Kolosi
Pol-qa pepa, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Kolosi taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pol Kolosi taon Klisten bawan ezoqam-té genø-peawám. Ta khøuwa-te ndøgo, Pol Lom taon-té geyagám. Ndimbula mokho-té gunu꞉goám. Gaman ezoqam, ndego ta zapaya ndǿgo tini-møvøinám, ndego ezoqa Yesu-qa yaq-te ge꞉zømesimam.
Kolosi taon, ta manqei-te ndǿgo tøgó, ndakin khøuwa Teki (Turkey) ndimbo-akhayam. Pol nqanek pepa gumu-peawam, yaq Tikikus neká Onesimus, tezø-etoám, yaq ndigu Kolosi manqei-te vø̄ndapem.
Pol nqanek pepa, ta zapaya nqánek gene-peawám: Epaflas bugukhokhof khøuwa, Lom taon-te gewav, ndego Pol āv gembøe-votót nqǽgo: Kolosi Klisten ezoqam mokho-te, ezoqa nøme ndîgú. Ndigu ezoqa nøme-te, khavozam manqat me꞉zømesím. Āv gini-zømesimít nqǽgo: Yaq Mbumbukiam-a, yaq ni, gigiap kandakanda ndîgú, enzol ezoqám neka nqova kandakandá. Yaq ni bìzizø-vizáp, iziz bizizø̄-eqawat. Neka tiqa khavozam manqat nøme nqánek: Yesu ndego Mbumbukiám mbá. Ndego andé enzol ezoqám. Neka lou nøme ndøgo, ni bizilòge᷄. Neka ni Klisten ezoqam, ngusu bizigoqáz, ate av-té, Zu ezoqam gi꞉goatun. Yaq Pol nginik Kolosi Klisten ezoqam, nqanek pepa mokho-te, āv gezømbe-ovøyám nqǽgo: Manqat av nqægo, khavozam manqát. Neka Keliso ndego, gigiap ate ndægo-gé kawa ezoqám.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-gé u-aném. Ndøgo Mbumbukiam-qá poév. Nqanek pepa, nigi Klisten nøfu Timotí namba niti-peaomít.
Zo-té qeitø-peaomít, zo Mbumbukiam-gi ezoqam, zo Kolosi taon-te ndozoyage, zo nigi Klisten nøfuap, Keliso uni ndøzømbøe-paev.
Mbumbukiam, nigi Tat, teqa kuku matev neka sambi matev, ndø̀goát zo-te.
Pol-qa ike manqat Mbumbukiam-te, Kolosi ezoqam zapaya
1:3-4 Ef 1:15-16Ni zoqa yaq-te qeiguligulimatun, ni Mbumbukiam-te, ike manqat oskia ni-etoumatún, ndego Yesu Keliso-ge Eve. Zapa ndǿgo, ni āv qatiyogém nqǽgo: Zo Keliso Yesu zo-unimanqatinát, neka zo Mbumbukiam-gi ezoqa ewaqape-te, kuku zøgó. 1:5-6 Ef 1:13; 1 Pita 1:4 Zo av nqægo, tøzøte-goatún ndǿgo, zapa ndǿgo: Zo tozoto-tazá ndǿgo: Zo matev, ndòzomø-ndapém, ma Mbumbukiam zo yan manqei-te ndezømbe-mendewe. Zo taqa yaq-te, mòzoyogém, Manqat Mbomambaqape, ndøgo unimanqatin manqat, ande qazømbe-fakhan. Ta manqat ndøgo, manqei-qape-te ate nqægo gèpanqavøemét, neka mokho ndø̄fākhātēt. Até zo mokho-té-a, gu꞉sasáe, zo ande qazøte-yogem, neka Mbumbukiam-qa kuku matev-qa yaq-te, mokho vozōndapem. 1:7-8 Kol 4:12; Filem 23Nqanek Manqat Mbomambaqape, Epaflas-té qazoyogém, ndego ni namba sasae qatigoatun, ndego Keliso-ge sasae ezoqam mbomambaqape, ni nqeimbøe-khafuat, ndego zoge nømendim ezoqam mbomambaqape. Ndego ni até zoqa kuku matev-qa yaq-té-a, emanqat vønimbī-votot, ndøgo Nqova Mbomambaqape, zo ndezø-etoam.
1:9 Ef 1:16-17Yaq nakémbá, ni zoqa yaq-te, manqat ande qatiyogem, ni oskia nizø-guligulím, neka ivøveáv. Ni Mbumbukiam-te, āv qati-vi꞉matún nqǽgo: Zo matavap eqeieqei, tàbezømbe-tøtøvøyám. Yaq zo Nqova Mbomambaqape mokho-te, matavap loloakh neka zøtezat zømbégoát, neka teqa poev matev vøzøté-zøtēz. 10 Yaq zo kopømbaqapé, eqeieqei zóyagát, av Evezøza ndømbøe-poev, zoqa yage-te ate ndægo. Yaq zo sasae eqeieqei tozogoat, zo mokho zømbé-fakhán, neka zoqa zøtezat, Mbumbukiam-qa yaq-te, vøzømbé-khouwēv. 11  1:11 Ef 1:19; 3:16Yaq Mbumbukiam, ndego bazaføgakh ate ndægo ndømbogo, zo bazaføgakh zømbé-etoám. Yaq zo kopømbaqapé, bazaføgakh-us zówaniapát neka gekha vinīv ndøgo, tøzø-fakhanumat, vozó-eqatāt, 12  1:12 Ef 1:11, 18neka Tat ike manqat khanakhanakh-us vozombó-manqatāt. Ndego zo iz zø-etoám. Zo Mbumbukiam-gi ezoqa ewaqape namba, matev zóndapém, ndego ekeza waev-te, ndezømbe-mendewe. 13  1:13 Luk 22:53; Ef 2:2 Ni bøivun-qa bazaføgakh mokho-te qazu꞉goam, ndego ni gèkhandí꞉n, neka ekeza Yo-qa megeat matev mokho-te vø̄-amb, ndego ndembøe-khafuat. 14  1:14 Ef 1:7Keliso mokho-te, ndego ni gènqovotán, neka niqa manqa-zapazapa vømbø̄e-navøem.
Keliso-qa matev, taqa eqæv-qape kandambá tantáv
15  1:15 2 Ko 4:4; Zion 1:18Ni kopømba mbaín, Mbumbukiam tizi-ometam. Geté Keliso, Mbumbukiam-qá bugug ndondáp. Ndego tegé yo-khøuwá. Gigiap ate ndægo, Mbumbukiam gekhakheinam, ndego ùnime꞉-løvuám. 16 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam gigiap ate nqægo, Keliso mokho-té genø-khakheinám, gigiap khaiya-te nqo꞉go, neka manqei-qape-te nqago, ndøgo nqazi-qeivap neka ndøgo qeivupav ndøgo, até nqova-gi megetapák-a neka kawakawa-za neka iz-akhayapak, neka gekha nqova bazaføgakh-us nøme ndigu. Gigiap neka matev ate ndægo, Mbumbukiam Keliso mokho-té genø-khakheinám, neka te nonqo ndøkhakheinám. 17  1:17 Zion 1:1; 8:58Gigiap ate ndægo fakhaneav qagoam, Keliso até gegoám. Neka gigiap ate nqægo, ndégo tegeawát. 18  1:18 Ef 1:22-23; Kel 26:23; Veve 1:5Keliso ni Klisten bawan ezoqam-gé kawá, ni teqa kha nqazigu. Neka ndego ni Klisten bawan ezoqam-qá zapá. Ezoqa bugukhokhof løvøte-te gekhandi꞉v, ndégo. Yaq matev ate ndægo, ndégo tenó-kawaevtát. 19  1:19 Kol 2:9Mbumbukiam āv qambøe-pøovám nqǽgo: Ekeza matev ate ndægo, ekeza Yo mokho-té qanú꞉goát, 20  1:20 Ef 1:10neka te mokho-te, gigiap ate ndægo, ekezan namba nqawa vǿtøkuā, gigiap yan-te nqo꞉go neka nqanek manqei-qape-te nqago, neka teqa kouk mokho-te, ndøgo tae mutui-te qawa, sambi vǿe-khakheinām.
21  1:21 Lom 5:10; Ef 2:12Bugukhokhof, zo qámbá qazøtøndo-goam. Neka zo Mbumbukiam-gí qaqa ezoqam zogoám, zoqa matavap-te, neka manqa-zapazapa vozō-matønumam. 22  1:22 Ef 5:27; Lom 5:10Geté ndakin, zo Mbumbukiam, ekezan namba, nqawa mø̀ndø-tøkuzú. Keliso-qá khá gene-tøkuzú, ndego genanim. Yaq zo teqa bøi-te, ndaføya-ndaføyamba neka manqa-zapazapa-yav sozógoát. 23 Geté zo føgøføgakh ndøgeageáp, ndøgo zo ndozo-unimanqatinat, neka føgøføgakh ndøwaniáp. Soqaín ndøgo, zo matev nøme tø-itub, yaq zoqa vintøzat matev Yesu-te zō-ivøvēm, taqa yaq-te Manqat Mbomambaqape ndæmanqate, zo qazoyogem. Nqanek Manqat Mbomambaqape, ezoqa ewaqape sùgumu-zømesimít, nqanek manqei-qape-te. Mbumbukiam no Pol, nqanek sasae nonqo ndøveatán.
Pol bazaføgakh-us gesasaetam, Yesu-qa Manqat Mbomambaqape zapaya
24 No ndakin viniv nqæ-eqatet, zo nqazømbe-tøkeet, no khanakhanákh. No nøkeza kha-te, viniv āv tøtendapét, av Keliso ge꞉ndapat. Viniv av nqægo khouiáv. Zua ndømá. Ta viniv ndøgo, nqæ-eqatet, Keliso-qá kha tøke nonqó, Klisten bawan ezoqam. 25  1:25 Ef 3:2, 7-8No Mbumbukiam, Klisten bawan ezoqam-gé sasae ezoqam ndøvé. No até zo-té-a, teqa manqat ate ndægo batē-zømesim. 26  1:26 Lom 16:25-26; Ef 3:5, 9Nqanek manqat, ibugukhokhof khonoam-té qagoám, nupøkhán mbá, ezoqa ate gi꞉goam, yage gimønøzumavun. Geté ndakin, Mbumbukiam ekeza ezoqam me꞉zømás. 27 Mbumbukiam āv qambøe-pøovám nqǽgo: Teqa matavap mbomambaqape, khonoam-te qagoam, ni Klisten ezoqam, zí꞉nøtén. Ta matavap ndøgo nqánek: Keliso Zu ezoqam mokho-te mbá mbá, geté até zó bawan vini-ak mokho-té-a, gunú꞉yagát. Yaq até zo-a, matev eqeieqei-qape zóndapém, ma ndøzøte-vintavet, tøfakhan.
28 Ni ezoqa ewaqape, teqa yaq-te ndégo tøti-zømesím, neka vø̄i-gugubatun-a, vøizø̄-ovøematun. Matavap loloakh-ús. Yaq ni ezoqa ewaqape Mbumbukiam-qa megemege-te teito-ab, ndigu Keliso mokho-te, tiqa Klisten matev-te é-betømū-fisam. 29  1:29 Ef 3:7, 20; Filip 4:13No bazaføgakh ndǿgo tøte-asazét, nqæ-sasaeat. No Keliso-qá bazaføgakh-té qatø-sasaeát, ndøgo no mokho-te bazaføgakh-us nqøu-sasaeat.

1:3 1:3-4 Ef 1:15-16

1:5 1:5-6 Ef 1:13; 1 Pita 1:4

1:7 1:7-8 Kol 4:12; Filem 23

1:9 1:9 Ef 1:16-17

1:11 1:11 Ef 1:19; 3:16

1:12 1:12 Ef 1:11, 18

1:13 1:13 Luk 22:53; Ef 2:2

1:14 1:14 Ef 1:7

1:15 1:15 2 Ko 4:4; Zion 1:18

1:17 1:17 Zion 1:1; 8:58

1:18 1:18 Ef 1:22-23; Kel 26:23; Veve 1:5

1:19 1:19 Kol 2:9

1:20 1:20 Ef 1:10

1:21 1:21 Lom 5:10; Ef 2:12

1:22 1:22 Ef 5:27; Lom 5:10

1:25 1:25 Ef 3:2, 7-8

1:26 1:26 Lom 16:25-26; Ef 3:5, 9

1:29 1:29 Ef 3:7, 20; Filip 4:13