3
Keliso toqo-unimanqatin o khafeap matev toqombo-pavat, ndøgo matev ùnime꞉-vinivinimbá
Zo Galesia ezoqam, zo zó-kawakawa-ez? Gê, zo ezoqa sapi manqāt zǿvewam? Ni zo Yesu Keliso-qa yaq-te, ùni nizømbe-ovøemám, tae mutui-te gitøkewem, yaq zo manqa mokho vozōndapem. No manqat kopo zønømbé-einīm? Gê, zo Nqova Mbomambaqape, Mozes-qa guguna manqat paev mokho-té qazonǿ-ndafem? Āv taoká. Zo ndego nqánek qazøte-ndafém, zo Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape qazo-ewagam neka vozō-unimanqatinim.
Zoqa matev, mokho mbaín. Zo Nqova Mbomambaqape-qá bazaføgákh qazøte-ngazém. Yaq gekha zapâ, zo ndakin zoqa yageap, zøkeza bazaføgakh-te khoui-qa ndozogo? Zo Mbumbukiam namba, mbomambá sozoyagám. Yaq gê, zo khokhó sozóyagam? No nqæmatavap, mbaín! Gê, zo Mbumbukiam Nqova Mbomambaqape ta zapaya ndǿgo tezømbé-etoumit, neka zo mokho-te umingiap matev vinivinimba, ta zapaya ndǿgo tezømbégot, zo guguna manqat nqazombo-paev? Āv taoká. Ndego matev av nqægo, ta zapaya nqánek gezømbegót, zo Manqat Mbomambaqape qazo-ewagam neka vozō-unimanqatinim.
3:6 Gen 15:6Ndǽ! Eibleem zombǿe-matøvemēm? Ndego Mbumbukiam, gè-unimanqatín. Yaq Mbumbukiam ndego ta zapaya ndøgo, ndaføyamba-qape me꞉veó. Yaq zo vø̀ezøtéz: Uni Eibleem-gi zi ndígu, ndi-unimanqatinat. 3:8 Gen 12:3; Lom 4:3, 16Mbumbukiam-qa Manqat, é-møndø-eín, av nqægo: Bawan vini-ak ti-unimanqatinim, yaq Mbumbukiam ndigu ndaføyamba mé꞉zǽb. Yaq nakémbá, ndego Eibleem āv gembøe-eín nqǽgo, “Qo mokho-te, no bawabawan ate ndi꞉gu, matev eqeieqei nøzǿ-matønumát.” Eibleem Mbumbukiam, gè-unimanqatín, yaq ndego matev eqeieqei vømbō-matanam. Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndigu, ndi-unimanqatinat, av Eibleem ge꞉-unimanqatintam, Mbumbukiam ndigu matev eqeieqei zǿmatanám.
10  3:10 Deut 27:26Geté gekha ezoqām ndigu, Mozes-qa guguna manqat-te ndo꞉taza, Mbumbukiam-qa bøi-te ti-ndaføyamba-ez, ndigu mø̀ndø-soqoéz. Ti-te ndigu Mbumbukiam yaq-fia ndø̀tá. Zapa ndǿgo, ezoqa kopo mbaín, ndego teqa manqat ate ndægo ndembopaev. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo: Gekha ezoqām ndigu, Mozes-qa guguna manqat ate ndægo paeveav ndigu, ti-te ndigu Mbumbukiam yaq-fia ndø̀tá. 11  3:11 Hab 2:4; Gal 2:16Ndakin bavokho-qapé. Ezoqa kopømba mbaín, guguna manqat mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te te-ndaføyamba-ev. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo: Ezoqam ndǿgo tené-ndaføyamba-év, te-unimanqatintat. Yaq géyagét. 12  3:12 Lev 18:5; Lom 8:3Keliso toqo-unimanqatin o Mozes-qa guguna manqat toqombo-pavat, ndøgo matev ùnime꞉-vinivinimbá. Zapa ndǿgo, Mozes-qa guguna manqat paev mokho-te, ezoqa sa ndígu tíyagát, ndigu uni timbøepavat.
13  3:13 Lom 8:3; Deut 21:23Ni bugukhokhof Mozes-qa guguna manqat, paev-qa zigoám. Geté kopømba mbaín. Yaq Mbumbukiam ni yaq-fia taev-qa nigoám, ta zapaya. Geté Keliso ni gènqovotán. Mbumbukiam niqa manqa-zapa-qa yaq-fia, te-te ndégo tenøtá. Unimanqatín. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, tae-te tetøkewat, te-te ndego, Mbumbukiam yaq-fia ndø̀tá.” 14 Keliso nqanek matev tene-matanám ndǿgo: Matev eqeieqei ndøgo, Mbumbukiam ge-ein, bawan vini-ak tezøgo, Keliso Yesu mokho-té qabenøzø-fakhán. Mbumbukiam Eibleem, manqa mbusa āv tembøevé. Yaq ni nqazi-unimanqatinat, Nqova Mbomambaqape bizī꞉ndafem, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve.
Mbumbukiam Eibleem-te manqa mbusa é-møndøvé, yaq váev, Mozes-qa guguna manqat qafakhan
15 Nǿfuap! Zo mø̀zøte-zøtéz. Ezoqa manqa tikopo꞉nem neka poev vǿ-unimanqatinīm, yaq ezoqa nøme kopømba mbaín, tiqa manqat-te, manqat nøme to꞉-awam o tiqa manqat vǿnqagimēm. Yaq matev até kopó. Manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam Eibleem-te geve, ezoqa kopømba mbaín, ti-enendem. 16  3:16 Gen 12:7Ta manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam Eibleem neka tege zeo-té genøvé. Mbumbukiam-qa Manqat einiáv av nqægo, manqa mbusa tegi zi-tē genøvē, geté tege zeo kopo-té genøvé, Eibleem namba. Ngenek zeo, Kelisó. 17  3:17 Exo 12:40Noqa manqa mokho nqánek: Mbumbukiam Eibleem namba, poev ge-unimanqatin, yaq viav 430-qa zita-te, Mozes-qa guguna manqat qafakhan, ta guguna manqat ndøgo, kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa manqa mbusa tønqawa, ibugukhokhof Eibleem-te geve. Ta manqa mbusa ndøgo, oskia ndǿgoát. 18  3:18 Lom 4:14Ni Mbumbukiam matev mbomømboma, amba Mozes-qa guguna manqat paev mokho-te teni-etoamɨn, yaq manqa mbusa ndøgo, Eibleem-te geve, ambá khokhó. Geté Mbumbukiam Eibleem matev āv gembøe-etoám, av manqa mbusa gembøeve. Yaq-mbá.
Mozes-qa guguna manqat-qa sasae, ndøgo ibusa-ibusa nonqó
19  3:19 Lom 5:20; Kel 7:38Av tægoat ndægo, ni tizi-unimanqatinim, ndøgo gigiap-qapē, yaq gê, Mozes-qa guguna manqat, mokho gekhâm? Mozes-qa guguna manqat, ndǿgo tønefakhán: Ni tàbizi-qeivím, av nqægo, manqa-zapazapa ndøgo, ni qazigoatun, ùnime꞉-soqá, Mbumbukiam-qa bøi-te. Guguna manqat ndøgo, enzol ezoqam Mozes gembo-etoam, sa ndǿgo tønégoát, atema Eibleem-ge zeo vømǿfakhān, teqa yaq-te, Mbumbukiam manqa mbusa gembøeve. Guguna manqat, ni nginginam mokho-té qanøni-fakhán. Ngenek nginginam, Mozés. 20 Geté Mbumbukiam Eibleem namba manqat gi꞉kopo꞉nem, ndøgo nginginam mbaín. Mbumbukiam manqat ekezan mbo-eín.
21  3:21 Lom 8:2-4Yaq gê, yaq Mozes-qa guguna manqat-a, yaq manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam Eibleem-te geve, qaqae matev tǿgo? Āv taoká. Zapa ndǿgo, Mozes-qa guguna manqat, ni amba khandi tøni-etoamɨn, yaq ni Mbumbukiam-qa bøi-te, ambá ndǿgo tizi꞉-ndaføyamba-enɨ́n, teqa guguna manqat tizimbo-pavatɨn. 22 Geté Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo: Ni ezoqa ewaqape, manqa-zapa-qá mokho-té qazu꞉gú, neka ni bazaføgakh mbaín, Mozes-qa guguna manqat tizimbo-pavat. Yaq nakémbá, Mbumbukiam, ta khandi ndøgo, taqa yaq-te ibugukhokhof manqa mbusa geve, ndígu tezǿ-etoám, ndigu Yesu Keliso ndi-unimanqatinat.
23  3:23 Gal 4:3Nqanek unimanqatin matev fakhaneav qagoam, ni Mozes-qa guguna manqat mokho-te, løvønat zigoám, neka ande ndimbula ezoqam me vizī꞉goam. Geté unimanqatin matev qandovea, ni zìfakhán. 24  3:24 Lom 10:4Ni guguna manqat-qá mokho-té qazu꞉goám. Yaq ni tøtøpøtambám ndǿgo, atema Keliso vømø̄fakhan. Geté ndego gefakhan, yaq ni Mbumbukiam-qa bøi-te, nqánek qazí꞉-ndaføyamba-én, ni Keliso tizi꞉-unimanqatintat. 25 Unimanqatin matev qafakhan, yaq ni ndakin Mozes-qa guguna manqat, sekemba tøpøtønateáv.
Ni mìzi-Mbumbukiam-gí-nakheis-én, ni Keliso nqazi-unimanqatinat
26  3:26 Zion 1:12Zo ate ndøzøte꞉go, Keliso Yesu nqazo-unimanqatinat, zo mòzo-Mbumbukiam-gí-nakheis-éz. 27  3:27 Lom 6:3Zo ibøkha iz qazondapem, zo Keliso mokho-té qazotu꞉gú. Neka zo ndego andé ndabua me zøte-uzáp. 28  3:28 Lom 10:12Yaq nakémbá zo vinivinimba mbaín, zo Zu ezoqam neka zo bawan vini-ak, neka zo ezoqa iz ndøzøgo neka zo iz mbain ndozogo, neka zo angana neka zo sakheis. Keliso Yesu mokho-te, zo kopó. 29  3:29 Lom 4:13Zo Keliso-qa mokho-te tozotugoat, zo Eibleem-gí zí. Yaq zo Eibleem-gi zi tozogoat, zo matev ndòzo-ndapém, taqa yaq-te, Mbumbukiam Eibleem manqa mbusa gembøeve.

3:6 3:6 Gen 15:6

3:8 3:8 Gen 12:3; Lom 4:3, 16

3:10 3:10 Deut 27:26

3:11 3:11 Hab 2:4; Gal 2:16

3:12 3:12 Lev 18:5; Lom 8:3

3:13 3:13 Lom 8:3; Deut 21:23

3:16 3:16 Gen 12:7

3:17 3:17 Exo 12:40

3:18 3:18 Lom 4:14

3:19 3:19 Lom 5:20; Kel 7:38

3:21 3:21 Lom 8:2-4

3:23 3:23 Gal 4:3

3:24 3:24 Lom 10:4

3:26 3:26 Zion 1:12

3:27 3:27 Lom 6:3

3:28 3:28 Lom 10:12

3:29 3:29 Lom 4:13