21
Pol Zelusalem taon-te gewav
Ni ouo manqat qeizømbu-akha, vø̄iketamb, yaq ni ndaføyamba niteitát, atema Kos manqei bawa-te. Yaq khøuwa nøme qandopave, ni Lodes manqei bawa-té qeimø-fakhán. Yaq até niteitát, atema Patala taon-te. Yaq ni palai khagua nøme qeiqeivim, qabøetam, ndøgo Finisia manqei-te qantøve-qa qagoam, yaq ni teitø-ketámb ndǿgo, vø̄i-teit. Yaq ni Saiples manqei bawa qeiqeivim, sèimø-gigizím. Sa nakeamó qeitøteít, atema Silia manqei-te vøimø̄-fakhan. Yaq ni Taya taon-té qeimø-tokhotøvém, gigiap ndøgo, khagua-te qøugeyam, vø̄-ivøvem.
21:4 Kel 20:23Yaq Taya taon-te ndøgo, Klisten ezoqam qeizøvao, vø̄izømet, yaq ni namba niti-sokhoám ndigu. Pula kopó. Ndigu Nqova Mbomambaqape mokho-te, Pol āv gimbøe-viømém nqǽgo: Ndego Zelusalem taon-te bèwa᷄v. Geté ta pula kopo ndøgo, qame-navøem, ni tø̀ti-ivøvém, vø̄i-niav. Yaq Klisten ezoqa ewaqape, até sakheis neka nakheis, gìnifikát, atema taon bavokho vøimø̄-fakhan. Yaq ndøgeg-te ndøgo, ni katuk nimøkuí, vø̄i-guligulimem. Yaq ni yaqyaq-a, ouo manqat qeitumu-einim, ni palai khagua-té qeitø-ketámb, yaq ndigu khoev-te vø̄qavaz.
Ni Taya taon qei-ivøvem, yaq Tolemais taon-té qeitøteít. Yaq ni Klisten nøfuap-te, okha nimøniáv, neka namba vømī-qovez. Khøuwa kopó. 21:8 Kel 6:5-6; 8:5, 40Yaq khøuwa nøme qandopave, ni nìzuváz. Yaq até nigoát, atema Sæzalia taon-te vøimø̄-fakhan. Yaq ndøgo, ni Filip-qá khoev-té qeimøqóm. Ngenek Filip, ezoqa Manqat Mbomambaqape me꞉zømesimám, ndigu Yesu-te betøndēqambuz. Ibugukhokhof, Zelusalem taon-te ndøgo, tøke ezoqam seven givevesam, ezoqa nøme ngének. Ngenek nakhei sakheis foá gimbogoam. Ngængǽm. Angana upøgipøteáv. Ndigu Mbumbukiam-qá Manqat ndøvevezumám, av ndego gezømbe-ovøemam.
10  21:10 Kel 11:28Ni Sæzalia taon-te, khøuwa andé møi-mbá qeisokhoam. Yaq Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqam ndowáv. Teqa iz Agabús. Zudia plovins-té gendo-ová. 11  21:11 Kel 20:23; 21:33Ndego ni-te gendowav, yaq Pol-gi ndabua segim nonqo ndøndapáz, ekeza zenda tokhotapak neka geagim nonqo vø̄løvønam. Yaq sasa ndø-ein, “Nqova Mbomambaqape, āv gene-manqaté nqǽgo: Ngenek ezoqam, ndabua segim nonqo ngimbogo, Zu megetapak Zelusalem taon-te, āv tiní-løvønøvemém. Yaq ndigu bawan vini-ak-qá zenda-té ginǿveém.”
12 Ni nqanek manqat qeiyogem, yaq ni ndigu Klisten ezoqa nøme namba, ta taon-te ndøgo giyagam, Pol āv qeimbøe-viømém nqǽgo: Ndego Zelusalem taon-te bèqa᷄.
13  21:13 Kel 20:24Geté ndego gendo-ein, “Zo gekha zó-eivumit neka noqa mbøni ndōzō-ngīītīt? No mø̀ekhakheinám. Ta-mbá taoká ndøgo, no timø-løvønømbemem, Zelusalem taon-te ndøgo. Geté até ndøgó-a, noge Evezøza Yesu zapaya tæmønanim.”
14 Yaq ni kopømba mbain qagoam, teqa matavap teimbo-enendem, yaq ni ndego sekemba pouweáv. Yaq āv qati-einím nqǽgo, “Evezøza-qá poev mba begó.”
15 Nginik khøuwa-qa zita-te, Sæzalia taon-te ndøgo, ni gigiap nikhakheinám, Zelusalem taon-te sasa niqavig. 16 Yesu-gi paev ezoqa nøme, Sæzalia taon-ak, ndigu ni namba qati-apat, Neison-qá khoev-té ginø-itúmb, vøimø̄qonav. Ngenek ezoqam, Saiples manqei-ák. Yesu ande gimbøe-paevem, ezoqa nøme ngének.
Pol Zelusalem taon-te, Klisten megetapak namba gi꞉qonav
17 Ni Zelusalem taon-te qeimø-fakhan, Klisten nøfuap, ni gèkhatómb. Khanakhanakh-ús. 18 Yaq khøuwa nøme qandopave, Pol neka ni ezoqa nøme, Zems-té qeitøniáv. Até Klisten megetapák-a, ate ndi꞉gu, vø̄pindam. 19  21:19 Kel 15:12Yaq Pol ndigu zenda kaka guzumbu-itiam, ndego emanqat zømbe-votót, matev ate ndægo, Mbumbukiam bawan vini-ak-te, teqa sasae mokho-te gematønumam.
20  21:20 Kel 15:1, 5Ndigu teqa manqat giyogem, yaq Mbumbukiam-qá iz ndø-eqaném. Yaq Pol gimbo-einim, “Nǿfu. Nqáe! Qo mòqote-qatéq, ande gekha taosen Zu bawan-ak, Yesu Keliso gi-unimanqatinim. Nginik ezoqa ate ngi꞉gu, Mozes-qa guguna manqat, bazaføgakh-us zua mbopavét. 21 Geté ndigu manqat āv giniyogém nqǽgo: Qo Zu ezoqa ate ndi꞉gu, ndigu bawan vini-ak namba ndi꞉sokhoe, āv qoqote-zømesimatún nqǽgo: Ndigu Mozes-qa guguna manqat bè-ivøvém neka tigi nakhei angana ngusum sekembā bezø-qogàza᷄t, neka ndigu niqa matev vinivinimba sekembā bembòpa᷄ev. 22 Yaq ndakin áv khazígonēm, ndigu ti꞉zøtez av nqægo, nqanek manqat unimanqatīn mbā? Ndigu àbeyogém, qo qoqofakhaq. 23  21:23-24 Num 6:1-20; Kel 18:18Yaq nakémbá, taqa yaq-te, niqa matavap nqánek. Āv qoqoté-matanám. Angana foa ndîgú, ni namba. Ndigu manqa mbusa ndøveém, Mbumbukiam-te. 24 Nginik ezoqa, vø̀-upøzó. Yaq Mbumbukiam-qá khoev-té qonǿqáv, ti namba, matev vozomǿ-gonēm, av Mozes ge꞉peawam, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei toqome-fakhaq. Yaq ta matev-qa fia, qakeza moní qozømbéwí. Yaq taqa zita-te, ndigu kopømbaqapé, tigi izum nqawá genøzǿ-qogáz, vømǿ-kawa-mokho-mbā, av Mozes-qa manqat qæ-ein. Qo nqanek matev toqo-matanam, yaq ezoqa ewaqape tìabiti-zøtéz, av nqægo, manqat ndøgo, qoqa yaq-te gi꞉yogem, ndøgo unimanqatín mbá. Yaq ndigu tìabiti-qeivím, av nqægo, qo qakezan, Mozes-qa guguna manqat zua ndoqombô-páev.
25  21:25 Kel 15:29Geté bawan vini-ak-qa yaq-te, ndigu Yesu gi-unimanqatinim, ni pepa mìzi-khofotøvém ti-te. Ni manqat āv qazi꞉-kopo꞉ném nqǽgo: Loge gigiap ndøgo, ezoqa batae-te ti-aumat, ndigu belòge᷄. Neka kouk belòge᷄. Neka søvakha gigiap ndigu, ezoqa naq tizø-khotøgimat, ndigu belòuzi᷄. Neka ndigu mambe okho matev, kha bembo-khanø̀ze᷄m.”
26  21:26 1 Ko 9:20Yaq khøuwa nøme qandopave, Pol ndigu angana foa gè-itúb, neka ti namba matev vø̄ngazem, av Mozes ge꞉peawam, Mbumbukiam-qa bøi-te toqome-ndaføyamba-eq. Taqa zita-te, Pol Mbumbukiam-qá khoev-té genø-ón, Mbumbukiam-gi iziz ezoqam vømēzømas, gekha khøuwā ndøgo, matev ate ndægo tømøzø-navøem. Yaq taqa zita-te, Mbumbukiam-gi iziz ezoqam kopømbaqapé, ndigu ezoqa kopokopo, søvakha gigiap zǿløvutám Mbumbukiam-te.
Pol Mbumbukiam-qa khoev-te gimøvøinam
27 Khøuwa seven ambá vømø̄-nasinimin, ndigu nqanek matev tigonemin. Geté Zu ezoqa nøme, ndigu Esia manqei-te ginduzav, Pol Mbumbukiam-qá khoev-té gi-ometám. Yaq ndigu até gindigonem, ezoqa teqa yaq-te mbøni vøzø̄-sokhof, sasa ndømøvøinam. 28 Yaq āv gini-akhaemém nqǽgo, “Ízlael-ak! Gìnitøké! Ezoqam ngének, manqei-manqei ate ndægo, teqa nømendim manqat mokho-te, ni Zu ezoqam-qa iz neka Mozes-qa guguna manqat neka nqanek Mbumbukiam-qa khoev ndengi꞉wat. Neka nøme nqánek: Ngenek bawan vini-ak ndo-itúb, nqanek Mbumbukiam-qa khoev-te, taqa khakheitap matev vø̄ngiu.” 29  21:29 Kel 20:4Ndigu nqanek manqat gi-einim, zapa ndǿgo. Pol Zelusalem taon-te ge-okhoam, ndigu Tlofimus ndø-ometám, te namba. Ngenek Tlofimus, Efesus taon-ák. Yaq ndakin ndigu āv gini-matavupám nqǽgo: Pol ndego Mbumbukiam-qá khoev-té abe-ituát.
30 Yaq ezoqa ewaqape, Zelusalem taon-te ndøgo, mbøni nqosøgeap ndøndapém, taqa yaq-te. Yaq ezoqa tindubǿin ndǿgo, Pol vø̄-møvøinam, Mbumbukiam-qa khoev bavokho sasa ndø-ituim, mboqog é-vø̄tokøvemem. 31 Ndigu ezoqam, Pol laelae-qa mbogoám. Geté ndego Lom nakhag kawa ezoqa kandambaqape, manqat ge-ewag, av nqægo, Zelusalem taon ate qægoam, qaqa kandambaqape ndøfakhān, 32 yaq ndego até gendego, tegi nakhag ezoqam, tigi kawakawa-za namba vø̄-upøzo, ezoqa ewaqape-te sasa ndøbøin. Yaq ezoqa nakhag ezoqam neka tigi kawa kandambaqape gizømet, gibøitavun, yaq ndigu Pol-qa kha khaneam, sège-ivøvém. 33 Yaq ndego nakhag kawa kandambaqape, tendowáv ndǿgo, Pol vø̄-møvøiu, neka nakhag ezoqam, ndego auli sen menas løvønøvem manqat vøzø̄-ein. Yaq ndego ezoqa gezøbevap, “Ngenek gekha ezoqâm? Neka gekha manqa-zapa ndǿgo?”
34 Geté ezoqa sège-akhaemát. Ezoqa nøme manqat vini ndø-akhaemám, neka nøme manqat vini vø̄-akhaemam. Manqa feazu kandambá. Yaq nakhag kawa ezoqam, kopømba mbain qagoam, qaqa-qa manqa mokho vǿe-qeīv, yaq ndego tegi nakhag ezoqam, Pol nakhag ezoqam-qa khoev-te ndafe manqat zø-eín. 35 Yaq khokhop gumu-khatoem, nakhag ezoqam, Pol gè-eqeinám. Zapa ndǿgo. Ezoqa khàpumu-khouwéz, neka ndigu qaqa kandambá gigonem, Pol-te. Yaq soqaín ndøgo, ndigu kha timbo-ngi꞉nam. 36  21:36 Luk 23:18Ezoqa ewaqape até gezøpavát, vøndō-akhaemat, “Gèlaém nandev!”
Pol ezoqa ewaqape manqat gezø-ein
37 Ndigu nakhag ezoqam, Pol ambá nakhag ezoqam-qá khoev-té ginø-ndafemɨ́n. Geté Pol ndego nakhag kawa ezoqa kandambaqape gembo-ein, Glik manqat-té, “Kopømbâ, manqat-qase tøtaqa-ein?”
Yaq ndego gendo-qavøiu, “Óu! Qo Glik manqat toqó-manqate? 38  21:38 Kel 5:36-37Av tægoat ndægo, yaq qo ndego Izip ezoqám mbá, ndego nakhag matev gengaz, gaman namba, neka leg-av manqei-te pepen ezoqam fo taosen vø̄møvab.”
39 Yaq Pol gendo-ein, “Āv taoká. No Zu bawan-ák. No Tasus taon-té qæqán, Silisia manqei-te. No mo-manqei-aném, ta taon kandambaqape-te ndøgo. Ndoqonǿtak? No nginik ezoqam, ambá manqat nøzø-einín.”
40 Yaq ndego nakhag kawa ezoqam sègemboták. Yaq Pol khokhop-té genø-itán, yaq ezoqam-qa manqa khoutam nonqo, zenda vøzø̄-eqa. Yaq ndigu manqa sùgumu-khoutavát. Yaq Pol ndigu ekeza Iblu manqat-te, āv gezømbe-eín nqǽgo:

21:4 21:4 Kel 20:23

21:8 21:8 Kel 6:5-6; 8:5, 40

21:10 21:10 Kel 11:28

21:11 21:11 Kel 20:23; 21:33

21:13 21:13 Kel 20:24

21:19 21:19 Kel 15:12

21:20 21:20 Kel 15:1, 5

21:23 21:23-24 Num 6:1-20; Kel 18:18

21:25 21:25 Kel 15:29

21:26 21:26 1 Ko 9:20

21:29 21:29 Kel 20:4

21:36 21:36 Luk 23:18

21:38 21:38 Kel 5:36-37