokho-te tu꞉goat, neka manqat ndakinak vinivinimba vǿe-manqatāt. 18  16:18 Luk 10:19; Kel 28:3-6Waza ti-upøgimat, o ibøkha mulømula-us ti-izumat, ndøgo ezoqa løvøte ndøzø-etoam, ndøgo géngiæzoák. Neka ndigu enqoni-us ezoqam-te, zenda tizømbø-aumat, yaq ndigu segé-khakhæzát.”
Yesu yan-te geqavig
(Luk 24:50-53; Kel 1:9-11)
19  16:19 Kel 1:9-11; 2:33-34Evezøza Yesu, ti-te manqa manqate qamømbøe-navøem, yaq Mbumbukiam yan-té genøndáf, yaq ndego Mbumbukiam-qa nakeamo zenda-te vømø̄qom.
20  16:20 Kel 14:3; Iblu 2:3-4Yaq tegi paev ezoqam sège-panqaním, neka Mbumbukiam-qa Manqat, manqei-manqei ate qægoam vømē-zømesim. Yaq Evezøza mø̀ndøzø-tøkeát, neka tiqa manqat, umingiap matev vinivinimba vøzømbē-unimanqatintat.

16:7 16:7 Met 26:32; Mak 14:28

*16:9 16:9 Ibugukhokhof Baebol Glik manqat-te gipeaomem, Baebol kopokopo nøme-te, nqanek vaev manqat ves 9 atema 20 mbaín.

16:14 16:14 1 Ko 15:5

16:15 16:15 Kel 1:8

16:16 16:16 Kel 2:38

16:17 16:17 Kel 2:4; 8:7

16:18 16:18 Luk 10:19; Kel 28:3-6

16:19 16:19 Kel 1:9-11; 2:33-34

16:20 16:20 Kel 14:3; Iblu 2:3-4