14
Klisten ezoqa nøme-qa unimanqatin matev bizi-gevèwa᷄t
14:1 Lom 15:7Ezoqa nøme ndigu Yesu ndi-unimanqatinat, tiqa unimanqatin matev, bazaføgakh andé mbaín. Geté zo ndigu vø̀khatób, zoqa mokho-te. Neka ti namba ndøponqòmba᷄p, tiqa unimanqatin matev-qa yaq-te. 14:2 Gen 9:3-4Ezoqa nøme āv gini-unimanqatinát nqǽgo: Loge gigiap ate ndægo eqeieqeí. Yaq kopømbá, tizilogat. Geté ezoqa nøme-qa unimanqatin matev, bazaføgakh mbaín. Yaq ndigu unimanqatinteáv av nqægo, kopømbā loge gigiap ate ndægo sa toqolog. Yaq ndigu avøe gigiap mba ndølogé. 14:3 Kol 2:16Gekha ezoqām ndigu, loge gigiap ate ndægo sa ndiloge, ndigu ezoqa nøme, søvakha logemav ndigu, bevøòzo᷄. Neka ndigu ezoqam, avøe mba ndiloge, ndigu ezoqa nøme, gigiap ate ndægo ndiloge, manqa-zapa-us betezæ̀za᷄. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam ndigu mø̀ndø-khatób. 14:4 Met 7:1; Zems 4:11-12Ndigu ezoqam, lou ate ndægo ndiloge, neka ndigu ezoqam, avøe gigiap mba ndiloge, ndigu Mbumbukiam-gí sasae ezoqám. Ambá ndø̄go, qogī sasae ezoqām. Yaq qo gekha ezoqâm, ezoqa nøme-gi sasae ezoqam toqo-gevezo? Ndigu bazaføgakh-us tiwanat o ti-o꞉az, tigi kawa yakhapús segé-gevezó. Geté, unimanqatín. Ndigu bazaføgakh-us ndǿwaniapát. Zapa ndǿgo, Evezøza gèzø-geageáp.
14:5 Gal 4:10-11Ezoqa nøme āv gini-mataváp nqǽgo: Khøuwa nøme ndigu, kandakandá, geté khøuwa nøme ndigu, khokhó. Geté ezoqa nøme ndimatavap. Khøuwa ate ndi꞉gu kopó. Vinivinimba mbaín. Taqa yaq-te, gigiap-qape nqánek: Qo matev ùnime꞉gó, av ndoqote-unimanqatinat.
Ndego ezoqam, ndematavap av nqægo, khøuwa nøme ndigu, kandakandā, ndego nqanek matev Evezøza-qa ndøgoatún. Neka ndego ezoqam, loge gigiap ate ndægo sa ndeloge, até ndegó-a, Evezøza-qa vø̄goatun. Ndego lou-qa yaq-te, Mbumbukiam-te ike manqat ndømanqaté. Neka ndego ezoqam, loge gigiap nøme logemav ndøgo, até ndegó-a, matev Evezøza-qa ndøgoatún, neka Mbumbukiam-te ike manqat vø̄manqatatun.
Ni mokho-te, ezoqam mbaín, ndigu ekezan nonqo mba tiyagat o ekezan nonqo mba tipakhaez. 14:8 Gal 2:20Tiziyagat, ni Evezøza nonqo zíyagát. Neka tizi-pakhaen, ni Evezøza nonqo zípakhaén. Oskiá ndøgo, tiziyagat o tizi-pakhaen, ni Evezøza-gí. Keliso ta zapaya ndǿgo tenenaním, neka nqawa ta zapaya ndǿgo tene-khandí꞉v, ndego løvøte nekā khandi ezoqam, segezømbú-Evezøza-evtát.
10  14:10 2 Ko 5:10Yaq nakémbá, gekha zapâ, qogi Klisten qafuap ndoqo-gevezoat? O gekha zapâ, qogi Klisten qafuap ndoqo-vøozoat? Ni até sizimú-wán, Mbumbukiam-qa megemege-te, manqat vizí-ovøemēm. 11  14:11 Isa 45:23; Filip 2:10-11Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“No khandi miav-ak Evezøza, āv qate-manqaté nqǽgo:
Ezoqa ewaqape, katuk ndǿmøkuí no-te.
Neka ezoqa ewaqape, āv giní-einím nqǽgo:
No Mbumbukiām.”
12 Unimanqatín. Ni ezoqa ate nqazi꞉gu, manqat bìzimø-ovøemém, Mbumbukiam-te, av qazi꞉yagam.
Ni aiyáv qabizigú. Soqaín ndøgo, Klisten ezoqa nøme, manqa-zapa-te tizi-itub
13 Yaq nakémbá, ni yaqyaq-a, sekemba bizi-gevèmba᷄m. Geté ni matavap nqánek qazí-goném: Matev nøme zímatanamák, ndøgo nigi Klisten nøfuap ande nandi me tøkhaosumat, yaq ndigu manqa-zapa-te vǿ-itūb. 14  14:14 Kel 10:15; Tait 1:15No Evezøza Yesu mokho-te nqatu꞉gu, no mø̀tenøtén, loge gigiap ate ndægo eqeieqeí, Mbumbukiam-qa bøi-te, toqolog. Geté ezoqa nøme, te-unimanqatin, av nqægo, lou nøme soqaīn Mbumbukiam-qa bøi-te, yaq te-te ndego, nqanek lou ndø̀møsoqá, ndego telog. 15  14:15 1 Ko 8:11-13Qo gigiap nøme toqolog, yaq qoge Klisten qafu soqain tembo-ewag; matev av nqægo toqogo, yaq qo kuku matev-te yageáv. Gèmbo-mataváp. Keliso até teqa ndegó-a, genanim. Soqaín ndøgo, qoqa lou loge matev mokho-te, teqa unimanqatin matev Yesu-te toqombo-ngiu. 16 Yaq nakémbá, gò꞉feazoát. Soqaín ndøgo, gigiap nøme ndøgo, zo ndøzøte-zøtezat eqeieqeī, ezoqa nøme-te tø-gigiap-soqa. 17 Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, lou loge matev neka izam matev, gigiap-qapé mbá. Geté matev kandambaqape nqánek: Matev eqeieqei-te neka sambi matev-te neka khanakhanakh-us tiziyagat. Matev av nqægo, Nqova Mbomambaqape-té qando-fakhaté. 18 Gekha ezoqām ndego, av nqægo teyagat neka Keliso av nqægo vømbó-vizupāt, teqa yaq-te, Mbumbukiam khanakhanákh neka ezoqa nøme teqa matev eqeieqei mé꞉vewát.
19  14:19 Lom 12:18; 15:2Yaq nakémbá, ni bazaføgakh nqánek qazí-asazét: Ni sambi matev-té qazíyagát, ezoqa nøme namba, neka tiqa unimanqatin matev-te vizizǿ-tøkeāt. 20  14:20 1 Ko 8:13Kopømba mbaín, lou loge matev zapaya, Mbumbukiam-qa sasae toqongiu, ndego Klisten ezoqa nøme mokho-te ndego. Unimanqatín. Loge gigiap ate ndægo eqeieqeí, Mbumbukiam-qa bøi-te. Geté lou toqolog, yaq ta matev ndøgo, ezoqa nøme tiqa Klisten matev-te tøkhaosam, ndøgo soqaín. 21 Yaq nakémbá, qanimav nqánek. Qo søvakha qólogeák o waen qó-izamák o gekha matev nøme qómatanamák, ndøgo qoge qafu Klisten matev-te, ande nandi me tøkhaotav.
22 Qo ndoqo-unimanqatinat av nqægo, matev nøme eqeieqeī neka matev nøme soqaīn, toqo-matønumat, yaq soqó-unimanqatín. Ndøgo qo qakhapús, yaq Mbumbukiam-a, yaq qo. Kopømba mbaín, ezoqa nøme namba toqote-ponqombupat. Gekha ezoqām ndego, matev av te꞉matønumat, av nde꞉-unimanqatinat, ndego khanakhanakh mbá geabetegó. 23 Geté ezoqa gigiap telog, taqa yaq-te ndøgo, ndego ndo꞉nake, yaq ndøgo manqa-zapa-ús te-te. Zapa ndǿgo, ndego unimanqatinteáv, av nqægo, ekeza matev eqeieqeī. Gekha matēv ndøgo, ni tizigoat, gete ni unimanqatinteav tøgoat, ndøgo eqeieqeī, matev av nqægo, manqa-zapa-ús.

14:1 14:1 Lom 15:7

14:2 14:2 Gen 9:3-4

14:3 14:3 Kol 2:16

14:4 14:4 Met 7:1; Zems 4:11-12

14:5 14:5 Gal 4:10-11

14:8 14:8 Gal 2:20

14:10 14:10 2 Ko 5:10

14:11 14:11 Isa 45:23; Filip 2:10-11

14:14 14:14 Kel 10:15; Tait 1:15

14:15 14:15 1 Ko 8:11-13

14:19 14:19 Lom 12:18; 15:2

14:20 14:20 1 Ko 8:13