Lom
Pol-qa pepa, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Lom taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pol Lom taon Klisten bawan ezoqam-té genø-peawám. Ta khøuwa-te ndøgo, ndego Kolin taon-té gegoám. Pepa gumu-peawam, yaq Fibi mbo-etoám. Yaq Lom taon-te ngúnuk gundapát. Lom taon ndøgo, kandambaqapé. Itali manqei-té qagó. Gaman kawakawa-za ndǿgo tigoám. Klisten ezoqam ndigu, Lom taon-te gisøkhoam, nøme ndigu, Zu ezoqám, neka nøme ndigu, bawan vini-ák.
Nqanek pepa mokho-te, Pol taqa yaq-te ndǿgo tene-peawám, Mbumbukiam-qa bøi-te, ande āv khoqoté-ndaføyamba-ēq. Ndego āv gene-eín nqǽgo: Ezoqa ewaqape, manqa-zapazapa-ús. Neka ezoqa kopømba mbaín, Mozes-qa guguna manqat paev mokho-te o matev eqeieqei gone mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te ti-ndaføyamba-ez. Geté Yesu ti-unimanqatinim, yaq Mbumbukiam tiqa manqa-zapazapa ate ndægo, segembøé-navøém, yaq ndigu teqa bøi-te vǿ-ndaføyamba-ēz. Yaq ndigu kopømbaqapé, yage ndakinak ndǿndapém, Yesu namba vǿe-yagāt.
1
1:1 Kel 9:15No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-gé sasae ezoqám. No Mbumbukiam ndøveatán. Tegé u-anem nógoát. Ezoqa teqa Manqat Mbomambaqape nøté-zømesimát.
1:2 Lom 16:25-26Mbumbukiam é-møndo꞉-eín, tegi manqa vevezam ezoqam mokho-te, nqanek Manqat Mbomambaqape, ndø̀fakhán. Mbumbukiam-qá Manqat mokho-té qapeawáp. Nqanek Manqat Mbomambaqape, ekeza Yo-qá yaq-té qanegó. Manqei-qape-qa matev-te, ndego Deivid-gé zeó. Geté løvøte-te gendo-khandi꞉v, ta mokho-te, Nqova Mbomambaqape, ni āv qaninømánd nqǽgo: Ngenek Mbumbukiam-gé Yó, neka ndego bazaføgakh-qapé. Ndego Yesu Kelisó. Nigí Evezøzá.
1:5 Kel 26:16-18; Gal 2:7-9Te mokho-te, Mbumbukiam kuku mbogoám no-te, neka no tege u-anem vø̄ve. Yaq no bawabawan-te ate ndægo, ezoqa nó-itubít. Yaq ndigu tìabiti-unimanqatiním neka teqa manqat tìabiti-ndapém. Yaq Keliso-qa iz tàbete-eqawát.
Até zó-a, zo Mbumbukiam vøzø̄-akha. Zo ndakin Yesu Keliso-gí ezoqám. 1:7 Num 6:25-26Nqanek pepa zo-té qatø-peaomít, zo Lom taon-te nandozo-yage. Mbumbukiam kuku kandambá zo-te. Ndego zo ekeza ezoqam me꞉zæzá.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev ndø̀goát, zo-te.
Pol gepøogeapam, Lom taon-te tewav
Noqa manqat āv qaténgáz nqǽgo: No ike kandambá, noge Mbumbukiam-te, Yesu Keliso mokho-te, zo ezoqa ewaqape zapaya. Zapa ndǿgo, manqei-qape ate nqægo, ezoqa zoqa unimanqatin-qa yaq-te, sùgumu-manqatét. Mbumbukiam, te zapaya no kha sa nqæ-nqonqotøve, no ezoqa teqa Manqat Mbomambaqape, ekeza Yo-qa yaq-te nqate-zømesim, ndego mø̀ndæ-otév, no oskia nøzø-guligulimatún. Khøuwa kopoáv. 10  1:10 Kel 19:21; Lom 15:23Neka no ndego āv qambøe-vi꞉matún nqǽgo: Ndego poev tømbogoat, nakhoa bènø-mboqoá. Yaq notøndónáv, vaev-te, zo banø̄zømet. 11 No vao kandambá zo-te. No zo zømete-qa neka Nqova Mbomambaqape-qa bazaføgakh etoam-qa nøzøgó. Zo unimanqatin-te, tø̀ne-føgakhǽz. 12 Yaq no zo namba tizi꞉goat, ni yaqyaq-a, niqa unimanqatin matev mokho-te, zita zítøpøzát, zo noqa zita vozó-tøpøzēm, neka no zoqa zita vǿe-tøpāz.
13  1:13 Kel 19:21Nǿfuap! Zo vø̀ezøtéz, av nqægo: No khøuwa kopoáv, qæpøogeapam, zo tæzømet. Até zo mokho-té-a, noqa sasae-te, mokho bèfakhán, av manqei nøme-te qæfakhanumat. Geté gènømbe-paɨ́n. 14 No Mbumbukiam-qa Manqat, ezoqa ewaqape sà bazømbu-etoám, oskiá ndøgo, Glik bawan-ak o bawan vini-ak ndigu, neka oskiá ndøgo, zøtezat ezoqam o zøtezatav ezoqam ndigu. 15 Yaq nakémbá, no poev kandambá. Até zó-a, zo Lom taon-te nandozo-yage, Manqat Mbomambaqape nøtézømás.
Mbumbukiam eqeieqei ndígu tenezæzá, ndigu ndi-unimanqatinat
16  1:16 Mak 8:38; 1 Ko 1:18-24; Kel 13:46No mivi mbaín, nqanek Manqat Mbomambaqape-qa yaq-te. Zapa ndǿgo, ta mokho-te ndøgo, Mbumbukiam-qá bazaføgakh mu꞉sasaeát. Yaq gekha ezoqām ndigu, ndi-unimanqatinat, gékhandí꞉z. Nqanek khandi matev, bugukhokhof Zu ezoqam-té qanøfakhán. Yaq vaev, até manqei vini-ak-té-a, vømø̄fakhan. 17  1:17 Lom 3:21-22; Hab 2:4 Nqanek Manqat Mbomambaqape mokho-te, ni Mbumbukiam teqa matev eqeieqei-qape nivevezám. Ta matev eqeieqei-qape nqánek: Ezoqa teqa bøi-te, unimanqatin matév gini-ndaføyamba-ezát. Unimanqatin matév qane-ngazøngazám neka unimanqatin matév qame-kopømba-ín. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Ezoqam ndǿgo tené-ndaføyamba-év, te-unimanqatintat. Yaq géyagét.”
Mbumbukiam qaqa tenǿgó ndǿgo, ndigu ndisanqawe
18 ⌞Nqanek manqat, Mbumbukiam ni eqeieqei ndenæna, ni nqazi-unimanqatinat, ndøgo gigiap-qapé.⌟ Zapa ndǿgo, Mbumbukiam, ndego yan-te ngo꞉yage, āv gene-vevezám nqǽgo: Ndego qaqa kandambá. Ezoqa ndigu, ndisanqawe neka manqa-zapazapa ndimatanam, neka ta mokho-te, unimanqatin manqat sa nditokhonam, ti-te ndigu, Mbumbukiam yaq-fia ndǿtá. 19  1:19 Kel 14:15-17; 17:24-28Zapa ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qa yaq-te, mø̀ndæzøtéz. Ndego ekezan mø̀ndøzø-vøndøyám. 20  1:20 Job 12:7-9; Psa 19:1Unimanqatín. Ezoqa kopømba mbaín, Mbumbukiam te-omet. Geté Mbumbukiam manqei-qape ande ge꞉khakheinam, atema ndakin, gigiap ate ndægo, gekhakheinam, ni āv qani-nømendím nqǽgo: Ndego bazaføgakh-qapé, miavmiáv, neka ndego unimanqatin Mbumbukiám. Yaq nakémbá, ezoqa kopømba mbaín, timanqatat av nqægo, “Ni manqa-zapazapa goneāv, zapa ndø̄go, ni Mbumbukiam-qa yaq-te nìtinøtenāk.” 21  1:21 Ef 4:17-18Ndigu Mbumbukiam mø̀ndæzøtéz. Geté ndigu matavapøteáv, av nqægo, ndego Mbumbukiām. Neka ndigu ndego vizupáv. Neka ndigu te-te ike manqat manqatemáv. Yaq tiqa matavap mø̀ndømø-mokho-mbaín. Tiqa mokho-te, matavap eqeieqei mbaín. Bøivun mu꞉nqeitám.
22  1:22 Jer 10:14; 1 Ko 1:20Ndigu ekeza kha, matavap loloakh-us me꞉vewé. Geté tiqa matavap, mø̀ndøzø-livilivisám. 23  1:23 Deut 4:15-19; Psa 106:20Tiqa matev, mokho mbaín. Zapa ndǿgo, khandi miav-ak Mbumbukiam, ndigu vizupáv. Geté tae khøuwiap bugug vinivinimba mbovizáp, ekezan ndikhakheinam, bugug kopømba ande av ezoqam ndi꞉gu, vaev-te tipakhaez, o pipisi ndi꞉gu o søvakha gigiap ndi꞉gu o gigiap ndivisigiap ndi꞉gu. 24 Yaq nakémbá, Mbumbukiam sègezø-iváv. Ndigu manqa-zapazapa, sà bematønumít, av ndi꞉qovetu. Yaq tiqa mambe matev-te, izuizu kha soqaqape-té giabenø-veém, neka yaqyaq-a mivi betē-etoam. 25 Ndigu unimanqatin manqat, Mbumbukiam-qa yaq-te, gè-ivøvém, khavozam manqat vømbō-paevem. Ndigu gigiap mba mbovizáp, Mbumbukiam gekhakheinam, neka taqa iz ndīmbō-ēqāwāt. Geté Mbumbukiam, ndego gigiap ate nqægo gekhakheinam, ndigu vizupáv. Geté teqa iz, miavmiav, bèto-eqawát. Amén. Nqanek manqat unimanqatín.
26 Mbumbukiam zita gi꞉wuowem, yaq ndego sègezø-iváv. Ndigu mivi matev, sà tiabiti-matønumít, av ekezan ndi꞉qovetu. Sakheis nøme, nøkenøkem matev eqeieqei, gè-ivøvém. Yaq izu sakheis mambe matev ndøgoatún. 27  1:27 Lev 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9Yaq até anganá-ya, ezoqa nøme, nøkenøkem matev eqeieqei, gè-ivøvém, sakheis namba. Yaq tiqa poev, ndøgo ekeza mbøni mokho-te ande gøinam me ndøwageap, angana nøme-té qanø-okhoatún, yaq ndigu izu angana mambe matev vø̄goatun. Ta mokho-te ndøgo, ndigu mivi-qape ndø-ndapemɨ́n. Ndøgo tiqa matev-qá yaq-fiá.
28 Ndigu ezoqam, gèzømbo-qasí꞉v. Mbumbukiam-qa yaq-te matavapøteáv. Yaq Mbumbukiam ndigu tiqa matavap soqøsoqa-té genøziváz. Matev sá tiabegó ndøgo, eqeieqei mbain ndøgo. 29 Ndigu tiqa mokho-te, manqa-zapazapa vinivinimba gèmøzø-tøtøvøyám. Ezoqa soqaqape-te abam matev, neka gigiap qovetu matev, neka ezoqa ngenøgim matev, neka ova matev, neka ezoqa pakhapakha khaneam matev, neka nøfee matev, neka khavozam matev, neka ka awam matev, ndigu khàpe zømbe-khouwév. Ndigu manqa ndøgeve꞉matún, 30 neka manqat soqøsoqa vø̄manqatatun. Ndigu Mbumbukiam gèsanqawé. Ezoqa nøme gèvøozotatún neka ekeza mokho-mba vø̄e-khambuvupatun neka ekeza kha vø̄-eqatatun. Ndigu manqa-zapazapa nøme matanam-qa ndøvawatún. Neka ndigu evøndipakha-qa manqat pøpøvumáv. 31 Ndigu matavap eqeieqei mbaín. Manqa mbusa giveemɨn, yaq ndigu matev gonemáv, av gi꞉-einimin. Ndigu kuku matev mbaín neka tanakh matev mbaín, ezoqa nøme-te. 32 Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-manqaté nqǽgo, “Gekha ezoqām ndigu, matev av nqægo gigoatun, ndigu bèpakhaéz.” Ndigu nqanek manqat mø̀ndæzøtéz. Geté manqa-zapazapa sègegoatún. Geté ta-mbá mbá ndøgo, ekezan manqa-zapazapa ndimatanam. Ndigu até ezoqa nømé-a, zita zøtøpazét. Matev āv tiní-matønumát.

1:1 1:1 Kel 9:15

1:2 1:2 Lom 16:25-26

1:5 1:5 Kel 26:16-18; Gal 2:7-9

1:7 1:7 Num 6:25-26

1:10 1:10 Kel 19:21; Lom 15:23

1:13 1:13 Kel 19:21

1:16 1:16 Mak 8:38; 1 Ko 1:18-24; Kel 13:46

1:17 1:17 Lom 3:21-22; Hab 2:4

1:19 1:19 Kel 14:15-17; 17:24-28

1:20 1:20 Job 12:7-9; Psa 19:1

1:21 1:21 Ef 4:17-18

1:22 1:22 Jer 10:14; 1 Ko 1:20

1:23 1:23 Deut 4:15-19; Psa 106:20

1:27 1:27 Lev 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9