2
Keliso-gi u-anim nøme, Pol-qa sasae gi-unimanqatinim
2:1 Kel 15:2Yaq viav 14-qá zita-te mbá, no Zelusalem taon-te nango qævesez. Banabás namba nitiniáv, Taitus vø̄i-ituat. No Zelusalem tøte-vesezát ndǿgo: No Mbumbukiam é-møndønø-veáz, av nqægo, no bànønāv. Yaq no Klisten ezoqám namba nimiqonáv. Ambá ndigu, ezoqa ewaqape. Geté megetapak mbá. Yaq no Manqat Mbomambaqape nøzømbe-ovøyám, no bawan vini-ak qate-zømesimam. Soqaín ndøgo, ndigu noqa manqat poeveav tøgoat, no bawan vini-ak nqate-zømesim, yaq no nqanek sasae khokhō sægoāt. Yaq ndigu noqa manqat, gè-unimanqatiním. Até Taitús-a, ndego no sasae namba nqatigu, ndego Glik manqei-ak, ndigu pouweáv, ngusum tekepøtaz. 2:4 Gal 1:7; 5:1, 13Manqat taqa yaq-te tønefakhán ndǿgo: Zapa ndǿgo, ezoqa nøme mø̀ndøgoám. Ndigu Klisten ezoqam-qa me꞉qeivám, neka Klisten ezoqam namba vø̄e-tøkuatam. Ndigu niqa matev qeivi-qa ndøgoám, khonoam-té, ni Keliso Yesu genqovotan. Yaq ndigu ni Mozes-qa guguna manqat mokho-te nqawa ambam-qa nigoám. Geté ni tiqa manqat-te, poev elavøqase veeáv. Zapa ndǿgo, ni āv qanimbi-pøovám nqǽgo: Unimanqatin Manqat Mbomambaqape, ni zo qati-zømesimam, oskia begó zo namba.
Ndigu ezoqam, iz-akhayapak ndigu, Zelusalem taon-te ndøgo, noqa manqat mø̀ndø-unimanqatiním, neka manqat nøme einiáv, taqa yaq-te. Geté, unimanqatín. No-te, tiqa iz akhae gigiap-qapé mbá. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam ezoqa ambá av nqǣgo, bavokhō genø-gevezoāt. 2:7 Kel 22:21Yaq ndigu megetapak, āv gini-matøvemém nqǽgo: No Mbumbukiam, bawan vini-ak Manqat Mbomambaqape zømesim nonqo ndøveatán, ate av-té, Pita ge꞉veatav, Manqat Mbomambaqape Zu ezoqa nde꞉zømesimit. Mbumbukiam, ndego Pita u-anim iz gembo-etoam, Zu ezoqam teqa Manqat te꞉zømesimat, ndego até nó-a, u-anem iz vønø̄-etoam, bawan vini-ak vøté-zømesimāt. Yaq Zems neka Pita neka Zion, ndigu ezoqa uni kandakanda-in ndizæza, ndigu mø̀ndø-matøvemém, av nqægo: Iz Mbumbukiam nø-etoám, nqanek sasae nqægot, yaq ndigu no neka Banabas zenda kaka vønī-itiam. Yaq ni manqat āv qati-kopo꞉ném nqǽgo: Ni Manqat Mbomambaqape, bawan vini-ak nití-zømesimít neka ndigu Zu bawan-ak vǿe-zømesimīt. 10  2:10 Kel 11:29-30Nqanek manqat mbá ginimbi-eín: Zo gigiap-av ezoqam, Zelusalem Klisten bawan mokho-te ngigu, sekembá sozozǿ-tøkeét. Yaq no mø̀e-unimanqatín taqa yaq-te, neka bazaføgakh vø̄e-asaz.
Pol Pita manqa-zapa-qa yaq-te gembo-ovøyam
11 Khøuwa nøme, Pita Antiok taon-te gegeavun, no ndaføyamba nomboponqóm. Zapa ndǿgo, matev nøme gematanam, soqaín. 12  2:12 Kel 11:3Bugukhokhof, Pita bawan vini-ak namba, lou mø̀ndælogám. Geté ezoqa nøme gifakhaz, ndigu Zems gendo-khofotaz, ndego nangó genøsinán, neka bawan vini-ak namba, lou logemáv. Zapa ndǿgo, Zu ezoqa nøme, ndigu sekembá sege-matavupám, av nqægo: Ndøgo soqaín, bawan vini-ak namba toqo-tøkua, ndigu ngusum qogøzatav ndigu. Yaq Pita ndigu Zu ezoqam, møe zøgoám. 13 Yaq ndigu Zu ezoqa nøme, Antiok taon-te ndøgo, Pita-qa matev, gèmbo-paevém. Yaq ndigu lou sekemba logemáv, Klisten ezoqa nøme namba, ndigu Zu bawan-ak mbain ndigu. Até Banabás-a, Pita-qa matev vømbōpaev. 14 No qæqeiv, ndigu nakhoa ndaføyamba paeveav qagoam, av unimanqatin Manqat Mbomambaqape ndæmanqate, yaq no Pita ezoqa ewaqape-qa bøi-te, āv qambøe-eín nqǽgo, “Qo Zu ezoqám. Geté qo andé bawan vini-ak me qoteyagé. Qo Zu ezoqam-qa matev pøpøvumáv, av bugukhokhof qoqotegoam, qo Klisten ezoqam mbain qoqogoam. Ndøgo kopømbá. Geté gekha zapâ, ndakin qoqosinaq, neka ndigu bawan vini-ak ndoqozø-pouwe, ande Zu ezoqam me ti꞉yagat?”
Mozes-qa guguna manqat qoté-khandi꞉qák, geté Yesu toqo-unimanqatin
15 Yaq no Pita manqat nøme, āv qambøe-eín nqǽgo, “Unimanqatín. Ni Zu ezoqa ziqaním. Ni ambá av ndī꞉gu, bawan vini-ak, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. 16  2:16 Kel 15:10-11; Lom 3:20-28; Gal 3:11Geté ni ndakin mìzi꞉nøtén, Mbumbukiam ezoqa, ndaføyamba ambá ta zapaya ndø̄go, tenezæzā, ndigu guguna manqat ndimbopaev. Geté ndego ndaføyamba, nqánek genezæzá, Yesu Keliso ndi-unimanqatinat. Até ní-a, ni Keliso Yesu nqánek qazi꞉-unimanqatiním. Ni āv qazi꞉-matøvemém nqǽgo: Mbumbukiam ni ndaføyamba nqánek genenæná, Keliso tizi-unimanqatinim, ambá ndø̄go, ni Mozes-qa guguna manqat tizimbo-pavat. Zapa ndǿgo, ezoqa kopo kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa bøi-te, ta mokho-te ndøgo te꞉-ndaføyamba-ev, ndego Mozes-qa guguna manqat ndembopaev.”
17 Ni Zu ezoqam ndakin Keliso mokho-te Mbumbukiam-qa bøi-te ndaføyamba-qa nqeigu, yaq ni mø̀iqeivím, ate ní-a, ni manqa-zapa-ús. Av tægoat ndægo, yaq gê, Keliso ni manqa-zapa gone-qa nígu? Āv taoká. 18 Geté no manqa-zapa nqánek qatégó, nqawa tæsinan, neka Mozes-qa guguna manqat nqawa vøembópāev. Zapa ndǿgo, no é-møeqeív, av nqægo, ndøgo kopømba mbaín tønøtøke, Mbumbukiam-qa bøi-te tæ-ndaføyamba-en. 19 No bugukhokhof Mozes-qa guguna manqat paev-qa nogoám. Geté kopømba mbaín. Yaq teqa guguna manqat, no andé manqa ovøyam-té qanøvé, løvøte vønø̄-etoam. Keliso tae mutui-te genanim, no té namba sø̀tumu-pakhaén. No ndǿgo tøtenaním: No Mbumbukiam-qa banøyagé. 20  2:20 Gal 1:4Yaq nakémbá. No nøkezan, ndakin yageáv. Geté Keliso ndøyagé, no mokho-te. No ndakin nqanek manqei-qape-te nqæyage, no unimanqatin matev-té qatøyagé, Mbumbukiam-ge Yo-te, ndego kuku ndømbogo no-te neka ekeza kha sa genqonqotav, no zapaya. 21 Mbumbukiam-qa kuku matev, no-te gego, no genømbó-qasiák. Unimanqatín. Ezoqa Mbumbukiam-qa bøi-te amba ndø̄go tini-ndaføyamba-ezɨ̄n, Mozes-qa guguna manqat timbo-paevɨn, yaq Keliso ambá khokhó sege-nanimín.

2:1 2:1 Kel 15:2

2:4 2:4 Gal 1:7; 5:1, 13

2:7 2:7 Kel 22:21

2:10 2:10 Kel 11:29-30

2:12 2:12 Kel 11:3

2:16 2:16 Kel 15:10-11; Lom 3:20-28; Gal 3:11

2:20 2:20 Gal 1:4