4
Zo mø̀zøte-zøtéz, gekha nakhasām ndego, vaev-te eve-qa gigiap ate ndægo to꞉kawaev, ndego khapelavøqase zua ndego, ndego andé khokho sasae ezoqam me me꞉gó, oskiá ndøgo, gigiap ate ndægo, teqa ndøgo. Yaq ndego ezoqam-qá mokho-té gunu꞉gú. Ndígu timbo-kewagét, atema ta khøuwa-te ndøgo, tege eve gezav, gigiap ate ndægo to꞉kawaev. 4:3 Kol 2:20Até ní-a, ni Keliso unimanqatinteav qazigoam, ni andé nakheis me zi꞉goám, neka manqei-qape khafeap matev neka matavap mokho-té qazu꞉goám. Ni andé tigí khokho sasae ezoqam me zi꞉goám. 4:4-5 Zion 1:14; Lom 1:3Geté, khøuwa eqeieqei qandap, av Mbumbukiam ge꞉zav, ndego ekeza Yo ndokhofotáv, sævam-te vømø̄qan. Até ndegó-a, Mozes-qá guguna manqat mokho-té gunu꞉goám. Ndego tenegeavún ndǿgo: Ezoqa génqovotáz, ndigu guguna manqat mokho-te gu꞉goam, yaq ni bizī꞉-Mbumbukiam-gi-nakheis-en.
4:6-7 Lom 8:15-17Ni Mbumbukiam-gi nakheis nqazigu, Mbumbukiam niqa mbøni-te, ekeza Yo-ge Nqova Mbomambaqape ndokhofotáv. Yaq ngenek ni mokho-te, Mbumbukiam “Tat” mbo-akhaematún. Yaq nakémbá, zo ambá av nqǣgo, ande khokho sasae ezoqa me sekembā sozogō. Āv taoká. Zo Mbumbukiam-gí nakhéis. Yaq zo Mbumbukiam yage eqeieqei-qape zǿ-etoám, ndøgo ekeza nakheis nonqo ndemendewe.
Pol Galesia ezoqam gezø-fofogim, ndigu guguna manqat-te nango givesez
Ibugukhokhof, zo Mbumbukiam zøtezateáv. Zo khape mbumbuk-qá mokho-té qazotugoám, neka zo ande tigi khokho sasae ezoqam me vøzøtēgoam. Ezoqa ndigu mbumbuk zø-akhaematún. Geté ndigu uni mbumbuk-aním mbá. Zo ndakin Mbumbukiam mø̀zøte-zøtéz. O, unimanqatin nqánek. Zo Mbumbukiam me꞉-otév. Geté, áv khané꞉go, zo khafeap matev-te neka khape mbumbuk-te nqawa ndozo-vesezet, ndigu bazaføgakh mbain ndigu neka kopømba mbain ndigu, zo tizøtøke? Gekha zapâ, zo tiqa mokho-te nqawa gone-qa ndozogo, nqawa vozó-tigi-khokho-sasae-ezoqam-ēz? 10  4:10 Lom 14:5; Kol 2:16Zo khøuwa nøme, gigiap-qape zøtezæzá, løvøyak nøme-te neka viav-te. Yaq zo ndozo-matavap, tozo-khatiwat, zo Mbumbukiam ndaføyamba me꞉zæzá. 11 No nø̀zø-fofogeáp zo. Andē noqa sasae ate ndægo khokho vøtégō, zo mokho-te bazaføgakh qæ-asazat.
12 Nǿfuap! No Zu ezoqám. Geté no ndakin ambá av nqǣgo, Mozes-qa guguna manqat mokho-te, ndaføyamba-qa nøgō, Mbumbukiam-qa bøi-te. No nqazǿ-pouwe. Zo noqa zøtéqeivát, taqa yaq-te. Até nó-a, no andé zo me nøtegoám, no zo namba qategoam. Zo no-te mbøni vaev etopøteáv, atema ndakin. 13 Ta khøuwa-te ndøgo, no zo Mbumbukiam-qa Manqat ande qate-zømesimat, no enqoni nøvitát. 14 Geté oskiá ndøgo, noqa enqoni zo viniv qazø-etoam, zo no sanqambeáv neka qasi꞉veáv. Geté zo sòzo-khatombém. Unimanqatín. Zo no andé enzol ezoqam me o Yesu Keliso me zøte-khatombém. 15 Zo Mbumbukiam-qa Manqat ande qazøte-yogem, zo khanakhanakh kandambá qazondapem. No mø̀tenøtén. Ta khøuwa-te ndøgo, zo kopømba tozogonɨn, zo ambá zøkeza bøi zokhawaɨ́n, no vozonø̄-etøomemɨn. Zapa ndǿgo, zo kuku kandambá qazogoam no-te. 16 No zo unimanqatin manqat nqazø-manqate, yaq gê, no ta mokho-te ndøgo, møezǿ-qaqa-ezoqam-en?
17 Nandiv khokho nømendim ezoqam, ndigu gawáp zo-te. Geté ndigu ambá av nqǣgo, zo tøkeam-qa zøgō. Ndigu zo qatozoat-qa mba zøgó, no-te. Ndigu sa nqánek qazøpoév, zo ti-te gawap tøzøgoat. 18 Gawap taqagoat, ndøgo qanimáv, matev eqeieqei-te taqagoat. Zo ambá oskia zøgonɨ́n, ambá ta-mba ndø̄go, no zo namba tøtegoat. 19 Nogi nakhei mbomømboma! No viniv nangó qatøndapét zo zapaya, ate av-té, sævam viniv tundap, tui-ova, atema Keliso-qa matev zo mokho-te uni vømé-khouwēv. 20 Noqa poev kandambaqape nqánek: No ndakin zo-té qabanøgó. No amba zo namba tøtegonɨn, yaq no manqat ambá ndaføyamba nøzø-manqateɨ́n, kuku matev-us. Zapa ndǿgo, no nqova ndafe kandambá, zoqa matev-qa yaq-te, neka nø̀zø-fofogeáp.
Sæla neka Hega, tiqa emanqat
21 Zo ezoqam, zo poev ndøzøgo, guguna manqat mokho-te tozotugoat, gê, zo mozóyogem, guguna manqat, gekha manqāt ndǿ-ein? 22  4:22 Gen 16:15; 21:2Āv qane-peawáp nqǽgo: Eibleem nakhei angana menás gimboqaz. Nøme ndego, tegu sasae sævam Hega-té gemøqán. Geté nøme ndego, ekeza zas-té gemøqán, Sæla. 23  4:23 Lom 9:7-9Tege yo, ndugu sasae sævam-te gemboqan, ndego ezoqam-qá manqa vøovam-té genøqán. Geté, tege yo, tegu zas-te gemøqan, ndego ndǿgo tenøqán, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve. 24 Nqanek emanqat, yaya ni-etǽ. Nginik sakhei menas, andé poev menas me me꞉gó, Mbumbukiam ezoqa namba gi꞉-unimanqatinim. Poev nøme, Sainai olol-té ge-unimanqatín, Mozes-qa guguna manqat vøzø̄-etoam. Ta matev ndøgo, andé Hega me me꞉gó, ndugu khokho sasae sævam, Eibleem-ge nakhasa anganeam nøme gumboqan. Yaq ta guguna matev mokho-te, até ní-a, vizī-khokho-sasae-ezoqam-en. 25 Ezoqa ndakin Zelusalem taon-te, Mozes-qa guguna manqat ndimbopaev, ndigu andé khokho sasae ezoqam me me꞉gó, ate av-té, Hega nduigu, ndugu Sainai olol guikhamas, Alebia manqei-te ndøgo. 26  4:26 Iblu 12:22; Veve 21:2, 10Geté ni Klisten ezoqam, ni ambá av nqǣgo, ande khokho sasae ezoqām. Zapa ndǿgo, ni Zelusalem ndakinak taon-ák, ova nqo꞉go. Ndøgo andé nigú evó. 27  4:27 Isa 54:1Tuqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Qo khanakhanakh mbá qanegó,
qo sævam, nakheis mbain ndoqogo.
Qo khanakhanakh-us ndø-akhá,
qo nakheis qazøneav qagoam.
Zapa ndǿgo, qo qakhapus mba nqoqoyage,
qo nakheis segeqá-goát. Kopoav-qapé.
Āv taoká, av sævam nømu nduigu, zivis-us ndugu.”
28  4:28 Gen 15:4-5; Lom 9:7Nǿfuap! Nqáe! Mbumbukiam Eibleem-te manqa mbusa ndøvé, yaq Aezek vø̄qan. Yaq zo até kopó. Mbumbukiam manqa mbusa ndøvé, zo vozō-Mbumbukiam-gi-nakheis-ez. 29  4:29-30 Gen 21:9-10; Zion 8:35Ta khøuwa-te ndøgo, ndego Hega-ge yo, Ismael, ndego ezoqam-qa manqa vøovam-te geqan, Aezek, ndego Mbumbukiam-ge Nqova-qa poev-te geqan, soqaqape-té genø-aumám. Até ndakín-a, matev até kopó. Ndigu ezoqa nøme, zo guguna manqat paev-qa ndizøgo, ndigu zo soqaqape-té ginø-abét, zo Mbumbukiam-ge Nqova-te qazofakhaz. 30 Geté Mbumbukiam-qa Manqat, áv khané-ein? Ndøgo āv qane-peawáp nqǽgo, “Nanduv khokho sasae sævam, vø̀khofotáv, ekeza yo namba.” Zapa ndǿgo, khokho sasae ezoqam-ge yo, kopømba mbaín, zas-anim-ge yo namba, eve-qa gigiap to꞉kawaev. 31 Nǿfuap! Yaq nakémbá, ni ambá av nqǣgo, andē khokho sasae sævam-gī nakheīs, neka Mozes-qa guguna manqat mokho-tē qazu꞉gū. Geté ni Eibleem-gu zas-anim-gí nakheís.

4:3 4:3 Kol 2:20

4:4 4:4-5 Zion 1:14; Lom 1:3

4:6 4:6-7 Lom 8:15-17

4:10 4:10 Lom 14:5; Kol 2:16

4:22 4:22 Gen 16:15; 21:2

4:23 4:23 Lom 9:7-9

4:26 4:26 Iblu 12:22; Veve 21:2, 10

4:27 4:27 Isa 54:1

4:28 4:28 Gen 15:4-5; Lom 9:7

4:29 4:29-30 Gen 21:9-10; Zion 8:35