26
Pol Aglipa-te manqa ge-ovøyam
Yaq Aglipa Pol gembo-ein, “Qo kopømbaqapé, manqat toqo-ein, qakezan-qa yaq-te.”
Yaq Pol zenda ndø-eqá, manqat vø̄ngaz, ge-ein, “Nigi kawa ezoqam, Aglipa! No khanakhanakh kandambá, qoqa megemege-te, no manqat tæ-ovøyam, Zu ezoqam-qa manqat ate ndægo-qa yaq-te, ginø-søkuzømem. Qo Zu bawan-ak-qa matev ate ndægo-qa yaq-te, qateqat kandambá. Até ndøgó-a, manqa gi꞉-itumbumatun. Yaq nakémbá, no āv qataqambe-viám nqǽgo: Noqa manqat qonǿ-ewág. Aiyav-té.
Zu ezoqa ewaqape, noqa yage ate ndægo mø̀ndæzøtéz, no nøkeza manqei-te qæyagam, no khapelavøqase qategoam, yaq taqa zita-te, no Zelusalem taon-te vø̄e-yagam. 26:5 Filip 3:5-6Ndigu mø̀ndæzøtéz. No Felisi ezoqam nogoám, neka khafeap matev ate ndægo vøembō-pavam, av Felisi ezoqam gi꞉goatun. Ndigu tøzø-pøovat, yaq gé-unimanqatiním qo-te.
26:6-7 Kel 23:6; 28:20Yaq no ndakin nqanek manqa ovøyam-te, ta zapaya nqánek qate-itán, Mbumbukiam-te nqatotana, matev tøfakhan, av ndego nigi atanakha-zapazapa-za-te manqa mbusa ge꞉ve. Zu ezoqam-qa khagua bawan tuelv, ndigu Mbumbukiam pavpave neka lovølova ndimbovizap, te-te ndego, até taqa yaq-te nqánek gonotazá.
Nigi kawa ezoqam! Ta matev ndøgo, no nqæ-unimanqatinat, tøfakhan, ta zapaya nqánek, Zu ezoqam, no manqa ginø-søkuzømem. Yaq gekha zapâ, zo ndozo-matavap, av nqægo, kopømba mbaīn, toqo-unimanqatin, Mbumbukiam løvøte ezoqam, nqawa tekhandi꞉z?
26:9 Kel 8:3Até nó-a, qæmatavupam, no ndigu ezoqam, Yesu Nazalet-ak ndimbopaev, bànøtokáz. Yaq no matev kandakandá qæmatønumat, teqa iz voat nonqo. 10 No āv qate-matønumám, Zelusalem mokho-te. No Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda-qa iz-te, Mbumbukiam-gi ezoqam kopoáv, ndimbula-té qatø-nqeisumám. Yaq ndigu pakhapakha khaneam-qa gizøgonɨn, no nò-unimanqatinín. 11 No ndigu Zu ezoqam-qa guliguli khoev vinivinimba-te, yaq-fia nqosøgeap nøzø-etoumám, tiqa Klisten matev zapaya. Yaq no ndigu amba nøzømbe-khakhazumám, tiqa unimanqatin Yesu-te, betē-ivøvem. No mbøni nqosøgeap kandambá, qanøgoam ti-te. Yaq no ndigu, até taon vinivinimba qambaqape-té-a, mø̀ezøpavám, vø̄e-ngiæzotam.”
Pol emanqat gezø-votot, ndego ande āv kenē-Klisten-ev
12 “Yaq khøuwa nøme, no Damaskus taon-té qatømát. No ndøgo ambá Klisten ezoqam nømøndo-gavemɨ́n. Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda-qá iz-té qatømát. Ndígu tikhofotøném. 13 Nigi kawa ezoqam, Aglipa! Ta khøuwa-te ndøgo, no nakhoa-te qæmat, ande āv khøuwa muín ndægó, no waev bæbæs-qape nøqeív. Ta waev-qa bazaføgakh, mø̀ndøløvú, khøuwa tatas-qa waev. Yan-té qandovís, no vø̄gutan, até ndigú-a, ezoqa nøme namba qati-apat. 14 Yaq ni ezoqam ate qatigoam, manqei-té qeitø-o꞉án. Yaq no manqa wag mba noto-ewág. Ndøgo noqa Iblu manqat-te, āv qane-eín nqǽgo, ‘Sol! Sol! Gekha zapâ, no ndoqo-ngiænotet? Kopømba mbaín, tae viæge toqopam.’
15 Yaq no qambobevap, ‘Kándambaqape. Qo khoqonǿ-goam?’
Yaq Evezøza gendo-qavøiu, ‘No Yesú. No ndégo, qo ndoqo-ngiænotet. 16 Mòqo-itán! No nqánek qataqambe-fakhán. Qo nǿveatáq. Qo nogé sasae ezoqam neka bøi vizu ezoqam qógoát, neka ezoqa emanqat voqozømbé-vototupāt, matev ndøgo, no-te qoqoqeiv neka nøme ndøgo, no vaev-te tøte-qamekhæmit. 17 No qogi ezoqam neka bawan vini-ak-té qatǿ-khofotáq. Yaq ndigu qo ngiæqoat-qa tigoat, no ndæ̀khandí꞉q. 18  26:18 Isa 42:16; Ef 2:2; Kol 1:13Qo ndigu bøi qozǿ-mboqoá. Yaq ndigu bøivun zitá giabiti-wuøém, neka waev-te betēqambuz. Neka Saitan-qa bazaføgakh, tìabiti-ivøvém, Mbumbukiam-te betēnøzaz. Yaq ndigu no mokho-te, manqa-zapazapa segezǿ-navøém, neka vǿ-nogi-ezoqam-ēz, ndigu ezoqa nøme namba, no ndi-unimanqatinat.’ ”
Pol ekeza nømendim sasae-qa yaq-te ge꞉zømas
(Kel 9:1-19; 22:6-16)
19 “Nigi kawa ezoqam, Aglipa! No nqanek umingiap sanqaweáv, Mbumbukiam-te qandowav. Manqa o-mba nømbøendáp. 20 Yaq no até qatøndego, Damaskus taon-te ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat nømendim vø̄engaz. Taqa zita-te, no Zelusalem taon-té qatønáv neka Zudia manqei ate ndægo vø̄e-okhoam, neka até bawan vini-ak-té-a, vø̄e-okhoam. No ezoqa āv qate-zømesimám nqǽgo: Manqa-zapazapa matanam, zitá giabiti-wuøém, neka Mbumbukiam-te bēqambuz. Yaq tiqa matev mokho-te, ndigu ndimatanam, āv giabiti-zømás, ndigu ùnime꞉-qambúz, Mbumbukiam-te. 21 No Zu ezoqam, Mbumbukiam-qa khoev mokho-te, ta zapaya nqánek gini-møvønonám, neka lambe-qa vønø̄goam. 22 Geté Mbumbukiam, no oskia nøtøkeám. Yaq nakémbá, no até ndakín-a, ezoqa iz-akhayapak neka khokho ezoqam-qá megemege-té qatoyá, neka nqātē-zø̄mēsīm. No ezoqa sa nqánek qate-zømesím, av Mozes neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gi꞉manqatam, matev tøfakhanam. 23  26:23 Luk 24:44-47; 1 Ko 15:20Ndigu āv gini-einím nqǽgo: Ndego Mesaya, Mbumbukiam geve, ni tekhandi꞉n, nqosøgeap ndǿndáp, vǿnanīm. Yaq løvøte-te, bugukhokhof ndégo tenǿsuzám. Yaq ndego Zu ezoqam neká bawan vini-ak-te, waev ndóndáp.”
24 Pol nqanek manqat ge-ein, yaq Festus gèmøndøtáv, vø̄-akhao. Gembo-ein, “Pól. Qo kandaniáp. Qoqa qateqat ndape kandambaqape nandav, qòte-kandaqaním.”
25 Geté Pol gembo-qavøiu, “Nigi kandambaqape, Festus! No ambá av nqægo, kandaniāp. Manqat nqæmanqate, unimanqatín neka mokho-ús. 26 Ngenek, nigi kawa ezoqam, Aglipa, mø̀ndæ-otév, manqat no nqæmanqate. No kopømbaqapé, bavokhó sæmbøé-manqatát. Matev ate ndægo, no nqate-manqate, ngenek àbe-ewagám. Zapa ndǿgo, ta matev ndøgo, ambá av nqǣgo, khonoam-tē qanø-fakhanām. 27 Nigi kawa ezoqam, Aglipa! Qo Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam-qa manqat moqó-unimanqatin? No mø̀tenøtén. Qo mòqo-unimanqatín.”
28 Yaq Aglipa Pol gembo-ein, “Ge qô, ndoqo-matavap, qoqa manqat-te nandav, no nakhamas-te ndǽ-Klisten-en?”
29 Yaq Pol gendo-qavøiu, “Nakhamas-te ó aiyav-te. No Mbumbukiam, āv qambøe-viám nqǽgo: Qo mbá mbá. Geté até ezoqa ewaqapé-a, ndakin noqa manqat ngi-ewaget, zo āv tøne꞉gó, av no nqate꞉go. Geté auli sen ndigu, no ginømbe-mopøvømem.”
30 Yaq ndego kawa ezoqam, Aglipa, neka gaman ezoqam Festus neka ndugu Benis, ezoqa ewaqape namba, sùgumu-umiáz. 31 Yaq bavokho gizav, ndigu yaqyaq-a gibond, “Ngenek ezoqam manqa-zapa-qase goneáv, ta zapaya ndøgo, ezoqa løvøte-te nqazi-abam neka ndimbula-te nqazi-nqeisam.”
32 Yaq Aglipa Festus gembo-ein, “Qo ngenek ezoqam ambá soqo-nqonqotavɨ́n, ndego ekezan poeveav tøgonɨn, Siza teqa manqa ovøyam manqat te-ewag, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape.”

26:5 26:5 Filip 3:5-6

26:6 26:6-7 Kel 23:6; 28:20

26:9 26:9 Kel 8:3

26:18 26:18 Isa 42:16; Ef 2:2; Kol 1:13

26:23 26:23 Luk 24:44-47; 1 Ko 15:20