8
Ndigu Stiven gilaem, Sol mø̀ndø-unimanqatín.
Sol Klisten ezoqam gengiæzotat
Ta khøuwa-te ndøgo, ndigu Stiven gilaem, Klisten bawan ezoqam ngiæzoat matev ndøngáz, Zelusalem taon-te ndøgo. Yaq ndigu Klisten ezoqam ate gi꞉goam, Zudia neka Samalia manqei-té ginø-panqaním. Keliso-gí u-anim mba ndøsokhoám, Zelusalem taon-te ndøgo.
Yaq ezoqa nøme, ndigu Mbumbukiam gimbo-vizupam, Stiven gè-otøvém. Ndigu enu kandambá te-te.
8:3 Kel 9:1, 13; 22:4; 26:9-11Geté ndego Sol, Klisten bawan ezoqam ngiæzoat matev ndøngáz, ta khøuwa-te ndøgo. Yaq ndego tenø-okhoám ndǿgo, khoev ate qæpuatat, ndigu vø̄gavemɨn, ndigu Yesu gi-unimanqatintam, angana nekā sakheis, yaq ndimbula-te sasa ndønqeisamɨn.
Filip Samalia manqei-te, ezoqa Mbumbukiam-qa manqat gemezømas
Geté ndigu Klisten ezoqam, manqei vinivinimba-te gipanqanim, Mbumbukiam-qa Manqat sège-vøndazát, ma gi꞉-okhoam ndøgo.
Até Filíp-a, matev até kopó gego. Ndego Samalia manqei mokho-te, taon nøme-te gemøfakhan, yaq ndigu ezoqam, Keliso-qá yaq-té gene-zømesimát. Yaq ezoqa ewaqape, Filip-qa manqat giyogem neka umingiap matev vø̄qeivim, gematønumam, ndigu yoge eqeieqei ndøgoném te-te. Ezoqa kopoáv, ndigu nqova soqøsoqa gizømbu-goam, ndigu sègezø-fakház. Zøgeæz-ús. Neka kagi ezoqam neka okho soqøsoqa ezoqam kopoáv, sège-khakhǽz. Yaq ta taon mokho-te ndøgo, ezoqa khanakhanakh kandambá gindapem.
Saemon, ndego manqa-sisi ezoqam, teqa emanqat
Ta taon-te ndøgo, ezoqa nøme mø̀ndøgoám. Teqa iz Saemón. Ndego manqa-sisi matev ndømatønumám. Yaq ndigu Samalia ezoqam, nqova zøndaføgimám. Neka ndego ekeza kha, ezoqa kandambaqape me꞉vewám. 10 Yaq ezoqa ewaqape, iz-akhayapak nekā khokho ezoqam, te-mbá tiwaumám ndégo. Yaq āv gini-einimín nqǽgo, “Ngenek Mbumbukiam-qá bazaføgakh ndøndáp, ta bazaføgakh ndøgo, bazaføgakh kandambaqape ndimbo-akhayam.” 11 Yaq ndigu yoge eqeieqei mbogoám. Zapa ndǿgo, teqa manqa-sisi matev mokho-te, ndego nqova zøndaføgimám. Viav kopoáv.
12 Geté Filip, ndigu ezoqam, Manqat Mbomambaqape, Mbumbukiam-qa Megeat Matev neka Yesu Keliso-qa bazaføgakh-qa yaq-te ge꞉zømas, yaq ndigu gè-unimanqatiním, angana nekā sakheis, neka ibøkha iz vø̄ndapem.
13 Até Saemón-a, vø̄-unimanqatin neka ibøkha iz vø̄ndap. Yaq ndego Filip-te, gèmø-tøkenøvém. Ndego nqova ndafe kandambá, umingiap matev vinivinimba geqeivam, Filip gematønumam.
14 Yaq Keliso-gi u-anim, Zelusalem taon-te giyagam, giyogem av nqægo, Samalia ezoqam Mbumbukiam-qa Manqat mø̀ndø-ndapēm, yaq ndigu Pita neka Zion tìkhofotáz, ti-te. 15 Yaq ndigu ezoqa menas gimøfakhaz ndøgo, ndigu Samalia ezoqam-qa yaq-te, āv gini-guligulimém nqǽgo, Nqova Mbomambaqape ndø̄ndafēm. 16 Zapa ndǿgo, ndigu Nqova Mbomambaqape ndafeáv. Geté Evezøza Yesu-qa iz-te, ibøkha iz mba ndøndapém. 17  8:17 Kel 19:6Yaq ndigu Keliso-gi u-anim menas, zenda zømbø-awám, yaq ndigu Nqova Mbomambaqape vø̄ndafem.
18 Yaq Saemon geqeiv, ndigu ezoqa nøme, Nqova Mbomambaqape gindafem, ndigu Keliso-gi u-anim zenda gizømbø-awam, yaq ndego moni ndondapáz. 19 Yaq ndego Pita neka Zion, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Até nó-a. Bazaføgakh nandav, zonǿ-etøomém. No ezoqa nøme zenda, tàbazømbe-awám, yaq ndigu Nqova Mbomambaqape betēndafem.”
20 Geté Pita gembo-qavøiu, “Qo nandiv moni namba, gøinam-té qonǿqáv! Manqa-zapá nandav, qo qoqo-matavupam av nqægo, Mbumbukiam-qa etoam matev, monī qoqotēwī. 21 Qo kopømba mbaín, nqanek sasae mokho-te toqotugoat. Zapa ndǿgo, qoqa mbøni, eqeieqeí mbá, Mbumbukiam-qa bøi-te. 22 Vø̀qambúq. Qoqa manqa-zapazapa nandav, zitá qanewuá. Yaq Evezøza qombóviám. Éisa, yaq ndego ta manqa-zapa nandav pømbøé-navøēm, penømakhaya, qo teqa bazaføgakh amba moni toqote-wiin. 23 No āv qate-qamekhé nqǽgo: Qoqa matavap khàpumu-soqá. Neka manqa-zapazapa matev, qo mø̀ndø-løvønáq.”
24 Yaq Saemon gendo-ein, “Zo ezoqa menas, Evezøza āv qazømbøé-viømém nqǽgo: Matev nandav, av zo nqazonømbe-manqate, befàkha᷄n no-te.”
25 Pita neka Zion, ta taon-te ndøgo, ezoqa Evezøza-qa manqat gi꞉zømesimat, qazømbe-navøem, yaq Zelusalem taon-té ginøqaváz. Yaq nakhoa livin-te ndøugu gu꞉-apat, ndigu Samalia manqei-te, vemiav kopoáv, ezoqa Manqat Mbomambaqape me꞉zømesimát.
Filip Itiopia ezoqam, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉-omat
26 Khøuwa nøme, Evezøza-ge enzol ezoqam, Filip āv gembøe-eín nqǽgo, “Mòqo-itán, yaq ta nakhoa-te ndǿgo toqonǿqáv, ma Zelusalem taon-te qandewav, atema Gaza taon-te ndø-ovøev.” (Ta nakhoa-te ndøgo, ezoqa agé okhomáv.) 27 Yaq Filip até gendego, gè-itán, vø̄wav. Yaq nqáe! Nakhoa livin-te ndøugu, ndego ezoqa mbøeqatáz. Ngenek Itiopia manqei-ák. Gaman iz akhae ezoqám. Kawa sævam, tuqa iz Kandasi, tugé sasae ezoqám. Tuqa gigiap ate qægoam neka moni ate gi꞉goam, ndégo tembo-kewagám. Ndego Zelusalem taon-té gegoám. Mbumbukiam-qá iz ndø-eqatám. 28 Yaq ndakin ekeza manqei-té genø-qavanát. Manqei khagua wil-us-té gono-qotavún, hos gulivavun. Yaq ndego, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya-qá mbuk ndøgeve꞉mavún.
29 Yaq Nqova Mbomambaqape, Filip āv gembøe-eín nqǽgo, “Toqonǿqáv ndǿgo, hos manqei khagua wil-us ndulivav. Yaq avønín soqombómá.” 30 Yaq Filip tenøvuáo ndǿgo. Yaq ndego ngenek ezoqam āv gembøe-ewág nqǽgo: Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya-qá mbuk ndøgeve꞉mét. Yaq Filip gembobevap, “Mokho moqombó-ndap, nandav nandoqo-geve꞉met?”
31 Yaq ndego gembo-qavøiu, “Gê, mokho áv khambøéndāp, ezoqam ovøyam nonqo mbain tøgoat?” Yaq ndego até gendego, Filip vø̄khato, ova vō꞉qavig, te namba vømø̄qonav. 32  8:32-33 Isa 53:7-8Mbumbukiam-qa Manqat ndøgo, gegeve꞉mavun, nqánek,
“Ndego andé sip me me꞉-ituím, ndugu laelae-qa ndimbogo.
Neka ate av-té, sip nakhasam nduigu, su gimbo-qogemɨn, manqat mbain tugoat,
até ndegó-a, manqat mbaín.
33 Ndego ngenøgim kandambá gendap.
Yaq manqa ovøyam ndøgo, gimbo-etøomem, eqeieqeí mbá.
Ezoqa tegi zi-qa yaq-te gémanqateák.
Zapa ndǿgo, teqa yage, nqanek manqei-qape-te, livin-mbá gembøe-kepøzém.”
34 Yaq ndego gaman ezoqam, Filip gembo-ein, “Qoténømānd. Ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, gekha ezoqā mé꞉manqate? Ekezân, ó, ezoqâ vinì?”
35 Yaq Filip manqat ndǿgo sogomanáz, Manqat Mbomambaqape, Yesu-qa yaq-te, vø̄e-omat.
36  8:36 Kel 10:47Yaq ndigu ate av-té nakhoa-te gi꞉teitat, ibøkha ndøqeivím. Yaq ndego gaman ezoqam gendo-ein, “Nqáe! Ibøkha nqánek. No ambá ibøkha iz nondapɨ́n.”* 8:36 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 37 Yaq Filip gembo-ein, “Qanimáv. Uni toqote-unimanqatin, yaq kopømbaqapé.” Yaq ndego gendo-qavøiu, “No mø̀e-unimanqatín, av nqægo, Yesu Keliso, ndego Mbumbukiam-gé Yó.”
38 Yaq ndego gaman ezoqam, nøzøgim ezoqam bøyat manqat mbo-eín, vø̄bøen. Yaq Filip, ndego gaman ezoqam namba, tinø-ová ndǿgo, ibøkha iz vømbō-etoam.
39 Yaq ibøkha-te nango gindu-fakhaz, yaq nqova mbaín, Evezøza-ge Nqova Mbomambaqape, Filip sègekható. Yaq ndego gaman ezoqam, Filip nango ometeáv. Yaq sège-qavanát. Khanakhanakh-ús.
40  8:40 Kel 21:8Yaq Filip Azotus taon-té gemøfakhán. Yaq gemat, atema Sæzalia taon-te vømø̄fakhan, ta vemiav ate qægoam, nakhoa-te qo꞉goat, ndego ezoqa Manqat Mbomambaqape me꞉zømesimát.

8:3 8:3 Kel 9:1, 13; 22:4; 26:9-11

8:17 8:17 Kel 19:6

8:32 8:32-33 Isa 53:7-8

8:36 8:36 Kel 10:47

*8:36 8:36 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 37 Yaq Filip gembo-ein, “Qanimáv. Uni toqote-unimanqatin, yaq kopømbaqapé.” Yaq ndego gendo-qavøiu, “No mø̀e-unimanqatín, av nqægo, Yesu Keliso, ndego Mbumbukiam-gé Yó.”

8:40 8:40 Kel 21:8