Pol Zelusalem taon-te gegoam
15
15:1–15:35
Zelusalem taon-te, Mozes-qa guguna manqat-qa yaq-te gi꞉kakambam
15:1 Gal 5:2Antiok taon-te ndøgo, ezoqa nøme Zudia plovins-té ginduzáv. Yaq ndigu Klisten ezoqam, āv gini-zømesimám nqǽgo, “Zo ngusum qogøzateav tøgoat, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein, yaq zo zókhandi꞉zák.” 15:2 Gal 2:1Geté Pol neka Banabas unimanqatinteáv, tiqa manqat. Yaq manqa itumbam kandambá qafakhan, taqa yaq-te. Yaq vaev-te, ndigu Klisten ezoqam, manqa āv gini-kopo꞉ném nqǽgo: Pol neka Banabas, Klisten ezoqa nøme namba, Zelusalem taon-té giabenøzáv, Keliso-gi u-anim neka megetapak taqa yaq-te bemēzømas.
Yaq Klisten bawan ezoqam, gèkhofotáz, ndigu. Yaq nakhoa gigeveat, ndigu ezoqa ewaqape, Finisia neka Samalia manqei-te ndøgo, emanqat zømbe-vototáp, av bawan vini-ak Mbumbukiam-te giqambuz. Yaq ndigu Klisten ezoqam, nqanek manqat giyogem, ndigu khanakhanakh kandambá gindapem.
15:4 Kel 14:27Yaq Zelusalem taon-te gimøfakhaz, ndigu Keliso-gi u-anim neka megetapak neka Klisten bawan ezoqam, gèkhatób. Yaq ndigu ezoqa menas, emanqat zømbe-vototáp, matev-qa yaq-te ndøgo, Mbumbukiam ti mokho-te gematønumam. Geté Felisi ezoqa nøme, ndigu Yesu gi-unimanqatintam, sège-umiáz, gi-einim, “Bawan vini-ak, ndigu gi-Klisten-ezoqam-ez, ndigu ngusum bezø-qogøzát. Neka ni āv tabizizømbe-manqaté. Ndigu Mozes-qá guguna manqat bembopáev.”
Yaq ndigu Keliso-gi u-anim neka megetapak tinøpindám ndǿgo, manqat vø̄e-kakambam. 15:7 Kel 10:1-43 Yaq khøuwa mba gezømbemat, manqat gi꞉kakambumat, Pita sège-umián, gezø-ein, “Nǿfuap. Zo mø̀zøte-zøtéz. Ibugukhokhof, ni mokho-te, Mbumbukiam no ndøveatán, teqa Manqat Mbomambaqape, bawan vini-ak tøte-zømesimat. Ndigu no-té ginøyogém neka vø̄-unimanqatinim. 15:8 Kel 10:44; 11:15Yaq Mbumbukiam, ndego ezoqa ewaqape-qa matavap nde-otevat, mø̀ndø-khatób. Ni ndǿgo tizi꞉nøtén, ndego Nqova Mbomambaqape gezø-etoam, av bugukhokhof ni ginimbi-etoam. Mbumbukiam-qa bøi-te, ni neka ndigu kopó. Ndigu gi-unimanqatinim, yaq ta mokho-te ndøgo, Mbumbukiam tiqa manqa-zapazapa sègezø-evøzám. 10  15:10 Met 11:30; Gal 3:10Yaq ndakin, zo gekha zapâ, Mbumbukiam khamasim matev-te ndozoveet, ndigu ezoqam, Yesu ndi-unimanqatinat, nqanek viniv awam-qa ndozozøgo, Mozes-qa guguna manqat ate ndægo timbopavat, ndøgo nigi atanakha-zapazapa-za neka ni kopømba mbain qagoam, amba tizi-eqanemɨn? 11  15:11 Gal 2:16; Ef 2:5-8Kopømba mbaín, nandav! Ni āv qazi꞉-unimanqatinát nqǽgo: Mbumbukiam ni Evezøza Yesu-qa kuku matev zapayá gini-khandí꞉n. Yaq ti-te ndigu, bawan vini-ak, até kopó.”
12 Yaq Pol neka Banabas, umingiap matev-qa yaq-te gi꞉zøvototap, Mbumbukiam ti mokho-te bawan vini-ak gezø-matønumat, yaq ndigu ezoqa ate gi꞉goam, tiqa manqat giyogem, manqa sùgumu-khoutavát.
13  15:13 Gal 2:9Yaq ndigu manqa manqate qamøzømbu-navøem, Zems ezoqa ewaqape, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Nǿfuap! Zøtøndé-yogēm. 14 Saemon Pita ni ndǿgo teni꞉nømánd, Mbumbukiam ibugukhokhof bawan vini-ak mokho-te, ezoqa nøme gekhatob, yaq ndigu vø̄-ekeza-ezoqam-ez. 15 Manqat ndøgo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gipeaomem, mø̀ndø-unimanqatín, nqanek matev, ndakin qafakhan. Ndigu āv gini-peaomém nqǽgo,
16  15:16-18 Amos 9:11-12‘Evezøza ge-ein,
“Khøuwa ndø̀fakház.
Yaq no notøndó-veséz,
Deivid-qa kawa matev, ndøgo ande palai khoev ndægo, qanqoe, nqawa vǿewēv.
Khoev-qa gigiap ate ndægo qasoqøsoqoam,
no nqawá qatǿ-khakheinám.* 15:16 Nqanek yaya manqat-qa mokho, Mbumbukiam ge-eta, nqánek: Ndego Deivid-gi zi mokho-te, ezoqa kopo nqawa ndø̀veatáv, kawa tegoat. Ngenek ezoqam Yesú.
17 Yaq até bawan vini-ák-a, tìabenømbe-vawém.
Zapa ndǿgo, até ndigú-a, nigí.
No, Evezøza, āv qate-manqaté nqǽgo:
Matev av nqægo ndæ̀matanám.
18 Nupøkhán mbá no qæ-ein, matev av nqægo tøfakhan.” ’ ”
19 Yaq Zems manqat nøme gezø-ein, “Yaq nakémbá, no nqæmatavap, ni bawan vini-ak, Mbumbukiam-te tiqambuz, viniv nøme bizizømbø-àwa᷄m. 20  15:20 Exo 34:15-17; Lev 17:10-16Ni sa nqánek qazizǿ-peawam, ‘Loge gigiap ndøgo, ezoqa batae-te ti-aumat, ndigu belòge᷄. Zapa ndǿgo, gigiap av nqægo, Mbumbukiam-qa bøi-te soqaín. Neka ndigu mambe okho matev, kha bembo-khanø̀za᷄m. Neka søvakha gigiap ndigu, ezoqa naq tizø-khotøgimat, ndigu belòuzi᷄. Neka ndigu kouk belòge᷄.’
21 Ezoqa ewaqape mø̀ndæzøtéz, taqa yaq-te. Zapa ndǿgo, taon ate ndægot, Mozes-qa guguna manqat oskia me꞉zømesimatún, Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te, Sabat khøuwa ate ndægot, teqa manqat gigeve꞉matun. Nupøkhán mbá gingazem, nqanek matev.”
Pepa gikhofotøvem, Klisten bawan vini-ak-te
22 Keliso-gi u-anim neka megetapak neka Klisten bawan ezoqam ate gi꞉goam, manqa āv gini-kopo꞉ném nqǽgo: Tigi ezoqa nøme tinǿ-khofotáz ndǿgo, Antiok taon-te, Pol neka Banabas, ti namba. Yaq ngínik givevesám. Zudás, iz nøme gimbo-akhaemam, Basabās, nekā Sailes. Nginik ezoqa menas, Klisten bawan megetapák. 23 Pepa ndøgo, ndigu ezoqam namba gi꞉khofotøvem, āv gini-peaomém nqǽgo: “Khaiya mbomá, zo-te, nigi nøfuap.
Ni Keliso-gi u-anim neka megetapak, ni zogi zøfuap, nqanek pepa zo-té qeitø-peaomít, zo Klisten ezoqam, zo bawan vini-ak nandozogo, Antiok taon-te neka Silia manqei-te neka Silisia manqei-te nandozo-yageap.
24 Ni āv qatiyogém nqǽgo: Nigi ezoqa nøme, zo-té ginduzáv, zo manqat vini vø̄e-zømesim. Yaq zo mutøkhop zowaniáp, av ndigu manqat gizømbe-manqatam. Geté ndigu ambá av nqǣgo, niqa manqa vøovam-tē ginduzāv zo-te. Yakhapus mokho-mbá sege-matøvemém. 25 Ni ndakin matavap kopo qeindapem, taqa yaq-te, yaq ni manqat āv qati-kopo꞉ném nqǽgo: Ezoqa zívevesám. Yaq ndigu zo-té qeitøndú-khofotáz. Ndigu nigi nøfuand mbomømbomá namba ndézáv, Banabas neka Pol, 26 ndigu nigi Evezøza Yesu Keliso-qa sasae-te, ekeza kha ginqonqotøvem. 27 Ezoqa ni nqeikhofotavav, ngínik, Zudas neka Sailes. Yaq ndigu niqa manqat ndø̀-unimanqatiním, av pepa-te nqati-peaomit. 28  15:28 Met 23:4Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape, teqa matavap, neka niqa matavap, kopó, taqa yaq-te. Ni zo viniv nøme nizømbó-veák. Geté sa nqánek qazombó-pavát: 29 Loge gigiap ndøgo, ezoqa batae-te ti-aumat, zo ndølòge᷄. Neka kouk ndølòge᷄. Neka søvakha gigiap ndigu, ezoqa naq tizø-khotøgimat, zo ndølòuzi᷄. Neka zo mambe okho matev, kha mbokhanø̀za᷄m. Zo nqanek matev vinivinimba gonemav tøgoat, qanimáv. Manqat nøme mbaín. Ouo!”
30 Yaq ndigu ezoqa foa gikhofotaz, Antiok taon-té ginøvís. Yaq gifakhaz ndøgo, ndigu Klisten bawan ezoqam ate gi꞉goam gèmøváb, pepa vøzø̄-etoam. 31 Yaq ndigu nqanek pepa gigeveømem, ndigu khanakhanakh kandambá. Zapa ndǿgo, zita tøpøzu manqat mbomømbomá qøupeaupam. 32 Zudas neka Sailes, ndigu Mbumbukiam-gí manqa vevezam ezoqám. Yaq ndigu Klisten ezoqa nøme manqat kandambá gizø-manqatam. Tiqa manqat zita zøtøpáz, neka unimanqatin vøzø̄føgakh.
33 Zudas neka Sailes, khøuwa andé kandambá gisokhoam. Yaq ndigu Klisten ezoqam, sambi matev-té ginø-khofotáz, ti-te ndigu, ma gindi-khofotaz. 15:33 Ibugukhokhof Baebol gipeaomem, manqat sa nqánek qagoám. Geté vaev-te, manqat nøme āv gini-mønøzém nqǽgo: 34 Geté Sailes matavap āv genegó nqǽgo: Tenǿqóm ndǿgo.
35 Geté Pol neka Banabas, até gesokhoám, Antiok taon-te ndøgo. Yaq ndigu, ezoqa kopoav nøme namba, Evezøza-qá yaq-té gini-zømesimám neka Manqat Mbomambaqape vø̄e-zømesimam.
Pol qambo-menas, manqei vinivinimba-te ge-okhoam, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimam
15:36–18:22
Pol neka Banabas giqatønem
36 Khøuwa nøme, Pol Banabas āv gembøe-eín nqǽgo, “Tizinǿ-veséz ndǿgo, taon ate ndægot, Mbumbukiam-qa Manqat qazi꞉-zømesimavun, nigi Klisten nøfuap vizimǿ-zømēt. Yaq zimǿ-zømét, ndigu ande āv kinīgut.” 37  15:37 Kel 12:12, 25Banabas mø̀ndø-unimanqatín. Geté ndego Zion, iz nøme Mak gimbo-akhaemam, ndafe-qa mbogoam, tezø-fikatɨn. 38  15:38 Kel 13:13; Kol 4:10Geté Pol poeveáv, ndego tezøfikit. Zapa ndǿgo, ndego ti namba Pamfilia plovins-te gegoam, yaq sègeziváz, neka ti namba sasae khouiáv. 39 Ndigu ezoqa menas, manqat kandambá gi-itumbam, teqa yaq-te. Yaq gèqatøném. Nakhoa vinivinimba ndøgeveám. Banabas, Mak namba, Saiples manqei bawa-té ginøtiním. 40 Geté Pol, Sailes ndøveatáv, namba te꞉ma. Yaq Klisten ezoqam, Antiok taon-te ndøgo, ndigu Evezøza-qá kuku matev-té ginø-áb, ndigu vø̄zivaz. 41 Yaq ndigu Silia neka Silisia plovins-té gi-okhoám, Pol Klisten bawabawan vinivinimba-te, ezoqa zita tøpøzu manqat vøzø̄-manqatat, tiqa unimanqatin vøzø̄-føgøføgakham.

15:1 15:1 Gal 5:2

15:2 15:2 Gal 2:1

15:4 15:4 Kel 14:27

15:7 15:7 Kel 10:1-43

15:8 15:8 Kel 10:44; 11:15

15:10 15:10 Met 11:30; Gal 3:10

15:11 15:11 Gal 2:16; Ef 2:5-8

15:13 15:13 Gal 2:9

15:16 15:16-18 Amos 9:11-12

*15:16 15:16 Nqanek yaya manqat-qa mokho, Mbumbukiam ge-eta, nqánek: Ndego Deivid-gi zi mokho-te, ezoqa kopo nqawa ndø̀veatáv, kawa tegoat. Ngenek ezoqam Yesú.

15:20 15:20 Exo 34:15-17; Lev 17:10-16

15:28 15:28 Met 23:4

15:33 15:33 Ibugukhokhof Baebol gipeaomem, manqat sa nqánek qagoám. Geté vaev-te, manqat nøme āv gini-mønøzém nqǽgo: 34 Geté Sailes matavap āv genegó nqǽgo: Tenǿqóm ndǿgo.

15:37 15:37 Kel 12:12, 25

15:38 15:38 Kel 13:13; Kol 4:10