15
Ni Keliso-qá matev bizimbopáev
Ni ezoqam, unimanqatin bazaføgakh-us nqanigu, ni ndigu ezoqam, unimanqatin khapelavøqase ndøzøgo, yà bizizø-tøkeé. Kopømba mbaín, nikeza kha mba tizimbo-matavupat. 15:2 1 Ko 10:24, 33Geté ni ate nqazi꞉gu, ezoqa nøme yà bizizø-mataváp, neka matev ndǿgo tizí-matønumát, tiqa unimanqatin matev-te tøzø-tøkeat. 15:3 Psa 69:9Até Kelisó-a, ndego ekeza kha-qa yaq-te matavapøteáv. Geté ezoqa Mbumbukiam-qa iz gingenøitat, ndego nqanek iz ngenøiwat matev, ekeza kha-té genøvé. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Mbumbukiam! Ezoqa qoqa iz gingenøitat, tiqa ngenøgim manqat, noqá kha-té qanøbøí.”
15:4 2 Tim 3:16Gekha manqāt ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat-te ndøpeawap, ni nonqo ndøpeawáp. Ni tàbete-nømendím. Yaq ni bazaføgakh-us zí꞉waniapát, neka Mbumbukiam-qa Manqat, ni zita vøní-tøpazāt, neka ni Mbumbukiam-te biziō-tana, av nqægo, matev ndø̀fakhān, av manqat ginimbi-ein ndægo. Bazaføgakh neka zita tøpøzu matev ndøgo, ni tøni-tøkeat, bazaføgakh-us tizi-waniapat, Mbumbukiam-té qando-okhó. No āv qate-guligulím nqǽgo: Ndego zo ate ndøzøte꞉go, matavap kopo zǿ-etoám, zo Keliso Yesu ndozombo-paev. Yaq zo nqova kopo-te, Mbumbukiam-qa iz søzøtumú-eqatát, ndego nigi Evezøza Yesu Keliso-ge Eve.
Keliso Zu ezoqam neka bawan vini-ak, tøke-qa sùgumu-geavún
15:7 Lom 14:1Zo yaqyaq-a, āv tøne-khatimbáp, av Keliso zo ge꞉khatib, Mbumbukiam-qa iz betē-eqawat. 15:8 Met 15:24No nqazǿ-manqate: Keliso Zu ezoqam tøke-qa ndøgeavún. Gí꞉nømánd, av nqægo, Mbumbukiam ndego unimanqatin ezoqám. Manqa mbusa ndøgo, ndego Zu ezoqam-gi atanakha-zapazapa-za gezøve, gématanám. 15:9 Kel 3:25; Psa 18:49Geté Keliso ate bawan vini-ák-a, tøke-qa sùgumu-geavún. Yaq até ndigú-a, Mbumbukiam-qa iz, tìabiti-eqawát, teqa tanakh matev zapaya. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“No bawan vini-ak mokho-te,
qoqa iz nǿ-eqatát
neka ouv vøtaqá-qaqaemāt.”
10  15:10 Deut 32:43Neka manqat nøme, āv qane-eín nqǽgo,
“Zo khanakhanakh, sùgumugú,
zo bawan vini-ak,
Mbumbukiam-gi ezoqam namba,
ndigu Zu bawan-ak.”
11  15:11 Psa 117:1Até nangó, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo,
“Zo bawan vini-ak ate ndøzøte꞉go, Evezøza-qá iz ndø-eqawát.
Bawabawan ezoqam ate ndi꞉gu, manqei-qape-te ngiyageap, yà bembokhóum.”
12  15:12 Isa 11:10; Veve 5:5Neka até nangó, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya, āv gene-eín nqǽgo,
“Zesi-ge zeo ndǿfakhán. Yaq ndego até bawan vini-ák-a, gezømbó-kawaevtát. Yaq ndigu te-te ndégo tinǿtabát.”
13 Yaq nakémbá, no āv qate-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam, te-te ndego, ni nqazio-tana, matev mbomømboma tini-matanam, av manqa mbusa ge꞉ve, ndego zo khanakhanakh neka sambi gezǿ-tøtøvøyám, zo ndozo-unimanqatinat. Yaq zoqa vintøzat matev Mbumbukiam-te, Nqova Mbomambaqape-qa bazaføgakh mokho-te, tàbezømbe-khouwév.
Pol khanakhanákh, ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat nde꞉zømesim
14 Nǿfuap! No nøkezan āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Zo matev eqeieqei mòzogoatún, ezoqa nøme-te. Neka zo zøtezat kandambá qazondapem. Neka zo kopømbá. Yaqyaq-a søzøté-nømendimát. 15 Geté manqat nøme, qæpeaumavun, andé nøzø-ponqomavún. Zapa ndǿgo, no zo manqa matev eim-qa nøzøgoám. No Mbumbukiam teqa kuku matev mokho-te, genø-etoam, ndǿgo tene-veatán: 16  15:16 Lom 1:5; 11:13No Keliso Yesu-ge sasae ezoqam, bawan vini-ak mokho-té qatú꞉goát. No ndigu Manqat Mbomambaqape nqate-zømesim, no andé Mbumbukiam-gí iziz ezoqam-qa sasae me nøtegó. Yaq no ndigu bawan vini-ak, ande etoam matev me, Mbumbukiam nombó-etoám. Yaq Nqova Mbomambaqape ti mokho-te tesasaetat, ndigu tìabiti-Mbumbukiam-gi-nakheis-éz, yaq ndego khanakhanakh-us betēkhatib.
17 No Mbumbukiam-qa sasae ate nqægo nqæqeivi, Keliso Yesu mokho-te qæmatønumam, yaq no khanakhanákh neka andé khambuváp, taqa yaq-te. 18 No noqa sasae-qa yaq-te, sa ndǿgo tøte-manqaté, Keliso no mokho-te gesasaetam, yaq bawan vini-ak Mbumbukiam-qa manqat o-mba vømbøé-ndapāt. No manqat qazømbe-manqatam neka sasae vø̄egoam, 19 Mbumbukiam Nqova Mbomambaqape mokho-te, umingiap matev vinivinimba ndømatønumám. No Zelusalem taon-te qængaz, atema Ililikum manqei-te vø̄enav, no Keliso-qa Manqat Mbomambaqape sø̀tumu-zømesimát, ezoqam-te.
20  15:20 2 Ko 10:15-16No ezoqa Manqat Mbomambaqape zømesim-qa, oskia ndǿgo tægoám, gekha manqei-tē ndøgo, ndigu Keliso-qa yaq-te yogeav qagoam. Zapa ndǿgo, no poeveáv, sasae sa tæmanaz, ezoqa nøme gengaz, kopømba ande av lou toqo-løvua, ma ezoqa nøme uk gi꞉-asøzem. 21  15:21 Isa 52:15Geté no matev āv qategoatún nqǽgo, av Mbumbukiam-qa Manqat, Keliso-qa yaq-te nqæpeawap,
“Ezoqam ndígu tí-ometám,
ti-te ezoqa teqa manqat zømesipøteav qagoam.
Ndigu ezoqam, bugukhokhof yogeav qagoam,
mokho ndǿndapém.”
Pol Lom ezoqam zømete-qa gegoam
22  15:22 Lom 1:13Sasae ndøgo, no nqanek manqei vinivinimba-te qægoam, no gègeanotám. Yaq no khøuwa kopoáv, qæpøogeapam, ambá notøndo-navɨ́n, zo-te. 23 Unimanqatín. No viav kopoáv, zo-te okho-qa qægoam. Geté ndakin nqanek, manqei nøme mbaín, ezoqa Keliso-qa manqat yogeav ndøgo. 24 Yaq no Spein manqei-te, okho-qa nogó. Geté no tototaná ndǿgo: Nakhoa livin-qase nqøugu, no zo bàtøkhæ-zømét, ni khanakhanakh-us bizīqonav. Yaq zo tozonø-tøkem, vozó-khofotønēm, yaq no até khæ nǿnáv, Spein manqei-te. 25  15:25-26 1 Ko 16:1-4Geté no bugukhokhof Zelusalem taon-té qabatøkhænáv, Mbumbukiam-gi ezoqam vøemøzǿ-tøkē. 26  15:26 1 Ko 16:1; 2 Ko 8:1; 9:2, 12; Kel 24:17Zapa ndǿgo, ndigu Klisten bawan ezoqam, Masedonia neka Akaya plovins-te ndiyage, matavap āv giniveém nqǽgo: Gigiap-av ezoqam, Mbumbukiam-gi ezoqam mokho-te, ndøgo Zelusalem taon-te, gezǿtøké. 27  15:27 1 Ko 9:11Ndigu yakhapus mokho-mbá sege-matøvemém. Geté unimanqatín. Matev av nqægo eqeieqeí. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa matev mbomømboma, bawan vini-ak-te, Zu ezoqam ndø-ndapavún. Yaq nakémbá, ndigu bawan vini-ak, andé gezømbo-løfoké, Zu ezoqam-te. Yaq bawan vini-ak, Zu ezoqam, gigiap-qa yaq-te bèzøtøké. 28 No nqanek sasae tømønø-navøem, Zelusalem taon-te ndøgo, moni tæzømbu-etoam, yaq no Spein manqei-té qatǿnáv, yaq livin-qase nqøugu, zo vøemǿzømēt. 29  15:29 Lom 1:11No mø̀tenøtén, no zo-te tøtøndonav, yaq Keliso-qá matev mbomømboma nóndapáv. Yaq ta matev mbomømboma, zoqa mbøni-te tàbete-tøtøvøyám.
30  15:30 2 Ko 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1Nøfuap! Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa iz-te, neka kuku matev-te ndøgo, Nqova Mbomambaqape ni ndini-etoam, no nqazǿ-pouwe: Zo bazaføgakh ndø-asøzú. Gèndo-guligulím, Mbumbukiam-te, noqa yaq-te. 31 Āv qane-guligulím: Mbumbukiam no tèabenømbe-khakhazám, ti-te ndigu, unimanqatinteav ndigu, Zudia manqei-te ndøgo. Neka tøke matev ndøgo, no Zelusalem taon-te tændapav, ndigu Mbumbukiam-gi ezoqam, khanakhanakh-us tìabiti-ndapém. 32 Yaq Mbumbukiam poev tømbogoat, no sætøndónáv, khanakhanakh-ús, zo namba pusa vøemǿtā. 33 Mbumbukiam, ndego ezoqa sambi ndezø-etoam, ndø̀goát, zo namba, zo ate ndøzøte꞉go.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.

15:2 15:2 1 Ko 10:24, 33

15:3 15:3 Psa 69:9

15:4 15:4 2 Tim 3:16

15:7 15:7 Lom 14:1

15:8 15:8 Met 15:24

15:9 15:9 Kel 3:25; Psa 18:49

15:10 15:10 Deut 32:43

15:11 15:11 Psa 117:1

15:12 15:12 Isa 11:10; Veve 5:5

15:16 15:16 Lom 1:5; 11:13

15:20 15:20 2 Ko 10:15-16

15:21 15:21 Isa 52:15

15:22 15:22 Lom 1:13

15:25 15:25-26 1 Ko 16:1-4

15:26 15:26 1 Ko 16:1; 2 Ko 8:1; 9:2, 12; Kel 24:17

15:27 15:27 1 Ko 9:11

15:29 15:29 Lom 1:11

15:30 15:30 2 Ko 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1