5
Manqei-qape kha neka kha ndakinak-qa yaq-te
5:1 2 Ko 4:7Ni mìzi꞉nøtén, niqa manqei-qape kha tøsoqa, ndøgo ande palai khoev me nqawev, yaq Mbumbukiam ni andé khoev ndakinak me nimbí-etoám, yan-te nqo꞉go. Ta khoev ndøgo, ambá av nqǣgo, ezoqa ndøpuanumatūn. Geté Mbumbukiam ekezan ndǿpuán. Ta khoev ndøgo, miavmiav ndǿpuatét. Ndøgo niqá kha ndakinák. 5:2 Lom 8:23Ni nqanek kha-te nqaziyage, nqosøgeap zimboyogé. Esevem-ús. Neka ni tizimbo-endáp ndǿgo: Kha ndakinak ande ndabua ndakinak me zimí-uzám, ndøgo yan-te tøndowav. Soqaín ndøgo, ni ande naqei-av me tizi꞉goat, niqa manqei-qape kha tizi-ivøvem. Unimanqatín. Ni nqanek manqei-qape kha-te nqazigu, ni zì-esevém. Zapa ndǿgo, viniv khàpumu-khouwév. Ni poeveáv, niqa manqei-qape kha, ande ndabua me tizi꞉-khofoe. Soqaín ndøgo, ni ande naqei-av me tizi꞉goat. Geté ni kha ndakinak, ande ndabua me uzam-qa zi꞉gú. Yaq niqa manqei-qape kha, andé khandi ndǿkhóug. Mbumbukiam ndøkhakheinømbém, kha ndakinak tizindapem. Ndego Nqova Mbomambaqape gini-etoam, ndøgo andé khakhatáp, av nqægo, ndego ni até kha ndakinák-a, vøní-etoām.
5:6 Iblu 11:13-16Yaq nakémbá, ni kha føgakh-mba oskia nigú. Ni mìzi꞉nøtén, ni nqanek manqei-qape kha-te nqaziyage, ni Evezøza-qa khoev-te fakhaneáv. Zuá. Ni ndakin nqaziyage, sìzi-unimanqatinát. Matev qeivi zuá. 5:8 Filip 1:23Geté ni kha føgakh-mbá. Ni manqei-qape kha, ndøgo ande palai khoev me nqawev, ivøve-qa nimbogó, neka Evezøzá namba yage-qa nigú, teqa khoev-te ndøgo. 5:9 Kol 1:10; 1 Tes 4:1Geté oskiá ndøgo, ni Evezøza-qa khoev-te é-ndeimø-fakhān, o, manqei-qape-te zua niyagē, ni bazaføgakh ni-asøzú, ndego khanakhanakh etoam-qa nimbogó. 10  5:10 Eccl 12:14Zapa ndǿgo, ni ate nqazi꞉gu, Keliso-qá megemege-té qabizimø-waním, manqa bizimø̄-ovøemem. Yaq ni yaq-fia āv qazimí-upøgím, av nqanek manqei-qape kha-te, matev mbomømboma o soqøsoqa nqazi꞉-matanam.
Mbumbukiam ezoqa nqawa tøkuzuat-qa ndøgó, ekezan namba
11 Ni mø̀tinøtén, Evezøza ni matev, ndø̀ni-geveá. Yaq nakémbá, ni nìmbovizáp, neka ezoqa Mbumbukiam-te yozoat-qa nizøgó. Ndego ni mø̀ndæ-otév. Yaq no tototaná ndǿgo: Até zó-a, zo mø̀zøte-zøtéz, niqa matev eqeieqeí. 12 Ni ambá av nqǣgo, nikeza kha eqawat-qa nigū, zoqa bøi-te. Āv taoká. Geté ni zo zømesim-qa nizøgó, av nqægo, zo ni tøzøte-khambuvupat, ndøgo kopømbá. Yaq av nqægo, zo kopømbaqapé, ndigu ezoqam sozozǿ-qavøitát, ndigu ndimatavap av nqægo, gigiap-qape ndø̄go, bøi toqote-qeivat, ambā ndøgo, ezoqam-qa mbøni-te nqøugu. 13 Ni matavap mbain teigoat, av ezoqa nøme ndi꞉manqate, ni Mbumbukiam-qá iz eqawat nonqo nigú. Geté ni matavap eqeieqei tønigoat, ni zo nitigú. 14 Ni Keliso-qá kuku matev ndønøzøngím. Ni āv qati-unimanqatinát nqǽgo: Ezoqa kopo, ezoqa ewaqape-qa ndønaním. Yaq te mokho-te, até ní-a, ni ate nqazi꞉gu, vizī-pakhaen. Ni awenege matev-te, sekemba yageapáv. 15  5:15 Lom 14:7-8Ndego ezoqa ewaqape-qa, ndǿgo tenenaním: Gekha ezoqām ndigu, ndiyage, ndigu ambá av nqǣgo, ekeza kha-qa beyagē, geté teqa ndégo tiabiti-yagé, ndego tiqa genanim neka løvøte-te vøndō-khandi꞉v.
16 Yaq nakémbá. Ni ezoqa nøme sekemba gevezoatáv, av manqei-qape ezoqam ndi꞉matanam. Até Kelisó-a, ndego ni bugukhokhof qeigeveitam, av manqei-qape ezoqam ndi꞉matanam, ni ndakin av nqægo sekemba geveuatáv. 17  5:17 Lom 8:1; Gal 6:15Gekha ezoqām ndego, Keliso mokho-te ndeyage, ndego mø̀ndø-ndakinak-év. Awenege matev, mø̀ndømø-navøém. Yaq nqáe! Matev ndakinak ndøngáz. 18  5:18 Lom 5:10Nqanek matev ate ndægo, Mbumbukiam-té qando-okhó. Ndego ni Keliso mokho-te, nqawa ekezán namba me꞉tøkunú, neka ni nqanek sasae vønī-etoam, ta mokho-te ndøgo, atē ezoqa nømē-a, Mbumbukiam namba betē-tøkuanem. 19  5:19 Lom 3:23-25Manqat ni ezoqa nqati-zømesim, nqánek: Keliso mokho-te, Mbumbukiam mu꞉goám. Yaq Mbumbukiam te mokho-te ndego, manqei-qape ezoqam vø̄tøkuzu, ekezan namba. Yaq ndego ezoqam-qa manqa-zapazapa, sekemba matavupáv. Manqat nqánek, Mbumbukiam ni gini-etoam, ezoqa tøti-zømesimat. Ndego ezoqa nqawa tøkuzuat-qa ndøgó, ekezan namba.
20 Ni Keliso-qá iz-té qeinøzø-manqaté. Ni mokho-te, Mbumbukiam ezoqa ekezan zø-akhayám. Ni ezoqa Keliso-qa iz-te nqeizǿ-pouwe: Zo Mbumbukiam-té qando-okhó neka teqa tøkuat matev vø̄ndapem. 21  5:21 Iblu 4:15Keliso, ndego manqa-zapa-qase goneáv. Geté Mbumbukiam, niqa manqa-zapa ate ndægo, Keliso-té geno꞉vé, yaq ni te mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te bizimī-ndaføyamba-en.

5:1 5:1 2 Ko 4:7

5:2 5:2 Lom 8:23

5:6 5:6 Iblu 11:13-16

5:8 5:8 Filip 1:23

5:9 5:9 Kol 1:10; 1 Tes 4:1

5:10 5:10 Eccl 12:14

5:15 5:15 Lom 14:7-8

5:17 5:17 Lom 8:1; Gal 6:15

5:18 5:18 Lom 5:10

5:19 5:19 Lom 3:23-25

5:21 5:21 Iblu 4:15